0

Nghiên cứu hệ thống thông tin di động tiền 4g LTE (long term evolution)

123 7 0
  • Nghiên cứu hệ thống thông tin di động tiền 4g LTE (long term evolution)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 05:11

lOMoARcPSD|10804335 LỜI NÓI ĐẦU Trong năm gần đây, mạng không dây ngày trở nên phổ biến với đời hàng loạt công nghệ khác nhƣ Wi-Fi (802.1x), WiMax (802.16) Cùng với tốc độ phát triển nhanh, mạnh mạng viễn thông phục vụ nhu cầu sử dụng hàng triệu ngƣời ngày Hệ thống di động hệ thứ hai, với GSM CDMA ví dụ điển hình phát triển mạnh mẽ nhiều quốc gia Tuy nhiên, thị trƣờng viễn thông mở rộng thể rõ hạn chế dung lƣợng băng thông hệ thống thông tin di động hệ thứ hai Sự đời hệ thống di động hệ thứ ba với công nghệ tiêu biểu nhƣ WCDMA hay HSPA tất yếu để đáp ứng đƣợc nhu cầu truy cập liệu, âm thanh, hình ảnh với tốc độ cao, băng thông rộng ngƣời sử dụng Mặc dù hệ thống thông tin di động hệ 2.5G hay 3G phát triển không ngừng nhƣng nhà khai thác viễn thông lớn giới bắt đầu tiến hành triển khai thử nghiệm chuẩn di động hệ có nhiều tiềm trở thành chuẩn di động 4G tƣơng lai, LTE (Long Term Evolution) Các thử nghiệm trình diễn chứng tỏ lực tuyệt vời công nghệ LTE khả thƣơng mại hóa LTE đến gần Trƣớc đây, muốn truy cập liệu, phải cần có đƣờng dây cố định để kết nối Trong tƣơng lai không xa với LTE, truy cập tất dịch vụ lúc nơi di chuyển: xem phim chất lƣợng cao HDTV, điện thoại thấy hình, chơi game, nghe nhạc trực tuyến, tải sở liệu v.v… với tốc độ “siêu tốc” Đó khác biệt mạng di động hệ thứ (3G) mạng di động hệ thứ tƣ (4G) Tuy mẻ nhƣng mạng di động băng rộng 4G đƣợc kỳ vọng tạo nhiều thay đổi khác biệt so với mạng di động Chính vậy, em lựa chọn làm đồ án tốt nghiệp đề tài “Nghiên cứu hệ thống thông tin di động tiền 4G LTE (Long Term Evolution)” Đồ án vào tìm hiểu tổng quan công nghệ LTE nhƣ kỹ thuật thành phần đƣợc sử dụng cơng nghệ để hiểu rõ thêm tiềm hấp dẫn mà công nghệ mang lại tình hình triển khai cơng nghệ giới VIỆT NAM Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Đề tài gồm chƣơng : CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VÀ GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ LTE CHƢƠNG 2: KIẾN TRÚC MẠNG VÀ GIAO THỨC CHƢƠNG 3: TRUY NHẬP VÔ TUYẾN TRONG LTE CHƢƠNG 4: LỚP VẬT LÝ LTE CHƢƠNG 5: CÁC THỦ TỤC TRUY NHẬP CHƢƠNG 6: TRIỂN KHAI LTE TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM Để thực đồ án tốt nghiệp này, em sử dụng kiến thức đƣợc trang bị năm đại học kiến thức chọn lọc từ tài liệu thầy giáo, giáo ngồi trƣờng Ngồi ra, đồ án cịn sử dụng tài liệu phổ biến rộng rãi Internet Mặc dù cố gắng, nhƣng hạn chế thời gian nhƣ hiểu biết có hạn sinh viên nên đồ án khơng tránh khỏi thiếu sót Để đồ án đƣợc hoàn thiện hơn, em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy giáo, cô giáo nhƣ bạn sinh viên Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 MỤC LỤC TỜ BÌA NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP…………………………………3 LỜI NÓI ĐẦU MỤC LỤC……………………………………………………………………7 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 11 DANH MỤC HÌNH VẼ 18 DANH MỤC BẢNG BIỂU 21 CHƢƠNG - TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG & GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ LTE 22 1.1 Tổng quan hệ thống thông tin di động 22 1.1.1 Hệ thống thông tin di động hệ thứ ( 1G) 22 1.1.2 Hệ thống thông tin di động hệ thứ hai ( 2G) 23 1.1.3 Hệ thống thông tin di động hệ thứ ( 3G) 25 1.2 Giới thiệu công nghệ LTE .27 CHƢƠNG – KIẾN TRÚC MẠNG VÀ GIAO THỨC 30 2.1 Kiến trúc mạng LTE 30 2.1.1 Tổng quan cấu hình kiến trúc hệ thống 31 2.1.2 Thiết bị ngƣời dùng ( UE) 32 2.1.3 E-UTRAN nodeB (eNodeB) 33 2.1.4 Thực thể quản lý tính di động (MME) .34 2.1.5 Cổng phục vụ ( S-GW) .36 2.1.6 Cổng mạng liệu gói( P-GW) .38 2.1.7 Chức sách tính cƣớc tài nguyên ( PCRF) 40 2.1.8 Máy chủ thuê bao thƣờng trú (HSS) 41 2.2 Các giao diện giao thức cấu hình kiến trúc hệ thống .41 2.3 QoS kiến trúc dịch vụ mang chuyển 45 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 2.4 Giao thức trạng thái chuyển tiếp trạng thái 46 2.5 Hỗ trợ tính di động liên tục 47 2.6 Kiến trúc hệ thống phát quảng bá đa điểm 50 CHƢƠNG - TRUY NHẬP VÔ TUYẾN TRONG LTE 54 3.1 Các chế độ truy nhập vô tuyến 54 3.2 Băng tần truyền dẫn .54 3.3 Các băng tần đƣợc hỗ trợ 55 3.4 Kỹ thuật đa truy nhập cho đƣờng xuống OFDMA 56 3.4.1 OFDM 56 3.4.2 Các tham số OFDMA .58 3.4.3 Truyền dẫn liệu hƣớng xuống .61 3.5 Kỹ thuật đa truy nhập đƣờng lên LTE SC-FDMA 63 3.5.1 SC-FDMA 63 3.5.2 Các tham số SC-FDMA 64 3.5.3 Truyền dẫn liệu hƣớng lên 66 3.5.4 So sánh OFDMA SC-FDMA 67 3.6 Tổng quan kỹ thuật đa ăng ten MIMO 69 3.6.1 Đơn đầu vào Đơn đầu (SISO) 70 3.6.2 Đơn đầu vào đa đầu (SIMO) 70 3.6.3 Đa đầu vào đơn đầu (MISO) 70 3.6.4 Đa đầu vào đa đầu (MIMO) 70 3.6.5 Kế hoạch LTE đa ăng ten 72 3.6.5.1 Chế độ truyền dẫn đa ăng ten đường xuống LTE 73 3.6.5.2 Chế độ đa ăng ten hướng lên LTE 75 CHƢƠNG - LỚP VẬT LÝ LTE 76 4.1 Các kênh truyền tải ánh xạ chúng tới kênh vật lý 76 4.2 Điều chế 77 4.3 Truyền tải liệu ngƣời sử dụng hƣớng lên .78 4.4 Truyền dẫn liệu ngƣời dùng hƣớng xuống 83 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 4.5 Truyền dẫn tín hiệu lớp vật lý hƣớng lên 87 4.5.1 Kênh điều khiển đƣờng lên vật lý ( PUCCH) 88 4.5.2 Cấu hình PUCCH .89 4.5.3 Báo hiệu điều khiển PUSCH .89 4.6 Cấu trúc PRACH (Kênh truy nhập ngẫu nhiên vật lý) 92 4.7 Truyền dẫn báo hiệu lớp vật lý hƣớng xuống 93 4.7.1 Kênh thị định dạng điều khiển vật lý (PCFICH) 93 4.7.2 Kênh điều khiển hƣớng xuống vật lý ( PCDCH) 94 4.7.3 Kênh thị HARQ vật lý ( PHICH) .95 4.7.4 Các chế độ truyền dẫn hƣớng xuống 95 4.7.5 Kênh quảng bá vật lý ( PBCH) 96 4.7.6 Tín hiệu đồng .97 4.8 Các thủ tục lớp vật lý 98 4.8.1 Thủ tục HARQ 98 4.8.2 Ứng trƣớc định thời 99 4.8.3 Điều khiển công suất 100 4.8.4 Nhắn tin 101 4.8.5 Thủ tục báo cáo phản hồi kênh .101 4.8.6 Hoạt động chế độ bán song công 102 4.8.7 Các lớp khả UE đặc điểm đƣợc hỗ trợ 102 4.9 Đo lƣờng lớp vật lý 103 4.9.1 Đo lƣờng eNodeB 103 4.9.2 Đo lƣờng UE 104 4.10 Cấu hình tham số lớp vật lý .104 CHƢƠNG – CÁC THỦ TỤC TRUY NHẬP 106 5.1 Thủ tục dị tìm 106 5.1.1 Các bƣớc thủ tục dị tìm 106 5.1.2 Cấu trúc thời gian/tần số tín hiệu đồng .108 5.1.3 Dị tìm ban đầu dị tìm lân cận 109 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 10 5.2 Truy nhập ngẫu nhiên 110 5.2.1 Bƣớc : Truyền dẫn phần mở đầu truy nhập ngẫu nhiên 111 5.2.2 Bƣớc : Đáp ứng truy nhập ngẫu nhiên 115 5.2.3 Bƣớc 3: Nhận dạng thiết bị đầu cuối 116 5.2.4 Bƣớc 4: Giải tranh chấp 117 CHƢƠNG – TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI LTE TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 118 6.1 Triển khai LTE giới .118 6.2 Triển khai LTE VIỆT NAM 122 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 124 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN 125 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ĐỌC DUYỆT 125 LỜI CẢM ƠN 126 TÀI LIỆU THAM KHẢO 127 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 11 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 3GPP Third Generation Partnership Project AAA Authentication, Authorization and Accounting ACF Analog Channel Filter ACIR Adjacent Channel Interference Rejection ACK Acknowledgement ACLR Adjacent Channel Leakage Ratio ACS Adjacent channel selectivity ADC Analog-to Digital Conversion ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line AM Acknowledged Mode AMBR Aggregate Maximum Bit Rate AMD Acknowledged Mode Data AMR Adaptive Multi-Rate AMR-NB Adaptive Multi-Rate Narrowband AMR-WB Adaptive Multi-Rate Wideband ARP Allocation Retention Priority ATB Adaptive Transmission Bandwidth AWGN Additive White Gaussian Noise AMPS Advanced Mobile Phone Sytem BB BCCH BCH AMPS Baseband Broadcast Control Channel Broadcast Channel Advanced Mobile Phone Sytem BPF BPSK BS BSC BSR BTS BW CAZAC Band Pass Filter Binary Phase Shift Keying Base Station Base Station Controller Buffer Status Report Base Transceiver Station Bandwidth Constant Amplitude Zero Autocorrelation Codes Dự án đối tác hệ thứ ba Xác thực, cấp phép tính cƣớc Bộ lọc kênh tƣơng tự Loại bỏ nhiễu kênh lân cận Sự báo nhận Tỉ lệ dò kênh lân cận Chọn lọc kênh lân cận Chuyển đổi tƣơng tự - số Đƣờng dây thuê bao số không đối xứng Chế độ báo nhận Tốc độ bít tối đa cấp phát Dữ liệu chế độ báo nhận Đa tốc độ thích ứng Băng hẹp đa tốc độ thích ứng Băng rộng đa tốc độ thích ứng Ƣu tiên trì cấp phát Băng thơng truyền dẫn thích nghi Nhiễu Gauss trắng thêm vào Hệ thống điện thoại di động tiên tiến Băng gốc Kênh điều khiển phát quảng bá Kênh phát quảng bá Hệ thống điện thoại di động tiên tiến Bộ lọc băng tần Khóa dịch pha nhị phân Trạm gốc Điều khiển trạm gốc Báo cáo tình trạng đệm Trạm thu phát gốc Dải thông Mã tự tƣơng quan zero biên độ không đổi Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 12 CBR CCE CCCH CDD CDF CDM CDMA AIR CP CPICH CQI CRC C-RNTI CS CSCF D-BCH DCCH DCI DFCHA DFT DL UL DL-SCH DPCCH DTX DwPTS E-DCH EDGE EPC EPDG EUTRAN EDO FD FDD FDM Constant Bit Rate Control Channel Element Common Control Channel Cyclic Delay Diversity Cumulative Density Function Code Division Multiplexing Code Division Multiple Access Carrier to Interference Ratio Cyclic Prefix Common Pilot Channel Channel Quality Information Cyclic Redundancy Check Ô Radio Network Temporary Identifier Circuit Switched Call Session Control Function Dynamic Broadcast Channel Dedicated Control Channel Downlink Control Information Dynamic Frequency and Channel Allocation Discrete Fourier Transform Downlink uplink Downlink Shared Channel Dedicated Physical Control Channel Discontinuous Transmission Downlink Pilot Time Slot Enhanced DCH Enhanced Data Rates for GSM Evolution Evolved Packet Core Evolved Packet Data Gateway Evolved Universal Terrestrial Radio Access Evolution Data Only Frequency Domain Frequency Division Duplex Frequency Division Multiplexing Tốc độ bít khơng đổi Phần tử kênh điều khiển Kênh điều khiển chung Phân tập trễ vòng Chức mật độ tích lũy Ghép kênh phân chia theo mã Đa truy nhập phân chia theo mã Tỷ số sóng mang tập âm Tiền tố vòng Kênh điều khiển chung Thơng tin chất lƣợng kênh Kiểm tra dƣ vịng Nhận dạng tạm thời mạng vô tuyến tế bào Chuyển mạch kênh Chức điều khiển phiên gọi Kênh phát quảng bá động Kênh điều khiển riêng Thông tin điều khiển đƣờng xuống Cấp phát kênh tần số động Biến đổi fourier rời rạc Đƣờng xuống Đƣờng lên Kênh chia sẻ đƣờng xuống Kênh điều khiển vật lý riêng Truyền phát không liên tục Khe thời gian điều khiển đƣờng xuống DCH đƣợc tăng cƣờng Tốc độ liệu tăng cƣờng cho GSM phát triển Mạng lõi gói phát triển Cổng liệu gói phát triển Truy nhập vơ tuyến mặt đất tồn cầu phát triển Chỉ có liệu phát triển Miền tần số Song công phân chia tần số Ghép kênh phân chia tần số Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 13 FDPS FFT FS GERAN GGSN GP GPRS GPS GRE GSM Frequency Domain Packet Scheduling Fast Fourier Transform Frequency Selective GSM/EDGE Radio Access Network Gateway GPRS Support Node Guard Period General packet radio service Global Positioning System Generic Routing Encapsulation Global System for Mobile Communications GTP GPRS Tunneling Protocol GTP-C GPRS Tunneling Protocol, Control Plane GUTI Globally Unique Temporary Identity GW Gateway HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest HO Handover HSDPA High Speed Downlink Packet Access HS-DSCH High Speed Downlink Shared Channel HSCSD High Speed Circuit Switched Data HSPA High Speed Packet Access HSHigh Speed Physical Downlink PDSCH Shared Channel HSS Home Subscriber Server HS-SCCH High Speed Shared Control Channel HSUPA High Speed Uplink Packet Access ICI Inter-carrier Interference ICIC Inter-ô Interference Control ID Identity IFFT Inverse Fast Fourier Transform IMS IP Multimedia Subsystem IMT International Mobile Telecommunications Lập biểu gói miền tần số Biến đổi furier nhanh Lựa chọn tần số Mạng truy nhập vô tuyến GSM/EDGE Nút cổng hỗ trợ GPRS Khoảng bảo vệ Dịch vụ vơ tuyến gói chung Hệ thống định vị tồn cầu Đống gói định tuyến chung Hệ thống truyền thơng di động toàn cầu Giao thức đƣờng hầm GPRS Mặt phẳng điều khiển, giao thức đƣờng hầm GPRS Nhận dạng tạm thời toàn cầu Cổng Yêu cầu lặp lại tự động hỗ hợp Sự chuyển vùng Truy nhập gói đƣờng xuống tốc độ cao Kênh chia sẻ đƣờng xuống tốc độ cao Số liệu chuyển mạch kênh tốc độ cao Truy nhập gói tốc độ cao Kênh chia sẻ đƣờng xuống vật lý tốc độ cao Máy chủ thuê bao thƣờng trú Kênh điều khiển chia sẻ tốc độ cao Truy nhập gói đƣờng lên tốc độ cao Nhiễu liên sóng mang Điều khiển nhiễu liên Nhận dạng Biến đổi furier nhanh nghịch đảo Hệ thống đa phƣơng tiện IP Truyền thông di động quốc tế Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 14 IP ISDN ISI LNA LO LOS LTE MAC MAP MBMS MBR MCH MCS MGW MIMO MIP MM MME MPR MSC NACK NAS NAS NB NMT OFDM OFDMA O&M PAPR PAR PC PCCC PCCPCH PCFICH PCH Internet Protocol Integrated Services Digital Network Inter Symbols Interference low noise amplifier Local Oscillator Line of Sight Long Term Evolution Medium Access Control Mobile Application Part Multimedia Broadcast Multicast System Maximum Bit Rate Multicast Channel Modulation and Coding Scheme Media Gateway Multiple Input Multiple Output Mobile IP Mobility Management Mobility Management Entity Maximum Power Reduction Mobile Switching Center Negative Acknowledgement Non-access Stratum Network Address Table Narrowband Nordic Mobile Telephone Orthogonal Frequency Division Multiplexing Orthogonal Frequency Division Multiple Access Operation and Maintenance Peak to Average Power Ratio Peak-to-Average Ratio Power Control Parallel Concatenated Convolution Coding Primary Common Control Physical Channel Physical Control Format Indicator Channel Paging Channel Giao thức Internet Mạng số dịch vụ tích hợp Nhiễu liên ký tự Khuyêch đại âm nhiễu thấp Bộ dao động nội Tầm nhìn thẳng Sự phát triển dài hạn Điều khiển truy nhập môi trƣờng Phần ứng dụng di động Hệ thống phát quảng bá đa điểm đa phƣơng tiện Tốc độ bít tối đa Kênh đa điểm Sơ đồ mã hóa điều chế Cổng phƣơng tiện Đa đầu vào đa đầu IP di động Quản lý tính di động Phần tử quản lý tính di động Sự giảm công suất tối đa Chung tâm chuyển mạch di động Báo nhận không thành công Tầng không truy nhập Bảng địa mạng Băng hẹp Điện thoại di động Bắc Âu Ghép kênh phân chia tần số trực giao Đa truy nhập phân chia tần số trực giao Vận hành bảo dƣỡng Tỉ lệ công suất đỉnh tới trung bình Tỉ lệ đỉnh-trung bình Điều khiển cơng suất Mã xoắn ghép song song Kênh vật lý điều khiển chung sơ cấp Kênh thị dạng điều khiển vật lý Kênh nhắn tin Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 113 Hình 5.4 Minh họa cho truyền dẫn phần mở đầu truy nhập ngẫu nhiên Một thiết bị đầu cuối thực cố gắng truy cập ngẫu nhiên, trƣớc truyền dẫn phần mở đầu, đạt đƣợc đồng đƣờng xuống từ thủ tục dị tìm Tuy nhiên, định thời đƣờng lên ( nhƣ thảo luận ) chƣa đƣợc thiết lập Khởi đầu khung đƣờng lên thiết bị đầu cuối đƣợc định nghĩa tƣơng bắt đầu khung đƣờng xuống thiết bị đầu cuối Do trễ lan truyền trạm gốc thiết bị đầu cuối, việc truyền dẫn hƣớng lên bị chậm trễ tƣơng định thời truyền dẫn hƣớng xuống trạm gốc Vì vậy, khoảng cách thiết bị đầu cuối trạm gốc chƣa biết, có khơng chắn việc định thời hƣớng lên tƣơng ứng với hai lần khoảng cách trạm gốc thiết bị đầu cuối, lên tới 6,7µs/km Để tính tốn cho khơng chắn để tránh gây nhiễu với khung không đƣợc sử dụng, khoảng thời gian bảo vệ đƣợc sử dụng, mà chiều dài thực tế phần mở đầu ngắn 1ms Đƣợc minh họa hình 5.5, độ dài phần mở đầu khoảng thời gian bảo vệ Hình 5.5 Định thời phần mở đầu eNodeB cho người sử dụng truy nhập ngẫu nhiên khác Với chiều dài phần mở đầu khoảng 0,9ms, có 0,1ms thời gian bảo vệ cho phép kích thƣớc lên tới 15km Trong ô lớn mà thời gian định thời không chắn thời gian bảo vệ lớn thời gian bảo vệ bản, thời gian bảo Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 114 vệ bổ sung đƣợc tạo cách khơng lập lịch biểu truyền dẫn hƣớng lên khung sau nguồn tài nguyên truy nhập ngẫu nhiên Các chuỗi phần mở đầu đƣợc chia thành nhóm 64 chuỗi nhóm Nhƣ phần cấu hình hệ thống, đƣợc cấp phát nhóm nhƣ cách xác định một vài chuỗi Zadoff–Chu gốc dịch vòng cần thiết để tạo tập phần mở đầu Số lƣợng nhóm phải đủ lớn để tránh đƣợc cần thiết phải lập kế hoạch chuỗi cẩn thận ô Khi thực cố gắng truy nhập ngẫu nhiên, thiết bị đầu cuối chọn chuỗi ngẫu nhiên từ tập chuỗi đƣợc cấp phát cho ô mà thiết bị đầu cuối cố gắng truy nhập Một khơng có thiết bị đầu cuối khác thực cố gắng truy nhập ngẫu nhiên cách sử dụng chuỗi tƣơng tự thời điểm tức thời tƣơng tự, khơng có xung đột sảy cố gắng có khả cao đƣợc phát mạng Xử lý trạm gốc việc thực riêng, nhƣng nhờ có tiền tố vịng kèm phần mở đầu nên việc xử lý miền tần số có độ phức tạp thấp Một ví dụ quy chế đƣợc minh họa hình 5.6 Hình 5.6 Sự phát phần mở đầu truy nhập ngẫu nhiên miền tần số Các mẫu cửa sổ đƣợc thu thập đƣợc chuyển đổi thành biểu diễn miền tần số cách sử dụng FFT Chiều dài sổ 0,8ms, tƣơng đƣơng với chiều dài chuỗi ZC mà khơng có tiền tố vòng Điều cho phép xử lý định thời không chắn lên tới 0,1ms phù hợp với thừoi gian bảo vệ đƣợc xác định Đầu FFT, thể cho tín hiệu nhận đƣợc miền tần số, đƣợc nhân lên với biểu diễn miền tần số liên hợp phức chuỗi Zadoff–Chu gốc kết đƣợc cho qua IFFT Bằng cách quan sát đầu IFFT, phát Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 115 đƣợc thay đổi chuỗi Zadoff–Chu gốc đƣợc truyền trễ Về bản, đỉnh IFFT đầu khoảng i tƣơng ứng với chuỗi dịch chuyển chu kỳ thứ i trễ đƣợc đƣa vị trí đỉnh khoảng Điều thực miền tần số đƣợc tính toán hiệu cho phép phát nhiều cố gắng truy nhập ngẫu nhiên cách sử dụng chuỗi dịch vòng khác đƣợc tạo từ chuỗi Zadoff–Chu gốc; trƣờng hợp có nhiều cố gắng truy nhập đơn giản đỉnh khoảng tƣơng ứng 5.2.2 Bƣớc : Đáp ứng truy nhập ngẫu nhiên Để đáp ứng cố gắng truy nhập ngẫu nhiên đƣợc phát hiện, bƣớc thứ hai thủ tục truy nhập ngẫu nhiên mạng truyền thơng điệp DL-SCH, có chứa :  Chỉ số chuỗi phần mở đầu truy nhập ngẫu nhiên mạng phát với phản hồi hợp lệ  Tính tốn hiệu chỉnh định thời cách thu nhận phần mở đầu truy nhập ngẫu nhiên  Một trợ cấp lập lịch biểu, nguồn tài nguyên mà thiết bị đầu cuối đƣợc sử dụng cho việc truyền tải thông điệp bƣớc thứ ba  Một nhận dạng tạm thời đƣợc sử dụng cho truyền thông đƣợc tiếp diễn thiết bị đầu cuối mạng Trong trƣờng hợp mạng phát nhiều cố gắng truy nhập ngẫu nhiên ( từ thiết bị đầu cuối khác ), thông điệp phản hồi riêng lẻ nhiều thiết bị đầu cuối di động đƣợc kết hợp vào truyền dẫn đơn Vì vậy, thông điệp phản hồi đƣợc lập lịch biểu DL-SCH đƣợc kênh điều khiển L1/L2 cách sử dụng nhận dạng dành riêng cho phản hồi truy nhập ngẫu nhiên Tất thiết bị đầu cuối đƣợc truyền phần mở đầu giám sát kênh điều khiển L1/L2 cho phản hồi truy nhập ngẫu nhiên Sự định thời thông điệp phản hồi không cố định đặc tả kỹ thuật nhằm đáp ứng đầy đủ nhiều truy nhập đồng thời Nó cung cấp vài linh hoạt việc vận hành trạm gốc Miễn thiết bị đầu cuối thực truy nhập ngẫu nhiên nguồn tài nguyên phần mở đầu khác đƣợc sử dụng, không xung đột sảy từ việc truyền tín hiệu đƣờng xuống điều rõ dàng với thiết bị đầu cuối mà có thơng tin bị liên quan Tuy nhiên, có xác xuất định tranh chấp, nhiều thiết bị đầu cuối sử dụng phần mở đầu truy nhập ngẫu nhiên giống lúc Trong trƣờng hợp này, nhiều thiết bị đầu cuối phản ứng lại thông điệp phản hồi đƣờng xuống diễn lúc xung đột sảy Việc giải ác xung đột phần bƣớc nhƣ đƣợc Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 116 trình bày dƣới Tranh chấp nguyên nhân mà HARQ không đƣợc sử dụng cho truyền dẫn phần mở đầu truy nhập ngẫu nhiên Một thiết bị đầu cuối nhận phần mở đầu truy nhập ngẫu nhiên đƣợc dành cho thiết bị đầu cuối khác có định thời hƣớng lên khơng xác Nếu HARQ đƣợc dùng, định thời ACK/NACK cho thiết bị đầu cuối nhƣ khơng gây nhiễu cho tín hiệu điều khiển hƣớng lên từ ngƣời sử dụng khác Sau thu nhận phẩn hồi truy nhập ngẫu nhiên bƣớc hai, thiết bị đầu cuối hiệu chỉnh định thời truyền dẫn hƣớng lên tiếp tục tới bƣớc ba 5.2.3 Bƣớc 3: Nhận dạng thiết bị đầu cuối Sau bƣớc thứ hai, hƣớng lên thiết bị đầu cuối đƣợc đồng thời gian Tuy nhiên, trƣớc liệu ngƣời sử dụng đƣợc truyền tới / từ thiết bị đầu cuối, nhận dạng ô ( C-RNTI) phải đƣợc gán cho thiết bị đầu cuối Tùy thuộc vào trạng thái thiết bị đầu cuối, cần phải trao đổi thông điệp bổ sung Trong bƣớc thứ ba, thiết bị đầu cuối trao đổi thông điệp cần thiết với mạng cách sử dụng nguồn tài nguyên đƣợc phân công phẩn hồi truy nhập ngẫu nhiên bƣớc thứ hai Truyền dẫn thông điệp hƣớng lên theo cách giống nhƣ với việc lập lịch biểu liệu hƣớng lên thay gắn vào phần mở đầu bƣớc có lợi số lý Thứ nhất, số lƣợng thông tin đƣợc truyền thiếu đồng hƣớng lên nên phải đƣợc hạn chế tối đa cần thiết phải có khoảng thời gian bảo vệ lớn nhƣ làm cho việc truyền dẫn tƣơng đối tốn Thứ hai, việc sử dụng kế hoạch truyền dẫn hƣớng lên “ thông thƣờng” cho phép việc truyền dẫn thơng điệp với trợ giúp kích thƣớc phƣơng án điều chế cần phải đƣợc điều chỉnh, ví dụ, với điều kiện vô tuyến khác Cuối cùng, cho phép HARQ với kết hợp mềm cho thơng điệp hƣớng lên Sau khía cạnh quan trọng, đặc biệt tình mà phủ sóng bị hạn chế, cho phép sử dụng một vài việc truyền phát lại để thu thập đủ lƣợng cho tín hiệu hƣớng lên nhằm đảm bảo xác suất đủ lớn truyền dẫn thành công Lƣu ý, việc truyền phát lại RLC khơng đƣợc sử dụng cho tín hiệu RRC hƣớng lên bƣớc ba Một phần quan trọng thông điệp hƣớng lên bao gồm nhận dạng thiết bị đầu cuối mà việc nhận dạng đƣợc sử dụng nhƣ phần chế giải tranh chấp bƣớc thứ tƣ Trong trƣờng hợp thiết bị đầu cuối chế độ LTE_ACTIVE ( LTE_tích cực), đƣợc kết nối đến biết có C-RNTI đƣợc gán, C-RNTI đƣợc sử dụng nhƣ nhận dạng thiết bị đầu cuối thơng điệp hƣớng lên Nếu khơng nhận dạng thiết bị đầu cuối mạng Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 117 lõi đƣợc sử dụng mạng truy nhập vô tuyến cần phải tham gia vào mạng lõi trƣớc trả lời thông điệp đƣờng lên bƣớc 5.2.4 Bƣớc 4: Giải tranh chấp Bƣớc cuối thủ tục truy nhập ngẫu nhiên gồm thông điệp đƣờng xuống cho giải tranh chấp Lƣu ý rằng, từ bƣớc hai, nhiều thiết bị đầu cuối thực cố gắng truy nhập ngẫu nhiên đồng thời cách sử dụng chuỗi phần mở đầu tƣơng tự bƣớc để lắng nghe thông điệp phản hồi tƣơng tự bƣớc thứ hai có nhận dạng tạm thời tƣơng tự Do đó, bƣớc thứ tƣ, thiết bị đầu cuối tiếp nhận thông điệp đƣờng xuống so sánh nhận dạng thông điệp với nhận dạng chúng đƣợc truyền bƣớc thứ ba Chỉ thiết bị đầu cuối mà quan sát thấy phù hợp nhận dạng nhận đƣợc bƣớc thứ tƣ nhận dạng đƣợc truyền nhƣ phần bƣớc thứ ba khai báo thủ tục truy nhập ngẫu nhiên thành công Nếu thiết bị đầu cuối chƣa đƣợc gán C-RNTI, nhận dạng tạm thời từ bƣớc thứ hai đƣợc nâng cấp tới CRNTI Thông điệp giải tranh chấp đƣợc truyền DL-SCH, cách sử dụng nhận dạng tạm thời từ bƣớc thứ cho việc gán địa thiết bị đầu cuối kênh điều khiển L1/L2 Từ đồng hƣớng lên đƣợc thiết lập, HARQ đƣợc áp dụng cho tín hiệu đƣờng xuống bƣớc Các thiết bị đầu cuối có phù hợp nhận dạng mà chúng đƣợc truyền bƣớc thứ ba thông điệp chúng nhận đƣợc bƣớc thứ tƣ truyền xác nhận HARQ hƣớng lên Các thiết bị đầu cuối mà khơng tìm thấy phù hợp nhận dạng nhận đƣợc bƣớc thứ tƣ nhận dạng đƣợc truyền tƣơng ứng nhƣ phần bƣớc thứ ba đƣợc coi nhƣ thất bại thủ tục truy nhập ngẫu nhiên cần phải khởi động lại thủ tục truy nhập ngẫu nhiên từ bƣớc Rõ dàng khơng có phản hồi HARQ đƣợc truyền từ thiết bị đầu cuối Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 118 CHƢƠNG – TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI LTE TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 6.1 Triển khai LTE giới Theo khảo sát gần có 80% nhà cung cấp dịch vụ di động (telco) giới sử dụng công nghệ GSM (gồm GSM, GPRS/EDGE, HSPA) Theo giới chuyên gia phân tích đánh giá, lợi hạ tầng sẵn có số lƣợng ngƣời sử dụng đơng đảo lý để phát triển thị trƣờng di động băng thông rộng với công nghệ HSPA LTE Đặc tả kỹ thuật công nghệ LTE có khả tƣơng thích gần nhƣ hồn hảo với công nghệ tảng GSM Không GSM, telco sử dụng công nghệ CDMA không bỏ qua hội chuyển tiếp lên 4G với công nghệ LTE Bên cạnh sản phẩm mới, hội nghị giới di động (MWC) thƣờng niên nơi công nghệ định hƣớng phát triển ngành viễn thông di động đƣợc giới thiệu rộng rãi đến công chúng Tại MWC 2011 Barcelona (Tây Ban Nha), LTE đề tài đƣợc quan tâm nhiều Thực tế cho thấy, hầu hết hãng sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu giới: Alcatel-Lucent, Ericsson, Motorola, Nokia, Nokia Siemens Networks, Huawei, LG Electronics, Samsung, NEC, Fujitsu nhận tiềm to lớn bắt tay với telco lớn giới (Verizon Wireless, AT&T, France TelecomOrange, NTT DoCoMo, T-Mobile, China Mobile, ZTE ) thực thử nghiệm quan trọng công nghệ LTE đạt thành cơng đáng kể Trong đó, Nokia Siemens Networks cơng bố thử nghiệm thành công LTE với tốc độ lên đến 173Mbps môi trƣờng đô thị với nhiều thuê bao lúc tần số 2,6GHz, băng thông 20MHz Alcatel-Lucent thông báo thử nghiệm thành công LTE với tốc độ tải đạt 80Mbps ZTE (Trung Quốc) cho biết trình diễn thành cơng LTE với mức tốc độ tải 130Mbps Tiếp đó, Motorola tuyên bố, họ cộng tác với nhà khai thác di động Anh hoàn nghiệm kết nối ngồi trời cơng nghệ LTE, tần số 700MHz 2,6GHz Mới đây, Motorola tiếp tục công bố họ hồn tất thử nghiệm giai đoạn cơng nghệ TD-LTE (TD Mode – LTE) với Bộ Công nghiệp CNTT (MIIT) Trung Quốc, tốc độ tải xuống thực tế đạt đƣợc 80Mbps Các thử nghiệm trình diễn chứng tỏ khả tuyệt vời cơng nghệ LTE khả thƣơng mại hóa LTE đến gần Kế hoạch thử nghiệm triển khai công nghệ LTE đƣợc công ty hợp tác thúc đẩy đến thức có dịch vụ LTE thƣơng mại Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 119 Thƣơng mại h a Trong chạy đua để trở thành để trở thành nhà khai thác mạng đƣa vào vận hành thƣơng mại dịch vụ LTE, TeliaSonera đích sớm TeliaSonera telco giới thƣơng mại hóa cơng nghệ LTE hai thủ Stockholm (Thụy Điển) Oslo (Na Uy) vào năm 2010 tiếp tục triển khai sang Phần Lan Song hành với chiến dịch triển khai mạng 4G LTE, TeliaSonera tiếp tục mở rộng mạng Turbo-3G (công nghệ HSPA) nhằm tăng dung lƣợng khu vực phủ sóng Trong năm nay, TeliaSonera tiếp tục mở rộng mạng 4G đến 25 thành phố lớn Thụy Điển thành phố Na Uy Hãng sử dụng công nghệ LTE tần số 2,6GHz với băng thông 20MHz, tốc độ tối đa lên đến 100Mbps Telstra (Úc) nhà mạng giới thức xác nhận việc triển khai LTE cách rộng rãi Theo nhà mạng này, họ thử nghiệm LTE từ cuối năm 2011 khu vực trung tâm thành phố lớn Úc Song song đó, Ericsson nhà sản xuất thiết bị phát triển hạ tầng phục vụ hệ thống mạng tần số 1.800 MHz Và Sierra Wireless đƣa thị trƣờng thiết bị “lƣỡng tính” hỗ trợ ngƣời dùng tƣơng thích ngƣợc với hệ mạng 3G khỏi vùng phủ sóng LTE Theo Wireless Intelligence, có khoảng 10-15 mạng LTE đƣợc đƣa vào phục vụ vào cuối năm 2010 lên đến 30 mạng vào cuối năm 2012 Tại thị trƣờng Mỹ, Verizon Wireless cho biết, mạng LTE họ sử dụng phổ 10MHz hỗ trợ tốc độ từ 5Mbps -12Mbps Đại diện hãng Verizon Wireless cho biết, điện thoại LTE hãng có hai chip vơ tuyến Vì vậy, chúng làm việc mạng LTE mạng viễn thông công nghệ CDMA Verizon Wireless dự kiến cho mắt điện thoại khơng dây tích hợp cơng nghệ LTE vào năm 2011 Ericsson Alcatel-Lucent đối tác cung cấp thiết bị cho mạng LTE Verizon Wireless Tiếp theo, AT&T có kế hoạch thƣơng mại hóa LTE vào năm 2011 Hãng tuyên bố có đủ băng thơng 20MHz dành cho LTE để phủ sóng cho 100 thành phố lớn Mỹ NTT DoCoMo nhà khai thác di động Nhật Bản thử nghiệm thành công LTE với tốc độ đạt đến 250Mbps tuyên bố bắt đầu đƣa dịch vụ LTE từ 2010 Giai đoạn đầu mạng LTE NTT DoCoMo sử dụng tần số 2GHz, băng thông 15MHz anten MIMO cho khoảng 20 nghìn trạm gốc Và đến cuối năm 2012 chuyển sang sử dụng tần số 1,5GHz Hiện nay, Ericsson hãng cung cấp sở hạ tầng mạng cho NTT DoCoMo Song hành với NTT DoCoMo KDDI, telco nhƣ KDDI, Softbank Mobile, eMobile đƣợc quan quản lý viễn thơng Nhật Bản – Bộ nội truyền thông (MIC) phê chuẩn kế hoạch triển khai mạng LTE Cơ quan phát triển Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 120 Viễn thông CNTT Singapore (IDA) cân nhắc việc cho mắt băng tần LTE WiMAX vào năm 2012, trƣớc năm so với thời gian dự kiến ban đầu Cùng lúc này, ba nhà khai thác di động Singtel, StarHub MobileOne cho lắp đặt thử nghiệm dịch vụ LTE tần số 2,5GHz Tại triển lãm CES hồi đầu năm Las Vegas, Verizon Wireless giới hạn thiệu nhiều sản phẩm sử dụng công nghệ LTE : gồm mẫu tablet, mẫu smartphone, mẫu laptop mẫu hotspot di động Tất chúng đến từ đơn vị OEM khác nhau, sử dụng loại chipset khơng dây khác Hiện có 10 mạng di động (MNO) hỗ trợ LTE phạm vi toàn cầu Dự kiến 2011 có thêm 30 MNO khác Về phía WiMAX, đa số MNO tập trung châu Âu, tiếp đến châu Á – TBD, vùng Trung Đông đến Mỹ Đại diện nhà mạng với số thuê bao lớn giới nhƣ China Mobile (Trung Quốc) hay Bharti Airtel (Ấn Độ) liên kết thành lập nhóm phát triển chuẩn LTE gọi tắt GTI Chủ tịch Softbank (Nhật) Masayoshi Son cho biết nhà mạng ủng hộ việc đƣa LTE trở thành chuẩn mạng hệ dựa ƣu điểm giá thành thấp, tốc độ mạng cao hiệu suất tần số tốt hẳn hệ mạng khác Ơng số đơng ln đóng vai trị định vấn đề tƣơng tự với 2/3 dân số giới, hậu thuẫn cho LTE, nhà mạng Châu Á gần nhƣ định xong số phận chuẩn mạng 4G chung cho toàn cầu Theo số liệu Hiệp hội nhà sản xuất di động toàn cầu GSA, tới năm 2010, giới có 80 nhà mạng 33 quốc gia cam kết phát triển lên LTE, có 21 nhà mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dƣơng Tại Đơng Nam Á có M1, SingTel StarHub Singapore triển khai LTE Các nhà phát triển thiết bị Qualcomm thơng báo lộ trình sản phẩm mới, bổ sung công nghệ 4G LTE cho tất modem Gobi họ Dựa thành công Gobi, Qualcomm (đối tác hãng sản xuất máy tính: Sony, Acer, Lenovo, Dell, HP ) chuẩn bị tập trung vào dòng sản phẩm: e-reader, thiết bị chơi game, modem USB ứng dụng thƣơng mại M2M (mobile to mobile – di động tới di động) Các chipset gồm: MDM9200 hỗ trợ tốc độ lên đến 100Mbps, tƣơng thích ngƣợc với HSPA, MDM9600 hỗ trợ tốc độ 100Mbps, tƣơng thích ngƣợc với HSPA+ EV-DO (Rev A Rev B) Cũng MWC, RIM - nhà sản xuất tiếng với sản phẩm BlackBerry - xác nhận kết nối LTE đƣợc trang bị cho dòng sản phẩm PlayBook từ năm 2011 “PlayBook máy tính bảng chuyên nghiệp dành cho ngƣời thực muốn hoàn tất việc” - Đại diện RIM cho biết Và với Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 121 mong muốn giúp ngƣời dùng tận dụng đƣợc hết chức sản phẩm, kết nối mạnh mẽ nhƣ LTE yêu cầu khơng thể thiếu cho PlayBook Trong đó, với khoảng 170 thiết bị di động thức hoạt động hệ điều hành Android, Google ủng hộ mạnh mẽ LTE Eric Schmidt - CEO Google - cho “LTE tảng cho ứng dụng mạnh mẽ mà tƣởng tƣợng đến” Ông tin tƣởng thiết bị di động với hệ điều hành mở (nhƣ Android), điện toán đám mây, hạ tầng LTE điều kiện đƣa ngƣời bƣớc vào giai đoạn phát triển công nghệ Samsung Craft điện thoại 4G tính thời điểm sử dụng công nghệ không dây tốc độ cao LTE Cũng theo Samsung, nhà mạng MetroPCS (Mỹ) LTE đƣợc chọn đơn vị phân phối thức mẫu máy sau vƣợt qua đối thủ tên tuổi khác nhƣ Verizon, AT&T, T-Mobile, Cricket Cƣớc liệu hàng tháng 55 USD Hình 6.1 Samsung Craft - Chiếc điện thoại 4G sử dụng mạng LTE giới Nhà khai thác dịch vụ viễn thông TeliaSonera liên kết với hãng điện tử Samsung để giới thiệu MTXT có hỗ trợ dịch vụ LTE Thụy Điển Đó MTXT X430 Samsung có khối lƣợng 2kg, hình 14” (đƣờng chéo 35,6 cm) vi xử lý i3 Intel Bên cạnh việc hỗ trợ LTE, X430 dùng đƣợc với mạng 3G hay GSM để truy cập Internet Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 122 Hình 6.2 Laptop X430 Theo tin từ TeliaSonera Samsung, X430 MTXT hỗ trợ LTE có mặt thị trƣờng Cũng triển lãm điện tử tiêu dùng quốc tế CES 2011 Las Vegas, Mỹ hồi tháng trƣớc, hãng viễn thông Verizon thông báo thời gian tới có MTXT HP hỗ trợ LTE Verizon chƣa cho biết thời điểm cụ thể tung MTXT này, nói chúng sớm có mặt, vào năm Các sản phẩm Verizon truy cập vào hệ thống mạng LTE TeliaSonera ngƣợc lại Do hai nhà khai thác viễn thông sử dụng công nghệ mạng di động hệ LTE với dải băng tần khác TeliaSonera không “hé lộ” kế hoạch tung sản phẩm điện thoại thông minh thiết bị khác tƣơng thích với LTE, nhƣng họ có tiết lộ số lƣợng thiết bị hỗ trợ LTE dần xuất năm năm tới 6.2 Triển khai LTE VIỆT NAM Bộ TT&TT vừa cho biết hoàn thiện thủ tục để cấp phép thử nghiệm LTE cho EVN Telecom Gtel Nhƣ vậy, có doanh nghiệp đƣợc thử nghiệm cơng nghệ tiền 4G Hình 6.3 Ericsson phối hợp với Cục Tần số Vô tuyến điện thử nghiệm công nghệ LTE Hà Nội Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 123 Trƣớc đó, Bộ TT&TT đồng ý cho VNPT, Viettel, FPT Telecom, CMC VTC đƣợc thử nghiệm mạng di động công nghệ LTE Thời gian thử nghiệm năm Theo Luật Viễn thông, doanh nghiệp phải đấu giá tần số để lấy giấy phép Sau đấu giá, doanh nghiệp chuyển nhƣợng tần số muốn Việc đấu giá tần số nhằm tránh tình trạng xin giấy phép để “giữ chỗ” Ngày 10/10/2010, VNPT tuyên bố hồn thành trạm BTS theo cơng nghệ LTE đặt tịa nhà Internet, lơ 2A, làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội với tốc độ truy cập Internet lên đến 60 Mbps Giai đoạn dự án thử nghiệm cung cấp dịch vụvô tuyến băng rộng công nghệ LTE VNPT đƣợc VDC triển khai với 15 trạm BTS Hà Nội, bán kính phủ sóng trạm khoảng 1km Hình 6.4 Trạm gốc LTE Về phía Viettel, tập đồn cho biết, phối hợp với Huawei tiến hành lắp đặt, tích hợp thiết bị LTE quận Tân Bình, TP.HCM Trƣớc đó, Viettel tiến hành thử nghiệm Hà Nội Cụ thể, Viettel tiến hành thử nghiệm hệ thống mạng hoàn chỉnh với 40 trạm LTE hai quận Đống Đa Ba Đình Sau đó, dự kiến quý 1/2011, Viettel cung cấp dịch vụ 4G cho số khách hàng dùng thử.Mạng cho biết, triển khai, mạng 4G không ảnh hƣởng đến chất lƣợng mạng 3G 2G cung cấp cho khách hàng Theo giới chuyên môn, từ Việt Nam bắt đầu thử nghiệm công nghệ 3G đến thức thƣơng mại hóa tới năm Vì vậy, vài năm tới khơng phải thời điểm thích hợp để triển khai công nghệ Theo Luật Viễn thông, doanh nghiệp phải đấu giá tần số để lấy giấy phép Sau đấu giá, doanh nghiệp chuyển nhƣợng tần số muốn Việc đấu giá tần số nhằm tránh tình trạng xin giấy phép để “giữ chỗ” Bộ TT&TT cho biết tới Bộ tiến hành tổng kết năm cấp phép triển khai dịch vụ di động 3G Việc tổng kết tập trung đánh giá hiệu học kinh nghiệm trình triển khai mạng 3G Đây sở quan trọng để Bộ TT&TT để tiến hành cấp phép 4G thời gian tới Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 124 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI Công nghệ LTE công nghệ mới, đƣợc tiếp tục nghiên cứu triển khai toàn giới, với khả truyền tải tốc độ cao kiến trúc mạng đơn giản , sử dụng băng tần hiệu hoàn toàn tƣơng thích với hệ thống trƣớc ( GSM & WCDMA ) dựa mạng toàn IP LTE trở thành hệ thống thơng tin di động tồn cầu tƣơng lai Vì việc tìm hiểu cơng nghệ LTE cần thiết có ý nghĩa thực tế Trong đồ án em đề cập cách tổng quan công nghệ LTE, trọng tâm gồm phần :  Tìm hiểu trình phát triển hệ thống thông tin di động nay, giới thiệu công nghệ LTE  Tìm hiểu kiến trúc mạng LTE, thành phần giao thức sử dụng  Nắm bắt đƣợc công nghệ OFDMA, SC_FDMA MIMO sử dụng giao diện vơ tuyến LTE  Tìm hiểu lớp vật lý LTE  Các thủ tục truy nhập LTE  Tình hình triển khai LTE giới VIỆT NAM LTE công nghệ phát triển sau so với WIMAX, nhƣng với đặc tính tuyệt vời mà đem lại, nên có nhiều nhà mạng lớn giới ủng hộ lựa chọn để triển khai Các nhà chế tạo thiết bị đầu cuối tiến hành tích hợp cơng nghệ LTE vào sản phẩm Tại việt nam nhà mạng tiến hành thử ngiệm công nghệ LTE đạt đƣợc kết khả quan Do vậy, việc nắm bắt công nghệ LTE cần thiết Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 125 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 2011 ThS ĐÀM MỸ HẠNH NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ĐỌC DUYỆT ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 2011 ……………………… Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 126 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đồ án, em nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình từ phía thầy giáo, cô giáo Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo Bộ mơn KỸ THUẬT VIỄN THƠNG thầy cô trƣờng đặc biệt thạc sỹ Đàm Mỹ Hạnh giúp đỡ hƣớng dẫn em hoàn thành đồ án Em xin chân thành cảm ơn! Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 127 TÀI LIỆU THAM KHẢO Harri Holma, Antti Toskala (2009) , LTE for UMTS – OFDMA and SCFDMA Based Radio Access, John Wiley & Sons Ltd Agilent Technologies (2009), 3GPP Long Term Evolution: System Overview, Product Development,and Test Challenges Farooq Khan (2009), LTE for 4G Mobile Broadband: Air Interface Technologies and Performance, Cambridge University Press C.Gessner (2008), UMTS Long Term Evolution (LTE) Technology Introduction, Rohde-Schwarz Erik Dahlman, Stefan Parkvall, Johan Sköld, Per Beming (2007), 3G EVOLUTION: HSPA and LTE FOR for mobile broadband, Academic Press Các website tham khảo : www.Thongtincongnghe.com www.Vntelecom.org www.Tapchibcvt.gov.vn www.Tudiencongnghe.net www.Xahoithongtin.com Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) ... chức nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin di động giới tiến hành nghiên cứu áp dụng thực tế chuẩn cho hệ thống thông tin di động: Thông tin di động 3G 1.1.3 Hệ thống thông tin di động hệ thứ... VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG & GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ LTE 22 1.1 Tổng quan hệ thống thông tin di động 22 1.1.1 Hệ thống thông tin di động hệ thứ ( 1G) 22 1.1.2 Hệ thống thông. .. 1.1 Tổng quan hệ thống thông tin di động 1.1.1 Hệ thống thông tin di động hệ thứ ( 1G) Công nghệ di động công nghệ tƣơng tự, hệ thống truyền tín hiệu tƣơng tự, mạng điện thoại di động nhân loại,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hệ thống thông tin di động tiền 4g LTE (long term evolution) ,