0

Báo cáo thực tập công ty cổ phần tập đoàn sunhouse

29 9 0
  • Báo cáo thực tập công ty cổ phần tập đoàn sunhouse

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 05:11

BÁO CÁO THỰC TẬP CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN SUNHOUSE MỤC LỤC PHẦN GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNHOUSE 1.1 Sự hình thành phát triển cơng ty Cổ phần tập đồn Sunhouse 1.2 Chức nhiệm vụ, cấu tổ chức máy cơng ty Cổ phần tập đồn Sunhouse 1.2.1 Cơ cấu tổ chức máy 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban, phận mối quan hệ phịng ban, phận Cơng ty 1.3 Lĩnh vực đặc điểm hoạt động công ty Cổ phần tập đoàn Sunhouse 1.3.1 Lĩnh vực hoạt động cơng ty Cổ phần tập đồn Sunhouse 1.3.2 Đặc điểm hoạt động cơng ty Cổ phần tập đồn Sunhouse 1.4 Khái quát nguồn nhân lực cơng ty Cổ Phần tập đồn Sunhouse 1.4.1 Nguồn nhân lực công ty 1.4.2 Nguồn vốn công ty 1.4.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật- công nghệ 10 1.5 Một số kết hoạt động kinh doanh chủ yếu công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse giai đoạn 2012- 2014 10 PHẦN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP TẬP ĐỒN SUNHOUSE 11 2.1 Tình hình nhân lực chức năng, nhiệm vụ phòng Hành nhân cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse 11 2.1.1 Tình hình nhân lực phịng Hành nhân 11 2.1.3 Bộ máy tổ chức phịng Hành nhân 14 2.2 Ảnh hưởng nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị Trang nhân lực công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse 15 2.2.1 Các nhân tố bên 15 2.2.2 Các nhân tố bên 16 2.3.1 Thực trạng quan hệ lao động công ty 17 2.3.2 Thực trạng tổ chức lao động định mức lao động công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse 18 2.3.3 Thực trạng hoạch định nhân lực công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse 19 2.3.4 Thực trạng phân tích cơng việc cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse .19 2.3.5 Thực trạng tuyển dụng nhân lực công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse 20 2.3.6 Thực trạng đào tạo phát triển nhân lực cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse 24 2.3.7 Thực trạng đánh giá nhân lực cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse 25 2.3.8 Thực trạng trả công lao động công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse.26 2.3.9 Thực trạng hiệu sử dụng lao động công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse 27 PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN SUNHOUSE VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 28 3.1 Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị nhân lực công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse 28 3.1.1 Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse 28 3.1.2 Đánh giá hoạt động quản trị nhân lực cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse 28 3.1.3 Một số vấn đề đặt 29 3.2 Phương hướng hoat động/ hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse thời gian tới 29 3.3 Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp 29 Trang PHẦN GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN SUNHOUSE 1.1 Sự hình thành phát triển công ty Cổ phần tập đồn Sunhouse Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sunhouse tên viết tắt Sunhouse Group JSC + Vốn điều lệ 390 tỷ đồng + Mã số thuế: 0101976905 + Lĩnh vực hoạt động: sản xuất, kinh doanh đồ gia dụng, điện gia dụng, bếp gas, cáp điện thiết bị điện + Trụ sở chính: tầng 12 tịa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội + Giám đốc (người đại diện): Ông Nguyễn Xuân Phú Điện thoại: 043.7366676/86 - Fax: 04.37366696 Email: info@sunhouse.com.vn Website: http://sunhouse.com.vn/ Quá trình hình thành phát triển: - Ngày 22/5/2000: Thành lập Công ty TNHH Phú Thắng - Ngày 1/2/2005: Liên doanh với Công ty TNHH Sunhouse Hàn Quốc thành lập Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam, xây dựng nhà máy liên doanh sản xuất đồ gia dụng nhơm chống dính công nghệ tiên tiến, nồi inox cao cấp nồi Anod với công nghệ Anodized lạnh tiên tiến khu vực ASEAN - Ngày 24/3/2006: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Phú Thắng - Ngày 16/6/2008: Đôi tên thành Công ty Cổ phần Ngôi nhà Ánh Dương - Tháng 3/2009: Mua lại Công ty Cổ phần Sơn Hà - Ngày 18/6/2010: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse - Tháng 05/2011: Mua lại 16% (hiện 40%) cổ phần Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn – SHC (là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam) Trang 1.2 Chức nhiệm vụ, cấu tổ chức máy công ty Cổ phần tập đoàn Sunhouse 1.2.1 Cơ cấu tổ chức máy ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT BAN GIÁM ĐỐC Phịng HC nhân Phịng xuất nhập quan hệ Qc tế Phịng tài kế tốn Phịng kinh tế kế hoạch Phịng bán hàng phát triển thị trường Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (ksc) Phịng kỹ thuật Nguồn: phịng Hành nhân 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban, phận mối quan hệ phòng ban, phận Công ty - Đại hội đồng cổ đông Là quan định cao Cơng ty gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, họp năm lần ĐHĐCĐ định vấn đề Luật pháp Điều lệ Công ty quy định ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài hàng năm Cơng ty tài cho năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty - Hội đồng quản trị Trang Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông bầu ra, quan quản lý cao Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan đến quyền lợi Công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị giữ vai trò định hướng chiến lược kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, đạo giám sát hoạt động Công ty thông qua Ban điều hành Công ty Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị năm thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Số lượng thành viên Hội đồng quản trị người - Ban kiểm soát Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông bầu ra, nhiệm kỳ năm thành viên Ban kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Ban kiểm sốt chịu quản lý trực tiếp Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động tài Cơng ty, giám sát việc tn thủ chấp hành chế độ hạch tốn, kế tốn, quy trình, quy chế nội Công ty, thẩm định Báo cáo tài hàng năm, báo cáo Đại hội đồng cổ đơng tính xác, trung thực, hợp pháp Báo cáo tài Cơng ty Trong Ban kiểm sốt phải có thành viên người có chun mơn tài chính, kế tốn Thành viên nhân viên phận kế tốn, tài Cơng ty khơng phải thành viên hay nhân viên Công ty kiểm toán độc lập thực kiểm toán Báo cáo tài Cơng ty Số lượng thành viên Ban kiểm soát người - Ban Giám đốc: Ban Giám đốc Công ty Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày công ty theo chiến lược kế hoạch hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban Giám đốc gồm có 02 thành viên, có 01 Giám đốc 01 Phó Giám đốc - Phịng HC nhân Phịng có nhiệm vụ quản lý lưu trữ hồ sơ, công văn giấy tờ, sử dụng dấu Là phận chức tham mưu cho giám đốc lĩnh vực tổ chức nhân sự, xếp bố trí lao động tồn cấu tổ chức Cơng ty - Phịng xuất nhập quan hệ Qc tế Trang +Thực hoạt động giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng nhà cung cấp +Hoàn tất thủ tục chứng từ xuất nhập hàng hóa như: Hợp đồng mua bán, chứng từ vận chuyển, chứng từ xuất nhập khẩu, thủ tục toán, thủ tục giao nhận hàng hóa + Kết hợp với kế toán, thực hoạt động mở L/C, làm bảo lãnh ngân hàng + Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, xuất với số lượng thực tế cửa trình làm hồ sơ thơng quan hàng hóa + Quản lý, theo dõi đơn hàng, hợp đồng Phối hợp với phận có liên quan để đảm bảo tiến độ giao hàng nhận hàng + Thực việc tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường xuất theo chiến lược công ty đề - Phịng tài kế tốn Có chức giúp việc cho Ban giám đốc Hội đồng quản trị Chi nhánh lĩnh vực tài – kế tốn, tín dụng hạch tốn kinh doanh kiểm soát tiền hoạt động kinh tế Chi nhánh theo quy định quản lý kinh tế nhà nước Chi nhánh - Phòng kinh tế kế hoạch Là phận quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị, với nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất hàng năm đưa tiêu kế hoạch đề xuất ý kiến điều chỉnh sản xuất kinh doanh - Phòng bán hàng phát triển thị trường Thực xây dựng chiến lược, kế hoạch ngân sách hàng năm, kế hoạch cơng việc Phịng tháng để trình Tổng giám đốc phê duyệt Tổ chức máy nhân sự, phân cơng cơng việc Phịng để hồn thành ngân sách năm, kế hoach cơng việc phịng/ban phê duyệt thời kỳ Thực báo cáo nội theo Quy định Công ty báo cáo khác theo yêu cầu Ban điều hành Xây dựng quy trình, quy định nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Phịng; đánh giá hiệu quy trình, quy định thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao hoạt động Công ty Trang - Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (KSC) Hỗ trợ Ban giám đốc xây dựng, quản lý phát triển hệ thống quản lý chất lượng + Xây dựng, quản lý phát triển quy trình chất lượng toàn nhà máy -+ Thường xuyên tổ chức khóa đào tạo cho nhân viên phịng ban hệ thống quản lý chất lượng + Tổ chức đánh giá nội nhằm củng cố lại thiếu sót việc quản lý phòng ban Hướng hoạt động tn theo tiêu chuẩn an tồn + Ln liên lạc, trao đổi với công ty mẹ cập nhật tiêu chuẩn an toàn cho sản phẩm + Phối hợp với phòng ban khác nhằm đảm bảo việc tuân thủ nọi dung tiêu chuẩn trình sản xuất cách triệt để Tiến hành đánh giá sản xuất thử nghiệm chuẩn bị cho sản phẩm + Tiếp nhận công nghệ sản phẩm thông qua quy trình đào tạo nghiệm ngặt nước ngồi nước + Lên kế hoạch đánh giá cho sản phẩm Cùng phịng ban Cơng ty mẹ giải triệt để vấn đề sản xuất thử nghiệp trước đưa vào sản xuất hàng loạt - Phòng kỹ thuật Là phòng chuyên môn tuý kỹ thuật sản xuất khai thác đất, phòng với chức riêng biệt cụ thể tổ chức thực nghiệp vụ kỹ thuật theo yêu cầu sản xuất phân xưởng với đạo trực tiếp phó giám đốc phụ trách kỹ thuật 1.3 Lĩnh vực đặc điểm hoạt động cơng ty Cổ phần tập đồn Sunhouse 1.3.1 Lĩnh vực hoạt động công ty Cổ phần tập đoàn Sunhouse Sunhouse doanh nghiệp tiên phong lĩnh vực sản xuất kinh doanh đồ gia dụng, điện gia dụng, bếp gas, cáp điện thiết bị điện với sản phẩm mang tính đột phá cơng nghệ sản xuất như: + Chảo chống dính + Bộ nồi inox cao cấp Trang + Bộ nồi nhôm + Nồi cơm điện + Nồi cơm điện cao cấp + Bếp hồng ngoại + Đèn sưởi nhà tắm + Máy lọc nước R.O hệ + Quạt phun sương + Máy xay sinh tố + Cây nước nóng lạnh + Quạt điện + Quạt sưởi + Sưởi điện - Đặc biệt công ty sản xuất mặt hàng cao cấp, nồi Anod với công nghệ Anodized lạnh tiên tiến giới dây chuyền Anodized đứng đầu khu vực Đông Nam Á 1.3.2 Đặc điểm hoạt động cơng ty Cổ phần tập đồn Sunhouse Với đội ngũ công nhân lành nghề đào tạo chuyên gia Hàn Quốc đội ngũ nhân viên văn phịng 900 cơng nhân lành nghề, sản phẩm mang thương hiệu gia dụng điện gia dụng Sunhouse khẳng định vị trí dẫn đầu ngành hàng nhiều khách hàng ngồi nước tín nhiệm chất lượng phong phú đa dạng sản phẩm 1.4 Khái quát nguồn nhân lực công ty Cổ Phần tập đoàn Sunhouse 1.4.1 Nguồn nhân lực cơng ty Bảng 1.1 Tình hình nhân lực công ty giai đoạn 2012-2014 Đơn vị: Người So sánh 2013/2012 2014/2013 Chỉ tiêu Nam Giới tính Nữ Tính Gián tiếp chất cơng Trực tiếp việc Trình Đại học trở lên độ Cao đẳng 2012 2013 2014 287 330 238 327 441 297 459 536 389 Chênh Tỷ lệ Chênh lệch lệch (%) 40 13.94 132 111 33.63 95 59 24.78 92 379 471 606 92 24.27 135 28.66 131 158 168 182 187 227 37 24 28.24 19 15.18 45 11.31 24.72 Trang Tỷ lệ (%) 40.36 21.54 30.98 Trung cấp Sơ cấp CNKT LĐ phổ thông Tổng số LĐ 103 56 169 617 103 58 257 768 124 58 399 995 0 21 20.39 3.57 0 0 0 88 52.07 142 55.25 151 24.47 227 29.55 Nguồn: Phòng hành nhân Lao động trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn Dựa kết tìm hiểu Cơng ty năm 2014 cho thấy, số lượng lao động trực tiếp 606 người, chiếm 60,9% so với tổng số người lao động Công ty 389 người Công ty năm gần trang bị thêm nhiều máy móc, thiết bị đại địi hỏi người sử dụng phải có trình độ cao Do năm Công ty tuyển dụng thêm nhiều lao động có trình độ Đại học Cao đẳng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Các cán công nhân viên làm nhiệm vụ quản lý Công ty hầu hết có trình độ Đại học, Cao đẳng với kinh nghiệm làm việc lâu năm không ngừng giám sát, đạo công nhân sản xuất, đồng thời phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh nhằm tạo nhiều sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường đem lại hiệu kinh tế cao cho Công ty 1.4.2 Nguồn vốn công ty Bảng 1.2 Cơ cấu nguồn vốn cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse Đơn vị: Tỷ đồng So sánh 2013/2012 2014/2013 Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Tỷ lệ Tỷ lệ Chênh Chênh lệch lệch (%) (%) 6.46 29.93 5.79 Vốn chủ sở hữu 436.56 464.78 491.74 22.8 213.16 218.45 224.91 5.29 2.48 6.46 2.96 Vốn vay 649.72 683.23 716.65 33.51 5.16 33.42 4.89 Tổng nguồn vốn Nguồn: Phịng Tài chính- Kế tốn Nhìn vào bảng ta thấy vốn chủ sở hữu công ty tăng qua năm 20122014, năm 2013 vốn chủ sở hữu tăng 6.46% so với năm trước nhiên đến năm 2014 vốn chủ sở hữu lại tăng 5.79% điều chịu ảnh hưởng kinh tế Trang nước giới 1.4.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật- cơng nghệ Các máy móc thiết bị cơng ty nhập nước ngồi với cơng nghệ cao Cụm nhà máy Tập đồn Sunhouse sở hữu sản xuất đồ gia dụng tọa lạc Khu cơng nghiệp km 21 đường Láng Hịa Lạc, với diện tích 12.000m2 Với đội ngũ cơng nhân lành nghề đào tạo chuyên gia Hàn Quốc đội ngũ nhân viên văn phòng 900 công nhân lành nghề 1.5 Một số kết hoạt động kinh doanh chủ yếu công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse giai đoạn 2012- 2014 Bảng 1.3 Kết hoạt động kinh doanh công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse Đơn vị: Tỷ đồng ST So sánh Năm T 2013/2012 Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2014/2013 Chênh Tỷ lệ Chênh Tỷ lệ lệch (%) lệch (%) Tổng tài sản 686.22 713.14 734.92 26.92 3.91 21.78 3.05 Nợ phải trả 140.34 141.64 146.82 1.3 0.09 5.18 3.65 VCSH 436.56 464.78 491.74 28.22 6.46 26.96 5.80 DT Chi phí 91.50 95.81 102.08 4.31 4.71 6.27 6.54 41.02 42.18 43.21 1.16 2.83 1.03 2.44 LNTT 50.48 53.63 58.87 3.15 6.24 5.24 9.77 LNST 39.37 41.83 45.92 2.46 6.24 4.09 9.77 Nguồn: phịng Kế tốn- Tài Nhìn vào bảng thấy doanh thu, lợi nhuận cơng ty có thay đổi qua năm 2012-2014 Điều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình kinh tế nước giới Năm 2014 tình hình hoạt động kinh doanh công ty tương đối hiệu thể qua tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 9.77% so với năm 2013 Trang 10 Chuyên viên tiền lương Chị Hoàng Thị Gấm tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị nhân lực, có kinh nghiệm năm : Lập phiếu lương, báo cáo lương, hoàn thiện bảng chấm công, báo cáo chấm công, đăng ký thang bảng lương, quản lý thời gian làm thêm NLĐ, trả lời thắc mắc lương, thưởng, phụ cấp, bảo hiểm cho NLĐ 2.2 Ảnh hưởng nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị nhân lực cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse 2.2.1 Các nhân tố bên  Bối cảnh kinh tế Tổng sản phẩm nước (GDP) tháng đầu năm 2014 tăng 5,18% so với kỳ năm 2013, quý I tăng 5,09%; quý II tăng 5,25% Trong mức tăng 5,18% toàn kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 2,96%, đóng góp 0,55 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực cơng nghiệp xây dựng tăng 5,33%, đóng góp 2,06 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,01%, đóng góp 2,57 điểm phần trăm Như vậy, tốc độ tăng GDP tháng đầu năm 2014 cao kỳ năm 2013 (tăng 4,9%), kết đáng ghi nhận, đánh dấu hồi phục kinh tế bối cảnh cịn gặp nhiều khó khăn Cùng với ổn định phát triển kinh tế công ty trọng vào việc mở rộng quy mơ kinh doanh Chính nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao công ty đặc biệt trọng Ngân sách dành cho tuyển dụng, đào tạo nhân lực quan tâm  Các sách, pháp luật nhà nước Các sách pháp luật nhà nước luật lao động, sách tiền tệ… ảnh hưởng lớn tới hoạt động quản trị nhân lực công ty Năm 2012 với hệ biện pháp giảm tổng cầu tác động kìm hãm sức mua thị trường tốc độ tăng trưởng kinh tế Số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản, giải thế… điều ảnh hưởng lớn đến hoạt động công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse Sự điều chỉnh luật lao động năm 2012 mức lương tối thiểu ảnh hưởng tới sách lương, thưởng cơng ty Với thay đổi cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse xây dựng cho đội ngũ lao động có trình độ cao, mặt khác cắt giảm chi phí hoạt động để Trang 15 tối thiểu hóa chi phí Chú trọng vào chất lượng lao động, nâng cao suất lao động thông qua máy móc, trang thiết bị đại  Trình độ khoa học công nghệ Cùng với phát triển không ngừng tiến khoa học công nghệ nước, cơng ty trang bị cho máy móc thiết bị tiên tiến, đảm bảo suất cao Bên cạnh việc đào tạo nhân lực để tạo phù hợp thích ứng khoa học cơng nghệ với trình độ đội ngũ lao động trọng Thêm vào sách khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, suất lao động cao tạo động lực lớn cho người lao động  Thị trường lao động Trong năm gần đây, cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp ngành doanh nghiệp khác thị trường ảnh hưởng lớn tới hoạt động quản trị nhân lực cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse Để đảm bảo thu hút đủ lao động phục vụ cho hoạt động kinh doanh công ty, ban nhân đặc biệt trọng tới công tác tuyển dụng Đăng tin thông báo trang web, bảng tin KCN, xây dựng sách lương thưởng hấp dẫn NLĐ Đặc biệt cơng ty cịn trọng đặc biệt tới hoạt động đào tạo nâng cao tay nghề cho NLĐ, xây dựng lộ trình thăng tiến cho NLĐ làm việc hiệu có thâm niên cao 2.2.2 Các nhân tố bên  Mục tiêu kinh doanh, chiến lược kinh doanh SUNHOUSE đặt mục tiêu trở thành tập đoàn 500 triệu USD vào năm 2020 tham vọng tích lũy để đủ khả đầu tư vươn thị trường quốc tế công ty xây dựng đội ngũ lao động có chất lượng cao thơng qua chương trình đào tạo chun mơn đào tạo định hướng cho NLĐ, thu hút NLĐ phương tiện truyền thơng, xây dựng sách lương thưởng nhằm thu hút giữ chân NLĐ có trình độ đến với cơng ty  Khả tài Tình hình tài cơng ty năm gần có tăng lên đáng kể, vốn chủ sở hữu tăng lên mà ngân sách dành cho hoạt động nhân www.ThiNganHang.com S Á CH – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 16 lực tăng theo Ngân sách dành cho lương thưởng NLĐ quan tâm, ngân sách đành cho hoạt động tuyển dụng, đào tạo nhân viên đảm bảo  Quan điểm quản trị cán cấp cao Ban lãnh đạo công ty xác đinh yếu tố người yếu tố quan trọng định tới thành công hay thất bại công ty Vì sách nhân ln trọng đề cao Công ty tạo môi trường làm việc thoải mái cho công- nhân viên kể văn phịng hay ngồi phân xưởng Với thời gian làm việc hợp lý, linh hoạt sách đánh giá nhân lực dựa chất lượng hiệu cơng việc Ví dụ: Nhân viên nữ có nhỏ làm muộn sớm 60 phút ngày làm việc nghỉ ngày tuần  Năng lực cán phụ trách cơng tác quản trị nhân lực Trình độ cán phụ trách nhân lực công ty từ Đại Học trở lên, đào tạo chun mơn, có kinh nghiệm làm việc thái độ làm việc tốt Chị Nguyễn Thị Xuân trưởng phòng nhân cơng ty có Đại Học chun ngành quản trị nhân lực chị đào tạo trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội Chị người làm việc nghiêm túc nhiên làm việc chị sống gần gũi, quan tâm tới nhân viên phịng Khơng chị cịn quan tâm tới cơng nhân có hồn cảnh đặc biệt để hỏi thăm động viên khích lệ họ làm việc 2.3 Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse 2.3.1 Thực trạng quan hệ lao động công ty Về tổ chức cơng đồn: Cơng đồn cơng ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse thành lập vào năm 2006 với chủ tịch ban chấp hành cơng đồn ơng Nguyễn Văn Đức Hiện cơng đồn cơng ty có 912 thành viên, 25 thành viên thuộc ban chấp hành Cơng đồn thực chức nhiệm vụ như: đại diện, bảo vệ quyền lợi ích cơng đồn, người lao động công ty Việc trao đổi thông tin quan hệ lao động cơng ty: Cơng ty thường xun có trao đổi thông tin ban lãnh đạo với cơng- nhân viên Thơng qua hình thức trao đổi văn bản(thông báo, quy định, định…) lãnh đạo www.ThiNganHang.com S Á CH – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 17 cơng ty tới phịng ban, phân, phân xưởng, người lao động ngược lại, trao đổi điện thoại hệ thống máy tính liên kết Ngồi ra, việc trao đổi thơng tin thực trực tiếp thông qua họp hàng tháng công ty tổ chức vào ngày 25 hàng tháng Các pháp lý quan hệ lao động công ty - Hợp đồng lao đông: Các điều khoản hợp đồng lao động với NLĐ quy định rõ ràng, cụ thể tuân theo Bộ luật lao động Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse có 995 người lao động với 860 hợp đồng lao động xác định thời hạn 135 hợp đồng lao động không xác định thời hạn - Thỏa ước lao động: Thỏa ước lao động công ty ký kết vào năm 2005 Nó quy định nội công ty, thiết lập sở thương lượng hai bên: Người sử dụng lao động- đại diện Giám Đốc đại diện cho tập thể Người lao động Các điều khoản thỏa ước tuân thủ quy định pháp luật - Nội quy lao động: Quy định rõ yêu cầu bảo mật thông tin công ty buộc nhân viên phải tuân thủ tham gia vào công ty quy định khác liên quan đến chức danh công việc cụ thể 2.3.2 Thực trạng tổ chức lao động định mức lao động công ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse Cơng ty tổ chức lao động theo khối chức khối sản xuất Khối chức bao gồm: Ban nhân sự, phận kế toán, phận mua bán, phận quản lý chất lượng Khối sản xuất bao gồm: xưởng lắp ráp, xưởng gia cơng chi tiết,…Hai khối có hợp tác với chặt chẽ khoa học  Phân công hợp tác lao động: Căn vào trình độ lao động mà NLĐ xếp vào vị trí cơng việc cho phù hợp, khoa học; lao động giữ đơn vị phòng ban có liên quan liên kết mật thiết với để đạt mục tiêu đề cách hiệu  Điều kiện nơi làm việc Đối với NLĐ làm việc văn phòng, văn phòng thiết kế khoa học, gọn gàng, hợp lý thuận tiện cho việc trao đổi thành viên nhóm làm www.ThiNganHang.com S Á CH – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 18 việc, NLĐ trang bị máy vi tính, bàn làm việc riêng đảm bảo cho việc thực công việc đạt hiệu cao Đơi với NLĐ làm việc trực tiếp phân xưởng có hệ thống cách âm xưởng, trang bị ghế ngồi nghỉ giải lao giờ, hệ thống điều hịa thơng gió đảm bảo Thời gian làm việc công ty chia ca linh hoạt Một ngày chia làm ca, tiếng ca với lịch làm việc 24 ngày tháng Lao động sản xuất, quản lý trực tiếp xưởng làm việc theo ca 1, 2, 3: khối văn phòng làm việc theo ca hành 2.3.3 Sunhouse Thực trạng hoạch định nhân lực công ty Cổ Phần Tập Đồn Cơng ty dự báo nhu cầu ngắn hạn dựa kế hoạch sản xuất kinh doanh kết hợp với kinh nghiệm dự báo nhu cầu nhân lực trưởng phận để xác định nhu cầu số lượng, chất lượng nhân lực phận Ban nhân thu thập thông tin nhu cầu nhân lực phận, phịng ban sau tổng hợp lại để xác định tổng nhu cầu gửi lên ban lãnh đạo công ty Nhu cầu nhân lực dài hạn công ty thực định kỳ năm lần, hội đồng cổ đông họp bàn đề kế hoạch nhân lực sau gửi tới ban nhân lưu lại đối chiếu với kế hoạch ngắn hạn phòng ban đề xuất Ban nhân theo dõi việc thực kế hoạch báo cáo lại cho BGĐ công ty định kỳ tháng lần 2.3.4 Sunhouse Thực trạng phân tích cơng việc cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Việc phân tích cơng việc cơng ty thực theo chu kỳ tháng lần Trưởng đơn vị, phòng ban người trực tiếp tiến hành việc phân tích cơng việc đơn vị, phịng ban phụ trách Cơng tác phân tích cơng việc cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse thực hiên theo quy trình sau: - Phịng hành nhân cơng ty có cơng văn đề nghị phịng, ban, phận khác thực phân tích cơng việc cho tất cơng việc phịng, ban, phận - Trưởng phịng, ban, phận kiến thức hiểu biết chuyên môn www.ThiNganHang.com S Á CH – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 19 kinh nghiệm thơng qua cơng việc hàng ngày liệt kê công việc phải làm chức danh phận mình, sau viết thành văn - Sau trưởng phòng, ban, phận xây dựng xong phân tích cơng việc cơng việc phận, phịng ban họp phận để lấy ý kiến góp ý, hồn thiện phân tích cơng việc giao cho phòng nhân - Phòng nhân tiếp nhận, trình lên ban giám đốc phê duyệt Sau GIám đốc thông qua, ký phê duyệt văn phịng ban thơng qua lưu lại phận nhân Nhìn chung việc phân tích cơng việc cơng ty tiến hành theo trình tự rõ ràng, chi tiết khoa học Bản phân tích cơng việc đính kèm với hợp đồng lao động hợp đồng hai bên ký kết 2.3.5 Sunhouse Thực trạng tuyển dụng nhân lực cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Xác định nhu cầu tuyển dụng:Trên sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển Cơng ty, phịng lập nhu cầu tuyển dụng phịng theo biểu mẫu quy định cơng ty trình trưởng khối/ Trưởng phịng cấp cao kiểm tra Ban giám đốc (BGĐ) duyệt Nguồn tuyển dụng: Cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse tiến hành tuyển dụng theo ba nguồn sau: tuyển trực tiếp bên ngồi cơng ty, tuyển dụng từ nguồn nhân lực nội bộ, tuyển dụng từ nguồn nhân lực thuê ngồi Tuy nhiên hình thức tuyển trực tiếp bên ngồi công ty sử dụng phổ biến để tuyển dụng cho hầu hết chức danh công ty Đây nguồn để tuyển dụng đáp ứng đầy đủ nhu cầu số lượng chất lượng hoạt động công ty tương lai Bảng 2.2 Kết tuyển dụng nhân lực cơng ty(Người) Vị trí tuyển dụng Nhà quản trị Nhân viên khối văn phịng Cơng nhân Tổng www.ThiNganHang.com Năm 2012 23 Năm 2013 25 Năm 2014 21 58 85 52 81 63 90 S Á CH – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 20 Nguồn: Phòng Hành Nhân Chi phí cho hoạt động tuyển dụng cơng ty bao gồm: chi phí cho tài liệu, tổ chức thi tuyển, chi phí đăng tin tuyển dụng… Công ty đăng tin tuyển dụng thông qua văn tuyển dụng dán bảng tin trước cổng công ty trang web vietnamwork.com.vn….Việc sử dụng chi phí cho tuyển dụng chưa thực hiệu Điều thể qua việc đăng tin tuyển dụng website vietnamwork.com.vn Chi phí cho việc đăng tin trang web cao số ứng viên thu nhận thơng tin từ trang web lại Chính nhà quản trị nhân lực công ty cần trọng việc chọn website đăng tin tuyển dụng để tối thiểu hóa chi phí tuyển dụng mà hiệu tuyển dụng đảm bảo Chi phí tuyển dụng cơng ty năm 2012-2014 thể qua bảng sau Bảng 2.3 Chi phí tuyển dụng cơng ty năm 2012-2014 (Đơn vị: triệu đồng) Năm So sánh 2012/2013 2012 2013 2014 Chỉ tiêu Chi phí tuyển dụng 132.7 139.4 148.2 Chênh lệch 6.7 Tỷ lệ (%) 5.05 2013/2014 Chênh lệch Tỷ lệ 8.8 6.31 (%) (Nguồn phịng Hành nhân sự) Quy trình tuyển dụng cơng ty bao gồm 14 bước diễn giải sau: Bước Xác định yêu cầu tuyển dụng Trên sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển Cơng ty, phịng lập nhu cầu tuyển dụng phịng theo biểu mẫu quy định cơng ty, trình trưởng khối/ Trưởng phịng cấp cao kiểm tra Ban giám đốc (BGĐ) duyệt Bước Ban Giám đốc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng Trên sở đề xuất từ phòng ban, Ban Giám đốc phê duyệt Phiếu yêu cầu tuyển dụng định biên nhân định hướng phát triển nguồn nhân lực Công ty Phiếu yêu cầu tuyển dụng xem hợp lệ để Bộ phận Hành chính- Nhân tiến hành tuyển dụng có đầy đủ chữ ký Trưởng phòng ban liên quan, Trưởng www.ThiNganHang.com S Á CH – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 21 khối (nếu có) Trưởng phịng cấp cao phịng ban có nhu cầu tuyển chữ ký duyệt Ban Giám đốc Bước Phịng Hành tiếp nhận xem xét nhu cầu nhân Bộ phận Hành - Nhân tiếp nhận Phiếu yêu cầu tuyển dụng Bộ phận HC-NS dựa vào bảng mô tả cơng việc cho vị trí cần tuyển dụng bàn bạc thống với Trưởng phòng ban liên quan tiêu chí yêu cầu vị trí cần tuyển trước đăng tuyển Bước Tìm nguồn ứng viên: - Căn theo mô tả công việc cho vị trí phận Hành chính-Nhân tiến hành tìm nguồn ứng viên phù hợp - Trước hết, Trưởng phòng HC-NS phối hợp với Phòng ban Cơng ty để tìm đội ngũ CBCNV có xem nhân phù hợp với vị trí cần tuyển để tối đa hóa việc sử dụng nguồn nhân lực cơng ty để trìnhBan Giám đốc phê duyệt định bổ nhiệm điều chuyển nhân - Nếu khơng tìm nhân nguồn nhân lực có, BP HC-NS tiến hành tìm nguồn ứng viên bên ngoài.BP HC-NS cân nhắc việc sử dụng nguồn nhân lực thuê hay trực tiếp tuyển dụng báo cáo BGĐ phê duyệt - BP HC-NS có trách nhi ệm xác định nguồn ứng viên phù hợp: thông qua Công ty tư vấn, Trung tâm giới thiệu việc làm, Trường đại học, cao đẳng, trung cấp, nguồn ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp để đưa kế hoạch tuyển dụng phù hợp Bước Lập kế hoạch tuyển dụng nhân & trình Ban giám đốc BP HC-NS phối hợp với phận liên quan để lập kế hoạch tuyển dụng, nêu chi tiết nội dung sở Phiếu yêu cầu tuyển dụng trình Trưởng khối HC-NS, trình Ban giám đốc Bước Duyệt kế hoạch tuyển dụng Kế hoạch tuyển dụng Ban giám đốc phê duyệt Bước Thông báo kế hoạch tuyển dụng - Thông báo kế hoạch tuyển dụng cho phận liên quan Sau kế hoạch tuyển dụng duyệt, nhân viên nhân gửi kế hoạch www.ThiNganHang.com S Á CH – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 22 tuyển dụng cho phận liên quan để thông tin cho phận rõ lịch vấn, lịch đào tạo, lịch chuyển người lao động phận - Thông báo kế hoạch ển d ụng cho nh ững ngườ i liên quan phịng hành nhân s ự Lập phân công công việc chuyển thông tin cho thành viên tham gia vào chương trình tuyển dụng qua email Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức thi kiểm tra đầu vào, thi kỹ năng… BP HC-NS tổ chức họp để thảo luận thông tin với trưởng phịng ban liên quan phân cơng cơng việc cho thành viên có liên qua Bước Tổ chức thực Do phận Hành chính-Nhân thực bao gồm công việc sau: Thông báo tuyển dụng, Tiếp nhận hồ sơ ứng viên, lập danh sách ứng viên tham gia tuyển dụng, Mời ứng viên tham gia tuyển dụng, Tổ chức kiểm tra, Tổ chức vấn ứng viên (bắt buộc tất ứng viên), Tổ chức khám sức khỏe tuyển dụng, Lập danh sách ứng viên trúng tuyển Bước Kiểm tra cấp, đối chiếu gốc xác định mức lương cụ thể cho ứng viên Trên sở Danh sách ứng viên trúng tuyển, nhân viên HC-NS tiến hành kiểm tra cấp ứng viên đối chiếu với gốc Nhân viên nhân có trách nhiệm đảm bảo phải nhìn tận mắt gốc cấp có liên quan đối chiếu với (áp dụng với tất ứng viên trúng tuyển vào Công ty) - Dựa cấp, kinh nghiệm làm việc ứng viên nhân viên HC-NS đánh giá tính phù hợp so với vị trí tuyển dụng để xếp vào mức lương theo quy định công ty Bước 10 Tiếp nhận thành viên tổ chức ký thỏa thuận thử việc học việc Ban nhân phận phịng ban có liên quan tiến hành tiếp nhận thành viên mới, tổ chức ký thỏa thuận thử việc học việc nhân viên Bước 11 Tiến hành học việc, thử việc, Đánh giá thử việc, Quyết định kết thử việc người lao động để ký hợp đồng lao động thức www.ThiNganHang.com S Á CH – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 23 Người lao động phận tiếp tục đào tạo theo chương trình phận dành cho vị trí cơng việc Trong giai đoạn thành viên phận đào tạo hướng dẫn tiến hành cho làm thử Bước 12: Tổng hợp lập báo cáo tuyển dụng Căn vào kết đánh giá bộ, Bộ phận HC-NS lập báo cáo tuyển dụng trình trưởng phịng HC-NS BGĐ phê duyệt, đồng thời tổng hợp vào bảng “Thông tin ký hợp đồng lao động” chuyển nhân viên nhân làm ký ký hợp đồng lao động Bước 13: Ban giám đốc phê duyệt Ban giám đốc người định cuối việc có ký hợp đồng thức với NLĐ hay khơng sau xem xét kết đánh giá phận Lưu ý: Trong trường hợp Người lao động không đạt sau thử việc, phận nhân tiến hành tuyển bổ sung vào đợt tuyển dụng Bước 14: Lưu Hồ sơ nhân Bộ phận Hành chính-Nhân tiến hành lưu hồ sơ theo thủ tục công ty 2.3.6 Thực trạng đào tạo phát triển nhân lực cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse  Xác định nhu cầu đào tạo Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse tiến hành xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực sở:  Bản mô tả công việc, phân công nhiệm vụ  Đề xuất đào tạo người quản lý  Đơn xin học cá nhân  Quy định chức quyền hạn  Những người tuyển dụng bổ nhiệm  Trên sở trưởng phòng ban cấp quản lý lập nhu cầu đào tạo như: Kế hoạch đào tạo nâng bậc cơng nhân hàng năm,… sau trình GĐ phê duyệt Kế hoạch đào tạo bao gồm: Mục đích đào tạo; Trình độ đào tạo; Thời gian kết thúc đào tạo; Thời gian lập kế hoạch đào tạo đầu năm sau; Kinh phí đào tạo; Đối tượng đào tạo www.ThiNganHang.com S Á CH – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 24  Hình thức đào tạo: Đào tạo nội bộ: Công ty thực đào tạo nội bộ, đào tạo nâng bậc công nhân hàng năm, đào tạo an tồn lao động có đổi cơng nghệ chế tạo sản phẩm Việc đào tạo kỹ sư có khả cơng ty giảng dạy Khi tiến hành đào tạo giáo viên phải viết giáo án trình giáo án để Giám Đốc cơng ty phê duyệt Công tác đào tạo bắt đầu có giáo trình phê duyệt Đào tạo bên ngoài: ( gửi trường lớp, trung tâm để đào tạo) Khi có nhu cầu nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, lý luận trị, quản lý kinh tế mà công ty không thực theo yêu cầu cá nhân Do trưởng phòng HCNS công ty đề nghị tổng giám đốc công ty xem xét định 2.3.7 Thực trạng đánh giá nhân lực cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse cơng ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse tiến hành đánh giá nhân lực dựa kết công việc theo phương pháp thang điểm đo lường số KPIs cho chức danh, phận Chu kỳ đánh giá thực theo tháng để tiến trả công cho NLĐ theo quý, năm để trả thưởng kỷ luật lao động Quy trình đánh giá lực tiến hành theo trình tự sau: Trưởng phận tổng hợp kết hoạt động nhân viên theo tháng, sau phịng hàn vào văn để tiến hành đánh giá theo mức: A, B, C, D trả lương, thưởng cho NLĐ vào cuối tháng Theo mức đánh giá NLĐ nhận số tiền thưởng hàng tháng sau: Mức Tiền thưởng/tháng/người(VNĐ) A 500.000 B 250.000 C 150.000 D (Nguồn phịng Hành nhân sự) Nhìn chung việc đáng giá nhân lực công ty tiến hành khoa học Quy chế đánh giá theo KPI cho tưng chức danh chi tiết, rõ ràng mang lại hiệu www.ThiNganHang.com S Á CH – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 25 cao Việc thưởng theo mức vào tháng khích lệ NLĐ tích cực làm việc Kết đánh giá sử dụng làm sở để tiến hành hoạt động đào tạo, nâng cấp, nâng lương cho NLĐ 2.3.8 Thực trạng trả công lao động công ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse Tiền lương trả cho NLĐ cơng ty trả dựa cấp, kinh nghiệm làm việc ứng viên nhân viên HC-NS đánh giá tính phù hợp so với vị trí tuyển dụng để xếp vào mức lương theo quy định công ty Đơn giá tiền lương cơng ty tính theo cơng thức sau: Đg= Trong đó: - Đg: Đơn giá tiền lương LCB: Lương Quy chế trả lương công ty áo dụng theo quy định pháp luật Hình thức trả lương áp dụng cho tất NLĐ công ty trả lương theo thời gian có thưởng Căn vào số ngày làm việc hiệu công việc người lao động làm sở tính lương thưởng cho họ Chi phí cho bảo hiểm áp dụng cơng ty sau: Bảng 2.4 Mức đóng bảo hiểm công ty (Đơn vị: %) NSDLĐ NLĐ BHXH 20 BHYT 1.5 BHTN 1 (Nguồn phịng Hành nhân sự) Các khoản phụ cấp, trợ cấp phúc lợi Công ty tiến hành trợ cấp ốm đau, bệnh tật, ma chay, cưới hỏi cho nhân viên công ty Ngồi quy định pháp luật, cơng ty cịn tiến hành trợ cấp thêm tháng lương cho lao động nữ nghỉ sinh www.ThiNganHang.com S Á CH – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 26 Facebook: @Dethivaonganhang www.facebook.com/dethivaonganhang Các loại phụ cấp áp dụng công ty (Đơn vị: VNĐ/người) Phụ cấp Thành tiền Nhà 200.000 Đi lại 100.000 Cơng việc 100.000 (Nguồn phịng Hành nhân sự) Hình thức trả lương cơng ty áp dụng trả lương theo thời gian có thưởng NLĐ làm việc công ty từ tháng trở lên nhận tiền thưởng tết bàng tháng lương Việc xây dựng thang bảng lương công ty chịu ảnh hưởng chủ yếu nhân tố tài cơng ty tình hình kinh tế nước Ngồi cịn chịu ảnh hưởng mục tiêu kinh doanh chiến lược phát triển công ty 2.3.9 Thực trạng hiệu sử dụng lao động cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse Nguồn lao động công ty đa phần nguồn lao động phổ thơng Tuy trình độ học vấn khơng cao họ có tay nghề làm việc kết hợp với hướng dẫn đội ngũ kỹ thuật quản lý công ty nên suất chất lượng sản phẩm cơng ty từ mà tăng cao www.ThiNganHang.com S Á CH – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 27 PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN SUNHOUSE VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.1 Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị nhân lực cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse 3.1.1 Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse Ưu điểm: Trong năm gần đây, suy giảm kinh tế giới nói chung kinh tế nước nói riêng, nhiều cơng ty hoạt động lĩnh vực sản xuất, thương mại phá sản cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse phát triển bền vững Doanh thu lợi nhuận qua năm tăng tương đối Công ty mở rộng hoạt động sản xuất Nhược điểm: Các sản phẩm công ty ngày nhiều sản phẩm thay với tính vượt trội hơn, chình địi hỏi cơng ty phải thường xuyên tìm hiểu tâm lý khách hàng thay đổi nhu cầu họ để đưa sản phẩm tổi ưu nhất, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng - 3.1.2 Đánh giá hoạt động quản trị nhân lực công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse Những kết đạt - Cơ cấu tổ chức Công ty chặt chẽ Công tác tổ chức lao động linh hoạt hợp lý, đảm bảo số lượng chất lượng lao động phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đảm bảo đáp ứng nhu cầu tương lai công ty - Q trình hoạch định phân tích cơng việc diễn bản, khoa hoc, chi tiết theo quy trình cụ thể - Công ty đặc biệt trọng đến đào tạo nhân lực chất lượng cao thông qua khóa đào tạo quản lý đào tạo nhân viên định kỳ - Cơng ty có quy trình đánh giá nhân viên theo KPI phận, chức danh đánh giá lực hiệu công việc - Chế độ đãi ngộ công ty đảm bảo theo quy định pháp luật Quan tâm đến đời sống tinh thần nhân viên, dịp lễ, Tết Đặc biệt hoạt động tổ chức Cơng đồn cơng ty để lại cho người lao động nhiều tình www.ThiNganHang.com S Á CH – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 28 cảm, tăng gắn bó đồn kết NLĐ với công ty - Một số tồn tại: + Cơng tác tuyển dụng cơng ty cịn chưa đạt hiệu cao Quy trình cịn cồng kềnh với nhiều bước công việc dẫn đến nhiều thời gian, hiệu tuyển dụng chưa cao Sự tải công việc phận quản trị nhân công ty thường xuyên diễn + Chưa xây dựng lộ trình cơng danh cụ thể cho chức danh cụ thể dẫn đến thiếu trung thành người lao động 3.1.3 Một số vấn đề đặt - Sử dụng có hiệu chi phí cho tuyển dụng, định biên lại lao động cho phận nhân công ty để giảm thiểu việc tải cơng việc - Xây dựng lộ trình cơng danh cụ thể cho chức danh quan trọng - Xây dựng lại sách đãi ngộ cho người lao động công ty - Đào tạo lao động phù hợp đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty 3.2 Phương hướng hoat động/ hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse thời gian tới - Phương hướng hoạt động kinh doanh: Công ty SUNHOUSE hướng tới phát triển bền vững năm tiếp theo, đảm bảo kết hợp hài hịa lợi ích cơng ty, khách hàng, cổ đơng, NLĐ lợi ích chung xã hội Đảm bảo cung cấp sản phẩm đủ số lượng chất lượng cho khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng tăng số lượng khách hành công ty - Phương hướng hoạt động quản trị nhân lực: Công ty dự kiến phát triển đội ngũ nhân lực đạt 1000 cán nhân viên năm 2015, đáp ứng đủ số lượng lao động phòng nhân sự, đảm bảo đội ngũ lao động chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển công ty năm tới 3.3 Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp - Định hướng 1: Hiệu công tác tuyển dụng nhân lực cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse - Định hướng 2: Nâng cao hiệu sử dụng chi phí đào tạo cơng ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse - Định hướng 3: Hoàn thiện công tác trả công lao động công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse www.ThiNganHang.com S Á CH – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 29 ... động công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse 18 2.3.3 Thực trạng hoạch định nhân lực công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse 19 2.3.4 Thực trạng phân tích cơng việc cơng ty Cổ Phần. .. cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Sunhouse 28 3.1.1 Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse 28 3.1.2 Đánh giá hoạt động quản trị nhân lực công ty Cổ Phần Tập Đoàn. .. 29 Trang PHẦN GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN SUNHOUSE 1.1 Sự hình thành phát triển cơng ty Cổ phần tập đồn Sunhouse Cơng ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse tên viết tắt Sunhouse Group
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập công ty cổ phần tập đoàn sunhouse ,