0

Một số suy nghĩ về tiền lương tiền thưởng ở xí nghiệp đầu máy hà nội

66 10 0
  • Một số suy nghĩ về tiền lương tiền thưởng ở xí nghiệp đầu máy hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 23:21

mét sè suy nghÜ vỊ tiỊn l-¬ng tiỊn th-ëng ë xí nghiệp đầu máy hà nội Phần Quá trình hình thành phát triển xí nghiệp đầu máy Hà nội Sự đời phát triển Xí nghiệp Đầu máy Hà nội xí nghiệp thành viên trực thuộc Xí nghiệp Liên hợp vận tải đ-ờng sắt khu vực I - Liên hiệp Đ-ờng sắt Việt Nam đến 2003 chuyển đổi thành Công ty vận tải Hành khách đ-ờng sắt Hà nội thuộc Tổng Công ty Đ-ờng sắt Việt Nam Xí nghiệp Đầu máy Hà nội đơn vị quản lý sức kéo lớn ngành đ-ờng sắt Việt Nam Xí nghiệp Đầu máy Hà nội đ-ợc thành lập từ không rõ tài liệu để lại, biết khái quát rằng: Sau thực dân Pháp ổn định máy cai trị Việt Nam chúng tiến hành khai thác thuộc địa, để khai thác đ-ợc triệt để họ phải xây dựng đ-ờng sắt để vận chuyển hàng hoá quốc Tuyến đ-ờng Hà nội - Hải Phòng tuyến đ-ờng đ-ợc xây dựng (Trên cầu Long Biên biển in năm xây dựng khánh thành (1890-1893) Các - Đề - Po hoả xa đ-ợc thành lập để khám chữa đầu máy toa xe Năm1955 hoà bình lặp lại tiếp quản Các - Đờ - Po đổi tên đoàn công vụ, sau lại đổi Đoạn đầu máy Sau chuyển đổi cấu quản lý Nhà n-ớc lấy tên Xí nghiệp Đầu máy Hà nội lấy ngày 22/10/1955 làm ngày thành lập Xí nghiệp (Để kỷ niệm ngày đ-ờng sắt tổ chức đoàn tàu đón Bác Hồ từ Hải Phòng Hà Nội, sau Bác dự đại hội PHONGTENNOPÔLÔ Pháp 21/10/1946) - Là xí nghiệp trực thuộc nên chủ quản lý xí nghiệp Liên hợp đ-ờng sắt khu vực I (Nay Công ty Vận tải hành khách Hà nội) nên t- cách pháp nhân đầy đủ quan chủ quản muốn tăng c-ờng tính chủ động cao sản xuất kinh doanh, phân cấp phân quyền mạnh đến đâu 18 thành viên hợp lại hoàn thành sản phẩm đ-a thị tr-ờng xà hội hàng hoá km hành khách km - Trải qua gần 50 năm xây dựng tr-ởng thành, v-ợt qua thử thách chiến tranh xây dựng tổ quốc đội ngũ cán công nhân viên -1- xí nghiệp đà không ngừng lớn mạnh đổi góp phần tích cực vào nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc nói chung nh- việc xây dựng phát triển xí nghiệp nói riêng Xí nghiệp đà đ-ợc cấp trên, Đảng Nhà n-ớc đánh giá cao lĩnh vực sản xuất phát triển Trong nghiệp ngành Giao thông vận tải góp phần không nhỏ vào kháng chiến chống Mỹ cứu n-ớc phát triển đất n-ớc Xí nghiệp đà đ-ợc Đảng Nhà n-ớc tặng th-ởng nhiều phần th-ởng cao quý Nhiều năm liền đ-ợc công nhận đơn vị lao động XHCN có công nhân đ-ợc phong tặng Anh hùng Lao động Anh hùng lao động Nguyễn Minh Đức Trịnh Hanh v.v Ngày 25/2/1996 xí nghiệp đ-ợc vinh dự đón Tổng bí th- Đỗ M-ời thăm Năm 1997 XN đ-ợc Nhà n-ớc phong tặng "Huân ch-ơng Lao động hạng 3" 1.1 Quá trình xây dựng tr-ởng thành XN : - Giai đoạn 1: (1955 - 1965) + Sau 10 năm hoà bình, ngành đ-ờng sắt tiến hành khôi phục xây dựng lại tuyến đ-ờng sắt miền bắc Đây giai đoạn x ây dựng sở vật chất, máy quản lý lực l-ợng lao động XN + XN đà tiếp quản 80 đầu máy n-ớc Pháp để lại Thiết bị máy móc giai đoạn đ-ợc gia tăng đáng kể Thiết bị Pháp vừa ít, vừa lạc hậu có máy tiện vài máy bào, phay XNđà đ-ợc trang bị nhiều máy móc máy chuyên dùng, cã bé ky 120 tÊn cđa Trung Qc c¸c bé phận phụ trợ nh- điện n-ớc đ-ợc tặng c-ờng bổ sung sở vật chất + XN đ-ợc đầu t- kinh phí để nâng cấp sở hạ tầng, sửa chữa đ-ợc nhiều máy kéo đ-ợc đoàn tàu hàng, khách phục vụ đáng kể cho việc khôi phục phát triển kinh tế đất n-ớc + Khối l-ợng vận tải đ-ợc tăng từ 182 triệu km năm 1955 lên 1165 triệu km năm 1965 + Số l-ợng cán công nhân viên đ-ợc tăng từ 550 ng-ời năm 1955 lên tới 1360 ng-ời năm 1965 - Giai đpạn 2: (1966 - 1975) + Ngành đ-ờng sắt XN b-ớc vào thời kỳ mới, đảm bảo giao thông taam đánh thăng giặc Mỹ xâm l-ợc XN đ-ợc đầu t- thêm sức kéo 46 đầu máy n-ớc tự lực Trung Qc s¶n xt theo thiÕt kÕ cđa ViƯt Nam 16 đầu máy n-ớc khổ đ-ờng (1435) 20 đầu máy Điezen Đông Ph-ơng Hồng Trung Quốc chế tạo bắt đầu chỉnh bị đầu máy TY5E Liên Xô (cũ) sản xuất + Trong giai đoạn Sản l-ợng vận tải tăng đáng kể từ 1182 km năm 1966 lên 1611 km năm 1975 (tăng 1,37 lần) Khối l-ợng máy sửa chữa theo cấp hoàn thành t-ơng ứng đảm bảo cung ứng đủ số l-ợng, chất l-ợng tốt đ-a kéo tàu đáp ứng nhu cầu vận tải -2- - Giai đoạn 3: (1976-1975) + Đất n-ớc hoàn toàn giải phóng nhu cầu vận tải ngày tăng vận tải hành khách Để đảm bảo vận tải phục vụ cho việc khôi phục phát triển kinh tế đất n-ớc xây dựng CNXH phạm vi n-ớc Sản l-ợng vận tải bình quân hàng năm giai đoạn 1140 tri ệu km Sản l-ợng sửa cấp đầu máy tăng từ 11 đến 14% Hàng chục máy móc thiết bị sơ tán chiến tranh đ-ợc chuyển lắp đặt ổn định sản xuất Hàng ngàn m mặt sản xuất, nhà x-ởng đ-ợc cải tạo nâng cấp nhằm đáp ứng số l-ợng sửa chữa đầu máy ngày tăng Đặc biệt cấp sửa chữa đại tu đầu máy Trong giai đoạn xí nghiệp có thêm nhiệm vụ sửa chữa cấp Ky đầu máy GP6 khổ đ-ờng 1435, nhiệm vụ nặng nề mẻ nh-ng CBCNV toàn xí nghiệp đà v-ợt qua khó khăn gian khổ để hoàn thành suất sắc nhiệm vụ - Giai đoạn 4: (1986 đến ) + Đất n-ớc chuyển mình, chuyển đổi sang chế thị tr-ờng xoá bỏ dần chế độ quan liêu bao cấp, XN đ-ợc đầu t- phát triển xây dựng sở vật chất kỹ thuật, đổi sức kéo nâng cấp lực vận tải sửa chữa đầu máy cấp, đáp ứng nghiệp đổi ngành + Hiện XN quản lý vận dụng 22 đầu máy Tiệp với công suất 1200 mà lực, 48 đầu máy TY7E có công suất 400 mà lực, đầu máy TGM8 loại 800 mà lực, có khổ đ-ờng 1435 Đầu máy Đông Phong(Trung Quốc) khổ đ-ờng 1435 Loại 1500 mà lực đầu máy Đông Ph-ơng Hồng khổ đ-ờng 1435 10 đầu máy Đổi khổ đ-ờng 1m, với công xuất 1900 mà lực Trang thiết bị đ-ợc trang bị đáng kể nh- máy chuyên dùng cho tháo lắp Băng đa bánh xe, máy gia công khí mới, ky với tải trọng lớn, đại Việt Nam + Trong giai đoạn XN đạt đ-ợc nhiều thành tích đáng kể, sản l-ợng vận tải đạt bình quân 1107 triệu km/năm Chất l-ợng vận tải đ-ợc nâng cao rõ rệt Tàu đến 90% với nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đ-ợc đ-a vào sản xuất nh- cải tạo nâng cấp tốc độ chạy đầu máy TY7E từ 40 km/h lên 70 km/h Đời sống CBCNV ngành đ-ợc nâng lên rõ rệt + Hành trình tàu thống Bắc Nam đ-ợc rút ngắn từ 72 xuống 30 Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh - Xí nghiệp đầu máy Hà nội XN trực thuộc Công ty vận tải hành khách đ-ờng sắt Hà nội, nên sản phẩm XN đoạn sản phẩm tổng sản phẩm đơn vị thành viên Công ty, Tổng công ty km hành khách km hàng hoá Trong thời kỳ kinh tế thị tr-ờng nay, với đặc thù ngành đ-ờng sắt giữ vai trò vô quan trọng -3- hệ thống giao thông vận tải đất n-ớc Để thực vai trò vận tải ngành đ-ờng sắt đóng góp XN đầu máy Hà nội to lớn , để tăng l-ợng vận tải hàng hoá, hành khách, yếu tố định sức kéo - XN đầu máy Hà nội quản lý sử dụng số l-ợng, chất l-ợng sức kéo lớn ngành Đ-ờng sắt Việt Nam, nhiệm vụ phải cung cấp sức kéo (kể công nhân lái máy) tuyến đ-ờng sắt nh- sau: Hà nội - Hải phòng - Hà nội : 102km Hà nội - Quán triều - Hà nội : 75km Hà nội - Đồng đăng - Hà nội : 162km Hà nội - Vinh - Hµ néi : 300km Hµ néi - Đà nẵng - Hà nội : 791km Hà nội - Lào cai - Hà nội : 293km Yên viên - Hạ long - Yên viên : 174km Ngoài XN đ-a đầu máy phục vụ sở công nghiệp nh- nhNhiệt điện Phả lại, mỏ than Mạo khê, Xi măng Hoàng thạch, xi măng Bỉm sơn Nhiệm vụ XN Đầu máy Hà nội gồm nhiệm vụ sau đây: + Vận dụng đầu máy để kéo tàu theo yêu cầu công tác điều độ chạy tầu + Sữa chữa th-ờng xuyên loại đầu máy theo cấp sửa chữa (theo số máy chạy) để khắc phục h- hỏng trình vận dụng gây nên 2.1 Về vận dụng đầu máy: Đầu máy tài sản XN quản lý khai thác xong việc sử dụng để kéo tầu lại phận vận chuyển định Khi máy chạy đ-ờng lại điều độ chạy tầu huy quyền chủ động XN bị giảm nhiều, với đặc thù ngành nên XN định đ-ợc suất, sản l-ợng Sản l-ợng XN đ-ợc tính số đầu máy vận dụng ngày (ví dụ: sản l-ợng bình quân tháng 30 máy vận dụng/ngày) Khối l-ợng hàng hoá hành khách vận chuyển ngành nh- XN không chủ động đ-ợc, khối l-ợng thay đổi nên việc lập kế hoạch không đ-ợc xác, kế hoạch dài hạn Kế hoạch sản xuất tính tối đa quý, năm xác dài hạn Đặc điểm khối l-ợng hàng hoá, hành khách mang tính chất mùa vụ nh- : Chiến dịch hè phục vụ hành khách nghỉ mát tham quan với số l-ợng gấp nhiều lần tháng không vào kỳ nghỉ hè - Lực l-ợng lao động phận vận dụng bao gồm: Phó giám đốc phụ trách vận tải, tổ nội cần, đội tr-ởng đội lái máy công nhân lái máy - Các loại sức kéo XN : -4- Gồm 10 đầu máy "Đổi mới" sản xuất Trung quốc với công suất 1800 mà lực, chủ yếu sử dụng để kéo tàu thống với đẳng cấp cao Việt Nam tầu E1,2 S1,2 XN đầu máy Hà nội phụ trách kéo tầu từ Hà nội - Đà nẵng ng-ợc lại Ngoài số đầu máy Đổi kéo tầu hàng với đoàn tàu có số lớn, siêu tr-ờng, siêu trọng Số máy đ-ợc chia thành đội lái máy, đội quản lý máy + 22 đầu máy Tiệp với sức kÐo lµ 1200 m· lùc, nhiƯm vơ chđ u lµ kéo mác tầu khách thống nh- S5,6 S7,8 mác tầu hàng tuỳ theo yêu cầu vận tải,và thoi hầm mỏ, khu công nghiệp, dồn dịch ga Hà nội: số đ-ợc chia thành đội lái máy + 48 đầu máy TY7E Liên xô cũ với sức kéo 400 mà lực, nên đầu máy kéo mác tầu khách, nh- Hà nội Hải phòng, Hà nội -Quán triều, Hà nội Đồng đăng Với sức kéo 250 đến 300 tầu t-ơng ứng với đến toa xe khách Số máy TY7E đ-ợc chia làm đội lái máy - Sức kéo phân đoạn Yên viên: + đầu máy Đổi khổ đ-ờng 1435 mua Trung Quốc năm 2003 + Đầu máy Đông phong Trung quốc (1435) + Đầu máy TGM8 Liên xô cũ (1435) Ngoài số đầu máy khổ đ-ờng 1m đ-ợc chuyển từ khu vực Hà nội đến máy TY7E Ngoài trạm đầu máy với nhiệm vụ đón tiễn, bảo d-ỡng điều hành đầu máytheo lệnh điều độ chạy tầu Các trạm bao gồm trạm Đồng đăng, trạm Mạo khê, Ninh bình, Hải phòng, Giáp bát 2.2 Khu vực sửa chữa phận phụ trợ: - Phân x-ởng sửa chữa đầu máy: Mỗi loại đầu máy có phân x-ởng sửa chữa đầu máy riêng Đó phân x-ởng Đổi mới, phân x-ởng sửa chữa đầu máy Tiệp, phân x-ởng sửa chữa đầu máy TY7E Các phân x-ởng có tổ phụ trách chuyên môn nhiệm vụ nh- tổ Động cơ, tổ điện, tổ gầm v.v - Ngoài có phân x-ởng phụ trợ: + Phân x-ởng khí phụ tùng: gia công chế tạo sửa chữa thiết bị phụ tùng phục vụ cho sửa chữa đầu máy -5- + Phân x-ởng điện n-ớc: có nhiệm vụ sửa chữa thiết bị cấp điện n-ớc cho toàn XN vận hành cấp thoát n-ớc trạm dọc đ-ờng, thiết bị nâng hạ toàn XN + Phân x-ởng nhiên liệu: đảm bảo mua sắm, tổ chức cấp phát loại nhiên liệu: dầu mỡ, than củi, n-ớc ngọt, cát kỹ thuật + Đội kiến trúc: Duy tu sửa chữa nhà x-ởng, cống rÃnh v.v Một số tiêu kinh tế đơn vị: - Một số tiêu sau đ-ợc tính từ năm 1999 đến 2003 Sản l-ợng XN đầu máy Hà nội km, hàng hoá, hành khách KM , số đầu máy vận dụng ngày chất l-ợng vận tải 3.1 Năm 1999: - Về vận tải: kéo đ-ợc 1426 triệu tấn/km Đạt 94,2% so với kế hoạch cấp giao, máy vận dụng đạt 45,7 máy/ngày, v-ợt 10% Máy kéo đạt 25,7 máy/ngày, v-ợt 16% - Về an toàn chạy tầu : năm 1999 có 31 vụ trợ ngại chạy tầu bình quân 180.135 km/vụ - Tỷ lệ tầu đến Tầu thống nhất: 76,3% Tầu địa ph-ơng: 79% Nguyên nhân máy chiếm 3% - Về sửa chữa: Đầu máy sửa chữa cấp lớn đạt 100% kế hoạch + Máy Tiệp cấp Rs : m¸y KH: Rv : 11 m¸y KH : 13 Đại tu: máy Các cấp nhỏ đảm bảo km chạy vận dụng Đầu máy TY R2: 16 m¸y KH = 23 Rk : 15 m¸y KH = 25 Đại tu : máy KH = Đà cố gắng khắc phục khó khăn để giải sửa chữa cấp nhỏ không v-ợt nhiều - Thu nhập bình quân đạt 1.163.000đồng/ng-ời/tháng - Công tác xây dựng năm 1999 gần tỷ đồng tổng kinh phí đ-ợc thực để xây dựng, sửa chữa nâng cấp nhà x-ởng -6- 3.2 Chỉ tiêu năm 2000: - Về vận tải: Năm 2000 kéo đ-ợc 1458 triệu tấn/km v-ợt 5% so với kế hoạch Máy vận dụng 51,3 máy/ngày Máy kéo tầu 29,8 máy/ngày - Về an toàn chạy tầu : Năm 2000 có 42 vụ trợ ngại Đạt tỷ lệ tầu đến giờ: Tầu thống : 78,5% Tầu địa ph-ơng : 86,5% - Về sửa chữa: Đầu máy Tiệp: Cấp Rs đ-ợc 11 máy Cấp Rv đ-ợc 16 máy Đầu máy TY: Cấp Đại tu: máy Cấp Ky : 40 máy Cấp R2 : 48 máy Các cấp sửa chữa nhỏ đảm bảo theo số chạy vận dụng - Thu nhập bình quân : 1.370.000đ/ng-ời/tháng 3.3 Một số tiêu năm 2001-2003: Một số đặc điểm tình hình thời kỳ: - Hiện số đầu máy chi phối XN nhiều chủng loại (có loại có 1-2 máy) nên khó khăn cho quản lý sửa chữa - XN phải vận dụng nửa loại đầu máy lạc hậu công suất nhỏ, không kinh tế - Kết cấu vận tải mà ngành Công ty giao cho XN không đ-ợc thuận lợi nh- XN đầu máy khác tỷ lệ thoi dồn phụ trợ cao nên tấn/km tổng trọng không t-ơng xứng với số đầu máy vận dụng - Máy công cụ cắt gọt đà đ-ợc đầu t- nh-ng hạn chế - số đầu máy lạc hậu, qua sử dụng nhiều năm đà hết khấu hao, đà đ-ợc công ty quan tâm, cấp tiền XN đà có nhiều cố gắng sửa chữa nh-ng phụ tùng chủ yếu sản xuất n-ớc, chất l-ợng thấp nên chất l-ợng đầu máy không đ-ợc nh- mong muốn - Tổ chức ngành (cổ phần hoá doanh nghiệp nhà n-ớc công ty) đà hoạt động tiếp tục ổn định Ngành công ty có chủ -7- tr-ơng, biện pháp chế có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất XN, XN đ-ợc quan tâm, đạo chặt chẽ động viên mức tổng công ty công ty - Sau kết thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từ 2001 đến 2003 3.3.1 Về vận tải Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Đơn vị Chỉ tiêu thực hiƯn thùc hiƯn thùc hiƯn TÊnkm tỉng träng 1.672.957 1.945.933 2.216.105 T Km Mác vận dụng 53,75 55,6 57,3 ĐM/ngày Máy kéo tầu 29,91 31,66 31,91 ĐM/ngày Mặc dù máy vận dụng tăng bình quân năm 3,3%/năm, máy kéo tầu tăng 3,3%/năm nh-ng tấn/km tổng trọng tăng bình quân 16%/năm, nguyên nhân ngành có chủ tr-ơng tăng c-ờng sử dụng đầu máy có công suất lớn, giảm đầu máy có công suất nhỏ, bên cạnh nỗ lực lớn cán c ông nhân viên toàn XN - Về an toàn chạy tầu: Năm 2001 có 48 vụ Năm 2002 có 47 vụ Năm 2003 có 58 vụ Km bình quân/vụ: Năm 2001 127.026 km/vụ Năm 2002 134.081 km/vụ Năm 2003 110.000 km/vụ Qua số liệu chứng tỏ an toàn chạy tầu XN ch-a vững nên cần phải nỗ lực đáp ứng đ-ợc nhu cầu Trong năm qua toàn XN có 146 cá nhân đ-ợc phong kiện t-ớng lái tầu an toàn, có tài xế đạt vạn km an toàn - Về an toàn khác toàn XN vụ tai nạn lao động nào, đảm bảo cháy nổ an toàn tuyệt đối Về tiết kiệm nhiên liệu: Chỉ tiêu sử dụng nhiên liệu hàng năm đ-ợc giảm dần XN có nhiều biện pháp quản lý chế độ khuyến khích hợp lý có lợi cho ng-ời công nhân Năm 2001 sử dụng 49,86 kg/vạn Năm 2002 sử dụng 47,86 kg/vạn Năm 2003 sử dụng 46 kg/vạn -8- Nên tổng số nhiên liệu tiết kiệm đ-ợc XN đạt so với kế hoạch năm 3.3.2 Về sửa chữa: Sau bảng kê chi tiết số l-ợng đầu máy đ-ợc sửa chữa theo cấp: N Đầu máy Tiệp Đầu máy TY Đầu máy Đổi Năm Đại tu Rs R2 Đại tu Ky R2 Đại tu Rs Rv 13 13 43 48 13 11 40 44 2 12 36 37 10 2001 2002 2003 Bªn cạnh khối sửa chữa đảm bảo sửa chữa đầu máy cấp bảo d-ỡng (Ro) theo yêu cầu máy vận dụng số chạy - Ngoài nhiệm vụ sửa chữa theo cấp để đáp ứng yêu cầu vận tải ngành công ty ngày tăng XN đà thực biện pháp để Nâng cao chất lượng, rút ngắn dừng sửa chữa để đáp ứng yêu cầu sức kéo, đảm bảo kéo tầu với chất l-ợng tốt + Phân x-ởng sửa chữa đầu máy Tiệp đà góp phần quan trọng vào việc đ-a số đầu máy chiến dịch hè Nhiều ngày XN đà huy động 100% số đầu máy Tiệp vận dụng + Phân x-ởng TY: Triệt để áp dụng biện pháp để sửa chữa tổng thành giảm dừng cấp Rk từ 20 xuống 15 ngày để kịp thời cung cấp máy cho vận dụng + Phân x-ởng Đổi mới: Do đầu máy nhập có nhiều khiếm khuyết chế tạo, phân x-ởng Đổi đà nỗ lực khắc phục để đ-a máy vận dụng, khai thác triệt để đầu máy vận dụng với hiệu cao 3.3.3 Công tác đầu t- xây dựng bản: Trong năm qua XN đà triển khai đ-ợc công trình hệ thống xử lý n-ớc thải, đảm bảo n-ớc thải không gây ô nhiễm cho môi tr-ờng, xây dựng nhà l-u trú, nhà cho công nhân trạm Đồng đăng, Lạng sơn, Hà nội hệ thống cấp nhiên liệu trạm Đồng mỏ, giàn cần trục 20 nhà x-ởng Yên viên Đặc biệt việc xây dựng nhà x-ởng cho máy Đổi với giá trị tỷ đồng Hoàn thiện bổ xung số sở vật chất, nhà x-ởng phục vụ cho -9- sản xuất toàn XN với tổng giá trị 11 tỷ đồng, góp phần cải thiện điều kiện làm việc cán công nhân viên toàn XN 3.3.4 Công tác khoa học kỹ thuật: Do tính chất đơn vị sửa chữa, nên yêu cầu cải tiến khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu sản xuất, tiết kiệm vật t-, phụ tùng sản phẩm thay nên đ-ợc lÃnh đạo XN quan tâm động viên khuyến khích, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật - Năm 2001 toàn XN có 102 sáng kiến có đề tài khoa học đà mang lại giá trị cho XN 470.000.000đ đ-ợc xét th-ởng là: 14.000.00đ - Năm 2002 toàn XN có 104 sáng kiến cải tiến kỹ thuật có đề tài làm lợi cho XN 500.000.000đ xét th-ởng cho cá nhân 15 triệu đồng - Năm 2003 có 108 sáng kiến cải tiến kỹ thuật có đề tài làm lợi cho XN 650.000.000đ, xét th-ởng cho cá nhân 20.000.000đ 3.3.5 Doanh thu sản xuất chính, sản xuất vận tải: Với mục tiêu đủ việc làm, tăng thu nhập cải tiến đời sống vật chất tinh thần cho ng-ời lao động Từ năm 2001 đến nguồn thu XN năm sau tăng năm tr-ớc từ đến % Thu nhập thực tế CBCNV hàng năm tăng 10% Thu nhập bình quân: Năm 2001 đạt 1.405.000đ/ng-ời/tháng Năm 2002 đạt 1.500.000đ/ng-ời/tháng Năm 2003 đạt 1.650.000đ/ng-ời/tháng - Mặc dù gặp nhiều khó khăn nh-ng XN trì đ-ợc loại hình sản xuất kinh doanh vận tải nh-, sản xuất thêm bia, cho thuê ky ốt, trì loại hình dịch vụ truyền thống, cải tiến tổ chức cắt giảm quản lý, tiết kiệm tối đa chi phí nâng cao hiệu quả, đảm bảo dịch vụ có lÃi, sản xuất kinh doanh vận tải đảm bảo công ăn việc làm cho 200 lao động họ có sống ổn định, góp phần cải thiện đời sống cong CBCNV XN Các yếu tố, điều kiện trình sản xuất kinh doanh: 4.1 Thị tr-ờng khách hàng: Xí nghiệp đầu máy Hà nội đơn vị thành viên Công ty vận tải hành khách đ-ờng sắt Hà nội, sản phẩm để đ-a thị tr-ờng km hàng hoá hành khách km Để có đ-ợc sản phẩm đòi hỏi phải có thống kết hợp 18 đơn vị thành viên công ty có đ-ợc, XN đầu máy Hà nội chỉnh mắt xích, nh-ng lại giữ vai trò chủ đạo, nơi cung cấp sức kéo cho toàn tuyến đ-ờng trọng điểm - 10 - Chấm khoán bình điểm nh- sau: Công nhân B hoàn thành công việc đạt khoán = 8; điểm NSCL = x 0,75 = Ví dụ 10: Công nhân C ngày làm việc có có suất chất l-ợng đ-ợc xếp hạng A Chấm khoán bình điểm nh- sau: Công nhân C hoàn thành công việc đạt khoán = 8h; ®iĨm NSCL = x 0,5 = Ví dụ 11: Công nhân D ngày làm việc đ-ợc xếp hạng A, hết 8h phần công làm thêm Chấm khoán bình điểm nh- sau: Công nhân D hoàn thành công việc đạt 8h khoán đ-ợc công thêm x 1,5 = 6, tổng khoán = 14; điểm NSCL = + x = 16 VÝ dơ 12: C«ng nhân Đ đ-ợc bố trí làm thêm n gày nghỉ tuần, công nhân Đ hoàn thành công việc với chất l-ợng tốt Chấm khoán bình điểm nh- sau: Giờ khoán đ-ợc cộng thêm x2 = 16, ®iĨm NSCL = x2 = 16 3.3 Một số quy chế trả l-ơng th-ởng 3.3.1 Căn thông t- số 23/1998/TT-BGTVT ngày 7/2/1998 qui định thời gian làm việc thời nghỉ ngơi ng-ời làm công viêcông ty có tính chất đặc biệt vận tải đ-ờng sắt Căn thực trạng sản xuất Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội qui định thực làm việc 40 giờ/tuần từ 01-01-2000 - Thực làm việc 40 giờ/tuần phận sản phẩm, phòng ban nghiệp vụ (tr-ớc 48 h/tuần) - Đối với công nhân lái máy thời gian trực tiếp lái máy không 132 tháng, thời gian nghỉ sau hành trình chạy tầu để chuyển sang hành trình 12 - Đối với phận làm ban kíp xếp lại chế độ ban kíp để đảm bảo 40 trực tiếp làm việc tuần Chế độ làm việc ban có thay nghỉ lên ban không 12h, xuống ban 22 giờ, số ban tiêu chuẩn tháng 14,7 ban số ban tối đa 15 ban Chế độ lµm viƯc ban tù thay nghØ (thêi gian thùc công việc không 20 giờ) lên ban không qu¸ 12 h, xuèng ban Ýt nhÊt 22h Sè ban tiêu chuẩn 20/tháng Số ban tối đa 21/tháng - 52 - Chế độ làm việc ban có thay nghỉ áp dụng nơi làm việc không 16h ngày lên ban không 25h xuống ban 22h Số ban tiêu chuẩn 11, tối đa 12 ban Lên ban không 12 h, xuèng ban Ýt nhÊt 10 h Sè ban tiªu chuÈn 22 ban, tối đa 23 ban Chế độ làm việc ban tự thay nghỉ áp dụng nơi làm việc thực tế không 12h lên ban không qua 12h xuèng ban Ýt nhÊt 22h Sè ban tiªu chuẩn 15 tối đa 16 ban/tháng lên ban không 12h, xuông ban 10h, số ban tiêu chuẩn 30, tối đa 21/tháng Chế độ làm việc ban: áp dụng nơi có công việc thực tế không 8h Số ban tiêu chuẩn 22, tối đa 23 ban/tháng Th-ờng xuyên có mặt nơi làm việc Qui định công qui đổi: ChÕ ®é ban kÝp Giê qui Sè TT ®ỉi1 phơ cấp Chế độ ban kíp Lên ban Xuống ban ban đêm ban cã thay nghØ 12 24 12 3 ban tù thay nghØ 12 24 8,8 ban cã thay nghØ 24 14 16 ban cã thay nghØ 12 12 5 ban tù thay nghØ 24 24 11,8 ban tù thay nghØ 12 12 5,9 ban cã thay nghỉ 24 Các ngày 2,5 Làm hành Nghỉ tuần 8 CN trực ban đêm Công nhân trực ban đêm gồm (lái máy dự phòng, trực điện, trực hàn, trực lâm tu) 3.3.2 Tính công để trả l-ơng, phụ cấp BHXH tiền ăn ca (giờ công) Giờ công = Số ban x Giờ qui đổi ban - Giờ công đ-ợc h-ởng phụ cấp làm đêm (ca 3) Công ca ba = Số ban ban làm đêm x (cột 6) công nhân lái máy, chức danh làm việc theo chế độ ban kíp đ-ợc h-ởng phụ cấp làm đêm theo số thực tế làm đêm - Tiền ăn ca: + Làm việc 8h/ngày mức ăn ca 5000 đ/xuất - 53 - + Làm việc ban kíp công ăn ca đ-ợc qui đổi để tính tiền ăn ca theo công thức sau: Giờ công ăn ca x 5000 đ Tiền ăn ca = + Công nhân lái máy trực dự phòng, bảo d-ỡng làm việc khác mức ăn ca 5000đ/8h lái tầu mức ăn ca 5000đ/1 báo từ 12 giờ, Mức ăn ca 7.500đ/cơ báo 12h 3.3.3 Chế độ bồi d-ỡng vật Đối với công việc độc hại nh- tiếp xúc với dầu mỡ, hàn điện, hàn hơi, tài xế, phụ tài xế đ-ợc h-ởng chế độ bồi d-ỡng vật với mức 2000đ/1 ngày công đ-ợc trả vật, trị giá với số tiền đ-ợc h-ởng 3.3.4 Chế độ nghỉ phép hàng năm - Ng-ời lao động có 12 tháng làm việc doanh nghiệp đ-ợc nghỉ hàng năm h-ởng nguyên l-ơng theo qui định sau đây: + 12 ngày ng-ời làm công việc điều kiện bình th-ờng + 14 ngày ng-ời làm công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm + Số ngày nghỉ hàng năm đ-ợc tăng thêm theo thâm niên làm việc doanh nghiệp Cứ năm năm đ-ợc nghỉ thêm ngày + Thời gian nghỉ hàng năm đ-ợc h-ởng l-ơng nh- sau: lấy số ngày nghỉ hàng năm (kể ngày nghỉ đ-ợc tăng thêm) chia cho 12 tháng nhân với số tháng làm việc thực tế năm - Trả l-ơng ngừng việc Ngừng việc cố điện, n-ớc lý bất khả kháng đ-ợc trả l-ơng nh- sau: + Công nhân viên dây chuyền sản xuất thời gian ngừng việc đ-ợc h-ởng 70% l-ơng cấp bậc + Công nhân viên đ-ợc xí nghiệp giao khoán tự kinh doanh, mặt kinh doanh đ-ợc trả l-ơng ngừng việc mức l-ơng tối thiểu 3.3.5 Qui chế th-ởng bảo d-ỡng đầu máy tốt (máy 50 điểm) Hàng tháng đầu máy đ-a vào kiểm tra chấm 50 điểm, có phân hạng chất l-ợng máy nh- sau: Hạng A: 48 50 điểm Hạng B: 45 47 điểm Hạng C: từ 44 điểm trở xuống - Th-ởng bảo d-ỡng máy tốt - 54 - * Bảo d-ỡng máy đạt loại A: Máy đủ km chạy qui định chấm 50 điểm Máy TY, Đông phong: 4500 km Máy Tiệp, Trung Quốc: 7500 km + Đội tr-ởng lái máy, trạm tr-ởng đầu máy, bình quân máy kiểm tra đạt loại A Trong đội máy loại C Có tham gia kiểm tra máy 50 điểm đội mình, tr-ờng hợp đội tr-ởng không tham gia kiểm tra máy 50 điểm bị trừ lần vắng mặt điểm bình quân đội + Mức tiền th-ởng máy đủ điều kiện đạt 50 điểm Tài xế Trạm Loại đầu máy Tổ máy Đội tr-ởng tr-ởng tr-ởng Máy TY 70.000 20.000 7.000 20.000 Máy Tiệp, Đổi mới, 100.000 30.000 10.000 Đông Phong + Th-ởng đầu máy liên tục đạt 50 điểm Đầu máy kéo tầu khách, hàng liên tục đ-ợc th-ởng 50 điểm lần thứ 2, 3, đ-ợc th-ởng thêm 10%, 20%, 30% mức th-ởng + Đầu máy đủ điều kiện th-ởng đạt 48,49 điểm đ-ợc th-ởng = 50% mức - Tổ kiểm tra máy 50 điểm đ-ợc th-ởng 10.000/1 máy, phân 60% cho phân đoạn vËn dơng, 40% cho phßng KCS + NÕu tỉ kiĨm tra chấm 50 điểm có sai sót bị phạt 50.000/máy 3.3.6 Quy định trách nhiệm chế độ ®·i ngé ®èi víi tỉ tr-ëng s¶n xt + Tỉ tr-ởng sản xuất cấp định vừa trực tiếp sản xuất vừa chịu trách nhiệm lÃnh đạo tỉ s¶n xt + Tỉ tr-ëng tỉ s¶n xt cã từ 15 ng-ời trở lên đ-ợc sử dụng giờ, ca để làm việc chức năng, nhiệm vụ tổ tr-ởng đ-ợc trả l-ơng nh- sau: - L-ơng thời gian tổ sản xuất thực l-ơng thời gian, l-ơng sản phẩm trực tiếp - H-ởng l-ơng khoán s¶n phÈm nh- thêi gian trùc tiÕp s¶n xuÊt nÕu tổ thực l-ơng khoán tập thể tiền l-ơng trả cho tổ tr-ởng đ-ợc trích từ quỹ l-ơng khoán cđa tỉ + Phơ cÊp tỉ tr-ëng: møc phơ cÊp 10% tính mức l-ơng tối thiểu công làm việc , tiền phụ cấp đ-ợc trả kỳ l-ơng tháng.Để khuyến khích CBCNV thi đua sản xuất, nâng cao chất l-ợng sửa 3.4 Cách chia tiền th-ởng Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội - 55 - Hàng năm vào ngày lễ, tết xí nghiệp th-ởng tiền cho CBCNV toàn xí nghiệp Khoản tiền đ-ợc trích từ quỹ l-ơng dự phòng Mức th-ởng vào ngày công làm việc thực tế cá nhân hệ số l-ơng để chia thành khung bậc khác - Năm 2003 xí nghiệp xét th-ởng năm cho CBCNV nh- sau: Hệ số l-ơng từ 1,52 - 2,04: 3.000đ/1 ngày công thực tế Hệ số l-ơng từ 2,1 - 3,05: 3.500đ/1 ngày công thực tế Hệ số l-ơng từ 3,06 - 3,73: 4.000đ/1 ngày công thực tế Hệ số l-ơng từ 3,73 trở lên: 4.500đ/1 ngày công thực tế - Quy chế chia th-ởng áp dụng cho quý tháng đầu năm, cuối năm Các ngày lễ năm vào tổng quỹ l-ơng dự phòng để xé th-ởng, phân phối lại cho cán CNV toàn xí nghiệp 3.5 Ph-ơng thức toán l-ơng Để đảm bảo chi tiêu cho ng-ời lao động tạo điều kiện thuận lợi sinh hoạt phù hợp với chế thị tr-ờng Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội có số quy chế toán l-ơng nh- sau: - Đối với công nhân lái máy l-ơng tạm ứng (kỳ 1) vào ngày 15 hàng tháng, l-ơng toán (kỳ 2) vào ngày 1-3 tháng sau - Khối sửa chữa h-ởng l-ơng khoán Kỳ tạm ứng (kỳ 1) ngày 20 hàng tháng, kỳ toán (kỳ 2) ngày 5-8 tháng sau - Khối gián tiếp h-ởng l-ơng thời gian Kỳ tạm ứng (kỳ 1) ngày 15 hàng tháng, kỳ toán (kỳ 2) ngày 1-3 tháng sau - Việc toán l-ơng thực tổ đội, phân x-ởng, phòng ban đà làm đầy đủ thủ tục toán bảng biểu theo qui định toán l-ơng gửi phòng tổ chức theo mối thời gian qui định 3.6 Bộ máy quản lý định mức lao động tiền l-ơng phận - Kế hoạch sửa chữa máy theo cấp (tính hteo km chạy) TCấp sửa chữa máy Cấp sữa chữa Km máy chạy Km máy chạy T Tiệp, máy đổi máy TY R0, Cbị 1.000 R0 500 Rm 10.000 Rt 6.000 Rmx 30.000 R1 18.000 Rv 100.000 R2 60.000 Rs 200.000 Rk 120.000 Đại tu 800.000 Đại tu 500.000 - 56 - - Tổ sản xuất trực tiếp sửa chữa theo dõi sản l-ợng đà làm báo cáo phân x-ởng - Phân x-ởng thống kê, kiểm tra lập bảng gửi lại phòng tổ chức lao động để tính l-ơng (vào ngày cuối tháng) - Đối với tr-ờng hợp lâm tu, làm qui trình cấp tái chế, khôi phục phụ tùng quản đốc phân x-ởng trực tiếp giám sát định mức thực tế sản l-ợng, sản phẩm - Phòng tổ chức lao động thống kê đối chiếu so với thực tế để tính l-ơng cho toàn phân x-ởng Đồng thời phòng tổ chức th-ờng xuyên cử cán giám sát phận phân x-ởng trình sản xuất để đánh giá, đ-a định mức với số l-ợng sản phẩm thực tế - Giám đốc xem xét lại ký duyệt chuyển cho phòng tài vụ Đánh giá khái quát thực trạng việc trả thù lao động Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội 4.1 Ưu điểm - Xí nghiệp thực chế độ làm việc 40h tuần từ năm 2000 nỗ lực lớn toàn xí nghiệp Với đặc thù ngành đ-ờng sắt nói chung Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội nói riêng lúc máy ngừng chạy kể ngày lễ tết yêu cầu với ng-ời lao động phải tăng c-ờng độ lao động đáp ứng đ-ợc ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật) mà đảm bảo đ-ợc thu nhập, mặt khác tạo không khí tinh thần làm việc hăng say, thoải mái cho cho ng-ời lao động - Đối với phận h-ởng l-ơng khoán sản phẩm, có th-ởng phạt rõ ràng với chế độ sách, cách trả l-ơng nh- vậy, làm cho ng-ời lao động có trách nhiệm sản phẩm làm cho chất l-ợng sản phẩm đ-ợc nâng cao Khuyến khích công nhân cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ nâng cao đ-ợc trình độ tay nghề, tạo không khí làm việc vui vẻ có thành tích th-ởng, phản công sản phẩm phạt - Cách tính điểm suất, chất l-ợng đảm bảo cho ng-ời lao động làm việc có hiệu đ-ợc trả thù lao đáng, ng-ời làm việc chây l-ời bị giảm thu nhập hình thức chấm điểm suất, phản ánh sức lao động công nhân theo sách làm theo lực h-ởng theo lao động 4.2 Nh-ợc điểm nguyên nhân + Hiện nhiều t-ợng tiêu cực khu vực lái máy việc tài xế bán, cho nhiên liệu gây xúc cho đơn vị - 57 - - nguyên nhân ch-a có quy chế th-ởng phạt tr-ờng hợp máy kéo tàu không xử dụng hết l-ợng nhiên liệu hay tài xế tiết kiệm dọc đ-ờng đà nảy sinh tiêu cực + Chất l-ợng máy x-ởng có máy ch-a tốt, làm phản công sản phẩm gây thiệt hại cho xí ghiệp ng-ời lao động - Nguyên nhân: số công nhân làm việc ch-a hết trách nhiệm gây nên h- háng + Do chÊt l-ỵng cđa vËt t- phơ tïng thay ch-a chủng loại chất l-ợng ch-a cao + Mặt l-ơng phận ch-a đều, phận cao, phận lại thấp gây nên tinh thần làm việc số ng-ời lao động ch-a thỏa mÃn VD: Mặt l-ơng phân x-ởng TY th-ờng thấp so với phân x-ởng khác Nguyên nhân: máy đà cũ mức độ hỏng hóc nhiều, c-ờng độ làm việc phận cao so với tr-ớc đơn giá sản phẩm đà đ-ợc xây dựng lâu mà không đ-ợc nâng lên, giá thị tr-ờng biến động tăng Do số l-ợng lao động d- thừa nên bình quân mức l-ơng/đầu ng-ời giảm - Các phận phục vụ sửa chữa đông lao động, làm việc hiệu dẫn đến mức thu nhập bình quân đầu ng-ời toàn xí nghiệp bị giảm - Đối với công nhân lái máy: Hệ số phức tạp chuyến tầu ch-a phù hợp, thỏa đáng VD: tầu khách th-ờng địa ph-ơng hệ số 2,2, máy chạy đơn 1,2 thấp So với chuyến tầu khác đòi hỏi ng-ời tài xế phải điều khiển đoàn tầu nh- nhau, mác tầu th-ờng chạy chậm so với đoàn tầu khác thời gian ban máy nhiều dài nên điều chỉnh lại cho phù hợp Đối với việc th-ởng năm việc phân chia làm bốn mức khác tạo cách biệt lớn ng-ời có hệ số l-ơng thấp ng-ời có hệ số l-ơng cao Tạo so sánh , không thoải mái số lao động trẻ có nhiều khả lao động nh-ng mức th-ởng lại thấp - 58 - Phần iii giải pháp nhằm hoàn thiện tiền l-ơng tiền th-ởng xí nghiệp đầu máy hà nội 1-Xu h-ớng phát triển ngành đ-ờng sắt xí nghiệp Đầu máy HN - Với nhu cầu ngày cao ngành, phát triển đất n-ớc nói chung ngành đ-ờng sắt nói riêng đòi hỏi đơn vị ngành đ-ờng sắt phải đáp ứng đ-ợc thay đổi phất triển - Chất l-ợng số l-ợng sản phẩm dịch vụ ngành đ-ờng sắt ngày đ-ợc hoàn thiện: từ tầu thống nhât Bắc Nam hành trình 48h 30h.Tiến tới rút xuống 28h, chất l-ợng phục vụ tầu ngày tốt hơn, để đạt đ-ợc nh- đòi hỏi phải có bứt phá mạng dạn đầu mới, nâng cao sức kéo tốc độ - Xí nghiệp Hà Nội đ-ợc quan tâm ngành dà ngày đ-ợc hoàn thiện, nâng cấp cụ thể năm 2001 mua 10 đầu loại đâu máy đổi đến 8/20004 có thêm 10 đầu máy loại đầu máy có sức kéo lớn đại Việt Nam Đó loại đầu máy đáp ứng nhu cầu scs kéo, tốc độ cho hành trình tầu Bắc Nam kéo theo phát triển đầu máy sở hạ tầng đ-ợc nâng cấp theo để phù hợp.Chất l-ợng công nhân lái máy sửa chữa ngày cao dần lên - Con ng-ời tài sản quý giá muốn ng-ời hoàn thiện đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ thời kỳ đổi mơí, ng-ời lao động phải đ-ợc quan tâm tạo điều kiện cho họ làm việc học hỏi, họ phải đ-ợc quan tâm chăm sóc chu đáo, công họ phục vụ cho ngành cho đất n-ớc.Vì chế ®é ®·i ngé chÕ ®é thï lao lao ®éng ph¶i có rạch ròi cho ng-ời lao động cảm thấy thoả mÃn với thành lao động - Với nhu cầu ngày cao ngành, phát triển đất n-ớc nói chung ngành đ-ờng sắt nói riêng đòi hỏi đơn vị ngành đ-ờng sắt phải đáp ứng đ-ợc thay ®ỉi phÊt triĨn - 59 - - ChÊt l-ỵng sè l-ợng sản phẩm dịch vụ ngành đ-ờng sắt ngày đ-ợc hoàn thiện: từ tầu thống nhât Bắc Nam hành trình 48h 30h.Tiến tới rút xuống 28h, chất l-ợng phục vụ tầu ngày tốt hơn, để đạt đ-ợc nh- đòi hỏi phải có bứt phá mạng dạn đầu mới, nâng cao sức kéo tốc độ - Xí nghiệp Hà Nội đ-ợc quan tâm ngành dà ngày - đ-ợc hoàn thiện, nâng cấp cụ thể năm 2001 mua 10 đầu loại đâu máy đổi đến 8/20004 có thêm 10 đầu máy loại đầu máy có sức kéo lớn đại Việt Nam Đó loại đầu máy đáp ứng nhu cầu scs kéo, tốc độ cho hành trình tầu Bắc Nam kéo theo phát triển c đầu máy sở hạ tầng đ-ợc nâng cấp theo để phù hợp.Chất l-ợng công nhân lái máy sửa chữa ngày cao dần lên - Con ng-ời tài sản quý gía nhất, muốn ng-ời hoàn thiện đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ thời kỳ đổi mơí, côn ng-ời phải đ-ợc quan tâm tạo điều kiện cho họ làm việc học hỏi, họ phải đ-ợc quan tâm chăm sóc phục vụ cho ngành cho đất n-ớc.Vì vËy chÕ ®é ®·i ngé chÕ ®é thï lao lao động phải có công cho ng-ời lao động cảm thấy thoả mÃn với thành lao động -Với nhu cầu ngày cao ngành ,sự phát triển đất n-ớc nói chung ngành đ-ờng sắt nói riêng, đòi hỏi đơn vị ngành Đ-ờng sắt phải đáp ứng đ-ợc thay đổi, phát triển Chất l-ợng, số l-ợng sản phẩm dịch vụ nhành Đ-ờng sắt ngỳ đ-ợc hoàn thiện: Từ tầu thống Bắc nam hành trình 48h cßn 30h tiÕn tíi sÏ rót xng cßn 28h để phục vụ ngày tốt khách hàng Chất l-ợng phục vụ tầu ngày phải tốt Để đạt đ- ợc nhvậy đòi phải có bứt phá mạnh dạn mặt nâng cao chất l-ợng phục vụ, nâng cao sức kéo, tốc độ đầu máy.v.v ngành Đ-ờng sắt cạnh tranh với ph-ơng tiện giao thông khác tạo lòng tin với khách hàng thu hút khách hàng với Với mục tiêu đơn vị ngành phải hoàn thiện, có suất chất l-ợng ,hiệu cao kịp thời đáp ứng lúc mà ngành yêu cầu 2- Một số giảỉ pháp nhằm hoàn thiện hình thức tiền l-ơng tiền th-ởng ng-ời lao động Xí ngiệp đầu máy Hà Nội Để đảm bảo việc quản lý nhiên liệu đơn vị cần phải có quy chế th-ởng phạt sử dụng nhiên liệu, chống thất thoát gây thiệt hạivề kinh tế nên có quy chế th-ởng phạt sử dụng dầu mỡ phòng chống t-ợng tiêu cực bán, cho nhiên liệu đ-ờng tài xế, đồng thời làm giảm giá thành sản xuất nên có quy chế sau đây: 2.1 Quy chế khen th-ởng, phạt Tiết kiệm, lÃng phí nhiên liệu - 60 - Trên sở định mức nhiên liệu Công ty Vận tải Hành khách Đ-ờng sắt Hà Nội giao, xí nghiệp biểu đồ chạy tầu, loại đầu máy, tần số đoàn tầu để giao tiêu nhiên liệu phù hợp với chuyến tầu đảm bảo chạy tầu an toàn Ng-ời có tiết kiệm nhiên liệu đ-ợc th-ởng, ng-ời thực v-ợt định mức mà lý đáng bị phạt, ng-ời làm thất thoát nhiên liệu gây thiệt hại cho nhà n-ớc việc bồi th-ờng thiệt hại phải xem xét trách nhiệm xử phạt hành công nhân lái tầu có tiết kiệm đ-ợc th-ởng nh-ng xí nghiệp không đạt định mức tổng góp công ty giao tổng tiết kiệm công nhân lái máy lớn số tiết kiệm xí nghiệp xem xét điều chØnh cho phï hỵp - Khi xÝ nghiƯp cã tiÕt kiệm nhiên liệu so với định mức gộp, trích 30% số để giảm giá thành số lại th-ởng cho chức danh sau: khoảng : 80% th-ởng cho công nhân lái máy/tháng 10% cho quỹ dự phòng 10% th-ởng cho chức danh có liên quan trực tiếp đóng góp vào việc giảm thấp tiêu nhiên liệu chạy tầu hàng quý - Th-ởng cho công nhân lái máy; + Điều kiện th-ởng: hoàn thành nhiệm vụ chuyến tầu, bảo đảm an toàn, + Ghi chép báo cáo vận chuyển đầy đủ, trung thực, rõ ràng + Với tài xế tr-ởng: tháng công nhân vi phạm chế độ quản lý nhiên liệu máy có tiết kiệm, thân có tiết kiệm + Nhiên liệu tiết kiệm lÃng phí đ-ợc bù trõ th¸ng Møc th-ëng cho c¸c chøc danh nh- sau: Tài xế Nhiên liệu Tài xế Phụ tài xế tr-ởng Dầu điezen 65% 30% 5% + Những chuyến tầu sau có tiết kiệm không đ-ợc th-ởng: trở ngại chạy tầu (cứu viện, thay máy) trách nhiệm ban máy: Không làm thủ tục giao dầu Ghi chép báo cáo vận chuyển không rõ ràng Vi phạm chế độ quản lý nhiên liệu - Th-ëng c¸c chøc danh kh¸c; Ci q thùc hiƯn nÕu xí nghiệp có tiết kiệm nhiên liệu so với định mức tổng gộp, sau đà đ-ợc công ty kiểm tra xác nhận chức danh liên quan trực tiếp đến việc giảm thấp tiêu nhiên liệu - 61 - + Đội tr-ởng lái máy công nhân đội vi phạ m đ-ợc th-ởng 1% số nhiên liệu mà đội tiết kiệm đ-ợc Nh-ng tối đa không 100.000đ/tháng + Phân đoạn vận dụng đ-ợc th-ởng 4% số nhiên liệu tiết kiệm cho cán lÃnh đạo, cán quản lý xí nghiệp có thành tích làm giảm tiêu nhiên liệu chạy tầu - Th-ởng tổng kết nhiên liệu: Kết thúc năm kế hoạch xí nghiệp hoàn thành tiêu nhiên liệu tổng chi phí nhiên liệu giảm so với định mức chi phí công ty giao phần tiền tiết kiệm nhiên liệu lại đ-ợc cộng với phần dự phòng xí nghiệp để phân phối cho tất CBCNV năm có thành tích đóng góp vào việc giảm thấp tiêu nhiên liệu sản phẩm cuối xí nghiệp + Công nhân vi phạm quy định quản lý nhiên liệu gây lÃng phí, thất thoát, gây tai nạn lao động, tai nạn cháy tầu làm tăng chi phí cho giá thành vận tải không đ-ợc h-ởng - Phạt công nhân lái tầu: + Phạt 100% giá trị nhiên liệu lÃng phí (tính giá gốc) + Ban máy không giao dầu mỡ phạt tài xế 20.000 đ, phụ tài xế 10.000đ + Công nhân lái máy vi phạm chế độ quản lý nhiên liệu (lấy cắp, cho) phải bồi hoàn 100% + Tr-ờng hợp miễn giảm: kéo tầu đặc biệt siêu tr-ờng, siêu trọng, cứu viện lý khách quan 2.2 Quy chế th-ởng rút ngắn dừng sửa chữa đầu máy chữa dầu máy, rút ngắn thời gian máy dừng sửa chữa để có đủ đầu máy tốt đáp ứng yêu cầu vận tải, xí nghiệp ban hành ban hành "quy chế th-ởng rút ngắn dừng sửa chữa đầu máy" thực nh- sau: Quy định dừng sửa chữa: R0; máy TY cấp Rt; máy tiệp, máy đổi Rm giao ngày; Máy TY cấp R1: máy Tiệp, máy Đổi Rmx: ngày Máy TY cấp R2: máy Tiệp, máy Đổi cấp Rv: 25 ngày; Máy TY cấp Rk: máy Tiệp, máy Đổi cấp Rs: 30 ngày Các phân x-ởng sửa chữa đầu máy đảm bảo: đầu máy dừng sửa chữa tiến độ, giảm thấp số lần lâm tu đầu máy đ-ợc th-ởng nh- sau: a Th-ởng 50.000 đến 70.000 đồng/ngày đầu máy dừng lâm tu b Th-ởng 50.000đ/máy TY cấp Rt, R1: máy Tiệp, máy đổi cấp Rm, Rmx đảm bảo tiêu ngày dừng - 62 - c Th-ởng: 300.000 đến 400.000 đ/máy sửa chữa: TY từ cấp R2; D12E máy đổi từ cấp Rv trở lên + Tr-ờng hợp giảm tiền th-ởng - Trong tháng, số máy đạt tiêu ngày dừng theo qui định d-ới 70% (tính tổng số máy xuất x-ởng) tiền th-ởng theo qui định bị giảm 30% - Đầu máy: TY từ cấp R2; D12E máy Đổi từ cấp Rv trở lên ngày dừng kéo dài so với mức qui định ngày kéo dài giảm140.000 đồng tiền th-ởng Mức giảm tối đa cho máy kéo dài ngày dừng không 350.000 đồng - Tr-ờng hợp kéo dài ngày dừng lý đặc biệt: máy tai nạn, va quyệt đ-ợc giám đốc xét miễn giảm tr-ờng hợp cụ thể Tiền th-ởng theo điều b sau đà giảm theo điều c , phần lại đ-ợc phân cho phận nh- sau: - Phân x-ởng sửa chữa 80% - Bộ phận kỹ thuật 20% Trong đó: Phòng KCS khoảng 70%, phòng kỹ thuật ®iỊu ®é 20% (trong sè20% ) TiỊn th-ëng cđa ph©n x-ởng giao cho quản đốc thành tích đóng góp vào việc rút ngắn dừng đầu máy để phân phối cho cán bộ, nhân viên d-ới quyền theo qui chÕ cđa ph©n x-ëng TiỊn th-ëng cđa bé phËn kỹ thuật phân phối cho ng-ời trực tiếp đóng góp vào việc rút ngắn dừng sửa chữa đầu máy + Trách nhiệm đơn vị: - Các phân x-ởng sửa chữa phải mở sổ theo dõi dừng sửa chữa đầu máy (số liệu đầu máy; cấp sửa chữa; ngày vào; ngày ra; ngày dừng) - tr-ờng hợp đầu máy vào cấp kết hợp lâm tu phải tách riêng thời gian lâm tu thời gian sửa chữa cấp Hết tháng làm báo cáo (có ®èi chiÕu víi kü tht vËn dơng, tỉ ®iỊu ®é, phòng kế hoạch) gửi phòng TCLĐ để làm cø tÝnh th-ëng - Phßng kü tht, phßng KCS, tỉ điều độ tăng c-ờng kiểm tra kỹ thuật đạo sửa chữa quy trình, hạn độ để nâng cao chất l-ợng sửa chữa, tạo điều kiện đơn vị hoàn thành kế hoạch sửa chữa đầu máy - Các phòng: TCLĐ, kế hoạch, tài vụ chức năng, tham m-u cho giám đốc việc sửa đổi điểm ch-a hợp lý để chế độ th-ởng thực có tác dụng thúc đẩy sản xuất + Tiền th-ởng rút ngắn dừng sửa chữa đầu máy đ-ợc toán vào giá thành sửa chữa đầu máy - 63 - 2.3 Đối với vấn đề chất l-ợng máy x-ởng Máy sửa chữa cấp x-ởng chất l-ợng ch-a tốt, hoăc phản công sản phẩm chủ quan ng-ời lao động, làm việc thiếu trách nhiệm, bỏ sót quy trình sửa chữa cần có quy chế th-ởng phạt rõ ràng để gắn kết trách nhiệm ng-ời lao động sản phẩm _ Cụ thể là:khi làm sai,bỏ sót việc nếubị phát (mặc dù chữẩy phản công ) cần xử phạt = 50 % giá trị thiệt hại coi nh- đà xảy xảy bồi hoàn 100 % thiệt hại _ Nếu làm tốt hàng tháng hàng quý nên có mức tiền th-ởng để động viên ng-ời lao động khuyến khích kịp thời tạo niêm phấn khởi cho ng-ời lao động 2.4 Về chÊt l-ỵng vËt t- phơ tïng ChÊt l-ỵng vËt t- thay sửa chữa ảnh h-ởng lớn đến chất l-ợng sản phẩm , máy kéo tầu đ-a máy vận dụng Cho nên vấn đề chất l-ợng vật t- phụ tùng thay phải mua sắm cho chủng loại đảm bảo chất l-ợng tiêu chuẩn quy cách có nh- đảm bảo máy x-ởng có chất l-ơng cao Hạn chế trở ngại chạy tầu góp phần tăng thu nhập cho xí nghiệp 2.5 Mặt thu nhập phân x-ởng ch-a +Mặt l-ơng phận chênh lệch, ch-a đồng thu nhập ng-ời lao động không dẫn đến có so sánh nên tinh thần thái độ làm việc ch-a thực hiệu _cần phải có s- thay đổi cấu tổ chức cân đối quân số cấc phận ng-ời lao động cao so vớiđịnh mức , d- thừa làm viƯc víi tÝnh chÊt cđa thêi bao cÊp kh«ng hiƯu , sản phẩm mặt l-ơng thấp so với đơn vị xung quanh cần phải giảm định biên lao động đơn vị có mặt l-ơng thấp (PX TY ) Số lao động đ-ợc đào tạo chuyển sangcông việc phù hợp với khả họ ,để đảm bảo xuất lao độngcủa ng-ời t-ơng đối nh- ,tránh tr-ờng hợp ng-ời làmnặng nhọc ng-ời lại nhàn hạ 2.6 Đơn giá sản phẩm _ Dể đảm bảo thu nhập cho ng-ời lao động nâng đơn giá sản phẩm đà đ-ợc xây dựng từ tr-ớc mà giữ nguyên giá thị tr-ờng biến động theo chiều h-ớng tăng , nên đơn giá sản phẩm ch-a hợp lý theo thị tr-ờng + Quy chế th-ởng năm CBCNV năm2003 có bốn mức : 3000 ®; 3500 ®; 4000 ®; 4500 ® / mét ngµy công thực tế làm việc t-ơng ứng theo hệ số l-ơng (nh- từ thấp đến cao ) - 64 - Nh- vËy møc thÊp nhÊt vµ møc cao chênh lệch lớn Đây cách tính theo đầu công lao động thực tế, không vàomức độ nặng nhọc ng-ời lao động, c-ờng ®é lµm viƯc cđa ng-êi lao ®éng, trùc tiÕp cịng nhgián tiếp Nên bốn mức trả th-ởng năm ch-a hợp lý ( mức độ laođộng khác đà đ-ợc trả theo l-o-ng hàng tháng , th-ởng năm, nên cần đ-a ba mức hợp lý để giảm bớt chênh lệch cấp bậc, hệ số không kể làm công việc Nh- ng-ời lao động thoả mÃn vói phân chia xí nghiệp Vấn đề trả thù lao lao động doanh nghiệp có công ,th-ởng phạt công minh , tạo cho ng-ời lao động lòng yêu nghề , tinh thần làm việc hăng say xuất , hiệu cao 3- Một số kiến nghị với quan cấp + Đề nghị với Công ty vận tải Hành khách Đ-ờng sắt Hà nội là: _ Nâng thêm lên đơn giá cấp máy sửa chữa , đơn giá mác tầu địa ph-ơng ,mới đáp ứng với nặng nhọc vất vả ng-ời lao động máy móc cũ sử dụng lâu , đà hết khấu hao Đồng thời đảm bảo thu nhập cho ng-ời lao động tăng theo gia tăng giá thị tr-ờng (vé bán cho hành khách tăng đơn giá sản phẩm giữ nguyên ) _Đề nghị TCTĐSVN đầu t- sở hạ tầng cho XNĐM HN sở hạ tầng nhiều phận cũ nát , lạc hậ u cần phải nâng cấp đáp ứng kịp thời phát triển nghành khu vực Cụ thể hầm khám máy đà xuống cấp ngập lụt , đ-ờng không đảm bảo độ vững , lún làm cong võng mặt ray v.v Còn số nhà x-ởng đà xuống cấp mái dột nát,ảnh h-ởng đến an toàn lao động nh- : nhà x-ởngphân x-ởng TY, nhà x-ởng phân x-ởng khí phụ tùng.v.v Thiết bị nhiều máy móc cũ kỹ lạc hậu nh- máy tiện, máy khí khác.Cần phải có số máy chuyên dùng để phục vụ cho chủng loại đầu máy khác nhau, kịp thời đáp ứng yêu cầu máy vận dụng có nh- đảm bảo chất l-ợng máy x-ởng , rút ngắn thời gian máy dừng x-ởng bảo đám sản xuất kinh doanh đạt suất chất l-ợng hiệu - 65 - - 66 - ... THựC TRạNG Về TIềN LƯƠNG TIềN THƯởng xí nghiệp đầu máy hà nội Các chế độ tiền l-ơng tiền th-ởng nhà n-ớc ta 1.1 Các chế độ sách tiền l-ơng nay: 1.1.1 Chế độ tiền l-ơng theo công việc Tiền l-ơng... Phân x-ởng sửa chữa đầu máy: Mỗi loại đầu máy có phân x-ởng sửa chữa đầu máy riêng Đó phân x-ởng Đổi mới, phân x-ởng sửa chữa đầu máy Tiệp, phân x-ởng sửa chữa đầu máy TY7E Các phân x-ởng có... lái máy) tuyến đ-ờng sắt nh- sau: Hà nội - Hải phòng - Hà nội : 102km Hà nội - Quán triều - Hà nội : 75km Hà nội - Đồng đăng - Hà nội : 162km Hà nội - Vinh - Hµ néi : 300km Hµ néi - Đà nẵng - Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số suy nghĩ về tiền lương tiền thưởng ở xí nghiệp đầu máy hà nội ,