0

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo lương tại công ty cao su hà nội

78 1 0
  • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo lương tại công ty cao su hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 23:10

Lời nói đầu Tổ chức công tác kế toán tiền l-ơng khoản tính theo l-ơng phần trọng yếu công tác tổ chức kế toán doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh Việc quản lý tốt tiền l-ơng doanh nghiệp góp phần tăng tích lũy xà hội, giảm chi phí giá thành sản phẩm, khuyến khích tinh thần tự giác lao động công nhân viên Tiền l-ơng làm cho họ quan tâm đến kết sản xuất kinh doanh, thúc đẩy học phát huy khả sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao tay nghề, suất nh- chất l-ợng mẫu mà sản phẩm góp phần không nhỏ vào việc: phồn vinh doanh nghiệp nói riêng kinh tế quốc dân nói chung Ngày sống thay đổi theo phát triển kinh tế, đòi hỏi nhu cầu sống ngày cao Chính thay đổi làm cho tiền l-ơng công nhân viên doanh nghiệp phải có mức thù lao xứng đáng để phù hợp với sống quản lý tiền l-ơng yếu tố cần thiết Nhận thức đ-ợc vai trò công tác kế toán, đặc biệt tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng quản lý chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vấn đề trọng yếu Vì thế, chọn đề tài kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng theo l-ơng Công ty Cao su Hà Nội Nhằm mục đích tìm tòi, sâu xa vấn đề kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng Công ty Cao su Hà Nội nói riêng doanh nghiệp nói chung Mặt khác, ph-ơng pháp gián tiếp để tìm hiểu sống thu nhập cán công nhân viên Công ty Nội dung chuyên đề thực tập đ-ợc chia làm phần nh- sau: Phần I: Những vấn đề kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Phần II: Thực tiễn công tác kế toán tiền l-ơng khoản tính theo l-ơng Công ty Cao su Hà Nội Phần III: Một số nhận xét ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền l-ơng khoản tính theo l-ơng Công ty Cao su Hà Nội Phần 1: Những vấn đề chung kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Sự cần thiết phải tổ chức kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng doanh nghiệp sản xuất Khái niệm, vị trí, vai trò lao động Hoạt động ng-ời đ-ợc xem hoạt động lao động tác động có mục đích, ý nghĩa ng-ời tác động vào đối t-ợng lao động để tạo sản phẩm phù hợp với nhu cầu cần thiết tiêu dùng ng-ời Muốn có hoạt động sản xuất kinh doanh phải có yếu tố là: Đối t-ợng lao động T- liệu lao động Sức lao động Trong sản xuất lao động thiếu yếu tố đ-ợc Song yếu tố sức lao động đ-ợc coi yếu tố chủ yếu Bởi nhờ có mục đích, tính ý thức lao động đ-ợc thể hiện trình độ lực, sức khoẻ bắp hay trí tuệ thân ng-ời lao động đà định đ-ợc hoàn thành hay không hoàn thành trình lao động Giá trị hàng hoá đ-ợc tạo trình sản xuất l-u thông Điều có nghĩa giá trị hàng hoá nhờ có trình sản xuất mà tạo thành ( bao gồm: Giá trị thặng d- lao động sống, giá trị thặng d- lao động vật hoá, giá trị thặng d- trừ khoản chi phí khác ) đ-ợc tính công thức sau: Giá trị thu đ-ợc = M + C + V Trong đó: M: Giá trị thặng d- thu đ-ợc C: Giá trị t- liệu sản xuất V: Giá trị sức lao ®éng sèng Qua ®ã ta thÊy nguån gèc nhÊt để tạo giá trị thặng d- sức lao động ng-ời tạo Trong hình thức sản xuất, kinh tế mục tiêu quan trọng hàng đầu trình sản xuất kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận thông qua giá trị thặng d- để đảm bảo cho trình sản xuất tiêu dùng vừa đảm bảo đ-ợc tính tích luỹ cho kinh tế Mặt khác đầu vào sản xuất diễn bình th-ờng thiếu yếu tố ng-ời tác động đến tồn đ-ợc Chính mà phải coi trọng yếu tố bắt buộc phải song hành với trình tạo giá trị thặng d- cho nhà doanh nghiệp Chi phí lao động sống trình sản xuất kinh doanh vị trí yếu tố lao ®éng sèng Chi phÝ lao ®éng sèng lµ biĨu hiƯn tiền toàn hao phí lao động sống, lao động vật hoá chi phí khác mà doanh nghiệp đà phải bỏ để tiến hành sản xuất kinh doanh chu kỳ để thu đ-ợc giá trị thặng d- Trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm: Chi phí nhân công trực tiếp đ-ợc phản ánh trực tiếp vào tài khoản 622 Chi phí sản xuất chung đ-ợc phản ánh vào tài khoản 627 Chi phí phận quản lý doanh nghiệp đ-ợc phản ánh vào tài khoản 642 Chi phí phận quản lý bán hàng đ-ợc phân ánh vào tài khoản 641 Trong xà hội không ngừng phát triển mặt nh- th ì trình sản xuất cải vật k, sức lao động xà hội đòi hỏi phải đ-ợc tái tạo Trong hình thái xà hội khác hình thức tái sản xuất sức lao động có khác Sự khác tr-ớc hết đ-ợc quy định chất quan hệ sản xuất thống trị Song nhìn chung trình tái sản xuất sức lao ®éng diƠn lÞch sư thĨ hiƯn râ ë tiến Sự tiến đ-ợc gắn liền tác động mạnh mẽ khoa học, công nghệ, kỹ thuật mà nhân loại tạo Chính đà làm cho sức lao động tái đ-ợc tạo ngày nhiều số l-ợng lẫn chất l-ợng Chính vấn đề xà hội dẫn đến điều tất yếu ng-ời phải có tổ chức tổ chức tốt trình sản xuất kinh doanh Tổ chức trình kinh doanh hợp lý trình sản xuất mà chi phí bỏ thấp nh-ng lại mang lại hiệu cao Hay nói cách khác sản xuất kinh doanh phát triển cho tổng chi phí kiêm chi phí trình sản xuất cách kết hợp tăng suất TC không đổi mà lại cho kết (lợi nhuận) cao Tuy nhiên yếu tố đầu vào trình sản xuất có hạn tiết kiệm lao động để giảm chi phí lao động sống, không ngừng để thực công tác Quản lý lao động phải đảm bảo hai mặt: số l-ợng lao động chất l-ợng lao động, mặt hỗ trợ làm tảng cho mặt Quản lý lao động phải đ-ợc thực cách đồng bộ, toàn diện, hợp lý có nhiều sáng tạo Quản lý tiền l-ơng bảo hiểm định đến kết việc hạch toán giá thành Do để hạch toán giá thành cách xác tr-ớc hết phải hạch toán đúng, đủ, chi tiết tiền l-ơng, bảo hiểm, việc hạch toán chi tiết lao động sống thể chất tiền l-ơng giá thành phải dựa sở quản lý theo dõi trình huy dộng sử dụng vốn, sử dụng lao động trình sản xuất kinh doanh ng-ợc lại việc tính đúng, tính đủ, kịp thời khoản tiền l-ơng, khoản tính theo l-ơng, khoản phải trả cho ng-ời lao động mặt kích thích ng-ời lao động quan tâm đến thói quen chất l-ợng kết hoạt động lao động, mặt khác thúc đẩy việc sử dụng lao động cách hợp lý có hiệu Để đáp ứng đ-ợc yêu cầu quản lý tiền l-ơng bảo hiểm xuất phát từ đặc điểm yêu cầu chức kế toán, kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng doanh nghiệp sản xuất cần thực tốt nhiệm vụ sau: Tổ chức ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ, xác tình hình biến động thời gian kết lao động, tính đắn, toán kịp thời, đầy đủ tiền l-ơng khoản liên quan khác cho công nhân viên thực việc kiểm tra tình hình huy động sử dụng sức lao động, tình hình chấp hành chế độ sách lao động tiền l-ơng đơn vị trực thuộc Quản lý chất chẽ việc sử dụng chi phí l-ơng Phản ánh đầy đủ tính toán phân bổ xác, hợp lý chi phí tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng cho đối t-ợng sử dụng có liên quan định kỳ tiến hành phân tích tình hình lao động, tình hình quản lý chi phí l-ơng, cung cấp thông tin kinh tế cần thiết cho phận có l iên quan II phân loại lao động, hình thức tiền l-ơng quỹ Mối quan hệ giữ quản lý lao động quản lý tiền l-ơng khoản liên quan, phân loại lao động Tổng số công nhân doanh nghiệp toàn lực l-ợng tham gia vào trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để tạo thuận lợi cho việc quản lý huy động cho việc sử dụng hợp lý sức lao động thiết phải phân loại công nhân viên doanh nghiệp Tuỳ thuộc vào loại hình doanh nghiệp thuộc nghề sản xuất khác mà lực l-ợng lao động phân làm loại lao động khác Song nhìn chung doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cằm vào nội dung kinh tế Vai trò tăng c-ờng đổi t- liệu lao động phù hợp với suất lao động tạo Ng-ời lao động tham gia vào trình sản xuất họ đ-ợc h-ởng tiền l-ơng hay đ-ợc h-ởng tái sản xuất sức lao động hợp lí Bản chất kinh tế tiền l-ơng hình thái giá trị sức lao động,là biểu tiền giá trị sức lao động Tiền l-ơng phần thù lao để tái sản xuất sức lao động, bù đắp chi phí mà họ đà bỏ để hoàn thành trình sản xuất sản phẩm Ngoài tiền l-ơng để đảm bảo tái tạo sức lao động sống lâu dài ng-ời lao động Theo chế độ tài hành doanh nghiệp phải tính phần chi phí sản xuất kinh doanh vào khoản mơc nh-: b¶o hiĨm x· héi, b¶o hiĨm y tÕ kinh phí công đoàn Chi phí toàn chi phí bỏ nhằm đảm bảo tính tái tạo công cho ng-ời lao động đà phải hao phí sức lực để thu đ-ợc t-ơng ứng với đà Chi phí tiền l-ơng ngày chiếm tỉ lệ lớn dần toàn chi phí sản xuất doanh nghiệp Điều thể quan điểm thù lao sức lao động đà động lực thúc đẩy sản xuất xà hội phất triển trở thành nhân tố qua trọng đảm bảo ngày thoả mÃn nhu cầu sử dụng hàng hoá sức lao động ng-ời sản xuất kinh doanh Yêu cầu quản lý sức lao động Đi từ phân tích vè vai trò , vị trí lao động chất tiền l-ơng ta thấy công tác quản lí lao động tiền l-ơng bảo hiểm công tác mang tính khách quan sản xuất xà hội trình độ xà hội Khả sản xuất khác phạm vi mức độ ph-ơng pháp quản lí khác D-ới chế độ xà hội chủ nghĩa sản xuất hàng hoá nhiều thành phần mở rộng phát triển sở thoả mÃn không ngừng nhu vật chất văn hoá tầng lớp ng-ời lao động xà hội, đòi hỏi quản lí tiền l-ơng khoản tính theo l-ơng ngày phải c ao Nền sản xuất xà hội phát triển cao phân công lao động xà hội diễn ngày sâu sắc chặt chẽ Việc xà hội hoá sản xuất cao tính chất xà hội hoá sức lao động ng-ời ngày nhiều Vấn đề đặt công tác quản lí lao động sản xuất kinh doanh phải thực cho hợp lí Do quản lí sức lao động hay quản lí nhân thực chất quản lí ng-ời mà quản lí ng-ơì nghệ thuật vấn đề cần thiết ng-ời quản lí phải định hợp lí Hiện quản lí lao động sản xuất kinh doanh vấn đề yếu trình sản xuất kinh doanh chất l-ợng sản phẩm hàng hoá tạo phụ thuộc vào ng-ời lao động Mà chất l-ợng có ng-ời lao động định thông qua hiệu kinh tế chất l-ợng lao động mang lại.Công tác quản lí lao động sở lao động trình sản xuất kinh doanh yêu cầu quản lí doanh nghiệp lực l-ợng lao động đ-ợc phân chia thành: - Công nhân viên danh sách doanh nghiệp Đây công nhân trực tiếp doanh nghiệp quản lí chi trả l-ơng, đ-ợc chia thành hai phận theo công tác họ là: +Công nhân sản xuất kinh doanh bản: toàn sức lao động tham gia trực tiếp gián tiếp vào trình sản xuất doanh nghiệp +Công nhân viên thuộc hoạt động khác: toàn số lao động hoạt động lĩnh vực khác doanh nghiệp -Công nhân làm việc doanh nghiệp nh-ng ngành khác quản lí chi trả l-ơng nh-: cán phụ trách đoàn thể, công nhân học việc Việc phân loại lực l-ợng lao động nh- cho phép quản lí tốt biến động lực l-ợng động đồng thi làm sở cho việc tính toán, toán l-ơng gọn nhẹ, xác hợp lí Các hình thức tiền l-ơng ý nghĩa tiền l-ơng Tiền l-ơng ng-ời lao động hai bên thoả thuận hợp đồng lao động trả theo suất lao động, chất l-ợng hiệu công việc Mức l-ơng ng-ời lao động không đ-ợc thấp mức l-ơng tối thiểu nhà n-ớc qui định.Mức l-ơng tối thiểu đ-ợc ấn định theo mức sinh hoạt đảm bảo cho ng-ời lao động giản đơn nhát điều kiện bình th-ờng bù đắp sức lao động giản đơn phần tích luỹ tái sản xuất sức lao động mở rộng đ-ợc đ-a làm để tính mức l-ơng cho loại lao động khác Khi số đánh giá sinh hoạt tăng lên nhu cầu xà hội ngày cao Mức sống ng-ời dân đ-ợc nâng cao mức l-ơng thực tế ng-ời lao động bị giảm sút phủ phải điều chỉnh mức l-ơng tối thiểu cho hợp lí để đảm bảo mức tiền l-ơng hợp lí thực tế Trong thực tế, doanh nghiệp áp dụng hai hình thức trả l-ơng phổ biến là: chế độ trả l-ơng theo thời gian làm việc chế độ trả l-ơng theo số l-ợng công việc hoàn thành đảm bảo qui định công nhân làm T-ơng ứng với hai chế độ trả -ơng hai hình thức tiền l-ơng sau: -Hình thức tiền l-ơng theo thời gian -Hình thức tiền l-ơng theo sản phẩm 2.1 Hình thức trả l-ơng theo thời gian Hình thức trả l-ơng theo thời gian hình thức tiền l-ơng tính theo thêi gian thùc tÕ, BËc kü thuËt vµ thang l-ơng trả cho ng-ời lao động nh- sau: Tiền l-ơng thời gian phải trả cho công nhân = Đơn giá tiền l-ơng thời gian * Thời gian làm việc Trong đơn giá tiền l-ơng thời gian đ-ợc tính riêng cho bậc l-ơng Đây hình thức tiền l-ơng thời gian giản đơn Tiền l-ơng thời gian giản đơn kết hợp với tiền th-ởng tạo nên tiền l-ơng thời gian cã th-ëng: TiỊn l-¬ng thêi gian cã th-ëng = Tiền l-ơng thời gian giản đơn * Tiền th-ởng Khoản tiền th-ởng đ-ợc cộng thêm vào đ-ợc tính toán dựa yếu tố nh-: đảm bảo ngày công, công, chất l-ợng sản phẩm Để tính đ-ợc tiền l-ơng thời gian phải trả cho ng-ời lao động phải theo dõi ghi chép đầy đủ thời gian làm việc phải có đơn giá cụ thể Hình thức tiền l-ơng thời gian đ-ợc áp dụng cho doanh nghiệp mà có công việc ch-a xây dựng đ-ợc mức lao động, ch-a có đơn giá tiền l-ơng sản phẩm Ngoài tuỳ theo hình thức ph-ơng thức tổ chức sản xuất doanh nghiệp sản xuất mà ng-ời ta phải phân loại sử dung hình thức tiền l-ơng thời gian cho phù hợp thực tế sản xuất nhằm đảm bảo đ-ợc cho ng-ời lao động thực tự giác, lao động có kĩ thuật thu đ-ợc suất cao 2.2 Hình thức tiền l-ơng theo sản phẩm Tiền l-ơng tính theo sản phẩm hình thức tiền l-ơng tính theo khối l-ợng sản phẩm công việc hoàn thành đảm bảo tiêu chuẩn kĩ thuật chất l-ợng sản phẩm đà qui định đơn giá tính cho đơn vị sản phẩm: Tiền l-ơng sản phẩm phải trả cho ng-ời lao động = Khối l-ợng sản phẩm công việc hoàn thành * Đơn giá tiền l-ơng sản phẩm Vì việc xác định tiền l-ơng sản phẩm phải dựa sở tài liệu hạch toán kết hoạt động đơn giá tiền l-ơng mà doanh nghiệp áp dụng dối với loại sản phẩm, công việc Tiền l-ơng sản phẩm áp dụng lao động gián tiếp sản xuất 2.2.1 Hình thức trả l-ơng theo sản phẩm trực tiếp Với hình thức này, tiền l-ơng phải trả cho ng-ời lao động đ-ợc tính trực số l-ợng hoàn thành qui cách, phẩm chất đơn giá tiền l-ơng dơn vị sản phẩm đà qui định Tiền l-ơng sản phẩm trực tiếp trả cho công nhân viên = Đơn giá tiền l-ơng sản phẩm * Số l-ợng công việc sản phẩm hoàn thành Cách trả l-ơng áp dụng rộng rÃi công nhân trực tiếp sản xuất điều kiện qui trình công nghệ ng-ời công nhân mang tính độc lập t-ơng đối, định mức, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm cách riêng biệt Ưu điểm bật cách trả l-ơng quan hệ tiền l-ơng công nhân kết lao động thể rõ ràng, mà kích thích ng-ời lao động cố gắng nâng cao trình độ, tay nghề (lành nghề) tăng suất lao động nhằm tăng thu nhập Cách tính l-ơng đơn giản, công nhân dễ dàng tính đ-ợc số tiền l-ơng họ nhận đ-ợc họ hoàn thành nhiệm vụ Tuy nhiên chế độ tiền l-ơng làm cho công nhân quan tâm đến kết hay chất l-ợng sản phẩm Việc tiết kiệm NVL không ý đến phối hợp làm việc tập thể đồng thời ch-a phản ánh đ-ợc thời gian lao động chế độ phạm vi có phép để tính l-ơng cho ng-ời lao động 2.2.2 Hình thức trả l-ơng theo sản phẩm gián tiếp Cách trả l-ơng đ-ợc áp dụng cho công nhân phụ mà công việc họ có ảnh h-ởng nhiều đến kết lao động công nhân h-ởng l-ơng theo sản phẩm Trong công việc mà ng-ời công nhân ng-ời công nhân phụ gắn chặt với nhau, nh-ng không trực tiếp tính l-ơng sản phẩm cho công nhân phụ, tiền l-ơng công nhân phụ lại phải phụ thuộc vào tiền l-ơng công nhân Cách trả l-ơng đà khuyến khích công nhân phụ phục vụ tốt cho công nhân chính, tạo điều kiện cho công nhân làm việc tốt để tăng suất lao động Nh-ng phụ thuộc vào kết công nhân việc trả l-ơng cho công nhân phụ đ-ợc xác định ch-a thật đảm bảo hao phí lao động mà ng-ời công nhân phụ bỏ 2.2.3 Hình thức trả l-ơng theo sản phẩm có th-ởng Cách trả l-ơng thực chất trả l-ơng theo sản phẩm kết hợp với hình thức tiền l-ơng tiền th-ởng Khi áp dụng cách trả l-ơng toàn sản phẩm đ-ợc tính theo đơn giá cố định tiền l-ơng vào mức độ hoàn thành hoàn thành v-ợt mức tiêu số l-ợng chế độ tiền l-ơng qui định Ưu điểm cách trả l-ơng khuyến khích công nhân tăng suất lao động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch v-ợt mức đ-ợc giao Nh-ng hạn chế làm cho công nhân quan tâm đến máy móc thiết bị, dẫn đến qua tải máy móc không ý đến tiết kiệm vật t-, nguyên vật liệu doanh nghiệp 2.2.4 Hình thức trả l-ơng theo sản phẩm luỹ tiến Theo hình thức tiền l-ơng theo sản phẩm trực tiếp vào việc hoàn thành định mức để tính thêm cho sè tiỊn l-¬ng tÝnh theo tû lƯ l tiÕn, tû lệ hoàn thành v-ợt mức cao luỹ tiến nhiều đ-ợc áp dụng theo công thức sau: Tiền l-ơng sản phẩm phải trả cho ng-ời lao động = {Đơn giá l-ơng sản phẩm * Sản phẩm hoàn thành] + [Đơn giá l-ơng sản phẩm * Số l-ợng sản phẩm v-ợt định mức * Số l-ợng sản phẩm v-ợt định mức * Tỉ lệ th-ơng luỹ tiến] Trả l-ơng theo hình thức có tác dụng khuyến khích mạnh mẽ việc tăng suất lao động, phấn đấu v-ợt định mức đ-ợc giao Song có hạn chế nh- hình thức trả l-ơng theo sản phẩm có th-ởng làm ông nhân quan tâm đến máy móc dẫn tới tải máy móc công nhân không tiết kiệm vật t- nguyên vật liệu 2.2.5 Hình thức trả l-ơng khoán Hình thức áp dụng cho công việc đ-ợc giao chi tiết phận lợi phải giao toàn công việc cho công nhân hoàn thành thời gian định Trong cách trả l-ơng tuỳ theo công việc cụ thể mà d-a đơn giá khoán thích hợp với yêu cầu phải tính toán cách tỉ mỉ, chặt chẽ đến yếu tố nh-: máy móc, nguyên vật liệu, thời gian sản 10 (Nhật ký chứng từ số 1,2,7) đối ứng với Nợ TK 334, 338 để ghi nh- tài khoản 111, 121 141 Căn để ghi sổ TK 622 Tổng số phát sinh bên Nợ TK 334, 338 đ-ợc lấy dòng tổng cộng ghi Nợ TK 622 đối ứng với TK Còn số phát sinh bên Có TK 622 đ-ợc lấy từ bảng phân bổ tiền l-ơng trích BHYT, BHXH, KPCĐ đối ứng với bên Có TK 334, 338 Sổ TK 334 Phải trả công nhân viên Tháng năm 2002 Số d- đầu tháng Nợ Có 0 Ghi Có TK đối ứng Tháng Tháng Tháng với Nợ TK TK 111 297.572.351 TK 338.3 15.828.316 TK 338.4 3.165.663 Céng phát sinh Nợ 316.566.330 Có 316.566.330 Số d- cuối tháng Nợ Có 64 Tháng 12 Cộng Sổ TK 338.2 Kinh phí công đoàn Số d- đầu tháng Nợ Có 14.263.182 Ghi Có TK đối ứng Tháng Tháng Tháng với Nợ TK TK 111 TK 622 5.570.648 TK 627 508.468 TK 642 196.140 TK 641 56.070 Nỵ 316.566.330 Cã 316.566.330 Sè d- ci tháng Nợ Có 14.263.182 Cộng phát sinh 65 Tháng 12 Cộng Sổ TK 338.3 Bảo hiểm xà hội Số d- đầu tháng Nợ Có 18.582.720 Ghi Có TK đối Tháng ứng với Nợ TK Th¸ng Th¸ng TK 111 TK 334 18.993.975 TK 622 41.779.864 TK 627 3.813.510 TK 642 1.471.050 TK 641 420.525 Nỵ Cã 66.478.924 Sè d- ci Nỵ th¸ng Cã Céng ph¸t sinh 66 … Th¸ng 12 Cộng Sổ TK 338.4 Bảo hiểm y tế Số d- đầu tháng Nợ Có 0 Ghi Có TK đối Tháng ứng với Nợ TK Tháng 3.165.663 TK 622 5.570.648 TK 627 508.468 TK 642 56.070 TK 641 196.140 Nỵ Cã Sè d- ci Nợ tháng Có Tháng 12 TK 334 Cộng phát sinh Th¸ng 9.496.989 9.496.989 67 Céng Sỉ c¸i TK 334 chi phí nhân công trực tiếp Số d- đầu tháng Nợ Có 0 Ghi Có TK đối Tháng ứng với Nợ TK Tháng TK 338.3 278.532.43 TK 338.4 52.921.160 Céng ph¸t sinh Nỵ 331.453.59 Cã 331.453.59 Sè d- ci Nợ tháng Có Tháng 68 Tháng 12 Cộng Phần III: Một số nhận xét ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng công ty cao su hà nội I Nhận xét chung kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng công ty cao su hµ néi Qua thêi gian thùc tËp vµ nghiên cứu thực tế công tác kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng Công ty Cao su Hà Nội Trên sở kiến thức đ-ợc học tr-ờng, kiến thức thu thập từ sách vở, tạp chí tiếp xúc trực tiếp với Công ty Cao su Hà Nội Xin phép có vài nhận xét công tác kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng Công ty Cao su Hà Nội Hạch toán Lao động Việc thực công tác hạch toán lao động Công ty đ-ợc cán tổ chức phòng Lao động tiền l-ơng tiến hành ba ph-ơng diện sau: - Hạch toán lao động: Đ-ợc cán quản lý phòng Tổ chức lao động kết hợp chặt chẽ với quản đốc phân x-ởng theo dõi toàn công nhân làm việc dựa bảng chấm công trực tiếp từ tổ tr-ởng tổ sản xuất phận báo lên theo quy mô quản lý từ xuống d-ới ngày làm việc tổ tr-ởng tổ sản xuất báo cáo số l-ợng lao động có mặt hay vắng mặt tổ mà quản lý cho quản đốc phân x-ởng Quản đốc phân x-ởng tập hợp lại để báo cáo lên phòng Tổ chức lao động tiền l-ơng để ghi vào sổ chấm công Với ph-ơng pháp trùc tiÕp qu¶n lý tõng bé phËn nh- vËy cán quản lý biết đ-ợc rõ ràng số l-ợng công nhân viên làm việc ngày - Hạch toán thời gian lao động: Quá trình quản lý sử dụng thời gian lao động cách chặt chẽ hợp lý Công ty làm cho việc sản xuất hoàn thành kế hoạch sản xuất kịp thời đáng hoan nghênh Song c h-a giải pháp tốt Đối với phận công nhân trực tiếp sản xuất nhvậy việc quản lý thời gian lao động chặt chẽ đúng, lẽ đội ngũ 69 trực tiếp làm sản phẩm Nh-ng đội ngũ trực tiếp sản xuất sản phẩm đòi hỏi cán quản lý chặt chẽ ép công nhân làm đúng, đủ thời gian làm việc cho hợp lý để khỏi làm phật lòng công nhân viên Trong công tác quản lý quản lý chặt chẽ làm đúng, đủ thời gian quy định người lao động Cương nhu lúc nghĩa cho công nhân giải lao trò chuyện 10 15 phút để lấy lại tinh thần làm việc, xoá thẳng ngày làm việc với tinh thần thoải mái thu đ-ợc nhiều kết Mặt khác công nhân thấy minh đ-ợc quan tâm thực từ phía Ban lÃnh đạo Trên sở họ gắn bó với Công ty Vì danh lợi Công ty trình làm thêm phải trả thù lao xứng đáng để tái sản xuất sức lao động củ công nhân nh- luật đà định - Hạch toán kết lao động: Công ty trọng đến chất l-ợng sản phẩm hoàn thành sản phẩm hoàn thành tổ sản xuất tốt xấu có th-ởng phạt rõ ràng Kết tay nghề lao động đ-ợc Công ty kiểm tra theo định kỳ nhằm nâng cao hệ số tay nghề cho phù hợp Công ty tâm đến trình độ tay nghề ng-ời để cố gắng xếp theo trình độ chuyên môn mà họ đ-ợc đào tạo Tính l-ơng BHXH trả cho ng-ời lao động 2.1.Tính l-ơng phải trả cho công nhân viên Việc thực áp dụng hai hình thức trả l-ơng: hình thức tiền l-ơng theo thời gian hình thức tiền l-ơng theo sản phẩm theo thời kỳ sản xuất kinh doanh Công ty phù hợp, bảo đảm công cho công nhân sản xuất tạo động lực kích thích ng-ời lao động quan tâm đến việc sản xuất yêu nghề - Hạch toán tiền l-ơng theo thời gian: Việc tính l-ơng theo thời gian áp dụng cho phận gián tiếp cho công nhân sản xuất tháng công việc hay ng-ng sản xuất, điện Cho nên công ty sản xuất theo mức độ trung bình 70 - Hình thức trả l-ơng theo sản phẩm: áp dụng cho công nhân trực tiếp sản xuất vào thời vụ có đơn đặt hàng n-ớc, lý nh- nên muốn đảm bảo đúng, đủ thời gian giao hàng buộc Công ty phải trả l-ơng theo phương pháp Điều phản ánh nguyên tắc làm theo lực, h-ởng theo khả người lao động Tuy nhiên trả lương theo ph-ơng pháp ch-a thực thúc đẩy công nhân trình làm việc 2.2.Trích BHXH, trợ cấp cho công nhân viên Cũng nh- công ty khác, Công ty Cao su Hà Nội áp dụng đú ng luật quy định BHXH trợ cấp khác đầy đủ, kịp thời cho công nhân viên quan BHXH TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ Thùc hiƯn trÝch BHXH theo tỷ lệ 20% l-ơng cấp bậc công nhân viên Trong 15% Công ty chi trả lại 5% trừ vào l-ơng công nhân viên, BHYT 3% đơn vị sử dụng lao động chi trả 2% lại 1% trừ vào l-ơng công nhân viên Việc trích KPCĐ 2% tiền l-ơng cấp bậc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh Công ty chi trả hoàn toàn Kế toán tổng hợp tiền l-ơng BHXH, BHYT, KPCĐ Kế toán Tổng hợp tiền l-ơng BHXH, BHYT, KPCĐ đ-ợc thực sổ sách nh-: Bảng phân bổ tiền l-ơng BHXH, nhật ký chứng từ sổ TK 334, 338.2, 338.3, 338.4, số bảng biểu kế toán khác theo chế độ kế toán quy định định số 1141 TC/QĐ CĐKT ngày 1/11/1995 Bộ Tài ban hành Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ việc thực ghi chép đối chiếu kiểm tra đơn giản dễ hiểu ã Ưu điểm: Công ty đơn vị thực nghiêm chỉnh chế độ hạch toán Bộ Tài Đầu tiên vấn đề hình thành quĩ l-ơng Công ty đà chấp hành t-ơng đối nghiêm chỉnh theo h-ớng dẫn thông t- 71 Bộ Th-ơng binh Xà hội h-ớng dẫn thực chế độ quản lý tiền l-ơng tiỊn th-ëng doanh nghiƯp VỊ bé m¸y cđa kÕ toán Công ty chuyên sâu, kế toán có trách nhiệm làm phần, phần hành cụ thể nên phát huy đ-ợc tính tự giác thành thạo công việc, phần hành đ-ợc phối hợp với cách khéo léo Công tác kế toán hạch toán tiền l-ơng khoản tính theo l-ơng nhcác phần hành khác hoàn thành nhiệm vụ Các chế độ l-ơng, th-ởng, phụ cấp Nhà n-ớc đ-ợc thực đầy đủ, xác công tác tổ chức tính l-ơng toán l-ơng đ-ợc làm tốt Việc hạch toán tiền l-ơng đà đ-ợc Công ty sử dụng máy tính, áp dụng ch-ơng trình kế toán góp phần tăng tính xác, thuận lợi Hệ thống chứng từ ban đầu đ-ợc phân loại đ-ợc bảo quản cẩn thận, sổ sách ghi đơn giản, dễ hiểu Nhờ vậy, việc toán hạch toán tiền l-ơng khoản khác đ-ợc đầy đủ, xác kịp thời phản ánh hao phí sức lao động mà công nhân bỏ ra, khuyến khích ng-ời lao động hăng say sản xuất ã Hạn chế: Tuy nhiên mặt tích cực nêu công tác kế toán tiền l-ơng Công ty mặt tồn là: - Hệ thống thang bậc l-ơng tiền l-ơng trả cho ng-ời lao động doanh nghiệp kinh doanh th-ơng mại hoàn cảnh ch-a đ-ợc so với mặt giá hàng hóa, mức sống dân c- đô thị - Hiện Công ty ¸p dơng kÕ to¸n m¸y víi kÕ to¸n thđ c«ng dẫn đến máy vi tính ch-a đ-ợc áp dụng có hiệu - Kết cấu bảng phân bổ tiền l-ơng ch-a hợp lý, Công ty không sử dụng TK 641 chi phí bán hàng Công ty có khả tổ ng hợp bảng phân bổ l-ơng khoản trích theo l-ơng theo quy định Nhà n-íc - C«ng ty vÉn ch-a thùc hiƯn viƯc trÝch tr-ớc tiền l-ơng nghỉ phép công nhân viên, động lực giúp công nhân tăng suất lao động tiết kiệm vật tvà phát minh nhiều sáng kiến thúc đẩy nhanh tiến độ công việc Công ty phải bổ sung thêm chế độ tiền th-ởng để khen th-ởng kịp thời cho ng-ời lao động làm việc đủ ngày hoàn thành tốt tiêu, tiết kiệm vật t- 72 II Yêu cầu việc hoàn thiện công tác kế toán tiền L-ơng khoản trích theo l-ơng Công ty Cao su Hà Nội Ph-ơng h-ớng hoàn thiện công tác kế toán l-ơng khoản phải trích theo l-ơng Công ty Cao su Hà Nội muốn tính khả thi tr-ớc hết phải đáp ứng yêu cầu sau: - Hoàn thiện phải tuân thủ hệ thống kế toán Kế toán không công cụ quản lý kinh tế Nhà n-ớc Mỗi quốc gia có chế tài định xây dựng chế độ kế toán riêng, phù hợp với chế tài áp dụng thống toàn kinh tế n-ớc Các doanh nghiệp áp dụng linh hoạt nh-ng phải tuân thủ chế độ kế toán Việc tuân thủ nhằm đảm bảo thống trình kiểm tra, giám sát quan chức - Hoàn thiện phải dựa sở phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hệ thống kế toán đ-ợc ban hành dù chi tiết song thiết kế tổng thể Các doanh nghiệp phải tuân thủ nh-ng cách cứng nhắc mà áp dụng linh hoạt cách định, phù hợp với lĩnh vực hoạt động đặc điểm tổ chức doanh nghiệp nhằm đem lại hiệu cao - Hoàn thiện phải dựa sở đáp ứng đ-ợc yêu cầu cung cấp thông tin nhanh chóng, xác, kịp thời, đầy đủ phù hợp với yêu cầu quản lý - Hoàn thiện phải dựa sở tiết kiƯm chi phÝ: mơc ®Ých ci cïng cđa doanh nghiƯp hiệu kinh tế nên hoạt động tách rời yêu cầu tiết kiệm chi phí vật t- Việc hoàn thiện công tác kế toán tiền l-ơng khoản tính theo l-ơng phải đáp ứng đ-ợc yêu cầu III Ph-ơng pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng Công ty Cao su Hà Nội Hoàn thiện công tác hạch toán công việc cần thiết hạch toán kế toán công cụ quản lý doanh nghiệp với nhiệm vụ cung cấp thông tin phản ánh theo dõi chi tiết cã quan hƯ kinh tÕ d-íi biĨu hiƯn b»ng tiỊn Hạch 73 toán tiền l-ơng có vai trò quan trọng ảnh h-ởng trực tiếp đến ng-ời lao động Với tồn em xin đ-a số kiến nghị sau: - Cần phải tổ chức bố trí lại lao động cho phù hợp với nội dung công việc, quy trình công nghệ, để tận dụng triệt để khả hoạt động phân phối tiền l-ơng theo hiệu đóng góp lao động đ-ợc xác công cần phải: + Xác định nội dung công việc, phạm vi trách nhiệm quy trình công nghệ, yêu cầu chất l-ợng cho công việc chức danh cụ thể + Xây dựng hệ thống kiểm soát số l-ợng chất l-ợng số l-ợng lao động, số l-ợng chất l-ợng sản phẩm công việc - Phải xây dựng lại bảng phân bổ cho hợp lý để tiện cho việc đối chiếu dễ dàng công việc tập hợp chi phí Công ty không sử dụng TK 641 nh-ng thùc tÕ vÉn ph¸t sinh chi phÝ này, có lẽ sổ sách hạch toán ch-a phù hợp với yêu cầu quản lý tập hợp chi phí giá thành - Các nhân viên kế toán cần phải học tập để nâng cao đ-ợc trình độ sử dụng kế toán máy nh- tận dụng đ-ợc hiệu máy vi tính - Thực việc trích tr-ớc tiền l-ơng nghỉ phép ng-ời lao động vào chi phí sản xuất kinh doanh Công ty cho cán công nhân viên nghỉ phép theo chế độ Tiền nghỉ phép tính theo l-ơng ng-ời Việc không trích tr-ớc tiền l-ơng nghỉ phép công nhân viên ch-a hợp lý dựa vào thực tế năm tr-ớc nên tiền l-ơng nghỉ phép phát sinh tăng đột ngột sản phẩm kỳ giảm đáng kể số tiền l-ơng đ-ợc phân bổ vào giá thành sản phẩm bị biến động tăng lên Công ty nên thùc hiƯn trÝch tr-íc tiỊn l-¬ng nghØ phÐp cđa ng-êi lao động theo công thức sau: Tỷ lệ trích tr-ớc đ-ợc xây dựng cho năm kế hoạch (%) Mức trích tr-ớc tháng Tổng tiền l-ơng nghỉ phépcủa năm kế hoạch phải trả cho cán phận sản xuất = Tổng tiền l-ơng phải trả cho công nhân sản xuất phận sản xuất năm kế hoạch = % (trích tr-ớc) x 74 Tiền l-ơng phải trả cho công nhân sản xuất phận sản xuất Kết luận Nh- đà nói trên, lao động tiền l-ơng lµ mét ba yÕu tè rÊt quan träng trình sản xuất việc hạch toán chi phí lao động (chi phí nhân công trực tiếp) phận phức tạp việc hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh Nên hạch toán kế toán nói chung công cụ quan trọng quản lý kinh tế công tác kế toán tiền l-ơng quản lý tiền l-ơng doanh nghiệp sản xuất Việc quản lý chi phí tiền l-ơng lao động tốt đồng nghĩa với việc tiết kiệm đ-ợc chi phí sản xuất kinh doanh, điều mà doanh nghiệp quan tâm Hạch toán xác chi phí nhân công có vị trí quan trọng, không sở để xác định giá thành sản phẩm giá thành bán thành phẩm, để xác định khoản phải nộp cho ngân sách Nhà n-ớc, cho quan phúc lợi xà hội mà đảm bảo tính đủ tiền công phải trả cho ng-ời lao động quyền lợi ng-ời lao động Ng-ời lao động đ-ợc trả công phù hợp với sức lao động mà họ bỏ để sản xuất đơn vị sản phẩm Điều tác động khuyến khích, thúc đẩy ng-ời lao động tích cực tham gia vào trình hoạt động sản xuất, góp phần nâng cao hiệu sử dụng đơn vị sản xuất kinh doanh Trong xà hội phát triển nh- ngày nay, nhu cầu sống sinh hoạt ngày cao đòi hỏi ng-ời chi trả cho nhiều chi phí vào việc phục cụ vui chơi giải trí, ăn uống, Do tiền l-ơng đà trở thành mục tiêu đích thực xà hội Vì mục tiêu cao ng-ời lao động chạy xô theo doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có h-ớng phát triển mạnh nhằm: thoả mÃn mục đích nhu cầu tiền l-ơng mục đích yêu nghề nh- thời kỳ tr-ớc Do tiền l-ơng lại đ-ợc đặt lên vị trí quan trọng Qua thời gian thực tập tìm hiểu thực tế công tác kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng Công ty Cao su Hà Nội nhận đ-ợc bảo tận tình cô, phòng Tổ chức lao động phòng Kế toán tài vụ, kết hợp với kiến thức đà học tr-ờng với h-ớng dẫn 75 nhiệt tình cô giáo Nguyễn Thị Kim Oanh đà hoàn thành chuyên đề thực tập cách thuận lợi nhất, Tuy nhiên vấn đề nghiên cứu rộng mà thời gian thực tập có hạn bên cạnh kiến thức thân em hạn chế khuyết điểm điều khó tránh khỏi, mong đ-ợc đóng góp phê bình chân thành thầy, cô giáo khoa Kế toán Kiểm toán, bạn để chuyên đề thực tập hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình cô giáo Nguyễn Thị Kim Oanh, xin chân thành cảm ơn Ban lÃnh đạo Công ty Cao su Hà Nội đà tiếp nhận tạo điều kiện thuận lợi đợt thực tập em Xin cảm ơn cô, Phòng Tổ chức lao động, Phòng Kế toán tài vụ đà tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập nghiên cứu Công ty 76 Mục lục Phần I: Những vấn đề chung kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng doanh nghiƯp s¶n xt kinh doanh Khái niệm, vị trí, vai trò cđa lao ®éng 2 Chi phí lao động sống trình sản xuất kinh doanh vị trí yếu tố lao ®éng sèng II phân loại lao động, hình thức tiền l-ơng quỹ Yêu cầu quản lý sức lao động C¸c hình thức tiền l-ơng ý nghĩa tiền l-ơng Q tiỊn l-¬ng 11 Q b¶o hiĨm x· héi, b¶o hiĨm y tế kinh phí công đoàn 12 III Hạch toán lao động tiền l-ơng khoản chi tiêu l-ơng 13 Hạch toán lao ®éng 13 Tính tiền l-ơng trợ cấp BHXH 14 IV NHiệm vụ kế toán nội dung tổ chức tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng 14 NhiƯm vơ kÕ to¸n 14 Nội dung kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng 15 Kế toán tổng hợp tiền l-ơng bảo hiểm xà hội, bảo hiểm y tế kinh phí công đoàn 18 Phần II: Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cao su hµ néi 29 I Lịch sử công ty 29 II Chức nhiệm vụ đặc tr-ng sản xuất kinh doanh công ty 31 Tình hình công tác quản lý lao ®éng 35 Các hình thức trả l-ơng phạm vi áp dụng 36 III Thùc tr¹ng tỉ chức kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng công ty cao su Hà Nội 39 77 Phần III: Một số nhận xét ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng công ty cao su hµ néi 69 I NhËn xÐt chung vỊ kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng công ty cao su hà nội 69 Hạch toán Lao động 69 Tính l-ơng BHXH trả cho ng-ời lao động 70 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ 71 Kế toán tổng hợp tiền l-ơng BHXH, BHYT, KPCĐ 71 II Yêu cầu việc hoàn thiện công tác kế toán tiền L-ơng khoản trích theo l-ơng Công ty Cao su Hà Nội 73 III Ph-ơng pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng Công ty Cao su Hà Nội 73 KÕt luËn 75 78 ... xuất kinh doanh công ty cao su hà nội I Lịch sử công ty Công ty cao su Hà Nội( Hà Nội rubber company- harco) lµ mét doanh nghiƯp qc doanh Ngày 30-3-1993 công ty thức đ-ợc thành lập theo định số... chức kế toán tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng công ty cao su Hà Nội D-ới hình thức hạch toán luân chuyển chứng từ sổ sách công ty Báo cáo thực Phòng kế hoạch Phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành kế. .. UB UBND thành phố Hà Nội nghị định 388HĐBT việc thành lập đăng ký lại doanh nghiệp nhà n-ớc Đ-ợc đặt tên công ty cao su Hà Nội sản phẩm công ty làm từ vật liệu cao su Đến nay, công ty đà có
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo lương tại công ty cao su hà nội ,