0

11216463 đoàn kim phương THML 15 đề số 6

16 51 0
  • 11216463   đoàn kim phương   THML 15   đề số 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 19:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN BÀI TẬP LỚN MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN Đề tài Quan điểm của triết học Mác Lênin về bản chất con người và sự vận dụng quan điểm đó trong nghiên cứu, học tập và rèn luyện của sinh viên Họ và tên Đoàn Kim Phương Mã số 36 Mã sinh viên 11216463 Lớp tín chỉ Triết học Mác – Lênin 15 GV hướng dẫn TS Lê Thị Hồng MỤC LỤC A MỞ ĐẦU B NỘI DUNG 1 I Quan điểm của triết học Mác Lênin về bản chất con người 1 1 Con người là một thực thể thống nhất giữa mặt tự. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN BÀI TẬP LỚN MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN Đề tài: Quan điểm triết học Mác - Lênin chất người vận dụng quan điểm nghiên cứu, học tập rèn luyện sinh viên Họ tên: Đoàn Kim Phương Mã số: 36 Mã sinh viên: 11216463 Lớp tín chỉ: Triết học Mác – Lênin 15 GV hướng dẫn: TS Lê Thị Hồng MỤC LỤC A MỞ ĐẦU B NỘI DUNG I Quan điểm triết học Mác - Lênin chất người 1 Con người thực thể thống mặt tự nhiên mặt xã hội Con người sản phẩm lịch sử thân người Con người vừa chủ thể lịch sử, vừa sản phẩm lịch sử Bản chất người tổng hòa mối quan hệ xã hội Ý nghĩa phương pháp luận II Vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin chất người nghiên cứu, học tập rèn luyện sinh viên Thực trạng nghiên cứu, học tập rèn luyện sinh viên Vai trò học tập, rèn luyện sinh viên với phát triển xã hội Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập rèn luyện sinh viên C KẾT LUẬN 12 D TÀI LIỆU THAM KHẢO A MỞ ĐẦU Vấn đề người chủ đề trung tâm lịch sử triết học từ cổ đại đến đại Trong lịch sử triết học trước Mác, trường phái triết học phương Đơng phương Tây tìm cách lý giải vấn đề chất người Ví triết học Hy Lạp cổ đại khởi điểm tư triết học, bước đầu phân biệt người với tự nhiên nhiên dừng lại phần bên tồn người Với triết học tôn giáo phương Tây, triết học Tây Âu trung cổ người ta cho người Thượng đế sinh an bài, đặt Cuộc sống tạm bợ người ta mong ước hạnh phúc hưởng lạc nơi thiên đường chết Đến thời triết học phương Tây phục hưng - cận đại có tiến vượt bậc người ta đề cao vai trị trí tuệ, người xem thực thể trí tuệ cịn hạn chế chưa nhận thức rõ chất sinh học xã hội người Đối với Triết học cổ điển Đức quan điểm người phát triển theo chủ nghĩa tâm tiếng với quan điểm Hêghen Phoiơbắc Hêghen cho người thân tinh thần tuyệt đối chủ thể của lịch sử, đồng thời người kết trình phát triển lịch sử Phoiơbắc khẳng định người vận động giới tự nhiên tạo nên, người phi lịch sử, phi giai cấp trừu tượng Nhìn chung quan niệm có nhìn phiến diện, khái quát nhiều hạn chế Tuy nhiên có trường phái đạt thành tựu phân tích, quan sát, hướng người đến tự Tất tiền đề cho việc hình thành tư tưởng người triết học Mác- Lênin Do vậy, việc tìm hiểu phân tích quan điểm triết học Mác-Lênin người chất người ý nghĩa lý luận thực tiễn quan điểm vô cần thiết Đề tài: “Quan điểm triết học Mác - Lênin chất người vận dụng quan điểm nghiên cứu, học tập rèn luyện sinh viên” trả lời câu hỏi triết học Mác Lênin: Con người gì? Bản tính, chất người? Mối quan hệ người giới? Con người làm để giải phóng mình, đạt tới tự do? Từ đó, giúp nhận thức, hiểu rõ người thân ta, với đó, ta biết cách vận dụng lý thuyết vào thực tế học tập, nghiên cứu sinh viên B NỘI DUNG I Quan điểm triết học Mác - Lênin chất người Triết học Mác kế thừa quan niệm người lịch sử triết học Với triết học Mác – Lênin, lần vấn đề người giải cách đắn quan điểm biên chứng vật Theo Mác, người sinh vật có tính xã hội trình độ cao giới tự nhiên lịch sử xã hội, chủ thể lịch sử, sáng tạo nên tất thành tựu văn minh văn hóa Con người thực thể thống mặt tự nhiên mặt xã hội Theo C.Mác, người sinh vật có tính xã hội trình độ phát triển cao giới tự nhiên lịch sử xã hội, chủ thể lịch sử, sáng tạo nên tất thành tựu văn minh văn hóa Về phương diện sinh học, người thực thể sinh vật, sản phẩm giới tự nhiên, động vật xã hội “Bản thân kiện người từ loài động vật mà ra, định việc người khơng hồn tồn ly khỏi đặc tính vốn có vật” Điều có nghĩa người động vật khác phải tìm kiếm thức ăn, nước uống, phải “đấu tranh sinh tồn” để ăn uống, sinh đẻ cái, tồn phát triển Nhưng không tuyệt đối hóa điều Khơng phải đặc tính sinh học, sinh học, sinh tồn thể xác tạo nên chất người, mà người thực thể xã hội Khi xem xét người, theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tách rời hai phương diện sinh học xã hội người thành phương diện biệt lập, nhất, định phương diện Không thực thể sinh học, mà người phận giới tự nhiên “Giới tự nhiên…là thân thể vô người, … đời sống thể xác tinh thần người gắn liền với giới tự nhiên” Về phương diện thực thể sinh học, người phải phục tùng quy luật giới tự nhiên, quy luật sinh học di truyền, tiến hóa sinh học q trình sinh học giới tự nhiên Con người phận đặc biệt, quan trọng giới tự nhiên, lại biến đổi giới tự nhiên thân mình, dựa quy luật khách quan Đây điểm khác biệt đặc biệt, quan trọng người thực thể sinh học khác Về mặt thể xác, người sống sản phẩm tự nhiên, dù hình thức thực phẩm, nhiên liệu, áo quần, nhà ở, v.v Bằng hoạt động thực tiễn người trở thành phận giới tự nhiên có quan hệ với giới tự nhiên, thống với giới tự nhiên, giới tự nhiên “thân thể vơ người” Vì người phải dựa vào giới tự nhiên, gắn bó với giới tự nhiên, hòa hợp với giới tự nhiên tồn phát triển Quan điểm tảng lý luận phương pháp luận quan trọng, có tính thời bối cảnh khủng hoảng sinh thái yêu cầu phát triển bền vững Con người thực thể xã hội có hoạt động xã hội Hoạt động xã hội quan trọng người lao động sản xuất “Người giống vật lao động mà khỏi trạng thái túy loài vật” Nếu vật phải sống dựa hoàn toàn vào sản phẩm tự nhiên, dựa vào người lại sống lao động sản xuất, việc cải tạo tự nhiên, sáng tạo vật phẩm để thỏa mãn nhu cầu Nhờ có lao động sản xuất mà người mặt sinh học trở thành thực thể xã hội, thành chủ thể “lịch sử có tính tự nhiên”, có lý tính, có “bản xã hội” Lao động góp phần cải tạo sinh học người, làm cho người trở thành người nghĩa Lao động điều kiện kiên quyết, cần thiết chủ yếu định hình thành phát triển người phương diện sinh học lẫn phương diện xã hội Trong hoạt động người quan hệ lẫn sản xuất, mà cịn có hàng loạt quan hệ xã hội khác Những quan hệ ngày phát triển phong phú, đa dạng, thể tác động qua lại họ với Xã hội, xét đến cùng, sản phẩm tác động qua lại lẫn người Tính xã hội người có “xã hội lồi người”, người khơng thể tách khỏi xã hội điểm làm cho người khác với vật Hoạt động người gắn liền với quan hệ xã hội khơng phục vụ cho người mà cịn cho xã hội, khác với hoạt động vật phục vụ cho nhu cầu sinh học trực tiếp Hoạt động giao tiếp người sinh ý thức người Tư duy, ý thức người phát triển lao động giao tiếp xã hội với Cũng nhờ có lao động giao tiếp xã hội mà ngôn ngữ xuất phát triển Ngôn ngữ tư người thể tập trung trội tính xã hội người, biểu rõ phương diện người thực thể xã hội Chính vậy, khác với vật, người tồn phát triển xã hội loài người Con người sản phẩm lịch sử thân người Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin phê phán quan niệm Phoiơbắc xem xét người tách khỏi điều kiện lịch sử cụ thể hoạt động thực tiễn họ, xem xét người đối tượng cảm tính, trừu tượng, khơng có hoạt động thực tiễn Phoiơbắc khơng nhìn thấy quan hệ thực, sống động người với người đời sống xã hội, đặc biệt sản xuất Do vậy, ông tuyệt đối hóa tình u người với người Hơn nữa, khơng phải tình u thực mà tình u ơng lý tưởng hóa Phê phán quan niệm sai lầm Phoiơbắc nhà tư tưởng khác người, kế thừa quan niệm tiến lịch sử tư tưởng nhân loại dựa vào thành tựu khoa học, chủ nghĩa Mác khẳng định người vừa sản phẩm phát triển lâu dài giới tự nhiên, vừa sản phẩm lịch sử xã hội lồi người thân người Mác khẳng định tác phẩm Hệ tư tưởng Đức rằng, tiền đề lý luận vật biện chứng vật lịch sử ông người thực hoạt động, lao động sản xuất làm lịch sử mình, làm cho họ trở thành người tồn Cần lưu ý người sản phẩm lịch sử thân người, người, khác với vật, khơng thụ động để lịch sử làm thay đổi, mà người chủ thể lịch sử Con người vừa chủ thể lịch sử, vừa sản phẩm lịch sử Con người vừa sản phẩm lịch sử tự nhiên lịch sử xã hội, đồng thời, lại chủ thể lịch sử lao động sáng tạo thuộc tính xã hội tối cao người Con người động vật có lịch sử mình, lịch sử người khác với lịch sử động vật Lịch sử động vật “là lịch sử nguồn gốc chúng phát triển chúng trạng thái chúng Nhưng lịch sử chúng làm ra, chừng mực mà chúng có tham dự vào việc làm lịch sử ấy, điều diễn mà chúng ý muốn chúng Ngược lại, người cách xa vật hiểu theo nghĩa hẹp từ bao nhiêu, người lại tự làm lịch sử cách có ý thức nhiêu” Hoạt động lịch sử khiến người tách khỏi vật, có ý nghĩa sáng tạo chân hoạt động chế tạo cơng cụ lao động, hoạt động lao động sản xuất Nhờ chế tạo công cụ lao động mà người tách khỏi loài vật, tách khỏi tự nhiên trở thành chủ thể hoạt động thực tiễn xã hội Chính thời điểm người bắt đầu làm lịch sử “Sáng tạo lịch sử” chất người, người sáng tạo lịch sử theo ý muốn tùy tiện mình, mà phải dựa vào điều kiện khứ, hệ trước để lại hoàn cảnh Con người, mặt, phải tiếp tục hoạt động tiền đề, điều kiện cũ hệ trước để lại, mặt khác, lại phải tiến hành hoạt động để cải biến điều kiện cũ Lịch sử sản xuất người tương ứng, người sáng tạo lịch sử Từ người tạo lịch sử người chủ thể lịch sử, sản phẩm lịch sử Con người tồn phát triển luôn hệ thống môi trường xác định Đó tồn điều kiện tự nhiên xã hội, điều kiện vật chất lẫn tinh thần, có quan hệ trực tiếp gián tiếp đến đời sống người xã hội Đó điều kiện cần thiết, tất yếu, thiếu tồn phát triển người Một mặt, người phận giới tự nhiên, để tồn phát triển phải quan hệ với giới tự nhiên, phải phụ thuộc vào giới tự nhiên, thu nhận sử dụng nguồn lực tự nhiên để cải biến chúng cho phù hợp với nhu cầu Mặt khác, phận tự nhiên, người phải tuân theo quy luật tự nhiên, tuân theo trình tự nhiên học, vật lý, hóa học, đặc biệt q trình y, sinh học, tâm sinh lý khác Về phương diện sinh thể hay sinh học, người tiểu vũ trụ có cấu trúc phức tạp, hệ thống mở, biến đổi phát triển không ngừng, thay đổi thích nghi nhanh chóng so với động vật khác trước biến đổi môi trường Nó vừa tiếp nhận, thích nghi, hịa nhịp với giới tự nhiên, cách cải biến giới tự nhiên để thích ứng biến đổi Con người tồn môi trường xã hội Chính nhờ mơi trường xã hội mà người trở thành thực thể xã hội mang chất xã hội Con người sản phẩm hoàn cảnh, mơi trường có mơi trường xã hội Môi trường xã hội điều kiện tiền đề để người thực quan hệ với giới tự nhiên quy mô rộng lớn hữu hiệu Trong thực chất mơi trường xã hội phận tự nhiên với đặc thù So với mơi trường tự nhiên mơi trường xã hội có ảnh hưởng trực tiếp định đến người, tác động môi trường tự nhiên đến cá nhân người thường phải thông qua môi trường xã hội chịu ảnh hưởng sâu sắc nhân tố xã hội Môi trường xã hội cá nhân người thường xun phải có quan với mơi trường tự nhiên tồn mối quan hệ tác động qua lại, chi phối quy định lẫn Do phát triển công nghiệp, cách mạng khoa học - công nghệ, nhiều loại môi trường khác phát Đó mơi trường, môi trường thông tin, kiến thức, môi trường từ tính, mơi trường điện, mơi trường hấp dẫn, mơi trường sinh học, v.v Nhưng cần lưu ý rằng, có mơi trường số phát nghiên cứu, nên cịn có nhiều ý kiến, quan niêm khác nhau, chí đối lập Môi trường sinh học, môi trường cậ ̣ n tâm lý, môi trường tương tác yếu, nghiên cứu khoa học tự nhiên môi trường Tuy nhiên, dù chưa nhận thức đầy đủ, phát hay cịn có ý kiến, quan niêm khác nhau, chúng ̣ thuộc môi trường tự nhiên, thuộc mơi trường xã hội Tính chất, phạm vi, vai trị tác động chúng đến người khác nhau, khơng giống hồn tồn mơi trường tự nhiên môi trường xã hội Chúng tượng, trình cụ thể tự nhiên xã hội, có tác động, ảnh hưởng khía cạnh hẹp, cụ thể xác định phương diện tự nhiên xã hội Bản chất người tổng hòa mối quan hệ xã hội Con người vượt ba phương diện khác nhau: quan hệ với tự nhiên, quan hệ với cộng đồng (xã hội) quan hệ với thân Cả ba mối quan hệ suy đến mang tính xã hội, quan hệ xã hội người với người quan hệ chất, bao trùm tất mối quan hệ khác hoạt động chừng mực liên quan đến người Để nhấn mạnh chất người, C.Mác nêu lên luận đề tiếng Luận cương Phoiơbắc : “Bản chất người trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực nó, chất người tổng hoà quan hệ xã hội” Luận đề khẳng định rằng, khơng có người trừu tượng ly điều kiện, hoàn cảnh lịch sử xã hội Con người luôn cụ thể, xác định sống điều kiện lịch sử cụ thể định, thời đại định Trong điều kiện lịch sử đó, hoạt động thực tiễn mình, người tạo giá trị vật chất tinh thần để tồn phát triển thể lực tư trí tuệ Chỉ tồn mối quan hệ xã hội người bộc lộ toàn chất xã hội Điều cần lưu ý luận đề khẳng định chất xã hội nghĩa phủ nhận mặt tự nhiên đời sống người; trái lại, điều muốn nhấn mạnh phân biệt người giới động vật trước hết chất xã hội để khắc phục thiếu sót nhà triết học trước Mác không thấy chất xã hội người Mặt khác, chất với ý nghĩa phổ biến, mang tính quy luật khơng thể duy Do cần phải thấy biểu riêng biệt, phong phú đa dạng cá nhân phong cách, nhu cầu lợi ích cộng đồng xã hội Ý nghĩa phương pháp luận Sự hình thành phát triển nhân cách người chịu ảnh hưởng điều kiện kinh tế - xã hội, môi trường mà người sống bối cảnh lịch sử, không gian thời gian quy định then chốt ảnh hưởng đến chất, nhân cách người Chính trình tồn tại, mối quan hệ lợi ích cá nhân xã hội phải kết hợp hài hịa mơi trường sống Bên cạnh đó, nhân cách người cịn tổng hịa yếu tố để hình thành giá trị mới, tổng hòa tri thức đạo đức Như Hồ chủ tịch dạy: “Có tài mà khơng có đức người vơ dụng, có đức mà khơng có tài làm việc khó”, hai phẩm đức thành công có giá trị với thân cộng đồng Tài đức hai yếu tố khác hịa tan vào để trọn vẹn cá thể người, giáo dục toàn diện phần quan trong việc hình thành nhân cách người Con người cịn chịu ảnh hưởng văn hóa - xã hội, cá thể sống văn hóa mang đậm tính chất, phong tục, tập quán, lối suy nghĩ văn hóa Mà văn hóa định hình từ kinh tế, văn hóa, trị, xã hội thời đại, không gian, thời gian mà sống, q trình hình thành yếu tố thuộc nhân cách hay chất yếu tố tri thức, niềm tin, lý tưởng, pháp luật, thẩm mỹ đạo đức phải xác lập dựa mối quan hệ xã hội, văn hóa văn minh hành để hình thành định hình thân Con người “là thực thể xã hội” nhân cách chất xã hội nhân cách riêng cá nhân II Vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin chất người nghiên cứu, học tập rèn luyện sinh viên Thực trạng nghiên cứu, học tập rèn luyện sinh viên 1.1 Điểm mạnh Trước hết, khẳng định sinh viên sinh viên động, nhạy bén với sống cơng việc, bên cạnh họ tiếp thu nhiều phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, kiên chì nỗ lực “Họ có nhiều điều kiện để phát chuyển khả sáng tạo, có đầy đủ thông tin, sống chắt lược tốt hơn, chủ động việc lựa chọn nghề nghiệp tốt làm họ động hơn”, Giáo sư Bạch Hưng Khang, Viện trưởng viện công nghệ thơng tin khẳng định báo Hoa Học Trị “Số đơng có kiến thức sâu rộng nhiều mặt, ham hiểu tìm tịi, chiếm lĩnh lĩnh vực lạ”, phát biểu NSND Chu Thúy Quỳnh báo Hoa Học Trị Vì huy chương vàng, huy chương bạc quốc tế mơn văn hố thể thao lọt vào tay đội tuyển Việt Nam Chúng ta quên hệ học sinh sinh viên đạt giải quốc tế mơn: Tốn, Vật lý, hoá học… mà gần gương mặt đội tuyển toán Việt Nam với năm huy chương bạc, huy chương vàng làm dạng danh trí tuệ Việt Nam Sinh viên Việt Nam du học ngày nhiều nhiều nước giới mang cho đất nước tiến sĩ trẻ nắm vững kiến thức chuyên ngành đảm nhiệm phát chuyển ngành mũi nhọn nhằm đẩy mạnh phát chuyển kinh tế, khoa học, kỹ thuật Đối với sinh viên nay, nhiều người vừa học vừa làm phổ biến, điều chứng tỏ sinh viên Việt Nam cần cù, chịu khó đặc biệt họ tự lập sinh viên làm việc khắp nơi làm đủ nghề lương thiện giúp họ tự chu cấp tiền học hành sống thân, bật sinh viên từ nông thơn thành thị cơng việc họ làm gia sư, tiếp thị… chứng tỏ sinh viên ngày nhận thức “lao động vinh quang” Ngoài trước sinh viên, sinh viên trường Nhà nước xếp việc làm ngày nay, sinh viên trường phải tự tìm việc, điều có nhiều thuận lợi họ có hội lựa chọn công việc phù hợp, nhiều sinh viên từ ngồi ghế nhà trường nhiều Công ty đến mời làm việc 1.2 Điểm yếu “Số sinh viên thực chăm học, tự rèn luyện tu dưỡng khơng nhiều, có trường 10% Đa số sinh viên mờ nhạt lý tưởng, khơng có phấn đấu.” (Giáo sư Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Thứ phận lớn sinh viên trước lên lớp khơng đọc trước giáo trình, giáo viên bắt đầu giảng dạy học phần ngồi việc giới thiệu đề cương chương trình, hình thức thi, thời gian thi, chúng tơi cịn giới thiệu nhiều loại tài liệu: tài liệu chính, tài liệu tham khảo đơi cịn giới thiệu kinh nghiệm phương pháp học tập học phần cho học sinh - sinh viên Thứ hai việc học cũ đại đa số sinh viên có học không tuân theo quy luật cả, thời gian ơn cũ ít, ngẫu hứng, chưa thật tập trung khơng có phương pháp học cụ thể Môn chuyên ngành (nhiều tiết, thi tốt nghiệp) học nhiều hơn, cịn mơn sở ngành học cho qua khơng thi lại Việc giải tập sách tập có thư viện, mượn thầy cô giáo phô tô có đáp số, đáp án anh chị khố trước phơ tơ người không cần phải giải Khi giáo viên kiểm tra tập, nhiều sinh viên xung phong lên bảng giải (nhưng thực chất chép lại), khơng biết chép hay sai Thứ ba học khơng có chuẩn bị kỹ thi lại tệ Đến tận ngày thi, ngày kiểm tra nhiều sinh viên học vội, học vàng rủ đến điểm phơ tơ tìm phao cứu sinh Số lượng học sinh sinh viên đến thư viện học tổ, học nhóm đếm đầu ngón tay Hầu hết số đến thư viện thường sinh viên học chăm chỉ, chịu khó Vai trị học tập, rèn luyện sinh viên với phát triển xã hội Học tập rèn luyện giúp cá nhân người hòa nhập với cộng đồng giao lưu với xã hội Quá trình học tập, nghiên cứu rèn luyện không mang lại cho người tri thức, kĩ kinh nghiệm mà rèn giũa nhân cách, phẩm chất đạo đức người Tâm Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán năm 1961: “Tơi năm 71 tuổi, ngày phải học… không học khơng theo kịp, cơng việc gạt lại phía sau…” cho ta thấy tầm quan trọng việc nghiên cứu, học tập rèn luyện xã hội văn minh, tiên tiến Thế thực trạng học tập rèn luyện sinh viên nay, bên cạnh mặt tích cực, cịn tồn đọng thiếu sót, khiếm khuyết chưa kịp thời giải quyết, chí khơng coi trọng Do đó, cần thiết đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập rèn luyện sinh viên Vận dụng quan điểm triết học Mác Lênin chất người giúp ta có hình dung bao qt định hướng đắn giải pháp cho vấn đề sinh viên Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập rèn luyện sinh viên 3.1 Đối với sinh viên 3.1.1 Xác định mục tiêu, động học tập rèn luyện Sinh viên từ đầu phải xác định cho mục đích rõ ràng học để có tri thức, kĩ phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp sau Từ nhận thức người học có tinh thần tích cực hoạt động tự học đó, có ý thức thường xuyên nâng cao lực học tập thân 3.1.2 Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập rèn luyện phù hợp Đối với muốn việc học thật có hiệu mục đích, nhiệm vụ kế hoạch học tập phải xây dựng cụ thể, rõ ràng Trong kế hoạch phải xác định với tính hướng đích cao Tức kế hoạch ngắn hạn, dài chí mơn, phần phải tạo lập thật rõ ràng, quán cho thời điểm giai đoạn cụ thể cho phù hợp với điều kiện hồn cảnh Vấn đề phải chọn trọng tâm, cốt lõi quan trọng để ưu tiên tác động trực tiếp dành thời gian công sức cho Nếu việc học dàn trải thiếu tập trung chắn hiệu không cao Sau xác định trọng tâm, phải xếp phần việc cách hợp lí, logic nội dung lẫn thời gian, đặc biệt cần tập trung hoàn thành dứt điểm phần, hạng mục theo thứ tự thể chi tiết kế hoạch Điều giúp trình tiến hành việc học tập rèn luyện trôi chảy thuận lợi 3.1.3 Phát huy lực tiếp nhận, xử lý, tổng hợp thông tin phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu sinh viên Trong thời đại nay, với bùng nổ thơng tin tồn cầu diễn nhanh chóng, hoạt động học tập sinh viên khơng bó hẹp phạm vi nhà trường mà mở rộng nhiều mơi trường xã hội khác Vì vậy, thơng tin yếu tố bản, cần thiết để sinh viên bổ sung hoàn thiện vốn tri thức nghề nghiệp cho thân Sau thu nhận thông tin, sinh viên phải biết cách xử lý, chọn lọc, phân loại thông tin nhằm phục vụ cho chuyên môn, nghiên cứu, rèn luyện nghiệp vụ nghề nghiệp, làm giàu vốn tri thức cho thân Phát huy lực tiếp nhận, xử lý, tổng hợp thông tin phục vụ hoạt động học tập, rèn luyện sinh viên góp phần nâng cao tính tích cực, chủ động học tập nghiên cứu khoa học cho thân sinh viên 3.1.4 Xây dựng thói quen học tập rèn luyện tích cực, nắm vững kiến thức chuyên môn phương pháp học tập khoa học sinh viên Việc hình thành thói quen học tập tích cực quan trọng, giúp cho q trình học tập diễn liên tục lâu dài Để có thói quen học tập tốt, sinh viên cần: học có chọn lọc, học có đam mê học có q trình Để nắm vững tri thức chun mơn,sinh viên phải vận dụng sáng tạo nguyên tắc, quan điểm, phương pháp luận biện chứng vật vào nắm bắt hệ thống khái niệm, đồng thời phải có hiểu biết môn khoa học bản, liên ngành, kiến thức đời sống xã hội Sinh viên cần nhạy bén, linh hoạt lựa chọn phương pháp học tập, tích lũy chun mơn phù hợp với khả thân 3.1.5 Nâng cao lực trí tuệ tư duy, tự học, tự nghiên cứu Hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu: Bước khỏi bậc học Phổ thông lên bậc học Cao đẳng, Đại học sinh viên phải tiếp xúc với phương pháp học tự hình thành cho thói quen tự học, tự nghiên cứu Việc hình thành thói quen học tập tích cực quan trọng, giúp cho trình học tập, đặc biệt tự học diễn liên tục lâu dài Để có thói quen tự học tốt, sinh viên cần: học có chọn lọc, học có đam mê học có q trình Kho tàng kiến thức vơ tận, nguồn tài liệu tham khảo cho môn học phong phú, sinh viên đọc tài liệu phải biết chọn lọc, cần tìm hiểu kĩ, lựa chọn tri thức kỹ cần trang bị, tránh cách học dàn trải, hời hợt, biết lống thống, khơng hiểu rõ chất vấn đề 3.1.6 Nâng cao khả học tập rèn luyện thông qua khả tiếp thu giảng Để tiếp thu giảng tốt, sinh viên cần học đầy đủ, ghi chép cẩn thận Trong học cần cố gắng tập trung tích cực tương tác với giảng viên, đặt câu hỏi có thắc mắc Điều giúp sinh viên ghi nhớ lâu hơn, góp phần kích thích tư duy, đặc biệt tư sáng tạo Năng lực học tập dần nâng cao thơng qua phát triển tư duy, khả tiếp thu Bên cạnh đó, sinh viên cần trang bị thực hành tốt phương pháp học tập như: phương pháp tìm tài liệu, đọc tài liệu, nghe giảng, sơ đồ hóa kiến thức, học với giáo trình, học với phương tiện dạy học, học thơng qua xêmina, học nhóm, học thông qua nghiên cứu khoa học, học thực tập, thực tế; Cùng với phương pháp ghi nhớ thông tin, diễn đạt ý kiến, viết đoạn văn khoa học; phương pháp tự kiểm tra, đánh giá; Đồng thời, sinh viên cần trang bị thực tốt kỹ mềm kỹ quản lý thời gian, kỹ làm việc nhóm, kỹ thuyết trình, kỹ giải vấn đề, 3.2 Đối với Nhà trường tổ chức đoàn thể 3.2.1 Phát triển đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên nhân tố định phát triển đào tạo hai phương diện quy mô chất lượng Theo mục tiêu phát triển hệ thống trường cao đẳng, đại học, trung tâm đào tạo kỹ thuật đất nước, nhu cầu đòi hỏi phải tăng cường đào tạo đội ngũ giảng viên lớn Có kế hoạch, chương trình thường xun thực bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, sở để thực hiệu việc đổi nội dung, phương pháp đào tạo nguồn nhân lực Mỗi giảng viên phải tự trao dồi, tích lũy kiến thức, nâng cao trình độ bề rộng lẫn chiều sâu, có cách thức tổ chức dạy học khách quan, khoa học Về phía khoa, phải thường xuyên trao đổi chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề khoa học để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho giảng viên khoa Tổ chức hội thảo khoa học, buổi tọa đàm, trao đổi xoay quanh vấn đề nâng cao lực tự học sinh viên, qua giúp sinh viên học hỏi phương pháp kinh nghiệm để vận dụng vào trình tự học thân 3.2.2 Hồn thiện mơi trường học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Thường xuyên nắm bắt ý kiến phản hồi, đóng góp từ phía sinh viên để hồn thiện quy chế quản lý Bên cạnh tổ chức Đoàn, Hội sinh viên cần triển khai hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh thu hút đông đảo sinh viên tham gia tích cực, nhằm rèn luyện sức khỏe, giáo dục đạo đức, lý tưởng sống cao đẹp cho sinh viên Cần thường xuyên mở rộng chế, cách thức tiếp xúc, gặp gỡ lấy ý kiến sinh viên vấn đề liên quan đến học tập khung chương trình, chất lượng dạy học, kiểm tra đánh giá cán giảng viên Bên cạnh đó, việc đánh giá, xếp loại rèn luyện sách học bổng, khen thưởng kỷ luật sinh viên học kỳ, năm học hay trình đào tạo phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, hiệu quả, tạo động lực thúc đầy phong trào thi đua học tập sinh viên 3.2.3 Tăng cường sở vật chất trường học Cơ sở vật chất ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy học Thơng qua điều kiện vật chất, giảng viên đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học Cải tạo, nâng cấp, trang bị thêm phương tiện kỹ thuật đại phục vụ cho trình dạy học yêu cầu cấp thiết Cơ sở vật chất đại, thuận lợi phù 10 hợp với yêu cầy dạy học không thuận lợi cho việc nắm vững tri thức khoa học mà rèn luyện cho sinh viên kỹ phương pháp sử dụng có hiệu phương tiện kỹ thuật vào nghiên cứu phát triển chun mơn, nghề nghiệp, nâng cao chất lượng công việc sau Bảo đảm tốt sở vật chất phục vụ cho hoạt động học tập sinh viên, trang bị thêm nguồn tài liệu tham khảo cho môn học, có thêm nhiều máy tính sinh viên truy cập tìm tài liệu để tự nghiên cứu cho môn học thư viện Tăng cường hỗ trợ sinh viên mặt tài liệu học tập cách tiếp tục phát triển hệ thống thư viện đọc thư viện online với nguồn tài liệu phong phú cập nhật, khai thác thuận tiện dễ dàng, đáp ứng nhu cầu học tập sinh viên 11 C KẾT LUẬN Quan điểm triết học Mác-Lênin người chất người khẳng định người thực thống yếu tố tự nhiên xã hội Trong tính thực nó, chất người tổng hịa quan hệ xã hội Con người vừa chủ thể vừa sản phẩm lịch sử Để phát triển chất người theo hướng tích cực, cần phải làm cho hồn cảnh ngày mang tính người nhiều Hồn cảnh tồn mơi trường tự nhiên xã hội tác động đến người theo khuynh hướng phát triển nhằm đạt tới giá trị có tính mục đích, tự giác, có ý nghĩa định hướng giáo dục Có thể khẳng định, quan điểm Mác chất người đến nguyên giá trị lý luận thực tiễn, học quý báu việc phát huy nguồn lực người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, góp phần sớm thực hóa mục tiêu “đến kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” Đặc biệt, vận dụng quan điểm đắn triết học Mác Lênin chất người giúp cho học sinh, sinh viên vạch định hướng đắn phù hợp trình cải thiện chất lượng nghiên cứu, học tập rèn luyện; từ tạo đà cho phát triển nghề nghiệp sống tương lai, góp phần vào công xây dựng phát triển đất nước Việt Nam ngày ấm no, hạnh phúc 12 D TÀI LIỆU THAM KHẢO C.Mác Ph.Ăngghen(1994), Toàn tập, t.20 Sdd C.Mác Ph.Ăngghen(1995) Toàn tập, t.3, Nxb Chính trị QGHN C.Mác Ph.Ăng-ghen tồn tập: Tập (1845-1847), Hội đồng xuất C.Mác Ph.Ăng-ghen tồn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 Tư tưởng Các Mác người, giải phóng người phát triển người toàn diện Việt Nam GS.TS Phạm Văn Đức, Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, 2021 Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Dùng trường đại học, cao đẳng) - Bộ giáo dục đào tạo, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006 Con người Việt Nam công đổi kỷ yếu hội nghị khoa học từ 28 - 29 /7/1993 Tại TPHCM Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Báo cáo tổng kết số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi (1986 - 2006), tr.78-79 Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t I, tr 111 – 112 10 Nghị số 14/2005/NQ-CP đổi toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 Chính phủ ban hành 11 Ths Phạm Thị Huyền, Ths Võ Thị Thanh Nữ - Giảng viên Khoa – Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau, Giải pháp nâng cao lực tự học, tự nghiên cứu sinh viên tỉnh Cà Mau, Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau, 2021 ... KHẢO A MỞ ĐẦU Vấn đề người chủ đề trung tâm lịch sử triết học từ cổ đại đến đại Trong lịch sử triết học trước Mác, trường phái triết học phương Đông phương Tây tìm cách lý giải vấn đề chất người... 20 06 Con người Việt Nam công đổi kỷ yếu hội nghị khoa học từ 28 - 29 /7/1993 Tại TPHCM Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Báo cáo tổng kết số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi (19 86 - 20 06) ,... rời hai phương diện sinh học xã hội người thành phương diện biệt lập, nhất, định phương diện Không thực thể sinh học, mà người phận giới tự nhiên “Giới tự nhiên…là thân thể vô người, … đời sống
- Xem thêm -

Xem thêm: 11216463 đoàn kim phương THML 15 đề số 6,