0

Xây dựng kế hoạch marketing – mix cho dịch vụ truyền hình theo yêu cầu mytv của vnpt cần thơ – hậu giang

119 139 0
  • Xây dựng kế hoạch marketing – mix cho dịch vụ truyền hình theo yêu cầu mytv của vnpt cần thơ – hậu giang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 09:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN TH Ơ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING – MIX CHO DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH THEO YÊU CẦU MYTV CỦA VNPT CẦN THƠ – HẬU GIANG Giáo viên hướng dẫn: PHẠM LÊ ĐÔNG HẬU Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phú Trung MSSV: B080195 Lớp: QTKD K34 (Bằng 2) MSL: LD0822B1 Cần Thơ – 04/2011 LỜI CẢM TẠ Được giới thiệu Trường Đại học Cần Thơ với chấp thuận VNPT Cần Thơ – Hậu Giang, sau hai tháng thực tập, học hỏi kinh nghiệm thực tế công ty kết hợp với kiến thức đ ã học nhà trường, tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp với đề t ài: “Xây dựng kế hoạch Marketing -Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Th – Hậu Giang” Để có thành đó, trước hết xin cảm ơn Ban Giám Hiệu quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ giúp đỡ, tạo điều kiện học tập thuận lợi cho suốt năm qua Cảm ơn quý thầy cô Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích để tơi hồn thành chương trình học tập trường Tơi tin kiến thức l hành trang tốt cho công việc sống sau Xin cảm ơn Ban Giám đốc VNPT Cần Thơ – Hậu Giang, anh chị thuộc phòng ban chức năng, đặc biệt Phòng Kế hoạch Kinh doanh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt tr ình thực tập đơn vị Xin cảm ơn gia đình bạn bè ln bên, giúp đỡ động viên năm tháng qua Cảm ơn giáo viên hướng dẫn Phạm Lê Đơng Hậu tận tình hướng dẫn góp ý giúp tơi hồn thành lu ận văn Cuối tơi xin gởi đến tất lời chúc sức khỏe v thành công! Xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày tháng năm 2011 Sinh viên thực NGUYỄN PHÚ TRUNG LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu điều tra, thu thập kết phân tích đề t ài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày tháng năm 2011 Sinh viên thực NGUYỄN PHÚ TRUNG NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 2011 Thủ trưởng đơn vị NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN - Họ tên người hướng dẫn: PHẠM LÊ ĐƠNG HẬU - Bộ mơn: Kinh tế - Họ tên sinh viên: NGUYỄN PHÚ TRUNG - Mã số học viên: B080195 - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Tên đề tài: “Xây dựng kế hoạch Marketing-Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang” NỘI DUNG NHẬN XÉT 1.Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: 2.Về hình thức: 3.Ý nghĩa khoa học, thực tiễn v tính cấp thiết: 4.Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: 5.Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu…) 6.Các nhận xét khác: 7.Kết luận: Ngày tháng năm 2011 Giáo viên hướng dẫn PHẠM LÊ ĐÔNG HẬU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 2011 Giáo viên phản biện Xây dựng kế hoạch Marketing-Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Th – Hậu Giang MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU…………………………………………………… 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU……………………………………………… 1.1.1 Sự cần thiết đề tài…………………………………………………… 1.1.2 Căn khoa học thực tiễn……………………………………………… 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU………………………………………………… 1.2.1 Mục tiêu chung………………………………………………………… 1.2.2 Mục tiêu cụ thể………………………………………………………… 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU…………………………………………………… 1.3.1 Không gian nghiên c ứu………………………………………………… 1.3.2 Thời gian nghiên cứu…………………………………………………… 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………… 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU…………………………………………………… CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………………………………………… 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN…………………………………………………… 2.1.1 Khái niệm Marketing………………………………………………… 2.1.2 Nhiệm vụ, vai trò, chức mục tiêu Marketing……………….8 2.1.3 Phân loại Marketing…………………………………………………… 2.1.4 Marketing hỗn hợp (Marketing-Mix)…………………………………… 10 2.1.5 Phân tích mơi trư ờng kinh doanh……………………………………… 13 2.1.6 Phân tích ma trận SWOT 17 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU…………………………………………… 19 2.2.1 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu…………………………………… 19 2.2.2 Phương pháp thu th ập số liệu…………………………………………… 19 2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu……………………………………………… 20 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ VNPT CẦN THƠ – HẬU GIANG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG GIAI ĐOẠN 2008 – 2010……… 22 GVHD: Phạm Lê Đông Hậu i SVTH: Nguyễn Phú Trung Xây dựng kế hoạch Marketing-Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Th – Hậu Giang 3.1 TỔNG QUAN VỀ VNPT CẦN TH Ơ – HẬU GIANG……………………… 22 3.1.1 Giới thiệu……………………………………………………………… 22 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển………………………………………… 22 3.1.3 Cơ cấu tổ chức………………………………………………………… 23 3.1.4 Các dịch vụ cung cấp 29 3.1.5 Năng lực mạng lưới – Kỹ thuật công nghệ……………………………… 29 3.1.6 Định hướng phát triển……………………………………………… ……30 3.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ………………………………… 31 3.2.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh ………………………………… 31 3.2.2 Một số tiêu thể tình hình tài cơng ty…………………33 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ MYTV……………………………………………… 35 4.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ TRUYỀN H ÌNH TRẢ TIỀN… 35 4.1.1 Tìm hiểu sơ lược truyền hình trả tiền ……… ……………………… 35 4.1.2 Tình hình hoạt động dịch vụ truyền hình trả tiền Việt Nam nay……………………………………………………………………… 37 4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING -MIX CHO DỊCH VỤ MYTV………………………………………………………… 38 4.2.1 Giới thiệu dịch vụ truyền h ình theo yêu cầu MyTV…………………… 38 4.2.2 Tình hình phát triển dịch vụ MyTV Cần Thơ – Hậu Giang………… 42 4.2.3 Thực trạng hoạt động Marketing -Mix cho dịch vụ MyTV…………… 43 4.3 CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ MYTV……………………………………………… 50 4.3.1 Các yếu tố môi trường bên trong……………………………………… 50 4.3.2 Các yếu tố mơi trường bên ngồi……………………………………… 55 4.4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ NHU CẦU V À ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ MYTV …………………………… 63 4.4.1 Tình hình sử dụng dịch vụ truyền h ình người dân…………… 63 4.4.2 Sự hiểu biết khách hàng dịch vụ MyTV…………………… 66 GVHD: Phạm Lê Đông Hậu ii SVTH: Nguyễn Phú Trung Xây dựng kế hoạch Marketing-Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Th – Hậu Giang 4.4.3 Kênh truyền thơng có tác động hiệu đến khách h àng……………… 67 4.4.4 Mức độ yêu thích khách hàng tiện ích mà dịch vụ MyTV có phục vụ…… ……………………………………………………… 70 4.4.5 Ý kiến khách hàng hoạt động chiêu thị dịch vụ MyTV…… 71 4.4.6 Ý kiến khách hàng số yếu tố liên quan đến dịch vụ MyTV 73 CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING -MIX CHO DỊCH VỤ MYTV CỦA VNPT CẦN THƠ – HẬU GIANG……………………………… 78 5.1 MA TRẬN SWOT…………………………………………………………… 78 5.1.1 Điểm mạnh, điểm yếu, hội đe doạ……………………………… 78 5.1.2 Bảng ma trận SWOT…………………………………………………… 79 5.2 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING-MIX CHO DỊCH VỤ MY TV… 82 5.2.1 Kế hoạch sản phẩm…….……………………………………………… 82 5.2.2 Kế hoạch giá cả………………………………………………………… 84 5.2.3 Kế hoạch phân phối…….……………………………………………… 86 5.2.4 Kế hoạch chiêu thị….…………………………………………………… 88 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………… 90 6.1 KẾT LUẬN…………………………………………………………………… 90 6.2 KIẾN NGHỊ………………………………………………………………… 91 6.2.1 Đối với nhà nước……………………………………………………… 91 6.2.2 Đối với địa phương…………………………………………………… 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh VNPT Cần Thơ – Hậu Giang giai đoạn 2008 – 2010 Bảng giá dịch vụ MyTV Bảng câu hỏi khảo sát ý kiến khách hàng dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang Kết phân tích SPSS GVHD: Phạm Lê Đơng Hậu iii SVTH: Nguyễn Phú Trung Xây dựng kế hoạch Marketing-Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang - Cần xây dựng hàng lang pháp lý hoàn chỉnh để tạo mơi trường hoạt động kinh doanh thơng thống, lành mạnh bền vững cho dịch vụ THTT phát triển - Tích cực cải cách hành chính, nâng cao trình độ kỹ quan chức có nhiệm vụ quản lý ng ành THTT - Tăng cường hoạt động giám sát nội dung phát sóng, có biện pháp xử lý nhà cung cấp phát sóng nội dung ch ưa xin phép - Kiểm tra ngăn ngừa, không để xảy tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh cơng ty - Xây dựng hiệp hội THTT trở thành quan đại diện cho doanh nghiệp ngành, đơn vị hỗ trợ đắc lực cho Nhà nước vấn đề quản lý chung 6.2.2 Đối với địa phương Các quan quản lý địa phương có vai trò quan trọng việc tạo điều kiện, khuyến khích phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ truyền h ình địa bàn cách: - Sở Thông tin Truyền thông Tp Cần Thơ tỉnh Hậu Giang cần phát huy vai trò quản lý nhà nước hoạt động công ty THTT tr ên địa bàn; kịp thời điều chỉnh, xử lý có sai phạm, tránh để ảnh h ưởng đến người tiêu dùng - Xây dựng quy hoạch đô thị quy hoạch mạng lưới thông tin – truyền thông địa bàn hợp lý để sở đó, doanh nghiệp THTT có kế hoạch triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ có hiệu - Có sách khuyến khích doanh nghiệp THTT phát triển mở rộng cung cấp dịch vụ vùng nông thơn để bước nâng cao đời sống văn hóa người dân, rút ngắn khoảng cách ch ênh lệch nông thôn thành thị GVHD: Phạm Lê Đông Hậu 92 SVTH: Nguyễn Phú Trung Xây dựng kế hoạch Marketing-Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Lưu Thanh Đức Hải (2007) Marketing ứng dụng sản xuất kinh doanh thương mại – dịch vụ, Tủ sách Đại học Cần Th ThS Lê Quang Viết (2007) Bài giảng quản trị Marketing Tủ sách đại học Cần Thơ ThS Lê Quang Viết (2007) Bài giảng nghiên cứu Marketing Tủ sách đại học Cần Thơ ThS Võ Văn Huy, ThS Võ Thị Lan ThS Hoàng Trọng Ứng dụng SPSS For Windows để xử lý phân tích liệu nghiên cứu, NXB Khoa hoc Kỹ Thuật Sách trắng Công nghệ thông tin v Thông tin (2010) NXB Thông tin Truy ền thông Tài liệu cung cấp Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Phịng Kế tốn Thống kê Tài chính, Phịng Tổ chức Lao động VNPT Cần Thơ – Hậu Giang Nguyễn Hồng Vân (2006) Luận văn tốt nghiệp “Xây dựng chiến lược Marketing cho dịch vụ Internet tốc độ cao ADSL VNPT Cần Thơ – Hậu Giang” Khóa 28 - Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ Phan Bảo Long (2008) Luận văn tốt nghiệp Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm dịch vụ Internet tốc độ cao MegaVNN Viễn thông Cần Th – Hậu Giang Khóa 30 - Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ www.gso.gov.vn 10 www.cantho.gov.vn 11 www.haugiang.gov.vn 12 www.mic.gov.vn 13 www.chtc.com.vn 14 www.mytv.com.vn 15 www.e-media.com 16 www.e-info.com 17 www.vnmedia.com GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Phú Trung Xây dựng kế hoạch Marketing-Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang PHỤ LỤC BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VNPT CẦN THƠ – HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2008 -2010 STT Chỉ tiêu Doanh thu phát sinh Doanh thu phân chia khối HTPT Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 299.100 315.475 353.350 85.876 12.917 18.693 Doanh thu sau phân chia (1-2) 213.224 302.558 334.657 Các khoản giảm trừ doanh thu 54 - - Doanh thu (3-4) 213.170 302.558 334.657 Doanh thu phải nộp 46.975 35.113 40.231 Doanh thu hưởng (5-6) 166.195 267.445 294.426 Giá vốn hàng bán 127.134 219.868 238.821 Lợi nhuận gộp bán hàng (7-8) 39.061 47.577 55.605 10 Chi phí bán hàng quản lý DN 19.123 21.439 26.321 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (9-10) 19.938 26.138 29.284 12 Lợi nhuận từ hoạt động tài 207 85 72 12.1 Doanh thu tài 541 595 605 12.2 Chi phí hoạt động tài 334 510 533 20.145 26.223 29.356 6.044 8.060 9.672 14.101 18.163 19.684 13 Tổng lợi nhuận trước thuế (11+12) 14 Thuế TNDN phải nộp 15 Lợi nhuận sau thuế (13-14) GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Phú Trung Xây dựng kế hoạch Marketing-Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MYTV GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Phú Trung Xây dựng kế hoạch Marketing-Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ MYTV CỦA VNPT CẦN THƠ – HẬU GIANG Bảng câu hỏi số: Ngày vấn: * Phần thông tin đáp viên: Họ tên: Tuổi: Địa chỉ: Nghề nghiệp: Xin chào, tên Nguyễn Phú Trung, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Cần Thơ Hiện tiến hành nghiên cứu nhu cầu khách hàng để lập kế hoạch Marketing - Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang nhằm thực đề tài luận văn tốt nghiệp Tôi xin phép hỏi anh/chị số câu hỏi khoảng 15 phút Tôi cam đoan thông tin câu trả lời anh/chị sử dụng phạm vi nghiên cứu Rất mong giúp đỡ anh/chị! Câu 1: Anh/chị hay thành viên gia đ ình có làm việc lĩnh vực sau hay không? Công ty nghiên cứu thị trường  Ngưng Đài phát thanh, truyền hình, báo chí  Ngưng Các công ty kinh doanh d ịch vụ truyền hình  Ngưng Khơng thuộc lĩnh vực nói  Tiếp tục Câu 2: Thời gian xem truyền hình trung bình anh/chị bao nhiêu? Dưới giờ/ ngày  Từ – giờ/ ngày  GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Phú Trung Xây dựng kế hoạch Marketing-Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang Từ 2- giờ/ ngày  Trên giờ/ ngày  Câu 3: Những chương trình truyền hình anh/chị thường hay xem? (có thể chọn nhiều câu trả lời) Tin tức, thời  Phim truyện  Ca nhạc  Các chương trình trị chơi truyền hình  Chương trình khoa học, đời sống  Các chương trình khác  Câu 4: Hiện gia đình anh/chị có sử dụng dịch vụ truyền h ình sau đây? (có thể chọn nhiều câu trả lời) Truyền hình cáp SCTV (TH cáp Tây Đơ cũ)  Truyền hình cáp HTVC (Blue Sky)  Truyền hình kỹ thuật số DTH VTC  Truyền hình K+  Truyền hình theo yêu cầu MyTV VNPT  Các dịch vụ truyền hình có trả phí khác  Chỉ sử dụng truyền hình thơng thường  Câu 5: Anh/chị có biết dịch vụ MyTV VNPT khơng? Biết sử dụng  Biết có ý định sử dụng  Biết khơng quan tâm  Không biết  Câu 6: Nếu có, anh/chị biết thơng tin MyTV từ nguồn n sau đây? (có thể chọn nhiều câu trả lời) Trên TV  Báo tạp chí  Thơng qua băng-rơn, áp phích, tờ rơi  GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Phú Trung Xây dựng kế hoạch Marketing-Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang  Qua mạng Internet Thông qua tư vấn, giới thiệu nhân vi ên VNPT  Thông qua giới thiệu bạn bè, người thân  Biết qua nguồn khác  (Giới thiệu MyTV đối t ượng chưa biết – Xin xem tờ bướm đính kèm phía sau) Câu 7: Hãy xếp theo thứ tự ưu tiên mức độ yêu thích anh/chị loại hình giải trí sau? (theo thứ tự ưu tiên từ 1: thích 7: thích nhất) Xem truyền hình (có tính tạm dừng, xem lại chương trình bỏ lỡ, lưu lại chương trình u thích) Xem phim theo yêu cầu Nghe, xem video nhạc theo yêu cầu Karaoke Chơi Games Xem thơng tin giá thị trường, chứng khốn, thời tiết, giao thơng… Chia sẻ hình ảnh clip trực tuyến Câu 8: Anh/chị xếp theo thứ tự yếu tố quan tâm lựa chọn cơng ty cung cấp dịch vụ truyền hình có trả phí? (theo thứ tự ưu tiên từ 1: quan tâm 7: quan tâm nhất) Thủ tục đăng ký đơn giản, thuận tiện Có khuyến Chất lượng hình ảnh tốt, tín hiệu đường truyền ổn định Nhiều kênh truyền hình Nhiều loại hình giải trí cộng thêm (games, karaoke….) Chi phí sử dụng hợp lý Dịch vụ chăm sóc khách h àng tốt Câu 9: Anh/chị thích kiểu khuyến (với giá trị khuyến m ãi tương đương nhau) ? Tặng chi phí lắp đặt ban đầu  Tặng chi phí cước sử dụng hàng tháng  GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Phú Trung Xây dựng kế hoạch Marketing-Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang  Tặng quà vật Câu 10: Anh/chị xếp theo thứ tự ưu tiên loại quảng cáo mà hay xem nhất? (theo thứ tự ưu tiên từ 1: thường xem 5: xem nhất) Quảng cáo TV Quảng cáo báo tạp chí Quảng cáo băng-rơn, áp phích, tờ rơi Quảng cáo mạng Internet Quảng cáo khác Câu 11: Anh/chị cảm nhận hoạt động quảng cáo cho MyTV thời gian qua? Không biết hay chưa xem quảng cáo MyTV  Thấy có quảng cáo khơng thu hút nên khơng ý  Có xem quảng cảo thấy bình thường, khơng có nhiều ấn t ượng  Thấy quảng cáo thu hút có tác động đến người xem  Câu 12: Anh/chị đánh giá thái độ phục vụ nhân vi ên VNPT? Tốt  Khá  Trung bình  Kém  Khơng có đánh giá  Câu 13: Mức chi phí lắp đặt ban đầu m anh/chị sẵn lòng trả để lắp đặt dịch vụ MyTV bao nhiêu? (Xin anh/ch ị tự đề nghị mức giá theo ý m ình) Câu 14: Mức chi phí hàng tháng mà anh/chị sẵn lịng trả để sử dụng tất dịch vụ cung cấp MyTV bao nhiêu? (Xin anh/chị tự đề nghị mức giá theo ý mình) GVHD: Phạm Lê Đơng Hậu SVTH: Nguyễn Phú Trung Xây dựng kế hoạch Marketing-Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang (Giới thiệu bảng giá cước dịch vụ MyTV – Xin xem tờ bướm đính kèm phía sau) Câu 15: Với chất lượng cung cấp dịch vụ giá cước bảng giới thiệu, anh/chị có ý định sử dụng MyTV khơng? Có  Có thể  Không  Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị! GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Phú Trung Xây dựng kế hoạch Marketing-Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SPSS Thoi gian xem truyen hinh trung binh Frequency Valid Duoi gio/ngay Tu - gio/ngay Tu - gio/ngay Tren gio/ngay Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 15 25,0 25,0 25,0 25 41,7 41,7 66,7 16 26,7 26,7 93,3 6,7 6,7 100,0 60 100,0 100,0 Tin tuc, thoi su Frequency Valid Khong Percent Valid Percent Cumulative Percent 11.7 11.7 11.7 Co 53 88.3 88.3 100.0 Total 60 100.0 100.0 Phim truyen Valid Khong Frequency 10 Percent 16.7 Valid Percent 16.7 Cumulative Percent 16.7 100.0 Co 50 83.3 83.3 Total 60 100.0 100.0 Ca nhac Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong 42 70.0 70.0 70.0 Co 18 30.0 30.0 100.0 Total 60 100.0 100.0 Games show Valid Khong Frequency 45 Percent 75.0 Valid Percent 75.0 Cumulative Percent 75.0 100.0 Co 15 25.0 25.0 Total 60 100.0 100.0 GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Phú Trung Xây dựng kế hoạch Marketing-Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang Khoa hoc - Doi song Valid Frequency 38 Khong Percent 63.3 Valid Percent 63.3 Cumulative Percent 63.3 100.0 Co 22 36.7 36.7 Total 60 100.0 100.0 Khac Khong 43 71.7 71.7 Cumulative Percent 71.7 Co 17 28.3 28.3 100.0 Total 60 100.0 100.0 Frequency Valid Percent Valid Percent Dich vu truyen hinh dang su dung Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent SCTV 19 31,7 31,7 31,7 HTVC 16 26,7 26,7 58,3 DTH-VTC 3,3 3,3 61,7 K+ 3,3 3,3 65,0 MyTV 8,3 8,3 73,3 16 26,7 26,7 100,0 60 100,0 100,0 TH thong thuong Total Hieu biet ve MyTV Frequency Valid Biet va dang su dung Biet va dinh su dung Biet nhung khong quan tam Khong biet Total GVHD: Phạm Lê Đông Hậu Percent Valid Percent Cumulative Percent 8.3 8.3 8.3 15.0 15.0 23.3 22 36.7 36.7 60.0 100.0 24 40.0 40.0 60 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Phú Trung Xây dựng kế hoạch Marketing-Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang Tivi Khong 43 71.7 71.7 Cumulative Percent 71.7 Co 17 28.3 28.3 100.0 Total 60 100.0 100.0 Frequency Valid Percent Valid Percent Bao va tap chi Valid Khong Frequency 49 Percent 81.7 Valid Percent 81.7 Cumulative Percent 81.7 100.0 Co 11 18.3 18.3 Total 60 100.0 100.0 Ban-ron, ap phich, to roi 53 88.3 88.3 Cumulative Percent 88.3 11.7 11.7 100.0 60 100.0 100.0 Frequency Valid Khong Co Total Percent Valid Percent Internet Valid Khong Co Total Frequency 51 Percent 85.0 Valid Percent 85.0 Cumulative Percent 85.0 100.0 15.0 15.0 60 100.0 100.0 Nhan vien VNPT 54 90.0 90.0 Cumulative Percent 90.0 10.0 10.0 100.0 60 100.0 100.0 Frequency Valid Khong Co Total Percent Valid Percent Ban be, nguoi than Valid Khong Frequency 48 Percent 80.0 Valid Percent 80.0 Cumulative Percent 80.0 100.0 Co 12 20.0 20.0 Total 60 100.0 100.0 GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Phú Trung Xây dựng kế hoạch Marketing-Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang Khac Frequency Valid Khong Percent 55 Co Total 91.7 Cumulative Percent 91.7 100.0 Valid Percent 91.7 8.3 8.3 60 100.0 100.0 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Truyen hinh 60 2.13 1.396 Phim theo yeu cau 60 2.53 1.523 Nhac theo yeu cau 60 3.42 1.279 Thong tin can biet 60 3.53 1.864 Games 60 5.25 1.558 Karaoke 60 5.28 1.391 Chia se truc tuyen 60 5.85 1.300 Valid N (listwise) 60 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Chat luong hinh tot 60 2.10 1.298 Nhieu kenh TH 60 3.33 1.548 Chi phi hop ly 60 3.78 1.637 Thu tuc don gian 60 4.17 2.188 Co khuyen mai 60 4.53 2.135 Cham soc khach hang 60 4.75 1.772 Giai tri cong them 60 5.33 1.537 Valid N (listwise) 60 Kieu khuyen mai ua thich Frequency Valid Tang chi phi su dung Tang CP lap dat Tang qua Total GVHD: Phạm Lê Đông Hậu Percent Valid Percent Cumulative Percent 34 56.7 56.7 56.7 24 40.0 40.0 96.7 3.3 3.3 100.0 60 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Phú Trung Xây dựng kế hoạch Marketing-Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Tren Tivi 60 1,58 Tren bao va tap chi 60 2,33 ,816 Tren Internet 60 2,77 1,095 Tren ban-ron, apphich, to roi 60 3,33 ,795 Valid N (listwise) 60 ,979 Cam nhan ve quang cao cua MyTV Frequency Valid Khong biet/ chua xem Co thaynhung khong chu y Co xem nhung khong an tuong Co xem va danh gia tot Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 29 48.3 48.3 48.3 13 21.7 21.7 70.0 15 25.0 25.0 95.0 5.0 5.0 100.0 60 100.0 100.0 Danh gia thai phuc vu cua nhan vien VNPT Valid Frequency Percent 6.7 Valid Percent 6.7 Cumulative Percent 6.7 Kha 21 35.0 35.0 41.7 Trung binh 20 33.3 33.3 75.0 15 25.0 25.0 100.0 60 100.0 100.0 Tot Khong danh gia Total Muc gia lap dat de nghi Frequency Valid Mien phi Tu 10 - 50 ngan Tu 60 - 100 ngan Tu 110 - 200 ngan Tu 210 - 490 ngan Tu 500 ngan tro len Total GVHD: Phạm Lê Đông Hậu Percent Valid Percent Cumulative Percent 14 23.3 23.3 23.3 11.7 11.7 35.0 5.0 5.0 40.0 25 41.7 41.7 81.7 8.3 8.3 90.0 10.0 10.0 100.0 60 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Phú Trung Xây dựng kế hoạch Marketing-Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang Muc gia su dung de nghi Frequency Valid Tu 10 - 34 ngan Tu 35 - 50 ngan Tu 51 - 100 ngan Tren 100 ngan Total Percent Cumulative Percent Valid Percent 11 18,3 18,3 18,3 36 60,0 60,0 78,3 12 20,0 20,0 98,3 1,7 1,7 100,0 60 100,0 100,0 Co y dinh su dung khong Valid Cumulative Percent 13.3 Frequency Percent 13.3 Valid Percent 13.3 Co the 49 81.7 81.7 95.0 Khong 5.0 5.0 100.0 60 100.0 100.0 Co Total Co y dinh su dung khong * Dich vu truyen hinh dang su dung Crosstabulation Count Dich vu truyen hinh dang su dung SCTV Co y dinh su dung khong Total Co Co the Khong HTVC DTH-VTC K+ Total TH thong thuong MyTV 1 15 15 2 15 49 0 0 20 16 2 17 60 GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Phú Trung ... hoạch Marketing- Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang Xây dựng kế hoạch Marketing- Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang 3.1.4 Các dịch vụ cung cấp VNPT Cần Thơ – Hậu Giang đơn vị... Đông Hậu SVTH: Nguyễn Phú Trung Xây dựng kế hoạch Marketing- Mix cho dịch vụ MyTV VNPT Cần Thơ – Hậu Giang 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Xây dựng kế hoạch Marketing cho sản phẩm dịch vụ MyTV (truyền. .. trường kinh doanh dịch vụ truyền hình có trả tiền hoạt động Marketing cho dịch vụ MyTV (truyền hình theo yêu cầu) VNPT CT-HG, sở xây dựng kế hoạch Marketing Mix cho dịch vụ MyTV nhằm nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng kế hoạch marketing – mix cho dịch vụ truyền hình theo yêu cầu mytv của vnpt cần thơ – hậu giang ,