0

(Luận án tiến sĩ) các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng tại các công ty kiểm toán độc lập việt nam

259 10 0
  • (Luận án tiến sĩ) các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng tại các công ty kiểm toán độc lập việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 08:29

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - TRẦN THỊ THU PHƯỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH DUY TRÌ KHÁCH HÀNG TẠI CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HCM - 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - TRẦN THỊ THU PHƯỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH DUY TRÌ KHÁCH HÀNG TẠI CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP VIỆT NAM Chun ngành: Kế toán Mã số: 9.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Trần Thị Giang Tân PGS TS Trần Phước TP HCM – Năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận án thực hiện, hướng dẫn PGS.TS Trần Thị Giang Tân PGS.TS Trần Phước Trong luận án, tơi khơng chép cơng trình nghiên cứu nào, ngoại trừ tham khảo từ nghiên cứu trước trích dẫn luận án TP HCM, ngày tháng năm 2022 Tác giả Trần Thị Thu Phường TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Trải qua thời gian dài, đến nay, hoàn thành luận án nhờ giúp đỡ thầy, cô Tôi cám ơn tất quý thầy, cô Tôi cám ơn PGS.TS Trần Thị Giang Tân Nhờ tận tâm hướng dẫn cô, học nhiều điều hồn thành luận án Tơi cám ơn PGS.TS Trần Phước Thầy hướng dẫn, góp ý, hỗ trợ cho tơi thực hồn thành LA Tơi cám ơn Viện đào tạo quý thầy, cô Trường ĐHKT TP.HCM giảng dạy, giúp đỡ, hỗ trợ cho thực luận án Tôi cám ơn Trường Đại Học Tài Chính – Kế tốn Ban lãnh đạo Khoa Kế Toán - Kiểm Toán tạo điều kiện để thực luận án Sau cùng, cám ơn gia đình tơi Gia đình cho tơi động viên giúp tơi vượt qua khó khăn hoàn thành luận án TP HCM ngày tháng Tác giả MỤC LỤC năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iii LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH .xi TÓM TẮT xii ABSTRACT xiii CHƯƠNG MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu .4 Đóng góp luận án Kết cấu luận án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.1 Tổng quan nghiên cứu trước giới nhân tố ảnh hưởng đến định chấp nhận, trì khách hàng 1.1.1 Tổng quan nghiên cứu chung chấp nhận trì khách hàng 1.1.2 Tổng quan nghiên cứu trì khách hàng 20 1.1.3 Nhận xét nghiên cứu trước giới liên quan đến trì khách hàng 26 1.2 Các nghiên cứu nước .31 1.3 Kết đạt nghiên cứu trước khoảng trống nghiên cứu .33 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iv 1.3.1 Những kết đạt nghiên cứu trước vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 33 1.3.2 Định hướng nghiên cứu .34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 36 2.1 Một số khái niệm tảng 36 2.1.1 Quyết định chấp nhận trì khách hàng .36 2.1.2 Rủi ro kiểm toán 38 2.1.3 Rủi ro kinh doanh khách hàng .39 2.1.4 Rủi ro kinh doanh cơng ty kiểm tốn .40 2.1.5 Ban quản trị khách hàng 41 2.1.6 Mức độ chuyên ngành công ty kiểm toán 42 2.1.7 Giá phí kiểm tốn 42 2.2 Các quy định chấp nhận, trì khách hàng kiểm tốn báo cáo tài 44 2.2.1 Chuẩn mực kiểm toán quốc tế 44 2.2.2 Chuẩn mực kiểm toán quy định Việt Nam 46 2.3 Các lý thuyết tảng 48 2.3.1 Lý thuyết định 48 2.3.2 Lý thuyết quản trị rủi ro (Risk Management theory) 51 2.3.3 Các lý thuyết động lực 58 2.3.4 Lý thuyết lựa chọn hợp lý 60 2.3.5 Lý thuyết cân đạo đức định 61 2.4 Mơ hình nghiên cứu sơ khởi 63 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com v KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 67 3.1 Phương pháp quy trình nghiên cứu 67 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu .67 3.1.2 Quy trình nghiên cứu 68 3.2 Thang đo khái niệm nghiên cứu ban đầu 70 3.2.1 Quyết định trì khách hàng .70 3.2.2 Rủi ro kiểm toán 71 3.2.3 Rủi ro kinh doanh khách hàng .73 3.2.4 Rủi ro kinh doanh cơng ty kiểm tốn .74 3.2.5 Đặc điểm Ban quản trị khách hàng 75 3.2.6 Mức độ chuyên ngành công ty kiểm toán 76 3.2.7 Giá phí kiểm tốn 76 3.2.8 Biến kiểm soát .77 3.3 Nghiên cứu định tính 77 3.3.1 Quy trình thiết kế nghiên cứu định tính .77 3.3.2 Phỏng vấn chuyên gia 78 3.4 Nghiên cứu định lượng 83 3.4.1 Quy trình thiết kế nghiên cứu định lượng 83 3.4.2 Phương pháp thu thập liệu 84 3.4.3 Quy mô mẫu phương pháp chọn mẫu .86 3.4.4 Các bước phân tích liệu 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 91 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 92 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vi 4.1 Kết nghiên cứu định tính 92 4.2 Mơ hình nghiên cứu thức giả thuyết nghiên cứu 100 4.2.1 Mơ hình nghiên cứu thức 100 4.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu 103 4.2.3 Đo lường biến mơ hình nghiên cứu 108 4.3 Kết nghiên cứu định lượng .114 4.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu .115 4.3.2 Kết kiểm định mơ hình đo lường hành vi điều chỉnh lợi nhuận 115 4.3.3 Kết hồi quy mơ hình nghiên cứu 119 4.3.4 Kết hồi quy mơ hình nghiên cứu với thông số thay 136 4.4 Tổng hợp bàn luận kết .140 4.4.1 Tổng hợp kết mơ hình nghiên cứu .140 4.4.2 Bàn luận kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 141 KẾT LUẬN CHƯƠNG 146 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, HÀM Ý VÀ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 147 5.1 Kết luận 147 5.2 Đóng góp luận án 150 5.2.1 Đóng góp lý thuyết 150 5.2.2 Đóng góp thực tiễn: .152 5.3 Một số hàm ý 152 5.3.1 Đối với công ty kiểm toán 152 5.3.2 Đối với Hội nghề nghiệp 154 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu 155 KẾT LUẬN CHƯƠNG 157 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vii DANH MỤC CÔNG TRÌNH TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Tiếng Anh Phụ lục 13 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ Chữ viết đầy đủ Chữ viết đầy đủ viết tắt tiếng Anh tiếng Việt BCTC - Báo cáo tài TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com viii BCTN - Báo cáo thường niên CNKH Chấp nhận khách hàng CTKT - Cơng ty kiểm tốn DTKH - Duy trì khách hàng ĐCLN - Điều chỉnh lợi nhuận HĐLT - Hoạt động liên tục HNX Hanoi Stock Exchange  HOSE Ho Chi Exchange   Minh Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội Stock Sàn giao dịch Chứng khốn Hồ Chí Minh KTV - Kiểm toán viên NC - Nghiên cứu NQL - Người quản lý PCA Principal Component Analysis Phân tích thành phần RRKD - Rủi ro kinh doanh RRKT - Rủi ro kiểm toán YKCNTP - Ý kiến chấp nhận tồn phần YKKT - Ý kiến kiểm tốn VN - Việt Nam VSA VSQC1 VietNam Auditing Standard VietNam Standard Quality Control on Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam on Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 78 165 FDC HoSE 386 PLP HoSE 607 VE4 HNX 166 FDT HNX 387 PLX HoSE 608 VE8 HNX 167 FID HNX 388 PMB HNX 609 VE9 HNX 168 FIT HoSE 389 PMC HNX 610 VFG HoSE 169 FLC HoSE 390 PME HoSE 611 VGCO HoSE 170 FPT HoSE 391 PMP HNX 612 VGP HNX 171 FTM HoSE 392 PMS HNX 613 VGS HNX 172 GAS HoSE 393 PNC HoSE 614 VHC HoSE 173 GDT HoSE 394 PNJ HoSE 615 VHL HNX 174 GDW HNX 395 POM HoSE 616 VIC HoSE 175 GEG HoSE 396 POT HNX 617 VID HoSE 176 GEX HoSE 397 PPC HoSE 618 VIE HNX 177 GIL HoSE 398 PPE HNX 619 VIF HNX 178 GKM HNX 399 PPP HNX 620 VIP HoSE 179 GLT HNX 400 PPS HNX 621 VIS HoSE 180 GMC HoSE 401 PPY HNX 622 VIT HNX 181 GMD HoSE 402 PRC HNX 623 VJC HoSE 182 GMX HNX 403 PSC HNX 624 VKC HNX 183 GSP HoSE 404 PSD HNX 625 VLA HNX 184 GTA HoSE 405 PSE HNX 626 VMC HNX 185 GTN HoSE 406 PSW HNX 627 VMD HoSE 186 HAD HNX 407 PTB HoSE 628 VMI HNX TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 79 187 HAG HoSE 408 PTC HoSE 629 VMS HNX 188 HAH HoSE 409 PTD HNX 630 VNC HNX 189 HAI HoSE 410 PTL HoSE 631 VNE HoSE 190 HAP HoSE 411 PTS HNX 632 VNF HNX 191 HAR HoSE 412 PV2 HNX 633 VNG HoSE 192 HAS HoSE 413 PVB HNX 634 VNL HoSE 193 HAT HNX 414 PVC HNX 635 VNM HoSE 194 HAX HoSE 415 PVD HoSE 636 VNS HoSE 195 HBC HoSE 416 PVE HNX 637 VNT HNX 196 HBE HNX 417 PVG HNX 638 VOS HoSE 197 HCC HNX 418 PVI HNX 639 VPD HoSE 198 HCD HoSE 419 PVL HNX 640 VPH HoSE 199 HCT HNX 420 PVS HNX 641 VPI HoSE 200 HDA HNX 421 PVT HoSE 642 VPS HoSE 201 HDC HoSE 422 PVX HNX 643 VRC HoSE 202 HDG HoSE 423 PXI HoSE 644 VRE HoSE 203 HEV HNX 424 PXS HoSE 645 VSA HNX 204 HGM HNX 425 PXT HoSE 646 VSC HoSE 205 HHC HNX 426 QBS HoSE 647 VSH HoSE 206 HHG HNX 427 QCG HoSE 648 VSI HoSE 207 HHS HoSE 428 QHD HNX 649 VSM HNX 208 HID HoSE 429 QNC HNX 650 VTB HoSE TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 80 209 HII HoSE 430 QST HNX 651 VTC HNX 210 HJS HNX 431 QTC HNX 652 VTH HNX 211 HKB HNX 432 RAL HoSE 653 VTJ HNX 212 HKT HNX 433 RCL HNX 654 VTL HNX 213 HLC HNX 434 RDP HoSE 655 VTO HoSE 214 HLD HNX 435 REE HoSE 656 VTS HNX 215 HLY HNX 436 RIC HoSE 657 VTV HNX 216 HMC HoSE 437 ROS HoSE 658 VXB HNX 217 HMH HNX 438 S4A HoSE 659 WCS HNX 218 HNG HoSE 439 S55 HNX 660 X20 HNX 219 HNM HNX 440 S74 HNX 661 YBM HoSE 220 HOM HNX 441 S99 HNX 662 YEG HoSE 221 HOT HoSE 442 SAB HoSE Phụ lục 12: Các CTKT kiểm tốn cho cơng ty HoSE HNX mẫu từ 2016 - 2019 STT Tên CTKT Deloitte VN AASCN AASCS E&Y VN Grant Thornton (VN) AASC TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 81 RSM AFC An Việt 10 BDO 11 CPA Hà Nội 12 CPA VIETNAM 13 DFK 14 Nhân Tâm Việt 15 ICPA 16 TTP 17 AISC 18 VAE 19 AAC 20 AFA 21 AVA 22 A&C 23 Chuẩn Việt 24 Vietland 25 UHY 26 Vaco 27 KPMG 28 PKF TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 82 29 PWC Phụ lục 13: Kết kiểm định mơ hình đo lường hành vi điều chỉnh lợi nhuận 13.1 Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy Coefficientsa UnstandardizedCoefficients Model B StandardizedCo efficients Std Error (Constant) Beta CollinearityStatist ics Toleran ce t Sig 5,251 ,000 VIF ,025 ,005 3144597402,6 367486414,1 ,164 8,557 ,000 ,995 1,005 ,012 ,005 ,047 2,460 ,014 ,994 1,006 PEt/At-1 -,079 ,006 -,244 -12,685 ,000 ,988 1,012 ROAst-1 ,207 ,033 ,122 6,341 ,000 ,989 1,011 1/ASt-1 (ΔREVVt ΔRECCt)/ASt-1 a Dependent Variable: TAAt/ASt-1 13.2 Mức độ giải thích mơ hình Model Summaryb Change Statistics Std Error R Model R ,626a Square ,558 of the R Square F Sig F Durbin- Estimate Change Change Change Watson Adjusted R Square ,549 ,14056786 ,558 64,792 df1 df2 2473 ,000 a Predictors: (Constant), ROAst-1, (ΔREVVt - ΔRECCt)/ASt-1, 1/ASt-1 , PEt/At-1 b Dependent Variable: TAAt/ASt-1 13.3 Mức độ phù hợp mơ hình ANOVAa Mean Sumof Model Squares df Square F Sig 1,894 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 83 Regression 5,121 1,280 Residual 48,865 2473 ,020 Total 53,986 2477 ,000b 64,792 a Dependent Variable: TAAt/ASt-1 b Predictors: (Constant), ROAst-1, (ΔREVVt - ΔRECCt)/ASt-1, 1/ASt-1 , PEt/At-1 13.4 Kiểm định phương sai phần dư thay đổi Correlations ABSU Spearman's rho ABSU Correlation Coefficient Sig (2-tailed) 1/ASt-1 ROAst-1 N 2478 Correlation Coefficient ,016 Sig (2-tailed) ,122 N 2478 (ΔREVVt - ΔRECCt)/ASt-1 Correlation Coefficient PEt/At-1 1,000 ,021 Sig (2-tailed) ,291 N 2478 Correlation Coefficient -,015 Sig (2-tailed) ,349 N 2478 Correlation Coefficient -,014 Sig (2-tailed) ,493 N 2478 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 84 Phụ lục 14: Kết kiểm định hồi quy mơ hình (Logistic) 14.1 Kết thống kê mô tả Descriptive Statistics Std N Minimum Maximum Mean Deviation CON/DIS 2478 ,81 ,390 MDOP 2478 ,06 ,243 GCO 2478 ,12 ,322 SGRO 2478 -,842 21,193 ,13362 ,669220 RECI 2478 ,004 ,993 ,47108 ,249030 ABVDA 2478 ,000 ,995 ,14942 ,136130 FIR 2478 -27,603 5,205 -3,09780 2,459903 CHA 2478 ,000 ,875 ,44602 ,292788 ABI 2478 ,429 5,667 ,98849 ,488085 INTE 2478 ,68 ,802 INAU 2478 ,11 ,307 SPE 2478 ,32 ,468 SIZE 2478 18,729 32,876 27,08398 1,649061 Valid N (listwise) 2478 14.2 Kiểm tra chênh lệch giá trị trung bình & giá trị cá biệt TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 85 Residuals Statisticsa Minimu Maximu m m Predicted Value Std Deviation Mean N -,15 1,30 ,81 ,109 2478 -8,860 4,525 ,000 1,000 2478 Standard Error of Predicted Value ,012 ,343 ,029 ,015 2478 Adjusted Predicted Value -,46 1,38 ,81 ,110 2478 Residual -1,283 ,700 ,000 ,375 2478 Std Residual -3,412 1,860 ,000 ,996 2478 Stud Residual -3,536 1,892 ,000 1,001 2478 Deleted Residual -1,378 ,724 ,000 ,378 2478 Stud Deleted Residual -3,544 1,893 ,000 1,001 2478 1,668 2063,024 17,993 56,335 2478 Std Predicted Value Mahal Distance Cook's Distance ,000 ,053 ,000 ,002 2478 Centered Leverage Value ,001 ,833 ,007 ,023 2478 a Dependent Variable: CON/DIS 14.3 Kết Chi-Square Tests Chi-Square Tests Value Asymp Sig (2-sided) df Pearson Chi-Square 54,404a ,000 Continuity Correctionb 52,852 ,000 Likelihood Ratio 44,879 ,000 Fisher's Exact Test Exact Sig (2-sided) ,000 Linear-by-Linear Association 54,382 N of Valid Cases 2478 ,000 Exact Sig (1-sided) ,000 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 86 Chi-Square Tests Value Asymp.Sig (2sided) df PearsonChiSquare 36,000a ,000 Continuity Correctionb 35,046 ,000 Likelihood Ratio 31,979 ,000 Fisher's Exact Test ExactSig (2sided) ,000 Linear-by-Linear Association 35,985 N of Valid Cases 2478 ExactSig (1sided) ,000 ,000 Chi-Square Tests Value Asymp.Sig (2sided) df PearsonChiSquare ,099a ,754 Continuity Correctionb ,053 ,818 Likelihood Ratio ,099 ,752 Fisher's Exact Test ExactSig (2sided) ,802 Linear-by-Linear Association ,099 N of Valid Cases 2478 ExactSig (1sided) ,414 ,754 Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square 7,352a Asymp Sig (2-sided) df ,007 Exact Sig (2-sided) Exact Sig (1-sided) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 87 Continuity Correctionb 7,056 ,008 Likelihood Ratio 7,537 ,006 Fisher's Exact Test ,007 Linear-by-Linear Association 7,349 N of Valid Cases 2478 ,004 ,007 a cells (0,0%) have expected count less than The minimum expected count is 149,61 b Computed only for a 2x2 table 14.4 Kiểm tra tương quan biến Correlations CON/ DIS CON/ DIS ABV DA FIR -,120* -,114* -,066* * * * ,059** ,010 ,000 ,000 ,001 2478 2478 2478 2478 ,422** -,008 ,011 ,008 ,000 ,707 ,593 2478 2478 2478 * ,422** Sig (2tailed) ,000 ,000 N 2478 2478 * Sig (2tailed) N Pearson Correlati on SGR O RECI ABV DA SGR O -,148* -,121* -,053* * * * -,051* ,000 ,000 ,009 2478 2478 RECI CHA ABI INTE -,073* INAU SPE SPE MDO P SPEG CO SPES GRO SPER ECI SPEA BVD A -,127* -,060* * * ,007 ,041* -,049* ,006 ,054** ,003 ,000 ,754 ,007 ,000 ,003 ,724 ,040 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 ,019 ,038 ,010 ,104** -,029 -,037 ,494** ,131** ,680 ,352 ,059 ,633 ,000 ,143 ,068 ,000 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 ,001 -,014 ,043* ,033 ,111** -,012 ,107** -,031 ,976 ,483 ,033 ,099 ,000 ,547 ,000 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 -,008 ,001 ,004 ,055** ,022 ,027 ,009 ,707 ,976 ,857 ,006 ,273 2478 2478 2478 2478 2478 2478 -,051* ,011 -,014 ,004 Sig (2tailed) ,010 ,593 ,483 ,857 N 2478 2478 2478 2478 * ,008 ,043* Sig (2tailed) ,000 ,680 N 2478 2478 N GCO GCO * Sig (2tailed) MDO P MDO P Pearson Correlati on 2478 -,148* * Sig (2tailed) ,000 N 2478 Pearson Correlati on Pearson Correlati on Pearson Correlati on Pearson Correlati on -,121* -,053 * -,120* SPEF IR -,096* SIZE * ,074** ,014 ,000 ,000 2478 2478 2478 2478 -,016 -,036 ,001 ,040* -,028 ,000 ,435 ,073 ,949 ,045 ,162 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 * ,122** ,457** -,019 * ,003 ,063** -,010 ,120 ,000 ,000 ,000 ,338 ,000 ,867 ,002 ,627 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 ,015 ,031 ,008 -,002 -,013 -,012 ,629** ,004 ,019 ,002 ,034 ,183 ,444 ,118 ,695 ,928 ,510 ,556 ,000 ,839 ,357 ,923 ,095 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 -,013 ,043* ,039 -,006 ,036 -,012 -,036 -,018 * ,004 ,284** -,024 ,047* ,006 ,522 ,034 ,051 ,776 ,077 ,547 ,070 ,381 ,008 ,852 ,000 ,230 ,018 ,765 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 ,055** -,013 -,030 ,008 ,000 -,002 -,024 -,004 ,037 ,077** ,024 -,004 ,480** -,006 -,009 ,033 ,006 ,522 ,137 ,685 ,988 ,936 ,239 ,839 ,064 ,000 ,231 ,833 ,000 ,757 ,661 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 -,072* -,054* -,082* TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 88 FIR CHA ABI INTE INAU SPE SPE MDO P SPEG CO SPES GRO SPER ECI SPEA BVD A Pearson Correlati on -,114* * ,019 ,033 ,022 ,043* -,030 ,033 -,035 ,014 ,031 -,045* ,023 ,020 -,002 -,009 -,029 ,488** -,146** Sig (2tailed) ,000 ,352 ,099 ,273 ,034 ,137 ,095 ,082 ,495 ,118 ,025 ,260 ,327 ,920 ,661 ,144 ,000 ,000 N 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 * ,038 ,111** ,027 ,039 ,008 ,033 -,031 ,032 -,028 -,001 ,006 ,043* ,006 ,005 ,011 ,034 ,002 Sig (2tailed) ,001 ,059 ,000 ,183 ,051 ,685 ,095 ,123 ,113 ,157 ,947 ,769 ,031 ,766 ,805 ,600 ,094 ,901 N 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 Pearson Correlati on ,059** ,010 -,012 ,015 -,006 ,000 -,035 -,031 ,005 ,001 -,040* -,043* -,037 ,023 -,051* -,030 ,020 -,039 Sig (2tailed) ,003 ,633 ,547 ,444 ,776 ,988 ,082 ,123 ,810 ,973 ,045 ,031 ,062 ,245 ,011 ,133 ,312 ,052 N 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 * ,104** ,107** ,031 ,036 -,002 ,014 ,032 ,005 ,023 -,029 ,015 ,045* -,007 ,006 -,013 ,050* -,060** Sig (2tailed) ,000 ,000 ,000 ,118 ,077 ,936 ,495 ,113 ,810 ,262 ,153 ,446 ,025 ,712 ,783 ,520 ,014 ,003 N 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 Pearson Correlati on ,006 -,029 -,031 ,008 -,012 -,024 ,031 -,028 ,001 ,023 ,092** -,023 -,009 ,014 ,061** ,045* -,039 ,136** Sig (2tailed) ,754 ,143 ,120 ,695 ,547 ,239 ,118 ,157 ,973 ,262 ,000 ,251 ,670 ,491 ,002 ,026 ,051 ,000 N 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 Pearson Correlati on ,054** -,037 * -,002 -,036 -,004 -,045* -,001 -,040* -,029 ,092** ,186** ,242** ,143** ,834** ,633** Sig (2tailed) ,007 ,068 ,000 ,928 ,070 ,839 ,025 ,947 ,045 ,153 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 N 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 * ,494** ,122** -,013 -,018 ,037 ,023 ,006 -,043* ,015 -,023 ,186** ,314** Sig (2tailed) ,000 ,000 ,000 ,510 ,381 ,064 ,260 ,769 ,031 ,446 ,251 ,000 N 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 * ,131** ,457** -,012 * ,077** ,020 ,043* -,037 ,045* -,009 Sig (2tailed) ,003 ,000 ,000 ,556 ,008 ,000 ,327 ,031 ,062 ,025 N 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 Pearson Correlati on ,007 -,016 -,019 ,629** ,004 ,024 -,002 ,006 Sig (2tailed) ,724 ,435 ,338 ,000 ,852 ,231 ,920 N 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 Pearson Correlati on Pearson Correlati on Pearson Correlati on Pearson Correlati on -,066* -,073* -,127* -,060* Pearson Correlati on ,041* -,036 Sig (2tailed) ,040 N 2478 Pearson Correlati on -,049 * -,072* -,082 * -,054* * ,228** ,000 ,000 ,000 2478 2478 2478 2478 ,007 ,144** ,165** ,000 ,745 ,000 2478 2478 2478 ,242** ,314** ,670 ,000 ,000 2478 2478 2478 2478 ,023 -,007 ,014 ,143** ,766 ,245 ,712 ,491 2478 2478 2478 2478 ,056** ,000 ,000 ,005 2478 2478 2478 2478 ,017 ,158** ,250** ,400 ,000 2478 2478 ,007 ,017 ,000 ,745 ,400 2478 2478 2478 2478 ,094** ,000 ,000 ,000 2478 2478 2478 2478 ,128** ,121** ,000 2478 ,284** -,004 -,009 ,005 -,051* ,006 ,061** ,834** ,144** ,158** ,128** ,073 ,000 ,839 ,000 ,833 ,661 ,805 ,011 ,783 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 -,024 ** -,013 * ** ** ** ** ** ,019 ,480 -,029 ,011 -,030 ,045 ,633 ,165 ,250 ,121 -,133* * ,004 ,003 -,094* * * ,001 -,669* ,527 -,095* * ,029 ,000 ,000 ,143 2478 2478 2478 ,527** -,536 * * ,185** ,000 ,000 ,000 2478 2478 2478 * ,139** -,435 * TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 89 SPEF IR SIZE Sig (2tailed) ,014 ,949 ,867 ,357 ,230 ,000 ,144 ,600 ,133 ,520 ,026 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 N 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 ,040* ,063** ,002 ,047* -,006 ,488** ,034 ,020 ,050* -,039 -,669* -,094* -,133* -,095* -,536* -,435* * * * * * * * Sig (2tailed) ,000 ,045 ,002 ,923 ,018 ,757 ,000 ,094 ,312 ,014 ,051 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 N 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 Pearson Correlati on -,096* Pearson Correlati on ,074** -,028 -,010 ,034 ,006 -,009 Sig (2tailed) ,000 ,162 ,627 ,095 ,765 N 2478 2478 2478 2478 2478 -,146 * -,060 * ,000 ,000 2478 2478 -,178** ,000 2478 -,178 * * ,136** ,228** ,056** ,094** ,029 ,185** ,139** ,052 ,003 ,000 ,000 ,005 ,000 ,143 ,000 ,000 ,000 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 * ,002 -,039 ,661 ,000 ,901 2478 2478 2478 * 14.5 Kết kiểm tra đa cộng tuyến biến độc lập Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Standardized Coefficients Std Error Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF ,514 ,132 3,894 ,000 MDOP -,103 ,041 -,064 -2,516 ,012 ,573 1,745 GCO -,074 ,031 -,061 -2,424 ,015 ,584 1,711 SGRO -,045 ,015 -,077 -3,051 ,002 ,589 1,698 RECI -,103 ,037 -,066 -2,775 ,006 ,672 1,487 ABVDA -,251 ,071 -,088 -3,522 ,000 ,606 1,650 FIR -,013 ,004 -,083 -3,299 ,001 ,599 1,671 CHA -,059 ,026 -,045 -2,282 ,023 ,981 1,019 ABI ,044 ,016 2,851 ,004 ,990 1,011 INTE -,023 ,010 -,048 -2,444 ,015 ,971 1,030 INAU -,013 ,025 -,010 -,522 ,602 ,968 1,033 ,001 ,043 ,001 ,021 ,983 ,139 4,212 -,282 ,076 -,091 -3,713 ,000 ,625 1,601 SPEGCO ,020 ,059 ,008 ,345 ,730 ,620 1,613 SPESGRO ,044 ,023 ,049 1,916 ,055 ,580 1,725 SPERECI ,099 ,065 ,065 1,516 ,130 ,203 4,917 SPEABVDA -,193 ,115 -,054 -1,680 ,093 ,360 2,777 SPEFIR -,004 ,006 -,025 ,447 ,338 2,955 SPE SPEMDOP ,056 -,761 2478 2478 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 90 SIZE ,013 ,005 ,056 2,730 ,006 ,900 1,112 a Dependent Variable: CON/DIS 14.6 Kết hồi quy Logistic Model Summary -2 Log likelihood Cox & Snell R Square 1651,136a Nagelkerke R Square ,258 ,417 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than ,001 Omnibus Tests of Model Coefficients Chisquare Step df Sig Step 193,622 18 ,000 Block 193,622 18 ,000 Model 193,622 18 ,000 Variables in the Equation 95% C.I.for EXP(B) B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) Lower Upper MDOP -,518 ,240 4,657 ,031 ,596 ,372 ,954 GCO -,417 ,187 4,989 ,026 ,659 ,457 ,950 SGRO -,321 ,147 4,766 ,029 ,726 ,544 ,968 RECI -,670 ,253 6,982 ,012 ,512 ,312 ,841 -1,455 ,441 10,871 ,001 ,233 ,098 ,554 FIR -,108 ,034 10,356 ,001 ,897 ,840 ,959 CHA -,400 ,184 4,737 ,030 ,670 ,467 ,961 ABI ,431 ,156 7,597 ,006 1,538 1,133 2,090 INTE -,153 ,064 5,659 ,017 ,858 ,756 ,973 INAU -,101 ,178 ,320 ,572 ,904 ,637 1,282 SPE -,213 ,342 ,388 ,533 ,808 ,413 1,580 -1,485 ,443 11,237 ,001 ,226 ,095 ,540 SPEGCO ,056 ,387 ,021 ,885 1,057 ,496 2,256 SPESGRO ,315 ,240 1,727 ,189 1,370 ,857 2,193 SPERECI ,587 ,480 1,500 ,221 1,799 ,703 4,607 ABVDA SPEMDOP TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 91 SPEABVDA SPEFIR SIZE Constant -1,338 ,745 3,227 ,072 ,262 ,061 1,129 -,189 ,076 6,220 ,013 ,827 ,713 ,960 ,084 ,034 5,910 ,015 1,087 1,016 1,163 -,587 ,945 ,386 ,534 ,556 a Variable(s) entered on step 1: MDOP, GCO, SGRO, RECI, ABVDA, FIR, CHA, ABI, INTE, INAU, SPE, SPEMDOP, SPEGCO, SPESGRO, SPERECI, SPEABVDA, SPEFIR, SIZE Phụ lục 15: Kết phân tích PCA nhân tố thuộc RRKT Kiểm tra Eigenvalue Principal components/correlation Number of obs Rotation: (unrotated = principal) = 2478 Number of comp = Trace = Rho = 1.0000 Component Eigenvalue Difference Comp1 1.50515 457602 0.3010 0.3010 Comp2 1.04754 0767899 0.2095 0.5105 Comp3 970755 195246 0.1942 0.7047 Comp4 775508 074462 0.1551 0.8598 Comp5 701046 0.1402 1.0000 Proportion Cumulative Phụ lục 16: Kết hồi quy mơ hình với thơng số thay Omnibus Tests of Model Coefficients Chisquare df 350,897 10 ,000 Block 350,897 10 ,000 Model 350,897 10 ,000 Step Step Sig Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 92 Lower Step 1a ADR Upper -,656 ,058 128,468 ,000 ,519 ,463 ,581 FIR -,164 ,036 20,346 ,000 ,848 ,790 ,911 CHA -,433 ,193 5,051 ,025 ,649 ,445 ,946 ABI ,487 ,158 9,499 ,002 1,627 1,194 2,216 INTE -,144 ,068 4,492 ,034 ,866 ,758 ,989 INAU -,187 ,182 1,055 ,304 ,830 ,581 1,185 SPE -,069 ,210 ,109 ,741 ,933 ,618 1,409 SPEADR -,194 ,112 2,974 ,085 ,824 ,661 1,027 SPEFIR -,148 ,068 4,810 ,028 ,862 ,755 ,984 ,072 ,036 3,981 ,046 1,074 1,001 1,153 -1,088 ,978 1,237 ,266 ,337 SIZE Constant a Variable(s) entered on step 1: ADR, FIR, CHA, ABI, INTE, INAU, SPE, SPEADR, SPEFIR, SIZE ... TẮT Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến định DTKH CTKT độc lập Việt Nam Tóm tắt: Luận án nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định trì khách hàng (DTKH) Cơng ty kiểm tốn (CTKT) độc lập Việt Nam (VN) Phương... - TRẦN THỊ THU PHƯỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH DUY TRÌ KHÁCH HÀNG TẠI CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 9.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG... cập đến nhân tố ảnh hưởng đến định DTKH sau: 1.1.2.1 Ảnh hưởng nhân tố rủi ro đến định trì khách hàng Kết NC Huss Jacobs (1991) nhân tố ảnh hưởng đến định CN/DTKH cho thấy RRKT, RRKD khách hàng,
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng tại các công ty kiểm toán độc lập việt nam ,

Từ khóa liên quan