0

(LUẬN văn THẠC sĩ) ẢNH HƢỞNG của PHONG CÁCH LÃNH đạo đến sự hài LÕNG của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn xây DỰNG hõa BÌNH

147 5 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) ẢNH HƢỞNG của PHONG CÁCH LÃNH đạo đến sự hài LÕNG của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn xây DỰNG hõa BÌNH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2022, 23:10

BỘ ỘGIÁOGIÁODỤCDỤCVÀVÀĐÀOĐÀOTẠTẠO O TRƢỜNGTRƢỜNGĐẠĐẠIHIỌHCỌNGOCNGOẠI ẠITHƢƠNGTHƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN XÂY DỰNG HÕA BÌNH Chuyên ngành: NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HỌ TÊN HỌC VIÊN NGUYỄN THỊ KIM DUNG Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN XÂY DỰNG HÕA BÌNH Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Nguyễn Thị Kim Dung Người hướng dẫn: PGS, TS Nguyễn Tiến Hồng Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi người viết luận văn này, xin cam đoan toàn nội dung luận văn “Ảnh hưởng phong cách lãnh đạo đến Sự hài lòng nhân viên Cơng ty Cổ phần Tập đồn Xây dựng Hồ nh cơng tr nh nghiên c u độc lập tôi, hướng dẫn hoa học PGS, TS Nguyễn Tiến Hoàng Các số li u, tài li u tham hảo ế th a c nguồn trích dẫn r ràng Kết nghiên c u chưa đư c công bố b t công tr nh nghiên c u Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kim Dung LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Cô giảng viên Trường Đại học Ngoại Thương truyền đạt kiến th c kinh nghi m quý báu cho suốt tr nh học tập Luận văn Thạc sĩ với đề tài nghiên c u: “Ảnh hưởng phong cách lãnh đạo đến Sự hài lịng nhân viên Cơng ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà nh ết tr nh học tập, nghiên c u hướng dẫn tận t nh t Thầy PGS,TS Nguyễn Tiến Hồng Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn vơ sâu sắc tới Thầy Nguyễn Tiến Hoàng người trực tiếp, tận t nh hướng dẫn hỗ tr cung c p tài li u, thông tin hoa học cần thiết để giúp tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin đư c cảm ơn an lãnh đạo nhân viên, bạn bè Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà nh giúp đỡ tận t nh suốt tr nh thu thập thông tin li u phục vụ cho nghiên c u thực hi n luận văn Trong tr nh thực hi n, cố gắng hoàn thành luận văn tốt nh t hơng thể tránh hỏi thiếu s t Kính mong nhận đư c ý iến đ ng g p quý Thầy, Cô Trân trọng Tác giả Nguyễn Thị Kim Dung MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC HÌNH VẼ xi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU xii CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu .3 1.3 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Đóng góp luận văn 1.6 Bố cục dự kiến luận văn CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .6 2.1 Các khái niệm nghiên cứu 2.1.1 Khái niệm phong cách lãnh đạo 2.1.2 Khái niệm Sự hài lòng nhân viên .7 2.1.3 Các kiểu phong cách lãnh đạo 2.1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến phong cách lãnh đạo .9 2.2 Nghiên cứu thực nghiệm phong cách lãnh đạo đến Sự hài lòng nhân viên 11 2.2.1 Nguyên cứu nƣớc 11 2.2.2 Nguyên cứu nƣớc 15 2.3 Giả thuyết nghiên cứu mơ hình nghiên cứu đề xuất 20 2.3.1 Giả thuyết nghiên cứu 20 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 23 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Thiết kế nghiên cứu 25 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu định tính 26 3.2.1 Thiết kế cứu định tính 26 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính 27 3.2.3 Xây dựng thang đo mã hoá liệu 27 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng 31 3.3.1 Phƣơng pháp thu thập liệu 31 3.3.2 Phƣơng pháp phân tích liệu 31 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 4.1 Mô tả đặc điểm mẫu khảo sát 37 4.2 Đánh giá sơ thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 39 4.2.1 Thang đo Trao quyền 39 4.2.2 Thang đo Chuyển đổi 41 4.2.3 Thang đo Dân chủ 42 4.2.4 Thang đo Độc đoán 43 4.2.5 Thang đo Sự hài lòng 45 4.3 Kiểm định thang đo phân tích nhân tố khám phá EFA 46 4.3.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập 46 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá với biến phụ thuộc 50 4.4 Phân tích hồi quy tuyến tính 52 4.4.1 Kết phân tích tƣơng quan biến 52 4.4.2 Phân tích hồi quy tuyến tính 54 4.4.3 Đánh giá giả định hồi quy 56 4.5 Kiểm định giả thuyết 60 4.6 Kiểm định khác biệt Sự hài lòng theo đặc điểm cá nhân 61 4.6.1 Kiểm định khác biệt theo giới tính 61 4.6.2 Kiểm định khác biệt theo độ tuổi 61 4.6.3 Kiểm định khác biệt theo Thời gian công tác .62 4.6.4 Kiểm định khác biệt theo Trình độ học vấn .63 4.7 Nhận xét kết nghiên cứu 64 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 68 5.1 Kết luận nghiên cứu 68 5.2 Hàm ý quản trị 69 5.2.1 Đối với phong cách lãnh đạo Chuyển đổi 69 5.2.2 Đối với phong cách lãnh đạo Trao quyền 70 5.2.3 Đối với phong cách lãnh đạo Dân chủ 71 5.3 Hạn chế đề tài đề xuất nghiên cứu 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA VÀ KẾT QUẢ ĐỊNH TÍNH i PHỤ LỤC 2: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM iv PHỤ LỤC 3: PHIẾU KHẢO SÁT xii PHỤ LỤC 4: PHỤ LỤC SPSS xvi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Thứ Tự DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tổng h p nghiên c u nước 14 Bảng 2.2 Tổng h p nghiên c u nước 18 Bảng Mã hoá thang đo 28 Bảng 4.1: Thống ê mô tả đặc điểm mẫu 37 Bảng 4.2: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha biến Trao quyền lần 40 Bảng 4.3: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha biến Trao quyền lần 41 Bảng 4.4: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha biến Chuyển đổi 42 Bảng 4.5: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha biến Dân chủ .42 Bảng 4.6: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha biến Độc đoán lần 43 Bảng 4.7: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha thang đo Độc đoán lần 44 Bảng 4.8: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha biến Sự hài lòng 45 Bảng 4.9: Tổng h p kiểm định Cronbach’s Alpha 46 Bảng 4.10: KMO artlett's Test biến độc lập 47 Bảng 4.11: Tổng phương sai trích biến độc lập 47 Bảng 4.12: Bảng xoay nhân tố biến độc lập 49 Bảng 4.13: KMO artlett's Test biến phụ thuộc 50 Bảng 4.14: Tổng phương sai trích biến phụ thuộc 50 Bảng 4.15: Ma trận xoay biến phụ thuộc 51 Bảng 4.16: Tổng h p biến trung b nh đại di n 51 Bảng 4.17: Bảng ma trận tương quan 53 Bảng 4.18: Bảng tổng h p mô h nh 54 Bảng 4.19: Bảng ANOVA 54 Bảng 4.20: Kết h số hồi quy lần 55 xxv HL Levene Statistic 1.788 Trình độ học vấn - Test of Homogene HL Levene Statistic 480 HL Lao dong thông Trun g cap, Cao dang Dai hoc Sau dai hoc Total - Thời gian công tác Test of Homogeneity of Variances HL xxvi Levene Statistic 1.150 Descriptives HL Duoi nam Tu denn nam Tu denn 10 nam Trên 10 nam Total DC2 TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 TQ5 TQ6 CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 DC1 Thống kê trung bình Descriptive Statistics N 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 xxvii DC3 208 834 DC4 208 850 DC5 208 806 DC6 208 843 DD1 208 786 DD2 208 732 DD3 208 729 DD4 208 829 HL1 208 564 HL2 208 610 HL3 208 3.65 586 HL4 208 3.72 538 Valid N (listwise) 208 xxviii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com xxix TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com xxx TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com xxxi TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com xxxii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com xxxiii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com xxxiv TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com xxxv TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com xxxvi TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... ảnh hưởng đến Sự hài lòng nhân viên Cơng ty Cổ phần Tập đồn Xây dựng Hoà nh? Hai là, m c độ ảnh hưởng yếu tố phong cách lãnh đạo đến Sự hài lịng nhân viên Cơng ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà... THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN XÂY DỰNG HÕA BÌNH Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Nguyễn... cách lãnh đạo ảnh hưởng đến Sự hài lòng nhân viên Cơng ty Cổ phần Tập đồn Xây dựng Hoà nh gồm: (1) Phong cách lãnh đạo Trao quyền, (2) Phong cách lãnh đạo Chuyển đổi, (3) Phong cách lãnh đạo Dân
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) ẢNH HƢỞNG của PHONG CÁCH LÃNH đạo đến sự hài LÕNG của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn xây DỰNG hõa BÌNH ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 2.1. Tổng hợp các nghiên cứu trong nƣớc - (LUẬN văn THẠC sĩ) ẢNH HƢỞNG của PHONG CÁCH LÃNH đạo đến sự hài LÕNG của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn xây DỰNG hõa BÌNH

Bảng 2.1..

Tổng hợp các nghiên cứu trong nƣớc Xem tại trang 27 của tài liệu.
Bảng 2.2. Tổng hợp các nghiên cứu nƣớc ngoài STT - (LUẬN văn THẠC sĩ) ẢNH HƢỞNG của PHONG CÁCH LÃNH đạo đến sự hài LÕNG của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn xây DỰNG hõa BÌNH

Bảng 2.2..

Tổng hợp các nghiên cứu nƣớc ngoài STT Xem tại trang 32 của tài liệu.
2.3.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất - (LUẬN văn THẠC sĩ) ẢNH HƢỞNG của PHONG CÁCH LÃNH đạo đến sự hài LÕNG của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn xây DỰNG hõa BÌNH

2.3.2..

Mô hình nghiên cứu đề xuất Xem tại trang 38 của tài liệu.
đạo Độc đoán và Sự hài lòng của nhân viên Bảng câu hỏi sẽ đư c tác giả thiết kế dựa trên thang đo chính th  c và áp dụng 5 m  c độ tương   ng là: 1 - Hoàn toàn hông đồng ý; 2 - Không đồng ý; 3 -   nh thường; 4 - Đồng ý; 5 - Hoàn toàn đồng ý - (LUẬN văn THẠC sĩ) ẢNH HƢỞNG của PHONG CÁCH LÃNH đạo đến sự hài LÕNG của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn xây DỰNG hõa BÌNH

o.

Độc đoán và Sự hài lòng của nhân viên Bảng câu hỏi sẽ đư c tác giả thiết kế dựa trên thang đo chính th c và áp dụng 5 m c độ tương ng là: 1 - Hoàn toàn hông đồng ý; 2 - Không đồng ý; 3 - nh thường; 4 - Đồng ý; 5 - Hoàn toàn đồng ý Xem tại trang 44 của tài liệu.
Tác giả gửi đi 260 bảng câu hỏi và thu về 250 bảng câu trả lời Sau hi sàng lọc, tác giả đã loại đi 42 phiếu bao gồm các phiếu hông đầy đủ thông tin, hông điền đủ câu hỏi Các phiếu này đư c đánh giá và loại bỏ, tổng số phiếu khảo sát h p - (LUẬN văn THẠC sĩ) ẢNH HƢỞNG của PHONG CÁCH LÃNH đạo đến sự hài LÕNG của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn xây DỰNG hõa BÌNH

c.

giả gửi đi 260 bảng câu hỏi và thu về 250 bảng câu trả lời Sau hi sàng lọc, tác giả đã loại đi 42 phiếu bao gồm các phiếu hông đầy đủ thông tin, hông điền đủ câu hỏi Các phiếu này đư c đánh giá và loại bỏ, tổng số phiếu khảo sát h p Xem tại trang 55 của tài liệu.
Bảng 4.6: Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha biến Độc đoán lần 1 - (LUẬN văn THẠC sĩ) ẢNH HƢỞNG của PHONG CÁCH LÃNH đạo đến sự hài LÕNG của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn xây DỰNG hõa BÌNH

Bảng 4.6.

Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha biến Độc đoán lần 1 Xem tại trang 61 của tài liệu.
Bảng xoay nhân tố (Bảng 4.12) với 4 nhân tố đư c h nh thành thể hi n các biến quan sát đư c hội tụ với nhau nhau thành các nhân tố - (LUẬN văn THẠC sĩ) ẢNH HƢỞNG của PHONG CÁCH LÃNH đạo đến sự hài LÕNG của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn xây DỰNG hõa BÌNH

Bảng xoay.

nhân tố (Bảng 4.12) với 4 nhân tố đư c h nh thành thể hi n các biến quan sát đư c hội tụ với nhau nhau thành các nhân tố Xem tại trang 67 của tài liệu.
 Bảng xoay nhân tố 4867,86071,28274,29677,06979,68782,22384,57586,77188,86990,89992,85594,55996,18997,73699,12099,648100,000 - (LUẬN văn THẠC sĩ) ẢNH HƢỞNG của PHONG CÁCH LÃNH đạo đến sự hài LÕNG của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn xây DỰNG hõa BÌNH

Bảng xoay.

nhân tố 4867,86071,28274,29677,06979,68782,22384,57586,77188,86990,89992,85594,55996,18997,73699,12099,648100,000 Xem tại trang 67 của tài liệu.
Bảng 4.15: Ma trận xoay biến phụ thuộc Nhân tố Biến - (LUẬN văn THẠC sĩ) ẢNH HƢỞNG của PHONG CÁCH LÃNH đạo đến sự hài LÕNG của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn xây DỰNG hõa BÌNH

Bảng 4.15.

Ma trận xoay biến phụ thuộc Nhân tố Biến Xem tại trang 72 của tài liệu.
Bảng 4.17: Bảng ma trận tƣơng quan - (LUẬN văn THẠC sĩ) ẢNH HƢỞNG của PHONG CÁCH LÃNH đạo đến sự hài LÕNG của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn xây DỰNG hõa BÌNH

Bảng 4.17.

Bảng ma trận tƣơng quan Xem tại trang 75 của tài liệu.
Thực h in phân tích bằng phương pháp Enter, Bảng 4.18 cho th yh số R2 hi u chỉnh bằng 0,665 c nghĩa là các biến độc lập giải thích đư c 66,5% sự biến thiên của biến phụ thuộc, phần còn lại do ảnh hưởng của các biến ngoài mô h nh và sai số ngẫu nhiên. - (LUẬN văn THẠC sĩ) ẢNH HƢỞNG của PHONG CÁCH LÃNH đạo đến sự hài LÕNG của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn xây DỰNG hõa BÌNH

h.

ực h in phân tích bằng phương pháp Enter, Bảng 4.18 cho th yh số R2 hi u chỉnh bằng 0,665 c nghĩa là các biến độc lập giải thích đư c 66,5% sự biến thiên của biến phụ thuộc, phần còn lại do ảnh hưởng của các biến ngoài mô h nh và sai số ngẫu nhiên Xem tại trang 76 của tài liệu.
Bảng 4.21: Kết quả hệ số hồi quy lần 2 - (LUẬN văn THẠC sĩ) ẢNH HƢỞNG của PHONG CÁCH LÃNH đạo đến sự hài LÕNG của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn xây DỰNG hõa BÌNH

Bảng 4.21.

Kết quả hệ số hồi quy lần 2 Xem tại trang 79 của tài liệu.
Hình 4.5: Biểu đồ Scatterplot - (LUẬN văn THẠC sĩ) ẢNH HƢỞNG của PHONG CÁCH LÃNH đạo đến sự hài LÕNG của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn xây DỰNG hõa BÌNH

Hình 4.5.

Biểu đồ Scatterplot Xem tại trang 80 của tài liệu.
Hình 4.6: Biểu đồ Histogram của phần dƣ - (LUẬN văn THẠC sĩ) ẢNH HƢỞNG của PHONG CÁCH LÃNH đạo đến sự hài LÕNG của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn xây DỰNG hõa BÌNH

Hình 4.6.

Biểu đồ Histogram của phần dƣ Xem tại trang 81 của tài liệu.
Hình 4.7: Biểu đồ P-P - (LUẬN văn THẠC sĩ) ẢNH HƢỞNG của PHONG CÁCH LÃNH đạo đến sự hài LÕNG của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn xây DỰNG hõa BÌNH

Hình 4.7.

Biểu đồ P-P Xem tại trang 82 của tài liệu.
Anh/chị vui lòng xem qua bảng câu hỏi khảo sát và cho ý iến: Các phát biểu trong phiếu khảo sát c - (LUẬN văn THẠC sĩ) ẢNH HƢỞNG của PHONG CÁCH LÃNH đạo đến sự hài LÕNG của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn xây DỰNG hõa BÌNH

nh.

chị vui lòng xem qua bảng câu hỏi khảo sát và cho ý iến: Các phát biểu trong phiếu khảo sát c Xem tại trang 111 của tài liệu.