0
Tải bản đầy đủ (.docx) (147 trang)

Đối với phong cách lãnh đạo Trao quyền

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 94 -95 )

Với h số Beta= 0,452, phong cách lãnh đạo Trao quyền ảnh hưởng th 2 đến mô h nh nghiên c u về Công ty Cố phần Tập đoàn Xây dựng Hòa nh. Kết quả thống ê trung b nh cho th y rằng các ng viên đánh giá cao nh t vi c lãnh đạo công ty chú trọng đến vi c “Chia sẻ quyền lực cho nhân viên c p dưới với h số trung b nh là 3,64. Cùng với vi c họ cảm th y rằng “Lãnh đạo nên bắt đầu công

vi c bằng vi c giao nhi m vụ cho nhân viên cũng đư c đánh giá cao với h số 3,63.

Do đặc thù của ngành xây dựng các nhân sự, theo các dự án c thể m t vài năm và cũng công tác dài ngày tại công trường, hông phải luôn ở gần lãnh đạo trực tiếp. V cần đảm bảo tiến độ nhiều công vi c cần quyết định ngay lập t c, hông thể t t cả mọi th đều phải chờ đ i c p trên Lãnh đạo cần phân công r công vi c thêm vào đ là những phạm vi trách nhi m quyết định của t ng nhân viên cho các công

vi c cụ thể để họ chủ động hơn trong công vi c. Nếu những công vi c nhân viên tại vị trí đ c thể tự quyết định, lãnh đạo nên thực hi n vi c đánh giá năng lực, trao quyền cùng cung c p nguồn lực, hướng dẫn cụ thể, để tự bản thân nhân viên hoàn thành Họ sẽ cảm th y đư c tôn trọng sẽ hài lòng hơn trong công vi c nếu đư c các lãnh đạo trao quyền và g i ý cho họ tự thiết lập mục tiêu của m nh trong Công ty.

Phong cách lãnh đạo này sẽ phát huy hi u quả nếu các nhân viên đư c tuyển dụng giỏi và giàu inh nghi m, c hả năng tự làm vi c, cũng như tự chịu trách nhi m mà hông cần hướng dẫn chi tiết, vậy nên lãnh đạo cần tôn trọng sự tự chủ của nhân viên Tuy nhiên cũng c nhiều h hăn nếu như vi c tuyển dụng hông

h p lý dẫn đến nhân viên thiếu kiến th c và hả năng hông thể hoàn thành công vi c, sẽ làm tr tr công vi c và đi l ch hướng.

71

sự c t nhắc trong tập đoàn t t cả đều cần tham gia những buổi đánh giá định hằng năm. Các nhân sự đư c trao quyền phải là người đư c đánh giá về năng lực cá nhân và m c độ tự chủ cao. Vi c thực hi n phong cách lãnh đạo trao quyền trong những dự án xây dựng ở Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa nh sẽ đem lại hi u quả tốt v đặc thù của ngành cần nhiều sự chủ động đẩy nhanh tốc độ hoàn thành cho chủ đầu tư

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 94 -95 )

×