0
Tải bản đầy đủ (.docx) (147 trang)

Phân tích nhân tố khám phá với biến phụ thuộc

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 70 -74 )

Các biến quan sát của biến phụ thuộc Sự hài lòng của nhân viên là HL1, HL2, HL3 và HL4, kết quả phân tích nhân tố đư c thể hi n trong các ết quả của các bảng sau đây:

Bảng 4.13: KMO và Bartlett's Test biến phụ thuộc

H số Kaiser-Meyer-Olkin

Kiểm định artlett's Test

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

T Bảng 4.13, cho th y giá trị: 0,5 ≤ KMO = 0,768 ≤ 1; và giá trị kiểm định

arlett’s c Sig = 0,000 < 0,05, như vậy phân tích nhân tố là phù h

Nhân tố

1 2 3 4

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

Theo kết quả trong Bảng 4.14 và ảng 4.15, tổng phương sai trích và ma trận xoay nhân tố cho th y, c 1 nhân tố h nh thành với điểm d ng trích ở nhân tố c Eigenvalue là 2,655 lớn hơn 1, do đ 1 nhân tố trích đư c trong phân tích c giá trị.

ên cạnh đ , phương sai trích đư c t 4 biến quan sát này là 66,363%, đạt m c yêu cầu (> 50%), cho th y một nhân tố đư c h nh thành giải thích đư c 66,363% sự biến thiên của tập dữ li u.

V vậy, kết luận phân tích nhân tố phù h p và c giá trị để thực hi n các phân tích thống ê tiếp theo.

Bảng 4.15: Ma trận xoay biến phụ thuộc Nhân tố Biến 1 Sự hài lòng 1 Sự hài lòng 4 Sự hài lòng 2 Sự hài lòng 3

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

Bảng 4.16: Tổng hợp các biến trung bình đại diện Yếu tố Dân chủ Trao quyền Chuyển đổi Độc đoán Sự hài lòng

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

trung b nh của t t cả các biến quan sát thuộc t ng nhân tố và giá trị trung b nh này đại di n cho các biến quan sát trong các phân tích tiếp theo.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 70 -74 )

×