0
Tải bản đầy đủ (.docx) (147 trang)

Phân tích hồi quy tuyến tính

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 74 -74 )

4.4.1. Kết quả phân tích tương quan giữa các biến

Thực hi n phân tích mối tương quan tuyến tính giữa biến phụ thuộc Sự hài lòng (HL) và t ng biến độc lập là Dân chủ (DC), Trao quyền (TQ), Chuyển đổi (CD), Độc đoán (DD) để ch ng tỏ giữa chúng c mối liên h với nhau và cho th y vi c phân tích hồi quy tuyến tính ở bước tiếp theo là phù h p.

ên cạnh đ , cũng thực hi n mối tương quan tuyến tính giữa các biến độc lập với nhau để xem c hi n tư ng tương quan chặt chẽ giữa các biến độc lập với nhau

hông, cũng như c d u hi u xảy ra hi n tư ng đa cộng tuyến trong mô h nh hồi quy tuyến tính hay hông và đưa ra nhận xét

Để đánh giá tương quan giữa các biến, tác giả dựa trên ết quả kiểm định tương quan c đư c t kết quả phân tích dữ li u t SPSS Thông thường, để đánh giá hai biến c mối tương quan với nhau hay hông, tác giả sử dựa trên giá trị Sig. nhỏ hơn m c ý nghĩa (thường là 0,05) th tương quan giữa hai biến c ý nghĩa và ngư c lại.

T Bảng 4.17, kết quả ma trận h số tương quan ta th y các biến độc lập Trao quyền (TQ), Chuyển đổi (CD), Dân chủ (DC) đều c mối liên h tuyến tính đối với biến phụ thuộc cụ thể ở đây là mối tương quan cùng chiều h số dương Nhưng biến độc lập Độc đoán (DD) lại c h số tương quan -0,102, sig là 0,141 vậy hông c mối tương quan giữa biến độc lập Độc đoán (DD) và biến phụ thuộc Sự hài lòng (HL). Về các biến ảnh hưởng đến Sự hài lòng (HL) th biến Chuyển đổi (CD) c h số tương quan cao nh t là 0,652 tiếp theo là biến Trao quyền (TQ) 0,609. Biến còn lại Dân chủ (DC) c h số tương quan đều dương há cao là 0,377 Đồng thời, t t cả các biến độc lập với biến phụ thuộc đều c h số Sig nhỏ hơn 0,05 do đ sẽ bác bỏ

giả thuyết là hông c

Cũng t ma trận h số tương quan ta xem xét mối quan h giữa các biến độc lập với

53

cộng tuyến tại đây và sẽ tiến hành iểm định ở bước sau.

Bảng 4.17: Bảng ma trận tƣơng quan HL TQ CD DC DD

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

nhằm đánh giá cụ thể sự ảnh hưởng của các biến độc lập đến biến phụ thuộc.

4.4.2. Phân tích hồi quy tuyến tính

• Đánh giá và iểm định độ phù h p của mô h nh

Thực hi n phân tích bằng phương pháp Enter, Bảng 4.18 cho th y h số R2 hi u chỉnh bằng 0,665 c nghĩa là các biến độc lập giải thích đư c 66,5% sự biến thiên của biến phụ thuộc, phần còn lại do ảnh hưởng của các biến ngoài mô h nh và sai số ngẫu nhiên.

Theo mô h nh (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008), kết quả kiểm định Durbin-Watson (DW) cho trị số bằng 2,116 gần bằng 2,0 ch ng tỏ hông c tương quan chuỗi bậc nh t Ngoài ra, giá trị DW = 2,116 nằm trong khoảng 1,5 đến 2,5 nên ết quả hông vi phạm giả định tự tương quan chuỗi bậc nh t (Yahua Qiao, 2011).

Bảng 4.18: Bảng tổng hợp mô hình

Mô h nh

1

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

Tuy nhiên, giá trị R2 hi u chỉnh chỉ thể hi n đư c sự phù h p của mô h nh và dữ li u mẫu (chưa đảm bảo m c độ đại di n cho cả đám đông tổng thể), do đ xem xét sự phù h p của mô h nh hồi quy tổng thể, cần tiếp tục thực hi n kiểm định F.

Bảng 4.19: Bảng ANOVA

Mô h nh

1

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

Kiểm định F sử dụng trong bảng phân tích phương sai ANOVA là phép iểm định giả thuyết về độ phù h p của mô h nh hồi quy tuyến tính Trong Bảng 4.19 cho

55

th y giá trị Sig = 0,000 nên mô h nh hồi quy tuyến tính là phù h p với tổng thể (các βi ≠ 0)

Xác định tầm quan trọng của các biến trong mô h nh

Bảng 4.20: Kết quả hệ số hồi quy lần 1

Mô h nh Hằng số TQ 1 CD DC DD

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

Kết quả hồi quy (Bảng 4.20) cho th y, t t cả các biến độc lập TQ, CD, DC đều c giá trị Sig <0,05, c nghĩa là t t cả các biến này đều c ảnh hưởng đến Sự hài lòng của nhân viên H số hồi quy chuẩn h a của t t cả các biến độc lập đều c h

số hồi quy β > 0 nên các yếu tố này c ảnh hưởng cùng chiều với yếu tố Sự hài lòng (HL). Nếu h số hồi quy β này càng lớn th m c độ ảnh hưởng của các biến thành phần tương ng đến biến Sự hài lòng của nhân viên càng cao. Chi tiết kết quả phân tích hồi quy lần 1 cho th y yếu tố Chuyển đổi (CD) c ảnh hưởng nhiều nh t đến Sự

hài lòng của nhân viên (β = 0,476), ế đến là yếu tố Trao quyền (TQ) c β = 0,452 Cuối cùng là yếu tố Dân chủ (DC) c β = 0,23 ảnh hưởng ít nh t đến Sự hài lòng

56

Bảng 4.21: Kết quả hệ số hồi quy lần 2

Mô h nh Hằng số TQ 1 CD DC

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

Chi tiết kết quả phân tích hồi quy lần 2 (Bảng 4.21) cho th y yếu tố Chuyển đổi (CD) c ảnh hưởng nhiều nh t đến Sự hài lòng của nhân viên (β = 0,474), ế đến là yếu tố Trao quyền (TQ) c β = 0,452 Cuối cùng là yếu tố Dân chủ (DC) c β

= 0,232 ảnh hưởng ít nh t đến Sự hài lòng của nhân viên Phương tr nh hồi quy chuẩn hoá như sau:

HL = 0,474*CD+0,452*TQ+0,232*

Trong đ : HL là Sự hài lòng; CD là phong cách lãnh đạo Chuyển đổi; TQ là phong cách lãnh đạo Trao quyền; DC là phong cách lãnh đạo Dân chủ.

4.4.3. Đánh giá các giả định hồi quy

Do mô h nh hồi quy tuyến tính đư c thực hi n với một số giả định và mô h nh chỉ thực sự c ý nghĩa hi các giả định này đư c đảm bảo V vậy, để đảm bảo độ tin cậy của mô h nh, tác giả tiến hành dò t m vi phạm các giả định cần thiết trong hồi quy tuyến tính

Kiểm định vi phạm đa cộng tuyến của mô h nh.

sai (VIF) của các biến độc lập c ý nghĩa đến mô h nh th p nh t là 1,050 và lớn nh t là 1,131 Theo quan điểm của Nguyễn Đ nh Thọ (2011) cho rằng VIF > 2 mới làm mô h nh bị đa cộng tuyến V vậy, kết luận rằng mô h nh hông xảy ra hi n tư ng đa cộng tuyến và loại bỏ nghi ngờ đa cộng tuyến ở phân tích tương quan trước đ

Kiểm định liên h tuyến tính thông qua phân tích biểu đồ phân tán Scatterplot.

Trong H nh 4 5, c thể th y phần dư phân tán ngẫu nhiên trong một vùng xung quanh đường hoành độ 0 (đồ thị biểu diễn phần dư chuẩn h a ở trục tung), kết h p giữa giá trị phần dư và giá trị ước lư ng t phương tr nh hồi quy hông h nh thành b t k một quy luật nào, điều này cho th y giả định vi phạm tuyến tính hông bị vi phạm.

Hình 4.5: Biểu đồ Scatterplot

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

58

Kiểm định phân phối chuẩn phần dư thông qua phân tích biểu đồ tần số của các phần dư Histogram

Phần dư c thể hông tuân theo phân phối chuẩn v các lý do như: sử dụng sai mô h nh, phương sai hông phải là hằng số, số lư ng các phần dư hông đủ nhiều để phân tích V vậy, cần thực hi n nhiều cách hảo sát hác nhau và trong phân tích này, tác giả sử dụng biểu đồ tần số của các phần dư Histogram.

T biểu đồ Histogram (H nh 4 6) ta th y, giá trị Trung b nh Mean của phần dư bằng 7,36E (-15) gần bằng 0, và độ l ch chuẩn bằng 0,990 gần bằng 1 nên c cơ sở kết luận phần dư c phân phối chuẩn.

Hình 4.6: Biểu đồ Histogram của phần dƣ

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

Ngoài ra, nh n vào biểu đồ P-P plot (H nh 4 7) biểu diễn các điểm quan sát thực tế tập trung há nhiều sát đường chéo cho th y dữ li u phần dư c phân phối chuẩn.

Như vậy, với kết quả của các thao tác dò t m vi phạm giả định cần thiết v a tr nh bày cho th y mô h nh hồi quy tuyến tính đư c xây dựng hông vi phạm các giả định cần thiết trong hồi quy tuyến tính và c thể dùng để kiểm định các giả thuyết đã đề ra.

Hình 4.7: Biểu đồ P-P

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

60

4.5. Kiểm định giả thuyết

Kết quả hồi quy ở Bảng 4.21 cũng chỉ ra rằng, các giá trị Sig của 3 biến độc lập nhỏ hơn 0,05 Do đ , c cơ sở kết luận rằng các biến độc lập này ảnh hưởng ở m c c ý nghĩa đến Sự hài lòng của nhân viên Như vậy, 4 giả thuyết nghiên c u đư c tr nh bày trong Chương 2, th H1, H2, H3 đư c ch p nhận và H4 bị bác bỏ do sig lớn hơn 0,05.

Các giả thuyết nghiên c u về các yếu tố ảnh hưởng đến Sự hài lòng của nhân viên, sau hi iểm định đư c tr nh bày trong Bảng 4.22.

Bảng 4.22: Tóm tắt kết quả kiểm định giả thuyết

Giả thuyết

H1

H2

H3

4.6. Kiểm định sự khác biệt về Sự hài lòng theo đặc điểm cá nhân

4.6.1. Kiểm định sự khác biệt theo giới tính

Bảng 4.23: Kiểm định Levene Test theo giới tính

1,542

Kiểm định Levene’s Test về phương sai bằng nhau cho h 0,216 > 0,05 (Bảng 4.23) nên ta

hông hác bi t. Giả thuyết này đư c ch p nhận.

Bảng 4.24: Bảng thống kê mô tả Sự hài lòng theo giới tính

Nam Nữ Tổng

Bảng 4.24 thống

lần lư t là 3,5929 và 3,7052 cho th y Sự hài lòng của nhân viên nam là cao hơn so với nhân viên nữ.

4.6.2. Kiểm định sự khác biệt theo độ tuổi

Kiểm định Levene Test (Bảng 4.26) phương sai cho th y giá trị Sig. bằng 0,151> 0,05 nên ết luận phương sai giữa các nh m độ tuổi là hông hác bi t.

Bảng 4.26: Kiểm định Levene Test theo nhóm tuổi

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

62

Bảng 4.27 thống ê mô tả Sự hài lòng theo nh m tuổi cho th y, chỉ số trung b nh của các nh m độ tuổi dao động t 3,6111 đến 3,9531. Số tuổi càng tăng th Sự hài lòng của nhân viên càng tăng, nhưng hông tuyến tính và tăng hông r r t giữa nh m 25 tuổi đến 40 tuổi Nh m làm vi c trên 40 tuổi c điểm trung b nh cao nh t là 3,9531.

Bảng 4.27: Bảng thống kê mô tả Sự hài lòng theo nhóm tuổi

Dưới 25 T

T

Trên 40

Tổng

4.6.3. Kiểm định sự khác biệt theo Thời gian công tác

Bảng 4.29: Kiểm định Levene Test theo Thời gian công tác

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

Kiểm định Levene Test (Bảng 4.29) phương sai cho th y giá trị Sig. bằng 0,330 > 0,05, nên ết luận phương sai giữa các nh m Thời gian công tác là hông

hác bi t.

Bảng 4.30 thống ê mô tả Sự hài lòng theo Thời gian công tác cho th y, điểm trung b nh của các nh m Thời gian công tác dao động t 3,648 đến 3,80 Trong đ , nh m nhân viên làm vi c t 3 đến 5 năm c điểm trung b nh th p nh t là 3,648.

Ngư c lại, nh m nhân viên làm vi c trên 10 năm c điểm trung b nh cao nh t là 3,80.

Bảng 4.30: Bảng thống kê mô tả Sự hài lòng theo Thời gian công tác

Dưới 3 năm T 3 đến 5 năm T 5 đến 10 năm

Trên 10 năm Tổng

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

4.6.4. Kiểm định sự khác biệt theo Trình độ học vấn

Bảng 4.32: Bảng thống kê mô tả Sự hài lòng theo Trình độ học vấn

Lao động phổ thông Trung c p, Cao đẳng Đại học Sau đại học Tổng

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

Bảng thống ê mô tả (Bảng 4.32) cho th y, điểm trung b nh của các nh m Tr nh độ học v n dao động t 3,6378 đến 3,9583 Trong đ , nh m sau đại học c điểm trung b

nh cao nh t là 3,9583 Tuy nhiên, hông phải nh m Lao động phổ thông mà nh m trung c p, cao đẳng lại c điểm trung b nh th p nh t là 3,6378.

Bảng 4.33: Kiểm định Levene Test Trình độ học vấn

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

Kiểm định phương sai về Tr nh độ học v n (Bảng 4.33) cho th y giá trị Sig. bằng 0,697 > 0,05, nên ết luận phương sai giữa các nh m Tr nh độ học v n là

hông hác bi t.

4.7. Nhận xét kết quả nghiên cứu

So sánh kết quả với thực tiễn tại Công ty

Nghiên c u cho kết quả 3 phong cách lãnh đạo ảnh hưởng đến Sự hài lòng trong công vi c của nhân viên tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa nh Trong đ phong cách lãnh đạo Chuyển đổi ảnh hưởng mạnh nh t đến Sự hài lòng của nhân viên Kết quả này hơi hác với các dự đoán của chuyên gia, đa số các chuyên gia dự đoán phong cách lãnh đạo Trao quyền sẽ ảnh hưởng lớn nh t, sau đ là đến phong cách lãnh đạo Chuyển đổi Tuy nhiên ết quả cũng là h p lý đối với

thực tiễn tại Vi t Nam cũng đang bắt kịp xu hướng toàn cầu, trong đ Công ty cũng một trong những là doanh nghi p xây dựng lớn nh t, đã vươn m nh ra các nước trong khu vực ngay cả Trung Đông C r t nhiều nhân viên hi n tại của Công ty là nhân viên ngoại quốc, nên lãnh đạo cũng phải hông ng ng thay đổi tư duy, tăng cường kiến th c, văn h a để bắt kịp xu hướng của thế giới trong quản trị con người.

Phong cách lãnh đạo Trao quyền đ ng th hai trong ảnh hưởng đến Sự hài lòng của nhân viên Hằng năm c hàng chục dự án lớn đư c thực hi n bởi công ty nên các lãnh đạo cần phân bổ công vi c phân chia thời gian h p lý, thực hi n trao quyền cho những người tài c hả năng thực hi n dự án Hoạt động trao quyền đư c thực hi n ở Công ty thường xuyên, mỗi dự án đều c Ban Giám đốc, các lãnh đạo trong dự án đều c quyền quyết định nh t định để các công vi c đư c nhanh ch ng đáp ng yêu cầu t chủ đầu tư

viên Dân chủ luôn đư c nhân viên đánh giá cao v n n i lên tiếng n i của m nh, nhưng đặc thù của ngành xây dựng đôi

quyết định nên cần c những điều chỉnh kết h p.

Phong cách lãnh đạo Độc đoán hông ảnh hưởng đến Sự hài lòng của nhân viên, cũng đặc thù ở công ty xây dựng c

buộc làm đúng mới đạt yêu cầu dẫn đến sự xáo trộn trong đánh giá của ng viên V nếu phong cách lãnh đạo Độc đoán đơn thuần trong thực tế sẽ ảnh hưởng ngư c chiều đến Sự hài lòng của nhân viên Do vậy nên ết quả đưa ra đối với yếu tố này là phù h p.

So sánh kết quả với các nghiên cứu trƣớc đây

Các ết quả nghiên c u trên thế giới đều cho th y sự đa dạng rằng mỗi tổ ch c c một hoặc c nhiều phong cách lãnh đạo ảnh hưởng đến Sự hài lòng của nhân viên Nghiên c u về Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa nh cho th y c 3

yếu tố đưa vào nghiên c u đều c ảnh hưởng đến Sự hài lòng của nhân viên với những m c ảnh hưởng hác nhau và 1 yếu tố hông ảnh hưởng đây là ết quả b nh thường trong doanh nghi p.

So với nghiên c u của Hà Nam Khánh Giao, Phan Chí Hùng (2018), đư c thực hi n tại Quận ủy Quận 3 TP. HCM cho kết quả giống với tác giả là phong cách Chuyển đổi c ảnh hưởng mạnh nh t đến Sự hài lòng của nhân viên Ngoài ra, nghiên c u hác nhau ở phong cách lãnh đạo Độc đoán, phong cách này hông ảnh hưởng đến Sự hài lòng của nhân viên trong nghiên c u ở Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa nh, nhưng vẫn đ ng vai trò ảnh hưởng cùng chiều đến Sự hài lòng của nhân viên trong nghiên c u của Quận ủy Quận 3.

Cũng so sánh với một nghiên c u hác của Jony và cộng sự (2019) đư

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 74 -74 )

×