0
Tải bản đầy đủ (.docx) (147 trang)

Giả thuyết nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 35 -38 )

Dựa trên cơ sở lý thuyết cùng với sự kế th a nghiên c u của tác giả trong và ngoài nước th y rằng mô h nh nghiên c u của tác giả Kurt Lewin (1939) với 3 phong cách lãnh đạo cơ bản vẫn còn ảnh hưởng đến ngày hôm nay, hi các nghiên

c u liên quan ế th a và phát triển yếu tố dựa trên nghiên c u này Các nghiên c u trong nước liên quan như Hà Nam Khánh Giao, Phan Chí Hùng (2018), Nguyễn Bảo Trân (2015) đều cho th y sự phù h p với nghiên c u đặc trưng trong các tổ ch c với 4 phong cách lãnh đạo thường hi n di n trong tổ ch c bao gồm: Trao quyền (Tự do), Chuyển đổi, Dân chủ, Độc đoán Kết quả đều đưa rằng những phong cách lãnh đạo này ảnh hưởng đến Sự hài lòng của nhân viên trong tổ ch c theo m c độ hác nhau Thực tế tại doanh nghi p nhiều chuyên gia cũng nhận định rằng c nhiều hơn một phong cách lãnh đạo ảnh hưởng đến Sự hài lòng của nhân viên tại công ty Vậy chúng ta đưa ra các giả thuyết nghiên c u.

2.3.1.1. Phong cách lãnh đạo Trao quyền (Tự do)

Theo Cherry (2019), Trao quyền là một phong cách lãnh đạo trong đ các nhà lãnh đạo chia sẻ quyền lực và cho phép các thành viên trong nh m đưa ra những quyết định trong công vi c Nhưng theo ass (1985), lãnh đạo theo phong cách Trao quyền là hông tin tưởng vào năng lực giám sát của chính m nh, hông c mục

tiêu r ràng về cách th c làm vi c để giúp nh m đưa ra quyết định và sẽ để lại nhiều gánh nặng cho nhân viên c p dưới. Những nhân viên c p dưới hông đủ năng lực quyết định thường r t dễ đưa ra những quyết định sai lầm ảnh hưởng đến công ty, tổ ch c.

Ở Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa nh các công trường đều c những lãnh đạo tầm trung, những kỹ sư inh nghi m với đặc thù thi công trong ngành xây dựng C nhiều quyết định mà người lãnh đạo c p trên cần phải chia sẻ với nhân viên của m nh để công vi c đư c diễn ra đúng ế hoạch. Một số nghiên

c u hác như Kurt Lewin (1939), cho rằng nhân viên cảm th y thoải mái và đư c tự quyết trong công vi c của họ, Mukhles Al-ababneh (2013) cũng ch ng tỏ c một

mối quan h cùng chiều với Sự hài lòng của phong cách lãnh đạo trao quyền với Sự hài lòng trong công vi c của nhân viên.

T đ tác giả đưa ra giả thuyết:

H1: Phong cách lãnh đạo Trao quyền có ảnh hƣởng cùng chiều (+) đến Sự hài lòng của nhân viên tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.

2.3.1.2. Phong cách lãnh đạo Chuyển đổi

Theo Bass (1985), lãnh đạo Chuyển đổi bao gồm bốn hía cạnh liên quan đến vi c đạt đư c sự tôn trọng, tin tưởng, sự tự tin của nhân viên và truyền tải một cách mạnh mẽ ý nghĩa của nhi m vụ đến họ. Phong cách lãnh đạo này gây ảnh hưởng thông qua những phẩm ch t và hành vi lôi cuốn, hơi dậy động lực, truyền cảm

h ng, ích thích trí tu sáng tạo và quan tâm đến t ng cá nhân nhân viên Lãnh đạo truyền cảm h ng là truyền đạt tầm nh n một cách lưu loát và tự tin, tăng cường sự lạc quan, nhi t t nh và đưa ra những lời động viên để tiếp thêm năng lư ng cho nhân viên. Sự ích thích trí tu là huyến hích người hác nh n nhận những v n đề cũ theo cách mới, bồi dưỡng sự sáng tạo và nh n mạnh vi c sử dụng trí tu . Sự xem xét cá nhân là vi c chú ý đến t ng cá nhân trong tổ ch c, làm cho mỗi cá nhân cảm th y c giá trị, và công nhận sự đ ng g p của mỗi cá nhân là quan trọng.

Các nghiên c u liên quan cho th y. Mối liên h tích cực và c ý nghĩa giữa phong cách lãnh đạo Chuyển đổi với Sự hài lòng của nhân viên.

T đ tác giả đưa ra giả thuyết:

H2: Phong cách lãnh đạo Chuyển đổi có ảnh hƣởng cùng chiều (+) đến Sự hài lòng của nhân viên tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.

2.3.1.3. Phong cách lãnh đạo Dân chủ

Theo Cherry (2019), lãnh đạo Dân chủ hay còn đư c gọi là lãnh đạo c sự tham gia của tập thể nh m, một loại phong cách lãnh đạo mà nhân viên trong nh m tham gia tích cực hơn trong quá tr nh ra quyết định. Trong h thống lãnh đạo Dân chủ vi c ra quyết định hông tập trung vào b t k ai, ch t lư ng của quyết định đư c đánh giá của nhiều người (Puni và cộng sự, 2014) Ngư c lại, Nwachoka &

22

Iheriohanma (2015) cho rằng tùy thuộc vào đ ng g p của nhân viên c p dưới và tr nh độ của họ sẽ làm tăng hả năng đưa ra những quyết định ém cỏi Điều này c thể n i là tác động tiêu cực đến tổ ch c và phát sinh những h lụy hông đáng c . Về lý thuyết phong cách lãnh đạo Dân chủ tốt đối với Sự hài lòng của nhân viên

nhưng để đưa ra ết quả sẽ m t nhiều thời gian và nỗ lực Tuy nhiên, c p dưới luôn mong muốn đư c khuyến hích chia sẻ ý iến của họ, lãnh đạo t đ cũng c thể

đưa ra những ý tưởng tốt hơn và giải pháp sáng tạo để giải quyết v n đề (Sadia & Aman, 2018).

Trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà nh c r t nhiều hoạt động cần đư c l y ý iến biểu quyết của nhân viên và cũng đề cao những đ ng g p của các cá nhân xu t sắc với tổ ch c Dân chủ đư c thực hi n ở cả khối văn phòng và công trường thi công

T đ tác giả đặt giả thuyết:

H3: Phong cách lãnh đạo Dân chủ có ảnh hƣởng cùng chiều (+) đến Sự hài lòng của nhân viên tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.

2.3.1.4. Phong cách lãnh đạo Độc đoán

Một kiểu lãnh đạo đư c đặc trưng bởi sự kiểm soát cá nhân đối với các hành động của t t cả các thành viên trong nh m Thông thường các nhà lãnh đạo độc đoán đưa ra những lựa chọn quyết định dựa trên niềm tin của họ, hiếm hi xem xét lời huyên của người hác đòi hỏi sự kiểm soát tuy t đối đối với nh m, theo Cherry (2019). Những kiểu lãnh đạo muốn c p dưới của m nh thực hi n đúng các ch c năng hi họ chỉ huy và hông đư c làm hác ý họ, theo AI Khaijeh (2018). Theo Armstrong (2012) cho rằng lãnh đạo Độc đoán c thể hữu ích trong các t nh huống

khẩn c p nơi c một lãnh đạo sáng suốt, công bằng và c sự hiểu biết về lực lư ng lao động đi theo hargavi & Yaseen (2016), lãnh đạo theo phong cách độc đoán sẽ

r t hữu ích hi công ty đối mặt với một cuộc khủng hoảng hoặc một v n đề khẩn c p đòi hỏi sự phản hồi ngay lập t c.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà nh là một tập đoàn xây dựng c nhiều dự án đư c thực hi n trong những khoảng thời gian g p rút nên sẽ c r t

nhiều quyết định khẩn c p để đáp ng thời gian và yêu cầu của chủ đầu tư Công ty cũng đào tạo và tuyển dụng những lãnh đạo sáng suốt c đủ kỹ năng thực hi n những quyết định g p rút

Tuy nhiên, phong cách lãnh đạo độc đoán dễ dẫn đến sự b t đồng quan điểmvà phẫn nộ giữa các thành viên trong nh m Các nhà lãnh đạo độc đoán c xu hướng bỏ qua những đề xu t mới và hông tham hảo ý iến của các thành viên hác V vậy, các thành viên cảm th y ỹ năng và ý iến đ ng g p của m nh hông đư c tôn trọng và hông hài lòng.

T đ tác giả đưa ra giả thuyết:

H4: Phong cách lãnh đạo Độc đoán có ảnh hƣởng ngƣợc chiều (-) đến Sự hài lòng của nhân viên tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 35 -38 )

×