0
Tải bản đầy đủ (.docx) (147 trang)

Thiết kế cứu định tính

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 42 -43 )

Phỏng v n chuyên gia

Để đề xu t mô h nh nghiên c u, tác giả căn c trên cơ sở lý thuyết cùng với sự kế th a c điều chỉnh và thang đo phong cách lãnh đạo đa thành phần để đo lường phong cách lãnh đạo Tác giả đề xu t các thành phần của phong cách lãnh đạo đến Sự hài lòng của nhân viên, tham khảo ý iến chuyên gia Mô h nh nghiên c u đề xu t chính th c bao gồm 4 thành phần: Phong cách lãnh đạo Trao quyền, phong cách lãnh đạo Chuyển đổi, phong cách lãnh đạo Dân chủ và phong cách lãnh đạo Độc đoán.

Tác giả tiến hành phỏng v n 5 chuyên gia hi n đang làm vi c tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà nh để t m hiểu các thành phần của phong cách lãnh đạo ảnh hưởng đến Sự hài lòng của nhân viên tại Công ty và hi u chỉnh các yếu tố trong mô h nh nghiên c u đã đề xu t. Tiêu chí lựa chọn các chuyên gia bao gồm: đang giữ vai trò lãnh đạo trong Công ty (Giám đốc khối MEP, ph Giám đốc phòng đ u thầu, Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng tài chính), thời gian bổ nhi m ch c vụ t 6 tháng trở lên

(Chi tiết: Dàn bài phỏng vấn chuyên gia: Phụ lục 1). Thảo luận nh m

Để bảng câu hỏi sát với thực tế của doanh nghi p và thu đư c dữ li u chính xác hơn Tác giả mời 10 ng viên hi n đang công tác tại các phòng ban của Công ty

Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa nh tham gia khảo sát g p ý và hi u chỉnh bảng câu hỏi, để kiểm tra xem câu hỏi c dễ hiểu hông, nội dung c phù h p với thực tế

hông, cần điều chỉnh và thêm các yếu tố nào

27

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 42 -43 )

×