0
Tải bản đầy đủ (.docx) (147 trang)

Đối với phong cách lãnh đạo Chuyển đổi

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 93 -94 )

Đây là phong cách lãnh đạo ảnh hưởng lớn nh t đến Sự hài lòng của nhân viên với h số Beta=0,474. Kết quả thống ê trung b nh cho th y rằng các ng viên đánh giá cao nh t vi c lãnh đạo công ty chú trọng đến vi c “Truyền cảm h ng cho nhân viên phát triển theo chiều hướng tích cực với h số trung b nh là 3,71 Cùng với

vi c họ cảm th y rằng “Lãnh đạo là một t m gương về đạo đ c công bằng và chính trực cùng với “Lãnh đạo luôn lạc quan hi n i về tương lai của tổ ch c cũng đư c đánh giá cao với h số 3,61.

Như vậy nhân viên đánh giá cao vi c đư c lãnh đạo truyền cảm h ng trong công vi c, cũng hài lòng hơn với công vi c của m nh, v vậy lãnh đạo cần thường xuyên trao đổi t m hiểu nguy n vọng của nhân viên, truyền cảm h ng thông qua hành động cụ thể. Tôn trọng đặt niềm tin vào nhân viên của m nh, luôn công bằng công tâm chính trực Đặt ra những k vọng h p lý định hướng cho sự nghi p của nhân viên trong Công ty Các cá nhân xu t sắc cần đư c quan tâm nhiều hơn để họ th y đư c tương lai của m nh hi gắn b với Công ty sẽ giúp giữ chân đư c người tài Cần c những h a đào tạo cho lãnh đạo theo phong cách Chuyển đổi để nâng cao năng lực kỹ năng của người lãnh đạo. Công ty cũng nên sắp xếp những cuộc họp thường niên phổ biến quán tri t những mục tiêu, định hướng phát triển r ràng đến các lãnh đạo và đảm bảo rằng các nhân viên đều hiểu đư c mục tiêu của công ty.

Ở phương di n chuyển giao và tuyển dụng, Công ty cần đẩy nhanh chuyển giao quyền cho các lãnh đạo trẻ như đã thực hi n t Chủ tịch Lê Viết Hải sang tổng giám đốc Lê Viết Hiếu năm 2020 Phòng nhân sự cần đề xu t cân nhắc những vị trí cần sự đổi mới sáng tạo để các lãnh đạo trẻ c nhiều điều ki n tham gia vào các vị trí này Các nhân sự mới đư c đào tạo bài bản là những thế h phát triển của các phong cách lãnh đạo chuyển đổi sẽ giúp công ty c những bước đi mới sau hơn 30

năm phát triển. Ngoài ra các nhân sự lãnh đạo c thâm niên trong công ty cũng cần đư c tham gia những lớp học về lãnh đạo kiểu mới t các chuyên gia đầu ngành trong nước, ngoài nước để cập nhật những kiến th c mới nâng cao ỹ năng lãnh đạo chuẩn bị cho những bước phát triển của Công ty.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 93 -94 )

×