0
Tải bản đầy đủ (.docx) (147 trang)

Đối với phong cách lãnh đạo Dân chủ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 95 -96 )

Kết quả phân tích hồi quy cho th y với h eta=0,232, phong cách lãnh đạo Dân chủ sẽ ảnh hưởng cùng chiều đến Sự hài lòng của nhân viên công ty Thống ê trung b nh cho th y rằng các ng viên đánh giá cao nh t đối với vai trò của lãnh đạo khi “Mong muốn các thành viên trong nh m liên ết với nhau để giải quyết công

vi c với h số 3,72 cao nh t trong các biến quan sát Cùng với vi c họ cảm th y rằng “Lãnh đạo luôn tạo điều ki n cho nhân viên thể hi n sự sáng tạo của m nh cũng đư c đánh giá cao với h số 3,65.

Vi c áp dụng phong cách lãnh đạo Dân chủ sẽ dẫn đến b t đồng quan điểm đồng thời c những tr hoãn trong vi c đưa ra quyết định đặc bi t trong các dự án Lãnh đạo phải hiểu đư c vai trò của m nh quan trọng trong kết nối các nhân viên lại với nhau để đưa ra những nhận định giải pháp sáng suốt. Khuyến hích nhân viên đưa ra những giải pháp sáng tạo, trong trường h p này người lãnh đạo cũng cần kỹ năng tâm lý héo léo để nhân viên hiểu đư c rằng các ý iến của họ đều đư c ghi nhận Xem xét đánh giá những v n đề nào cần l y ý iến đ ng g p của nhân viên, đồng thời cho phép nhân viên tham gia vào các quyết định liên quan đến dự án mà họ đang phụ trách

Để nuôi dưỡng sự gắn kết và hòa nhập các lãnh đạo nên huyến hích nhân viên tham gia vào các công vi c chung của tổ ch c như v sinh công trường, văn phòng vào cuối tuần các hoạt động cộng đồng hác với tinh thần đ ng g p và cầu tiến Lãnh đạo cần sẵn sàng lắng nghe những mối quan tâm của họ, nhân viên sẽ cảm th y đư c tôn trọng và sẵn sàng cống hiến cho doanh nghi p. Nếu các ý iến đ ng g p của nhân viên là hi u quả cho tổ ch c th các lãnh đạo cần ghi nhận và

tuyên dương để ngày càng c nhiều sự đ ng g p hơn cho Công ty.

Mỗi phong cách lãnh đạo đư c phát huy với m c độ phù h p hác nhau trong một số môi trường nh t định. Vậy nên cần phối h p với các phong cách lãnh đạo

hác nhau để linh động trong các công vi c hác nhau của Công ty.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 95 -96 )

×