0

Sự khác biệt giữa các huyện ở Meghalaya: Cách tiếp cận phát triển con người

6 1 0
  • Sự khác biệt giữa các huyện ở Meghalaya: Cách tiếp cận phát triển con người

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:47

Bài báo này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá và chỉ ra mức độ của vấn đề bất bình đẳng về phát triển con người tại Bang Megahalaya thông qua các số liệu sơ cấp. Nghiên cứu cũng đã cho thấy sự phát triển về con người không đồng đều trên địa bàn 7 huyện và sự chênh lệch giữa khu vực thành thị và nông thôn, giữa nam và nữ trong Bang. Có sự khác biệt có ý nghĩa về mức độ sử dụng thu nhập và phi thu nhập đạt được giữa các huyện. Mời các bạn cùng tham khảo! SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC HUYỆN Ở MEGHALAYA: CÁCH TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Purusottam Nayakvà Santanu Ray Bài báo thực nhằm mục đích đánh giá mức độ vấn đề bất bình đẳngvề phát triển người Bang Megahalaya thông qua số liệu sơ cấp Nghiên cứu cho thấy phát triển người không đồng địa bàn huyện chênh lệch khu vực thành thị nông thôn, nam nữ Bang Có khác biệt có ý nghĩa mức độ sử dụng thu nhập phi thu nhập đạt huyện Sự bất bình đẳng thành tựu kinh tế mức cao Tuy nhiên, sử dụng số khác biệt công cho thấy số số phi thu nhập số tăng cường giáo dục trường học tỷ lệ tử vong trẻ tuổi có khác biệt mức độ khác số kinh tế, nguyên nhân thực quan tâm Bên cạnh đó, sự bất bình đẳng số kinh tế cao nhiều so với bất bình đẳng số HDI Bằng chứng cho thấy thiếu hụt lớn nhiều mặt mức độ khác HDI nay, nhu cầu cấp bách cần giải cần thiết phải thiết kế lại sách trực tiếp ảnh hưởng đến phúc lợi người dân Từ khóa : số phát triển người, số giáo dục, số sức khỏe, số thu nhập, số tiêu thụ, chênh lệch, bất bình đẳng Bourguignon, miền Đông Bắc Ấn Độ, Meghalaya I Giới thiệu : Meghalaya bảy Bang nằm phía đơng bắc Từ năm 1980 đến năm 19990, Bang cho thấy có phát triển đáng kể phương diện kinh tế phát triển người Bên cạnh đó, kích thước khu vực phát triển kinh tế đáng lo ngại Có chênh lệch kể mức độ thu nhập kinh tế phát triển người huyện/ khu vực Tuy vậy, để đạt mức phát triển người mức độ cho toàn bang cần thiết phải xem xét kĩ lưỡng Cần có tranh tồn cảnh phát triển khác vùng/ huyện [1] Bằng cách phát thiếu hụt khác biệt, đưa biện pháp hữu hiệu nhằm định hướng lại ưu tiên hành động cho cộng đồng mục tiêu hướng tới kế hoạch phát triển lấy người làm trung tâm cho Megahalaya Sau trình bày chủ đề nghiên cứu, chúng tơi xin trình bày đặc trưng tiểu bang Megahalaya từ nguồn thông tin thứ cấp Sau chúng tơi nghiên cứu số phát triển người (HDI) tiểu bang với số cấp độ khu vực/ huyện Tiếp phương pháp thống kê phát triển không đồng Megalaya Cuối cùng, rút kết luận phát quan trọng số đề xuất sách II Đặc điểm tiểu bang : 2.1 Đặc điểm chung : Meghalaya bang nhỏ Ấn Độ Bang phần lớn có tộc sinh sống với chế độ mẫu hệ vùng đồi núi giáp với biên giới Bangladesh Bang có tổng diện tích 22,420 km2, bao phủ 0,7% tổng diện tích đất nước Đây chủ yếu quê hương ba nhóm dân tộc, cụ thể là: Khasi: 45%, Garo 32,5% phần lại 22,5% đến từ nhiều cộng đồng dân tộc khác Trong bang có huyện, huyện khác nhiều mặt Về diện tích, phía tây đồi Khasi huyện lớn với khoảng 23% tổng diện tích khu vực, đó, phía nam huyện đồi Garo lại chiếm diện tích nhỏ (8,5%) Phía Đông khu vực huyện đồi Khasi nơi tập trung đông dân số Mật độ dân số cao ghi nhận phía Đơng huyện Khasi (292) phía tây Khasi (73) dân cư phân bố thưa thớt Tỷ lệ giới tính Bang 986 so với tỷ lệ trung bình quốc gia 940 Tỷ lệ thay đổi nhiều từ vùng cao khu vực phía đơng huyện đồi Khasi (1008) Jaintia (1008), vùng thấp khu vực huyện đồi phía nam Garo (942) Tiểu bang có tỷ lệ thị hóa thấp (19,6) so với tỷ lệ chung toàn quốc (27,78) tỷ lệ chênh lệch cao toàn huyện 2.2 Chỉ số phát triển người: Loại thông tin thứ hai thường sử dụng số thường coi yếu tố định phát triển người bao gồm: sản phẩm bình quân đầu người nước, tỷ lệ biết chữ, số lượng trường tiểu học trung học phổ thơng tính vạn dân, số giường bệnh 125 126 báo cáo [3] Tuy nhiên, lựa chọn thực tế mang tính khái niệm mang tính lựa chọn số.Việc thực tế hơn, bối cảnh quốc gia Ấn Độ 3.2 Dữ liệu, phương pháp nghiên cứu số: Nguồn liệu thứ sử dụng nghiên cứu bao phủ toàn huyện Bang Dữ liệu gắn liền với mười bảy khối phát triển cuả Bang lựa chọn ngẫu nhiên từ 39 khối, làng khối Các mẫu thành lập 1020 hộ gia đình để định mức an sinh phúc lợi địa điểm khác Bang Để tính toán mức độ phát triển người nghiên cứu thông qua hướng dẫn từ Ủy ban Kế hoạch với tư cách Nayak Thomas Về việc phát triển trí thức huyện: Tồn huyện đạt số phát triển người HDI theo nghiên cứu thấp: 0,404 Với số này, dù loại hình chuẩn xếp vào loại thấp (Bảng 1) Vì thế, tồn bang có thiếu hụt tới 60% Theo Báo cáo quốc gia số phát triển người năm 2001, số phát triển người huyện cải thiện lên đến 0.365 vào năm 1991 vượt qua số phát triển người trung bình tồn quốc 0.381 năm 1991 Huyện nhỏ tiểu bang Nam Garo có số phát triển người cao nhất, tới 0,544, đồng thời cung huyện vượt qua số phát triển trung bình tồn giới Huyện Tây Khasi có số phát triển người thấp nhất: 0,336 Huyện thể tốt phải chịu thiếu hụt lớn tới 45% huyện nghèo phải chịu thiếu hụt tới 66%.Trong huyện, lượng thiếu hụt số HDI nằm khoảng 45-66% Việc không dấy lên hồi chuông cảnh báo phạm vi bối cảnh toàn cầu mà phạm vi quốc gia Fig: 1: Index Values SG H eg lay a M JH EG H W GH Ri -B 2.5 1.5 0.5 EK H W KH viện phủ mức độ sẵn sàng bác sĩ, y tá vạn người Vào đầu năm 1990, khu vực phía nam huyện đồi Khasi có tỷ lệ thu nhập cao (8943 Ring- ghít), huyện Garo thấp (5148 Rs) Từ năm 2007 đến năm 2008, viễn cảnh thu nhập tồn bang có thay đổi nhẹ Khasi giữ ngun vị trí (31202Rs) huyện nhỏ Nam Garo vươn lên đứng thứ hai toàn bang (28749 Rs) Tương tự vậy, thay đổi tiến thu nhập bình quân đầu người Đơng Garo thay đổi vị trí huyện- Huyện Tây Khasi biết đến huyện nghèo toàn Bang Tuy nhiên, năm danh sách huyện giàu nghèo ba huyện không thay đổi Cũng thế, tỷ lệ thu nhập người giàu nghèo huyện không thay đổi đáng kể Tỷ lệ có ý nghĩa to lớn việc thể mức độ chênh lệch thu nhập, số xấu từ 1,74 giai đoạn 1993- 93 lên 1,83 gia đoạn 1999-00 Về tỷ lệ người biết chữ, so với tỷ lệ trung bình nước ( 74,04%) bang không chịu tụt hậu với tỷ lệ 74,4% người dân biết chữ Con số thay đổi từ 84,7% phía đơng huyện Khasi 61,1% huyện Jaintia Tỷ lệ biết chữ nam nữ có chênh lệch lại thấp cách đáng ngạc nhiên: 4,1% so với tỷ lệ cao đáng lo ngại cấp độ quốc gia trung bình 16,7% Cơ sở hạ tầng trường cấp I cấp II cho thấy mối liên hệ rõ ràng số lượng trường học với tỷ lệ người biết chữ Xét mặt sở hạ tầng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, huyện Nam Khasi đánh giá có chất lượng thấp so với huyện Bang III Chỉ số HDI Meghalaya: Mơ hình phát triển có ý định thay đổi hướng quan tâm từ số cho đầu người sang thành tựu bền vững đời sống người giáo dục, chăm sóc sức khỏe, mức độ tham gia vào việc định vấn đề, mà người dân cảm thấy họ tìm thấy lý để tiếp tục nâng cao chất lượng sống Vì vậy, việc kết hợp thành tựu với số thể phát triển người [Chỉ số phát triển người (HDI)] UNDP HDR vào năm 1990 [2] Mặc dù gặp phải nhiều hạn chế, trải qua năm, số HDI trở nên phổ biến chưa có đơn giản ln nhận đơng đảo ý Ủy ban Kế hoạch Chính phủ Ấn Độ sửa đổi phương pháp UNDP sang Economic Education Health HDI Sự đóng góp ba thành tựu phát triển người để đánh giá số phát triển người thể Hình Trong huyện, thành tựu giáo dục đứng vị trí cao số số đánh giá mức độ HDI.Trừ huyện Jaintia, số phát triển kinh tế, bên cạnh giáo dục sức khỏe cho thấy thiếu hụt trầm trọng tất huyện.Điều dẫn tới nhu cầu cấp bách cần phải giải 3.3 Khu vực nơi người dân có giáo dục phát triển: Nhằm mục đích tìm kịch cho phát triển người Meghalaya, chúng tơi tính tốn số HDI với tỷ lệ dân số trung bình huyện Chúng tơi nhận thấy khơng có khu vực Meghalaya đạt ngưỡng chuẩn HDI 0.5 (Bảng 2).Khu vực huyện Garo đứng đầu danh sách với số giáo dục đáng ngưỡng mộ lại đạt thành tựu sức khỏe thấp nhất.Khu vực huyện Khasi đứng đầu thành tựu phát triển kinh tế đứng thứ hai hai thành tựu lại.Khu vực huyện Jaintia dù đứng đầu mặt sức khỏe lại có thành tự thấp hai mặt cịn lại đứng vị trí cuối số HDI 3.4 Mối liên hệ thành phần giá trị HDI: Đặc điểm bật Ủy ban Kế hoạch xây dựng việc tính tốn số HDI bất bình đẳng điều chỉnh theo bình qn mức độ tiêu thụ thực (số Ring- ghít tháng) theo đầu người thay số thu nhập theo bình quân đầu người phát triển thành tựu kinh tế Việc sử dụng phổ biến UNDP Cụ thể hơn, việc thay đổi quản lý phần nhu cầu cần thiết phải có khái niệm số thước đo trực tiếp hiệu việc đánh giá mức độ an sinh xã hội người dân [4].Theo nghi nhận tăng lên đáng kể thành tựu kinh tế huyện Đây kết việc gia tăng số HDI Tuy nhiên, điều kiện sử IV Sự chênh lệch huyện : 4.1 Sự chênh lệch mức độ phát triển người : Mức độ chênh lệch số tương ứng với số tổng hợp (HDI) thể Bảng với mật độ dân số lấy theo cơng thức sau : [ Trungbình( X i )  p j 1 j X ij đó, p j tỷ trọng dân số huyện jth p j  giá trị thực thành phần ithcủa  dụng số so sánh lượng thu nhập, thay lượng tiêu thụ Nhằm phân biệt rõ ràng số số kinh tế tương tự nhau, muốn đề cập tới số tổng hợp HDI* xây dựng sở thu nhập bình qn Việc tính tốn bổ sung có vai trò trợ giúp so sánh phát triển người Meghalaya bang khác trình bày phần trước Từ số liệu Hình cho thấy, giá trị phát triển thành tựu kinh tế toàn bang tăng lên đến 51% với tỷ lệ tăng tối đa huyện Jaintia: khoảng 128% Trong đó, huyện tây Garo có tỷ lệ thấp nhất: 12% Tỷ lệ tăng huyện giúp cho tỷ lệ chung toàn bang tăng lên đến 17% Hình cho thấy khác biệt lớn số HDI số HDI* thấy huyện tây Khasi (28%), đến huyện Jaintian (24%) Fig: 2: Con Exp vs Incom e * 0.8 0.6 0.4 0.2 EK WK Ri-B JH EG WG SG Megh Fig: 3: HDI vs HDI* 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 EK WK Ri-B JH EG WG SGMegh Bảng cho thấy hệ số tương quan số khác Spearman khảo sát mức độ khác biệt chúng Các số cho thấy Thu nhập* tương ứng tỷ lệ thuận với Tiêu dùng, y tế, HDI HDI* Tuy nhiên số tiêu dùng với giáo dục, HDI HDI* có tương quan tỷ lệ nghịch Trong giáo dục có tỷ lệ thuận đáng kể so với HDI HDI*, y tế lại khơng có tương quan đáng kể với số khác, ngoại trừ thu nhập* Sự tỷ lệ nghịch Giáo dục Thu nhập*, Giáo dục Y tế không đáng kể huyện jth], độ lệch chuẩn  7    SDi   p j X ij  X i 2   , hệ số biến   j 1     SD 100 Chỉ số bình đẳng thiên CV  Xi      p j X ij   thức Bourguignon  BII i  ln  pj   X    ij  127 tính tốn [5] BII tính dựa lơ-ga-rít tự nhiên trung bình cộng tỷ lệ mật độ dân số theo số học theo hình học số liệu Ưu điểm việc sử dụng BII biện pháp bất bình đẳng phân tích thỏa mãn điều kiện Pigou-Dalton thực tế giống dân số số bất bình đẳng Theil Bảng số bất bình đẳng (0,0217) thu nhập cao nhiều so với số tiêu thụ (0,0217) Kể từ Ủy ban Kế hoạch thành lập công thức, sử dụng số để nghiên cứu số tổng hợp, số bất bình đẳng HDI (0,0075) nguyên mức trung bình Hai số cho giáo dục thể khác biệt lớn mức độ bất bình đẳng : số bất bình đẳng tỷ lệ biết chữ (0,0076) nhỏ đáng kể so với tỷ lệ nhận giáo dục quy (0.0496) Chỉ số bất bình đẳng tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh chiếm tỷ số cao số Phương pháp biến động cho thấy tranh tương tự Sự biến động số thu nhập cao : 21% so với 16% số tiêu thụ Lại lần nữa, biến động mật độ người dân nhận giáo dục thức (32,61%) tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh (38,64%) gây nên quan ngại cao số xã hội khác 4.2 Sự bất bình đẳng giới: Chương trình phát triển người chương trình phát triển dựa mối quan tâm giá trị người Một quan điểm nhìn nhận nhấn mạnh vai trò quyền tự để định hình sống người- gồm đàn ông phụ nữ Ấn độ ghi nhận tỏng quốc gia đấu tranh nhiều để chống lại vấn đề bất bình đẳng giới để đạt thành công định.Nhằm hiểu bất bình đẳng nơi đất nước trì chế độ mẫu hệ, chúng tơi thử làm tốn Vì thành tựu kinh tế khơng thể phân chia cho nhóm nam 128 nữ (tỷ lệ thu nhập/ tỷ lệ tiêu dùng), phần thảo luận giới hạn mảng số phi thu nhập HDI, số đề cập kí hiệu HDIphithunhap Bảng cho thấy mức độ chênh lệch toàn bang giới tính có tỷ lệ nghịch với mức độ chênh lệch lợi ích phụ nữ Tuy nhiên, tranh lên có thay đổi đáng kể toàn huyện Cả ba huyện Garo huyện Tây Khasi cho thấy viễn cảnh trái ngược với mức trung bình tồn bang Phụ nữ huyện bị tụt hậu so với nam giới Mức độ chênh lệch giới tính Meghalaya theo hai hướng rõ Hình cho thấy nữ giới huyện Jaintia hưởng thụ nhiều giáo dục y tế Theo sau huyện Ri- Bho Bên cạnh đó, huyện Tây Garo, phụ nữ bị tụt hậu nhiều nhất, huyện Đông Garo, Đông Khasi nam Garo V Kết luận: Trong nghiên cứu đo mức độ chênh lệch huyện tiểu bang Meghalaya mặt số phát triển người Có khác biệt đáng kể lượng tiêu dùng thu nhập thành tựu phi thu nhập huyện Sự bất bình đẳng kinh tế (thu nhập tiêu thụ) cao Tuy nhiên, hai phương pháp số liệu dao động cho số thể số số phi thu nhập, tức mật độ nhận giáo dục thức tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong có chênh lệch với số kinh tế Đây vấn đề đáng lo ngại.Thêm vào đó, phát triển kinh tế cao nhiều so với HDI Với lượng lớn số HDI bị thiếu hụt, điều rõ việc cấp bách thiết kế lại sách trực tiếp ảnh hưởng tới an sinh phúc lợi người dân Bảng 1.HDI Meghalaya Index Economic Educational Health East Khasi Hills 0.453 (2) 0.552 (6) 0.319 (2) West Khasi Hills 0.252 (6) 0.560 (5) 0.196 (6) Ri-Bhoi 0.353 (3) 0.570 (4) 0.263 (4) Jaintia Hills 0.194 (7) 0.427 (7) 0.412 (1) East Garo Hills 0.269 (5) 0.657 (3) 0.228 (5) West Garo Hills 0.299 (4) 0.790 (2) 0.150 (7) South Garo Hills 0.513 (1) 0.834 (1) 0.284 (3) Meghalaya 0.334 0.615 0.262 Source: Nayak and Thomas (2007) District/ State HDI 0.441 (2) 0.336 (7) 0.395 (4) 0.344 (6) 0.385 (5) 0.413 (3) 0.544 (1) 0.404 Bảng 2.Chỉ số HDI vùng Regions/ Index Economic Educational Health HDI State Khasi Hills 0.385 0.557 0.278 0.406 Garo Hills 0.315 0.757 0.188 0.42 Jaintia Hills 0.194 0.427 0.412 0.344 Meghalaya 0.334 0.615 0.262 0.404 Source: Computed from data of Nayak and Thomas (2007) Bảng Các số tương quan Index Cons Exp Education Health HDI HDI* Income* +0.571S -0.036 +0.464 S +0.393 S +0.464 S Cons Exp +0.750 S +0.123 +0.929 S +0.964 S Education -0.321 +0.750 S +0.607 S Health 0.179 0.001 HDI +0.964 S HDI* Source: Computed from data of Nayak and Thomas (2007); S indicates significant at 0.05 level 129 Bảng 4.Các số bất bình đẳng Indicator Inequality Measures Mean SD CV (%) BII P/C Income 691.07 144.13 20.86 0.0217 (Rs./month) P/C 83.49 15.99 0.0125 Consumption 521.92 (Rs./month)* Literacy Rate 71.57 8.5 11.88 0.0076 Intensity of 3.925 1.28 32.61 0.0496 Formal Education Infant 76 29.37 38.64 0.0966 Mortality Rate HDI 0.404 0.049 12 0.0075 Source: Computed from data of Nayak and Thomas (2007) Note: SD- Standard Deviation; CV- Coefficient of variation; BII- Bourguignon Inequality Index *Inequality adjusted Bảng 5.Bất bình đăng giới khu vực District/ HDI non-income State Male Female Person EKH 0.449 0.44 0.436 WKH 0.377 0.38 0.378 RBH 0.413 0.419 0.417 JH 0.401 0.438 0.42 EGH 0.442 0.432 0.443 WGH 0.486 0.454 0.47 SGH 0.567 0.562 0.559 MEGHALAYA 0.437 0.442 0.439 Source: Computed from data of Nayak and Thomas (2007) 130 ... Để tính tốn mức độ phát triển người nghiên cứu thông qua hướng dẫn từ Ủy ban Kế hoạch với tư cách Nayak Thomas Về việc phát triển trí thức huyện: Tồn huyện đạt số phát triển người HDI theo nghiên... số phát triển người năm 2001, số phát triển người huyện cải thiện lên đến 0.365 vào năm 1991 vượt qua số phát triển người trung bình tồn quốc 0.381 năm 1991 Huyện nhỏ tiểu bang Nam Garo có số phát. .. Nam Garo có số phát triển người cao nhất, tới 0,544, đồng thời cung huyện vượt qua số phát triển trung bình tồn giới Huyện Tây Khasi có số phát triển người thấp nhất: 0,336 Huyện thể tốt phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự khác biệt giữa các huyện ở Meghalaya: Cách tiếp cận phát triển con người,