0

Đổi mới kiểm tra đánh giá trong thời đại số về thành quả học tập của người học

10 1 0
  • Đổi mới kiểm tra đánh giá trong thời đại số về thành quả học tập của người học

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:31

Bài này tác giả trình bày về đổi mới kiểm tra đánh giá trong thời đại số qua 4 nội dung: thời đại số tác động đến giáo dục đại học thế nào?, nội dung Giáo dục 4.0 gồm những nội dung chính gì? và giáo dục đại học đã và đang phát triển để đáp ứng như thế nào?, đổi mới kiểm tra đánh giá thành quả học tập của người học gồm những gì? và phải làm những gì để thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá thành quả học tập của người học. Mời các bạn cùng tham khảo! Lê Đức Ngọc Đại học Quốc gia Hà Nội Tóm tắt: Bài tác giả trình bầy đổi kiểm tra đánh giá thời đại số qua nội dung: 1-Thời đại số tác động đến giáo dục đại học nào?, 2-Nội dung Giáo dục 4.0 gồm nội dung gì? giáo dục đại học phát triển để đáp ứng nào?, 3- Đổi kiểm tra đánh giá thành học tập người học gồm gì? 4-Phải làm để thực đổi kiểm tra đánh giá thành học tập người học Từ khóa: Giáo dục 4.0, Đổi mới, kiểm tra đánh giá, ngân hàng câu hỏi Thời 4.0 Thời 4.0, Thông tin (tri thức) bùng nổ, dạy không Người học thu thập thơng tin từ nhiều nguồn khác nhau, không từ nhà trường Nghề nghiệp thay đổi nhanh chóng, địi hỏi lực hành nghề thay đổi liên tục Hoạt động giáo dục mang tính cơng nghệ cao Vì vậy, cốt lõi Nghị 29 [1] đề xuất chuyển từ chủ yếu dạy kiến thức, kỹ sang dạy Phẩm chất Năng lực Để đáp ứng nguồn nhân lực, theo UNESCO [3], 2030, cần dạy rèn luyện cho người học phẩm chất lực sau: Bảng Phẩm chất lực nguồn nhân lực 2030 Ví dụ giá trị, lực, kỹ thái độ cốt lõi Lĩnh vực Tư đổi sáng tạo Kỹ xã hội Kỹ giao tiếp, Kỹ tổ chức, Làm việc theo nhóm, Cộng tác, Hịa đồng, Tinh thần đồng đội, Sự đồng cảm, Lòng trắc ẩn Kỹ cá nhân Kỷ luật tự giác, Khả độc lập học tập, Linh hoạt Thích ứng, Biết mình, Kiên trì, Tự tạo động lực, Nhất quán, Tự trọng Cơng dân tồn cầu Ý thức, Khoan dung, Cởi mở, Trách nhiệm, Tôn trọng đa dạng, Hiểu biết đạo đức, Hiểu biết đa văn hóa, Khả giải mâu thuẫn, Tham gia dân chủ, Giải STT Khả sáng tạo, Tinh thần khởi nghiệp, Tháo vát, Kỹ vận dụng, Tư phản chiếu, Ra định hợp lý 231 xung đột, Tôn trọng môi trường, Bản sắc dân tộc, Ý thức thuộc nơi Tri thức cơng nghệ thơng tin truyền thông Kỹ khác (lối sống, giá trị tơn giáo) Khả thu thập Phân tích thông tin thông qua công nghệ thông tin truyền thông (ICT), Khả đánh giá phản biện nội dung thông tin truyền thông, Sử dụng công nghệ thông tin truyền thông phù hợp đạo đức Tôn trọng lối sống lành mạnh, Tôn trọng giá trị tôn giáo (Hiểu biết Khoa học sức khỏe Khoa học giáo dục) Với nhận thức, nhà trường nơi chuẩn bị tiềm (Phẩm chất Năng lực) cho người học phát triển, nhà trường cần tổ chức học tập, rèn luyện Phẩm chất Năng lực sau cho người học: • Trong giáo dục cơng dân (chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể [2]) khẳng định năm phẩm chất gốc (fo): 1-yêu nước, 2-nhân ái, 3-chăm chỉ, 4trung thực 5-trách nhiệm.Giáo dục sau phổ thông phải tiếp tục nâng cao phẩm chất • Có hai lực gốc (fO) cá nhân, khoa học Tâm lý Giáo dục xác định: 1) Trí tuệ thơng minh (IQ) gồm: 1-Năng lực nhận thức (năng lực tiếp thu tri thức) có bậc từ thấp đến cao, bậc sau hàm chứa bậc trước: nhớ, hiểu, áp dụng, phân tích, đánh giá sáng tạo, 2-Năng lực tư (năng lực vận dụng tri thức) có lực chính: tư logic, tư trừu tượng, tư hệ thống, tư phê phán tư sáng tạo Và 2) Trí tuệ cảm xúc (EQ) khả giám sát cảm xúc nhận biết người khác, phân biệt họ sử dụng cảm xúc để dẫn dắt suy nghĩ hành động đắn, hợp lý • Cịn có Ba lực tảng thời đại 4.0: (3 Năng lực tảng thứ cấp (f1)) là: 1- Năng lực thu thập thông tin (qua công nghệ học hỏi), 2Năng lực xử lý thông tin (qua định tính định lượng) 3- Năng lực sử dụng thông tin (để định hay giải vấn đề) • Ngồi ra, cịn cần có giáo dục, rèn luyện lực chuyên môn, nghiệp vụ nghề nghiệp người học theo đuổi (thuộc lực thứ cấp (f2)) Giáo dục 4.0 Cùng với tiến triển cách mạng công nghiệp, giáo dục xác định mốc GD 1.0, GD 2.0, GD 3.0 GD 4.0 Tác giả C.B.J.Ong T.M.N.Nguyễn (2017) [3] mô tả mốc Phát triển GD từ 1.0 đến 4.0 tóm tắt Bảng 232 Bảng Các đặc trưng quốc tế Giáo dục từ 1.0 đến 4.0 Đặc trưng quốc tế Giáo dục GD 1.0Trước 1980 GD 2.0- sau 1980- GD 3.0Những năm 1990 GD 4.0- Từ năm 2000 Mục tiêu-Tập Kiến thức trung vào Chương trình Đơn ngành Việc làm Sáng tạo tri thức Đổi Sáng tạo tri thức Đa ngành Liên ngành Tích hợp ngành Giấy bút Máy tính Internet Mobile IoTs Nhập ITC Làm chủ ICT Công dân ICT Đa cách Mọi nơi Cơng nghệ Kiến thức ICT Chưa có Dạy học Đơn cách Hai cách ĐBCL Chất lượng học thuật Chất lượng dạy học Nhà trường Đầu Chất lượng dựa nguyên tắc Gạch vữa Chất lượng dựa tiêu chuẩn Gạch bấm Mạng Kỹ làm việc Tri thức làm việc Nhà sáng tạo Doanh nhân Tích hợp tri thức vào sản xuất Hệ sinh thái Từ Bảng ta thấy thời 4.0, mục tiêu giáo dục tạo nên nguồn nhân lực có lực đổi sáng tạo tri thức Để đạt điều đó, chương trình giáo dục phải tích hợp ngành để nguồn nhân lực có kiến thức rộng mang tính tích hợp ngành, cơng dân ICT, học nơi, học suốt đời, đáp ứng nghề nghiệp thay đổi phát triển liên tục với công nghệ Internet xâm nhập vạn vật Khi nhà trường hệ sinh thái giáo dục, đầu phải nhà sáng tạo khởi nghiệp Trong thập kỷ qua, từ dựa vào kinh nghiệm, đến dựa vào phát triển khoa học kỹ thuật khác (triết học, xã hội học, tâm lý giáo dục học, kinh tế học công nghệ thông tin truyền thông ) khoa học giáo dục phát triển: chương trình dạy học xem công cụ để chuyển tải chuẩn đầu (Phẩm chất Năng lực) đến người học; Dạy học dạy cách học (cách tìm thơng tin, cách xử lý thơng tin, cách sử dụng thơng tin; hoạt động học lực tảng cần có thời 4.0 dù làm cơng việc gì; Kiểm tra đánh giá thành học tập kiểm tra đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu học phần hay chương trình dạy học/đào tạo 233 Đổi kiểm tra đánh giá thời 4.0 [5] Khái niệm Kiểm tra đánh giá (tương ứng với từ tiếng Anh Assessment) cần làm rõ nghĩa tiếng Việt dùng giáo dục: “Kiểm tra" tương ứng với từ "Đo” (measurement), công cụ để đo giáo dục "các câu hỏi" (questionnaires) "bài trắc nghiệm” (test); Bài trắc nghiệm có loại chinh: trắc nghiệm tự luận (người học phải đưa đáp án) trắc nghiệm khách quan (người học chọn đáp án để trả lời) Còn "Đánh giá" (evaluation) có cơng cụ để đánh giá "các chuẩn" (standards), "các tiêu chí" (criteria) viết dạng "bảng kiểm" (Rubrics ) hay đáp án kết hợp với thông tin đo để phán xét tức đánh giá Vậy “Kiểm tra đánh giá” thực trùng với nghĩa rộng “Đo lường đánh giá” Chất lượng câu hỏi hay trắc nghiệm đánh giá qua đại lượng với định nghĩa nôm na sau: 1- Độ khó: Tỷ lệ thí sinh trả lời câu hỏi/đề thi, 2- Độ phân biệt: Tỷ lệ trả lời câu hỏi/đề thi khác nhóm thí sinh điểm cao nhóm thí sinh điểm thấp, 3- Độ tin cậy: Mức độ làm câu hỏi/đề thi lần trả lời, 4- Độ giá trị: Mức độ câu hỏi/đề thi đo điều cần đo Kiểm tra đánh giá mắc sai số, điểm thể làm điểm biểu kiến Điểm thực không xác định xác điểm thực ln bị làm sai lệch (sai số dương hay sai số âm) yếu tố khách quan câu hỏi/đề thi có độ giá trị độ tin cậy thấp Do yếu tố chủ quan mỏi mệt, gian lận…của người dự thi Vì vậy, để giảm sai số cần chọn loại hình/phương pháp mắc sai số khách quan sai số chủ quan nhỏ Để giảm thiểu sai số, người ta phải triển khai nhiều lần kiểm tra đánh giá cho học phần, lấy trung bình điểm kiểm tra đánh giá học phần sai số tiến tới nhỏ nhất, điểm trung bình biểu kiến tiến tới điểm thực Với bối cảnh thời 4.0, yêu cầu phẩm chất lực nguồn nhân lực phát triển khoa học giáo dục: chất dạy học ngày dạy nhận thức tư duy, dạy cách học (hướng dẫn học) nêu Vì vậy, kiểm tra đánh giá thời 4.0 có đổi trình bầy ngắn gọn qua nội dung sau: 1- Đổi Mục tiêu kiểm tra đánh giá: Trước đây, giáo dục truyền thụ kiến thức, mục tiêu kiểm tra đánh giá kết học tập (Assessment of learning), giáo dục rèn luyện phẩm chất lực để chuẩn bị tiềm cho người học phát triển, mục tiêu kiểm tra đánh giá để hỗ trợ cho việc học người học; Ngày nay, thông tin bùng nổ, dạy không xuể, giáo dục dạy cách học/cách kiến tạo kiến thức nên 234 coi kiểm tra đánh hoạt động dạy học (Assessment as learning) nâng cao hiệu hướng dẫn học 2- Đổi Triết lý kiểm tra đánh giá: Trước triết lý kiểm tra đánh giá đánh giá tiếp thu kiến thức, kỹ người học, nên câu hỏi/đề thi chủ yếu hỏi kiến thức/kỹ nắm/đã thuộc đến mức độ Ngày nay, chất dạy học dạy nhận thức tư duy, nên triết lý kiểm tra đánh giá đánh giá lực nhận thức tư người học, câu hỏi đề thi lúc nhằm vào đánh giá lực nhận thức lực tư duy, qua tình cụ thể đó, người học đạt đến mức độ nhận thức (phân tích, bình luận-đánh giá sáng tạo) tư (hệ thống, phê phán sáng tạo) tính  Đổi Phương pháp kiểm tra đánh giá: Trước chủ yếu dùng câu hỏi/đề thi trắc nghiệm tự luận hay trắc nghiệm khách quan Ngày nay, giáo dục 4.0 gắn liền cới công nghệ cao, cho phép không dùng câu tự luận hay trắc nghiệm khách quan mà cịn sử dụng mơ tả tình cách linh hoạt qua loại tranh, ảnh, đồ hình, câu đố thực ảo…để đánh giá phẩm chất (trí tuệ cảm xúc) lực (nhận thức tư duy) xác thực Gần đây, để đánh giá lực tuyển chọn (người học, người làm việc theo mục đích khác …) nhờ công nghệ 4.0 sử dụng Phương pháp trắc nghiệm thích ứng qua máy tính (Computerized Adaptive Testing) nghĩa câu hỏi ban đầu đưa xác định mức lực cho trước, đạt câu hỏi thi đòi hỏi mức lực cao mức trước, tiếp diễn đạt tới giới hạn dừng, thi khơng cần tốn thời gian nhanh chóng xác định xác mức lực người dự tuyển để định tuyển hay khơng tuyển  Đổi Hình thức kiểm tra đánh giá Trước kiểm tra viết qua câu hỏi chủ yếu mức nhận thức, tư thấp (nhớ, hiểu, áp dụng) nên không cho mở tài liệu; ngày câu hỏi chủ yếu hỏi nhận thức bậc cao (phân tích, đánh giá, sáng tạo) nên cho truy tìm tài liệu để làm Trước thi vấn đáp câu tự luận chấm thiếu xác khách quan, ngày thi vấn đáp câu trắc nghiệm, đánh giá ngẫu nhiên tức thời trực tiếp nên xác đồng thời phẩm chất lực, lại khách quan Trước kiểm tra đánh giá theo làm cá nhân, ngày kiểm tra đánh gia chủ yếu thơng qua nhóm, để rèn luyện lực hợp tác, chia sẻ nhận thức tư duy, giúp san tri thức, chống phân hóa trình độ người học với Trước trọng số dồn cho thi cuối kỳ, thiếu xác khách quan; ngày kiểm tra đánh giá qua hồ sơ học tập (qua sản phẩm học tập trình học học phần) nên xác khách quan 235 Đôi điều cuối [5] Công cụ cốt lõi để đổi kiểm tra đánh giá thành học tập học viên ngân hàng câu hỏi tự luận ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan Qui trình xây dựng ngân hàng câu hỏi bao gồm bước sau: Bảng 3-Qui trình xây dựng chương trình dạy học Bước XÂY DỰNG CĐR-CT DẠY HỌC Bước XÂY DỰNG MỤC TIÊU HỌC PHẦN Bước3 XÁC ĐỊNH NỘI DUNG HỌC PHẦN Bước XÂY DỰNG CĐR-HỌC PHẦN Bước XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI CĐR chung: Khẳng định tốt nghiệp phải đạt phẩm chất lực gì? Mục tiêu chung: Chuyển tải phẩm chất lực CĐR CT DH Căn vào mục tiêu chung học phần xác định nội dung chung học phần HP Lý thuyết theo thang Bloom: Bậc tái hiện, Bậc Tái tạo, Bậc Lập luận sáng tạo Ngân Hàng câu tự luận CĐR cụ thể: Khẳng định tốt nghiệp phải đạt kiến thức,kỹ mức tự chủ trách nhiệm gì? Mục tiêu cụ thể: Chuyển tải kiến thức, kỹ mức tự chủ trách nhiệm CĐR CT DH Từ xây dựng nội dung HP Căn vào mục tiêu cụ thể học phần (Kiến thức,kỹ mức tự chủ-trách nhiệm) xác định nội dung cụ thể học phần HP thực hành theo thang Dave: Bậc chuẩn hóa, Bậc Phối hợp, Bậc thành thạo Ngân Hàng câu trắc nghiệm khách quan 236 Bước 1, cần xây dựng chuẩn đầu chương trình dạy học/đào tạo ngành học theo chuẩn đầu bậc học qui định Khung trình độ quốc gia ban hành với nguyên tắc cụ thể hóa yêu cầu kiến thức, kỹ mức tự chủ trách nhiệm ngành học, thêm ý đặc thù ngành học, không thiếu ý văn chuẩn đầu Khung trình độ quốc gia Bước 2, từ chuẩn đầu chương trình, xây dựng mục tiêu chung nêu rõ học phần tham gia chuyển tải Phẩm chất Năng lực chương trình dạy học muc tiêu cụ thể học phần tham gia chuyển tải kiến thức, kỹ mức tự chủ trách nhiệm chuẩn đầu chương trình dạy học Từ có khoa học để xây dựng chương trình dạy học: Học phần chuyển tải nhiều thành phần chuẩn đầu chương trình cho học phần bắt buộc gán cho nhiều tín (khơng q hay tín chỉ) Học phần chuyển tải ít, cho học phần tự chọn tín (1 tín chỉ) Học phần khơng chuyển tải chuẩn đầu ra, khơng đưa vào chương trình Bước 3, từ mục tiêu cụ thể học phần, xây dựng nội dung kiến thức, kỹ mức tự chủ trách nhiệm mà học phần dùng để chuyển tải đến người học thành phần kiến thức, kỹ mức tự chủ chuẩn đầu chương trình Bước 4, vào nội dung học phần xác định được, xây dựng chuẩn đầu học phần Vì chất dạy học ngày dạy nhận thức tư trước tri thức, nên môn lý thuyết xây dựng chuẩn đầu học phần theo thang Bloom rút gọn gồm bậc: 1-Tái (nhớ), 2-Tái tạo (Hiểu Áp dụng) 3-Lập luận sáng tạo (phân tích, đánh giá sáng tạo)) Đối với môn thực hành, xây dựng chuẩn đầu theo thang Dave rút gọn gồm bậc 1-Chuẩn hóa, 2-Phối hợp 3-Thành thạo Việc xây dựng chuẩn đầu học phần giảng viên dạy học phần xây dựng theo tiêu chí: 1-Sứ mạng nhà trường 2-Mục tiêu chương trình dạy học/đào tạo Từ tiêu chí nhóm xây dựng đồng thuận phân loại nội dung cho bậc nhận thức hay bậc thực hành nêu để xây dựng chuẩn đầu học phần Bước 5, từ chuẩn đầu học phần xây dựng theo thang Bloom hay thang Dave Xây dựng ngân hàng câu hỏi tự luận cách rút nội dung phân định chuẩn đâu học phần làm câu hỏi tự luận Thí dụ: trích Chuẩn đầu Học phần “Tư Tưởng Hồ Chí Minh” có dạng đây: 237 (Đại học Giáo dục, ĐHQGHN (2009) CĐR Bậc Bậc Tại Tái tạo Nội Dung (Nhớ) (Hiểu, Áp dụng) Nội dung Chương III.A.1 Các sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh III.B.1 Phương pháp kế thừa biện chứng Hồ Chí Minh giá trị tư tưởng - văn hóa III.A.2 Nội dân tộc nhân loại dung tư tưởng III.B.2 Vai trị phẩm Hồ Chí Minh chất cá nhân Hồ Chí thời Minh hình kỳ hình thành thành tư tưởng Người phát triển III.B.3 Sự phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh qua thời kỳ Bậc Lập luận sáng tạo (Phân tích, Đánh giá, sáng tạo) III.C.1 Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh dân tộc nhân loại Từ thí dụ trên, ta lấy ngẫu nhiên mục III.C.1 làm đề thi tự luận ta có câu tự luận sau: Hãy phân tích “Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh dân tộc nhân loại” Nếu người học làm đề đạt điểm, có nghĩa người học đạt chuẩn đầu Học phần “Tư Tưởng Hồ Chi Minh”; mặt định lượng-đạt điểm loại giỏi; mặt định tính người học đạt mức nhận thức cao-Lập luận sáng tao Nếu chuyển thành câu hỏi hỏi ý một, ta có câu tư luận sau: - Hãy phân tích “Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh dân tộc” - Hãy phân tích “Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh nhân loại” PGS.TS.Vũ Quang Hiển Trường Đại học Xã Hội Nhân Văn, ĐHQGHN giúp chuyển thành câu trắc nghiệm lựa chọn sau: Câu Giá trị bao quát tư tưởng Hồ Chí Minh dân tộc a trực tiếp dẫn tới đời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà b cờ phong trào cách mạng Việt Nam trước năm 1930 c chuẩn bị điều kiện cho đời Đảng Cộng sản Việt Nam d soi đường cho nghiệp giải phóng phát triển dân tộc.* 238 Câu Giá trị bao quát tư tưởng Hồ Chí Minh thời đại góp phần a.vào đấu tranh phong trào cộng sản quốc tế b.vào phát triển phong trào cách mạng giới.* c phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin nước thuộc địa d xây dựng quan hệ hữu nghị nước giới Khi ngân hàng câu hỏi đủ lớn (tối thiểu phải có 300 câu trắc nghiệm khách quan cho học phần tín chỉ), chất ngân hàng chuẩn kiến thức, kỹ mức tự chủ trách nhiệm học phần, nội dung học phần có câu hỏi đáp án Cho nên có chức sau đây: 1- Để lập đề thi theo bảng trọng số ban hành đề cương học phần, đảm bảo đề thi có độ tin cậy độ giá trị cao, thực mục tiêu thi 2- Ngân hàng câu hỏi để đổi hoạt động dạy học, thực dạy cách học hiệu quả; đảm bảo hai người dạy học phần cho kết tương đương Như thay dạy người có việc đột xuất, đảm bảo học chế tín thực lịch trình, khơng bị xáo trộn 3- Ngân hàng câu hỏi/chuẩn kiến thức góp phần tạo nên đội ngũ giảng viên dạy đến loại học phần ngành học, nhờ giảng viên có lực dạy tích hợp kiến thức cho chương trình đào tạo liên ngành, xuyên ngành mà thời đại 4.0 nở rộ để đáp ứng nguồn nhận lực thời địi hỏi có kiến thức, kỹ rộng 4- Ngân hàng câu hỏi công cụ để triển khai dạy học trực tuyến (online) hay Phối hợp trực tuyến với trực diện (Blended) đáp ứng thời đại 4.0 Giảm chi phí lại, ăn (vì học nhà, nơi làm việc), đáp ứng tùy chọn theo khả điều kiện cá nhân Đặc biệt có giá trị cho chương trình bồi dưỡng, cập nhật cho cựu sinh viên mà lâu khơng có cơng nghệ khó thực hiện; thực chất hoạt động đào tạo phát huy cao độ học chế tín chỉ, tạo nên xã hội học tập thuận lợi thực chất 5- Ngồi cịn để tổ chức thi qua máy tính hay smarphone, đảm bao chất lượng thi (chính xác khách quan), người học thi học phần nhiều lần, máy xác nhận đạt chất lượng 6- Đối với người học, ngân hàng câu hỏi chất người thầy ảo, công cụ để người học tự học, để người học biết tự chiếm lĩnh/kiến tạo kiến thức, góp phần giảm phân hóa trình độ người học Tóm lại, ngân hàng câu hỏi cơng cụ cá nhân hóa việc học người học, phương tiện để xây dựng xã hội học tập giải pháp để thực hiệu chuyển đổi số cho giáo dục đại học 239 Tuy nhiên để khai thác đầy đủ giá trị ngân hàng câu hỏi giáo dục đại học, giảng viên phải thông thạo: 1- Qui trình xây dựng ngân hàng câu hỏi tự luận trắc nghiệm khách quan 2- Có kỹ chuyển đổi số giảng dạy hướng dẫn học cho người học Đương nhiên phải trang bị tốt phương tiện kỹ thuật chuyển đổi số để sử dụng linh hoạt ngân hàng câu hỏi hoạt động đào tạo bồi dưỡng ngành học Tài liệu tham khảo: [1] [2] [3] [4] [5] Nghi Trung ương Đảng số 29 (2013) Về đổi toàn diện giáo dục đào tạo hội nhập quốc tế Bộ Giáo dục Đào tạo (2018) Chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể UNESCO Bankok (2016), Assessment of transversal Competencies Policy and Practice in the Asia-Pacific Region p4 C.B.J Ong and T.M.N Nguyen (2017), The 4Cs Framework to Transform Higher Education Institution as an Innovation Producing Ecosystem, International Workshop “Creativity Development and Opportunities for Business and Startup Ideas” Hanoi, 1112/8/2017 5-Lê Đức Ngọc (2019-2021), Một số giảng nghiệp vụ sư phạm đại học, dành cho lớp giảng viên đại học cấp I cấp II số sở giáo dục đại học miền 240 ... đánh giá thành học tập kiểm tra đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu học phần hay chương trình dạy học/ đào tạo 233 Đổi kiểm tra đánh giá thời 4.0 [5] Khái niệm Kiểm tra đánh giá (tương ứng với từ tiếng... tra đánh hoạt động dạy học (Assessment as learning) nâng cao hiệu hướng dẫn học 2- Đổi Triết lý kiểm tra đánh giá: Trước triết lý kiểm tra đánh giá đánh giá tiếp thu kiến thức, kỹ người học, ... việc học người học, phương tiện để xây dựng xã hội học tập giải pháp để thực hiệu chuyển đổi số cho giáo dục đại học 239 Tuy nhiên để khai thác đầy đủ giá trị ngân hàng câu hỏi giáo dục đại học,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới kiểm tra đánh giá trong thời đại số về thành quả học tập của người học,