0

MỞ đầu

131 0 0
  • MỞ đầu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2022, 20:23

Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU – CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt DN MBO Management by Objectives - Quản trị theo mục tiêu SBU Strategic business Unit - Đơn vị kinh doanh chiến lược GMP GLP GSP Good Storage Practice - Tiêu chuẩn bảo quản thuốc tốt GDP Good Distribution Pratice - Tiêu chuẩn phân phối thuốc tốt GPP WHO Tổ chức Y tế giới 10 R&D Research anh development – Nghiên cứu phát triển 11 USD Đồng đô la Mỹ 12 VNĐ Việt Nam đồng 13 BMI Business Monitor International 14 TCTD Tổ chức tín dụng 15 WTO World Trade Organization - Tổ chức thương mại giới 16 NNo & PTNT 17 TW 18 CBCNV 19 SWOT 20 GDP HV: Khương Tuấn Trung Nội dung Doanh nghiệp Good Manufacturing Practice - Tiêu chuẩn thực hành sản xuất thuốc tốt Good Laboratory Practice - Tiêu chuẩn kiểm nghiệm thuốc tốt Good Pharmacy Practice - Tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc Nông nghiệp phát triển nông thôn Trung ương Cán công nhân viên Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - Điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm nội địa Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU CĨ TRONG LUẬN VĂN Hình 1.1 Mối quan hệ chiến lược tổng quát chiến lược phận Hình 1.2 Mơ hình gồm lực lượng M.Porter Hình 1.3 Trình tự hoạch định chiến lược Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty Bảng 2.2 Tốc độ t ng trưởng GDP 2010 - 2014 Bảng 2.3 Tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014 Bảng 2.4 Tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014 Bảng 2.5 Cơ cấu doanh thu sản phẩm qua n m gần Bảng 2.6 Cơ cấu lao động phân theo giới tính Bảng 2.7 Cơ cấu lao động phân theo khoảng tuổi Bảng 2.8 Cơ cấu lao động phân theo trình độ chun mơn Bảng 2.9 Doanh thu lợi nhuận n m 2011 - 2013 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Tổng hợp hội nguy Công ty TNHH dược phẩm Hoa Sen Tổng hợp điểm mạnh điểm yếu Công ty TNHH dược phẩm Hoa Sen Bảng 3.1 Lập ma trận SWOT để hình thành chiến lược Bảng 3.2 Kết dự kiến thu thực giải pháp Bảng 3.3 Kết dự kiến thu thực giải pháp Bảng 3.4 Kết dự kiến thu thực giải pháp Bảng 3.5 Kết dự kiến thu thực giải pháp Bảng 3.6 Kết dự kiến thu thực giải pháp Bảng 3.7 Kết dự kiến thu thực giải pháp HV: Khương Tuấn Trung Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngành Dược ngành có tính đặc thù riêng biệt cao, có tác động lớn đến đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ sinh mệnh người dân, ngành Nhà nước kiểm soát, điều tiết chặt chẽ nhằm đảm bảo việc cung ứng đầy đủ nhu cầu thuốc trị bệnh bảo vệ sức khoẻ xã hội Mặt khác, ngành Dược ngành kinh tế trọng điểm quốc gia, dược phẩm hàng hoá, lại hàng hố mang lại doanh thu cao có tính luân chuyển mạnh thị trường nước thị trường giới Trong n m gần đây, cơng nghiệp dược phẩm Việt Nam có phát triển vững chắc, đáp ứng phần nhu cầu thuốc chữa bệnh nhân dân Ngành dược liệu Việt Nam có thêm nhiều hội, tiềm n ng: dân số Việt Nam đạt gần 93 triệu người vào n m 2013 đạt 99 triệu vào n m 2018 Nền kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ cao Chi phí cho y tế thấp, tỷ lệ t ng nhanh n m tới, đặc biệt chi phí cho thuốc men t ng nhanh dự đốn t ng gấp đơi n m Đây lợi lớn ngành dược phát triển Do đó, ngành sản xuất dược phẩm thu hút đầu tư nhà đầu tư nước Đây thuận lợi cho việc huy động vốn để đầu tư, mở rộng sản xuất, nghiên cứu phát triển Bên cạnh hội tiềm n ng, ngành công nghiệp dược phẩm nước đứng trước thách thức không nhỏ ngành sản xuất dược phẩm Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập ngoại cho sản xuất, trình độ kỹ thuật, cơng nghệ sản xuất thuốc thấp chưa đầu tư hướng, ngành công nghiệp dược phẩm nước cịn gặp phải khó kh n kinh phí cho đề tài nghiên cứu dược thấp hạn hẹp; trang thiết bị nhóm nghiên cứu thiếu không đồng bộ, không đạt chuẩn cho nghiên cứu sâu chuyên ngành, đặc biệt trang thiết bị đặc thù; chưa có HV: Khương Tuấn Trung Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 phối hợp, hợp tác nghiên cứu để giải toán khó nghiên cứu khoa học; đội ngũ chuyên gia hóa dược cịn thiếu, đặc biệt chun gia nghiên cứu cơng nghệ Việt Nam cịn thiếu cơng nghiệp hóa chất phục vụ cho tổng hợp hóa dược Công tác nghiên cứu phát triển thị trường chưa coi trọng, với cạnh tranh lớn Công ty dược phẩm nước ngồi vào Việt Nam Trước bối cảnh đó, địi hỏi Công ty dược phải thay đổi đưa chiến lược kinh doanh phù hợp cho mình, Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen khơng phải ngoại lệ Xuất phát từ thực tế đó, hướng dẫn nhiệt tình giáo TS Phạm Thị Thu Hà ban lãnh đạo Công ty, mạnh dạn chọn đề tài: “Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020” làm đề tài luận v n Thạc sỹ ngành quản trị kinh doanh Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến n m 2020 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen - Phạm vi nghiên cứu: Tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen yếu tố tác động đến phát triển Công ty đến n m 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu Các phương pháp sử dụng chủ yếu bao gồm: Phương pháp tiếp cận hệ thống, phương pháp logic, phương pháp mô hình hố sơ đồ hố, phương pháp quan sát thực tiễn, phân tích, tổng hợp thống kê so sánh Những đóng góp mới, giải pháp hồn thiện đề tài - Luận v n hệ thống hóa phát triển số vấn đề lý luận chiến lược kinh doanh Công ty với nét đặc thù điều kiện kinh tế thị trường HV: Khương Tuấn Trung Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 - Luận v n phân tích đánh giá thực trạng, nêu điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức công tác quản lý kinh doanh môi trường cạnh tranh tương lai nước ta - Nghiên cứu chiến lược kinh doanh chung, từ xây dựng đề xuất số giải pháp chiến lược kinh doanh Công ty Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận v n bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạch định chiến lược kinh doanh Chương 2: Phân tích hình thành chiến lược cho Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen Chương 3: Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen đến năm 2020 HV: Khương Tuấn Trung Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƢỢC 1.1.1 Khái niệm chiến lƣợc kinh doanh Thuật ngữ „„chiến lược‟‟ có nguồn gốc từ lâu lần sử dụng lĩnh vực quân Và thuật ngữ sử dụng lan rộng, du nhập vào đời sống kinh tế, trị, xã hội Từ kỷ XX, thuật ngữ chiến lược sử dụng phổ biến lĩnh vực kinh tế bình diện vĩ mơ vi mơ Ở bình diện quản lý vĩ mơ, chiến lược dùng để kế hoạch phát triển dài hạn, toàn diện, định hướng ngành lĩnh vực hay vùng lãnh thổ Đó chiến lược phát triển thuộc quản lý vĩ mô Ở bình diện quản lý vi mơ, chiến lược nhằm tới phát triển gắn chặt với ý nghĩa kinh doanh Cho nên DN, người ta thường nói đến "chiến lược kinh doanh" DN Thuật ngữ chiến lược kinh doanh nhà kinh tế mô tả khác theo cách tiếp cận khác * Tiếp cận theo nghĩa "cạnh tranh", nhóm tác giả có quan điểm coi chiến lược kinh doanh nghệ thuật để giành thắng lợi cạnh tranh - Theo Micheal E Porter: "Chiến lược kinh doanh nghệ thuật xây dựng lợi cạnh tranh để phòng thủ" - Theo K Ohmae: "Mục đích chiến lược mang lại điều thuận lợi cho phía, đánh giá thời điểm công hay rút lui, xác định ranh giới thoả hiệp" ơng nhấn mạnh: "Khơng có đối thủ cạnh tranh khơng cần chiến lược, mục đích chiến lược đảm bảo giành thắng lợi bền vững đối thủ cạnh tranh" HV: Khương Tuấn Trung Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 * Theo hướng tiếp cận khác, có nhóm tác giả cho chiến lược tập hợp kế hoạch làm sở hướng dẫn hoạt động - Theo Jame B Quinn: " Chiến lược dạng thức kế hoạch phối hợp mục tiêu chính, sách trình tự hành động thành tổng thể kết dính với nhau" - Theo William J Guech: "Chiến lược kế hoạch mang tính thống nhất, tính tồn diện tính phối hợp, thiết kế để đảm bảo mục tiêu ngành thực hiện" - Theo cách tiếp cận coi chiến lược kinh doanh phạm trù khoa học quản lý, Alfred Chandler viết: “Chiến lược kinh doanh việc xác định mục tiêu dài hạn DN, lựa chọn sách, chương trình hành động nhằm phân bổ nguồn lực để đạt mục tiêu đó” - Theo cách tiếp cận khác, chiến lược phương tiện để DN trả lời câu hỏi: + Chúng ta muốn đâu? + Chúng ta đến đâu? Và đến nào? + Chúng ta có gì? + Những người khác có gì? Gerry Johnson Kevan Scholes (2002) đưa định nghĩa “Chiến lược kinh doanh khuynh hướng phạm vi dài hạn tổ chức để tạo lợi tổ chức thơng qua cấu trúc nguồn lực môi trường thay đổi thực mong muốn nhà đầu tư cổ đơng” Như khái qt: Chiến lược kinh doanh DN nghệ thuật thiết kế, tổ chức phương tiện nhằm đạt mục tiêu dài hạn DN với việc phân bổ nguồn lực nhằm tạo lợi cạnh tranh tốt cho DN 1.1.2 Phân biệt chiến lƣợc kinh doanh chiến lƣợc phát triển tổ chức Tổ chức thực thể có từ hai người trở lên, có chung mục đích hoạt động Khơng DN kinh doanh, mà tổ chức khác bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu cần có chiến lược phát triển tổ chức ngày HV: Khương Tuấn Trung Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 vững mạnh t ng trưởng Các quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật phải xây dựng chiến lược phát triển ngành chiến lược phát triển ngành bưu viễn thơng, điện lực, dệt may, Có nghĩa tất tổ chức hoạch định chiến lược cho để phát triển tương lai Nhưng chiến lược khơng thiết phải chiến lược kinh doanh DN Chiến lược phát triển tổ chức bao gồm nội dung c n mục tiêu phát triển mà tổ chức vươn tới tương lai giải pháp, biện pháp huy động nguồn lực hội khắc phục điểm yếu nguy để đạt mục tiêu Sự phát khác biệt chiến lược phát triển tổ chức chiến lược kinh doanh mục tiêu Những mục tiêu phát triển tổ chức không lợi nhuận không lợi nhuận mà thường mang ý nghĩa xã hội mục tiêu phát triển số lượng chất lượng Ngoài ra, với DN, người ta thường dùng thuật ngữ hoạch định chiến lƣợc kinh doanh, với tổ chức, lại hoạch định chiến lƣợc phát triển tổ chức Việc sử dụng thuật ngữ nhà hoạch định, rạch rịi hai thuật ngữ Hoạch định chiến lược phát triển tổ chức dùng cho tổ chức hoạch định chiến lược cho DN, DN tổ chức kinh tế 1.1.3 Yêu cầu ý nghĩa chiến lƣợc kinh doanh 1.1.3.1 Yêu cầu chiến lược kinh doanh Có nhiều cách tiếp cận khác khái niệm chiến lược kinh doanh, song dù tiếp cận kiểu chiến lược kinh doanh cần đảm bảo yêu cầu sau: - Chiến lược kinh doanh phải xác định rõ mục tiêu cần phải đạt thời kỳ cần phải quán triệt cấp, lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp tổ chức - Chiến lược kinh doanh phải bảo đảm huy động tối đa kết hợp cách tối ưu việc khai thác sử dụng nguồn lực DN kinh doanh, nhằm phát huy lợi thế, nắm bắt hội để dành ưu cạnh tranh HV: Khương Tuấn Trung Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 - Chiến lược kinh doanh DN phản ánh trình liên tục từ xây dựng đến thực hiện, đánh giá, kiểm tra, điều chỉnh chiến lược - Chiến lược kinh doanh lập cho khoảng thời gian tương đối dài thường n m, n m hay 10 n m 1.1.3.2 Ý nghĩa chiến lược kinh doanh Chiến lược kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tồn phát triển DN: - Giúp cho tổ chức thấy rõ mục đích hướng mình, giúp cho nhà lãnh đạo, quản lý xem xét xác định nên hướng đạt đến mục tiêu cụ thể định - Giúp cho DN nhận thấy rõ mục đích, hướng làm sở cho kế hoạch hành động cụ thể, tạo phương án kinh doanh tốt - Do điều kiện môi trường biến đổi nhanh, biến đổi nhanh thường tạo hội nguy bất ngờ, quản lý chiến lược giúp cho nhà quản lý nhằm vào hội nguy tương lai để phân tích dự báo nhờ mà nắm bắt tận dụng tốt hội, giảm bớt rủi ro liên quan đến điều kiện môi trường - Giúp cho DN tạo chủ động tác động tới môi trường, làm thay đổi môi trường cho phù hợp với phát triển DN, tránh tình trạng thụ động - Giúp DN phân phối hiệu thời gian, nguồn lực cho lĩnh vực hoạt động khác - Hoạch định chiến lược khuyến khích DN hướng tương lai, phát huy n ng động sáng tạo, ng n chặn tư tưởng ngại thay đổi, làm rõ trách nhiệm cá nhân, t ng cường tính tập thể - Giúp cho DN t ng vị cạnh tranh, cải thiện tiêu doanh số, t ng n ng suất lao động, t ng hiệu quản lý, tránh rủi ro tài chính, t ng khả n ng phịng ngừa, ng n chặn vấn đề khó kh n DN HV: Khương Tuấn Trung Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 Tóm lại: Chiến lược kinh doanh giúp DN trì mối quan hệ chặt chẽ bên nguồn lực mục tiêu DN, bên hội thị trường vị cạnh tranh thị trường 1.1.4 Phân loại chiến lƣợc 1.1.4.1 Phân loại theo phạm vi chiến lược Để sản xuất kinh doanh có hiệu giúp DN tiến xa tiến nhanh hàng tháng, hàng kỳ, hàng n m DN phải lập kế hoạch chiến lược kinh doanh đặt mục tiêu phát triển cho DN Vậy chiến lược chia làm nhiêu cách đứng từ góc độ khác Trước tiên chiến lược kinh doanh thành 02 cấp, chiến lược tổng quát chiến lược phận  Chiến lược tổng quát Chiến lược tổng quát chiến lược kinh doanh DN vạch mục tiêu phát triển DN khoảng thời gian dài Chiến lược tổng quát tập trung vào mục tiêu sau: - T ng khả n ng sinh lợi: Tối đa hoá lợi nhuận với chi phí thấp nhất, mục tiêu tỷ suất sinh lợi đồng vốn lợi nhuận cao tốt phải mục tiêu tổng quát DN - Tạo lực thị trường: Thế lực thị trường DN thường đo phần thị trường mà DN kiểm soát được; tỷ trọng hàng hoá hay dịch vụ DN so với tổng lượng cung hàng hố, dịch vụ thị trường; khả n ng tài chính, khả n ng liên doanh, liên kết trong, nước; mức độ phụ thuộc DN khác vào DN; uy tín, tiếng t m DN khách hàng - Bảo đảm an tồn kinh doanh: Kinh doanh ln gắn liền với may rủi, chiến lược kinh doanh táo bạo, cạnh tranh khốc liệt khả n ng thu lợi nhuận lớn rủi ro cao HV: Khương Tuấn Trung 10 Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 Bảng 3.4 Kết dự kiến thu đƣợc thực giải pháp ĐVT: triệu đồng N m 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng DT 525 547 572 611 639 667 698 Hàng sản xuất 268 279 291 310 325 339 356 Hàng kinh doanh 257 268 281 301 314 328 342 Tổng CP 430 430 430 430 430 430 430 Tổng LN 95 117 142 181 209 237 268 Nhờ hoạt động quan hệ công chúng tạo dựng trì hình ảnh Cơng ty TNHH dược phẩm Hoa Sen có uy tín, có tổ chức vững mạnh, cơng nghệ đại, sản phẩm có chất lượng đóng góp nhiều cho xã hội 3.3.4 Giải pháp thứ tƣ: Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực có trình độ, chun mơn để thực chiến lược cạnh tranh Con người nhân tố quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh Bước vào thời kỳ hội nhập vai trò người ngày khẳng định Đây nguồn lực có tính chiến lược phát triển doanh nghiệp Nhân lực doanh nghiệp đầu vào độc lập, định chất lượng, chi phí, thời hạn sản phẩm trung gian, sản phẩm phận sản phẩm đầu doanh nghiệp Điều hồn tồn khẳng định bởi: Tất hoạt động doanh nghiệp người thực quay lại phục vụ cho người Chính vậy, doanh nghiệp biết đầu tư phát triển nguồn nhân lực cách hợp lý mang lại hiệu kinh doanh cao Đối với thị trường ngành sản xuất kinh doanh dược phẩm, công tác phát triển nguồn nhân lực không xem trọng Công ty mà tồn ngành Đội ngũ cơng nhân viên Cơng ty TNHH dược phẩm Hoa Sen trẻ hoá n m gần Song họ chưa thực n ng động, chưa có khả n ng làm việc độc lập, chưa dám định chịu trách nhiệm với định mình, cịn ỷ lại vào Hội đồng Thành viên Mặt khác, số cán có HV: Khương Tuấn Trung 117 Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 trình độ chun mơn cao để đảm nhận cơng việc quan trọng cịn thiếu Vì để thực giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Công ty cần thực biện pháp sau: Biện pháp thứ nhất: Đổi phương thức tuyển dụng tuyển thêm nhân lực có trình độ * Cơ sở đề xuất biện pháp Nền kinh tế thị trường phát triển, nhân lực hàng hố đầu vào, khơng thể tránh khỏi quy luật cạnh tranh gay gắt thị trường Đặc biệt ngành dược đánh giá thiếu nhân lực trầm trọng Mặt khác, tượng “Chảy máu chất xám” không ngừng diễn Nhiều sinh viên tốt nghiệp Đại học Dược trường muốn làm việc cho Cơng ty nước ngồi chế độ làm việc chế độ lương thưởng hấp dẫn Công ty Để trở thành dược sĩ, họ phải trải qua trình tuyển chọn đầu vào gắt gao, thời gian học dài, chương trình học nặng Bởi vậy, tốt nghiệp nhiều sinh viên chọn nơi làm việc có thu nhập cao thoả đáng với trình đào tạo trình độ họ Do đó, việc tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng dễ Công ty dược nước Trịng Cơng ty chưa xây dựng sách thu hút nhân lực Vì thời gian tới để tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao Công ty cần đổi phương thức tuyển dụng Mặt khác, xuất phát từ nhu cầu thực tế, Công ty cần tuyển dụng thêm nhân lực phục vụ cho sản xuất kinh doanh, nhu cầu cụ thể là: - Cần nhân lực cho xưởng sản xuất thuốc dược liệu lô CN - cụm công nghiệp An Xá – Mỹ Xá – TP Nam Định chuẩn bị vào hoạt động vào cuối n m 2014 - Đội ngũ nhân viên tiếp thị Cơng ty cịn thiếu số lượng hạn chế n ng lực - Nhân lực cho hoạt động nghiên cứu phát triển thiếu - Xuất phát từ mục tiêu chiến lược Công ty đến n m 2020, có mục tiêu xây dựng đội ngũ lao động n ng động đảm đương nhiệm HV: Khương Tuấn Trung 118 Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đại với n ng suất, chất lượng hiệu * Nội dung biện pháp a) Đổi phương thức tuyển dụng Để tuyển dụng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, Công ty TNHH dược phẩm Hoa Sen cần phải xây dựng kế hoạch tuyển dụng để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Các phương thức tuyển dụng áp dụng sau: - Tuyển dụng thông qua phương tiện thơng tin đại chúng: báo chí, đài truyền hình, qua trang Web tìm việc làm… - Tuyển người qua trung tâm giới thiệu việc làm - Liên hệ với trường đại học: Đại học dược, Đại học Điều dưỡng, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện tài chính… - Đối với đối tượng trải qua kinh nghiệm làm việc Cơng ty có mơi trường làm việc tốt Công ty lớn, Công ty liên doanh,… người mau chóng thích nghi với môi trường làm việc Công ty Công ty cần đưa chế độ ưu đãi đặc biệt cho đối tượng Cơng ty đưa sách hấp dẫn khơng vấn đề thu nhập mà tạo hội cho học, hội th ng tiến… với ràng buộc rõ ràng để họ làm việc Công ty - Đối với đối tượng có kiến thức chưa có kinh nghiệm làm việc Cơng ty có sách đào tạo chỗ - Cơng ty liên doanh, liên kết với số trường đại học, cao đẳng trung cấp dược để lựa chọn sinh viên có kết học tập tốt vào thực tập Công ty như: Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y Thái Bình, Đại học Điều Dưỡng, Trung cấp Y Nam Định,…Với cách này, Công ty theo dõi, đánh giá trước lúc định tuyển dụng đồng thời với cách Công ty tạo hội cho sinh viên thể khả n ng b) Tuyển thêm nhân lực có trình độ HV: Khương Tuấn Trung 119 Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 - Công ty cần phải tuyển mới, đào tạo nhân lực bổ sung cho xưởng khoảng 25 người phải ưu tiên tuyển người có trình độ dược sĩ đại học dược sĩ trung học - Tuyển thêm dược sĩ chuyên khoa dược sĩ đại học phận nghiên cứu phát triển Công ty có chuyên khoa dược sĩ đại học (ngồi cịn có dược sĩ trung học) q so với u cầu cơng việc Cần phải xây dựng chế làm việc rõ ràng hơn, đồng thời có sách thưởng cho phận nghiên cứu phát triển gắn với kết thương mại sản phẩm họ nghiên cứu đem lại, từ nâng cao hiệu làm việc cho họ - Tuyển thêm người làm công tác thị trường cho chi nhánh để phát triển hệ thống phân phối thị trường ngồi (nhà thuốc, đại lý, Cơng ty) đẩy mạnh công tác làm thị trường bệnh viện Có sách ưu tiên người tuyển dược sĩ học qua kinh tế Nếu khơng tuyển dược sĩ tuyển nhân viên có trình độ đại học quản trị kinh doanh, tuyển phải đào tạo thêm kiến thức dược phẩm cách cẩn thận cho họ * Kết mang lại biện pháp Đưa chiến lược tuyển dụng đắn hợp lý giúp Công ty t ng khả n ng tuyển dụng nguổn nhân lực chất lượng cao điều kiện nguồn nhân lực chất lượng ngành dược khan Bên cạnh việc tuyển thêm nhân lực cho số vị trí giải nhu cầu sản xuất xưởng đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động cho công tác nghiên cứu phát triển công tác phát triển thị trường Việc liên doanh, liên kết với trường đại học để tuyển nhân viên n m dự kiến lần chi phí khoảng 30 triệu, tuyển dụng thông qua phương tiện thông tin đại chúng qua trung tâm giới thiệu việc làm dự kiến n m lần lần hết khoảng 35 triệu, đưa chế độ đãi ngộ đặc biệt với nhân viên có đóng góp lớn dự trù 30 triệu n m Với khoản chi phí Cơng ty dự trù trích từ quỹ đầu tư phát triển quỹ khen thưởng phúc lợi HV: Khương Tuấn Trung 120 Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 Với cách này, Công ty theo dõi, đánh giá trước lúc định tuyển dụng đồng thời với cách Công ty tạo hội cho sinh viên thể khả n ng Biện pháp thứ hai: Tổ chức thực tốt công tác đào tạo nâng cao trình độ cho nhân viên * Cơ sở đề xuất biện pháp Trong chế thị trường, muốn hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, địi hỏi cán cơng nhân viên phải có hiểu biết sâu rộng, phải có khả n ng thao tác nhanh xác Ngành sản xuất kinh doanh dược phẩm có nhiều đối thủ cạnh tranh Nếu khơng tạo uy tín sản phẩm khơng thu hút khách hàng bị tổn thất to lớn, gây hậu nghiêm trọng Mặt khác, qua phân tích chất lượng nguồn nhân lực ta thấy nguồn nhân lực Cơng ty cịn nhiều điểm yếu như:đội ngũ cán quản lý hạn chế n ng lực, trình độ; cán có trình độ dược sĩ đại học thiếu, nhân viên tiếp thị chưa chuyên nghiệp,…Do vấn đề đào tạo đội ngũ quản lý, công nhân, nhân viên đồng cho sản xuất kinh doanh công ty môi trường cạnh tranh liệt vấn đề cần thiết * Nội dung biện pháp - Đối với cán quản lý: Công ty phải thường xuyên cử cán học lớp quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế để nâng cao trình độ chun mơn - Đối với cán có trình độ dược sĩ đại học chưa học kinh tế, Công ty nên quan tâm nữa, tạo điều kiện để họ học phát huy hết n ng lực đóng góp họ - Đối với dược sĩ trung học: Hiện việc tuyển chọn dược sĩ đại học hệ quy tương đối khó kh n đầu ngành hàng n m không nhiều, dược sĩ đại học trường có xu hướng làm việc cho Cơng ty nước ngồi, họ muốn tự thử sức mơi trường làm việc có tính chất chuyên môn cao hơn, cạnh tranh khốc liệt có mức thu nhập hàng tháng cao nhiều so với Cơng ty nước Vì để đảm bảo nhu cầu số HV: Khương Tuấn Trung 121 Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 lượng dược sĩ đại học, Công ty phải quan tâm tạo điều kiện luân phiên công việc để dược sĩ trung học có điều kiện học lên dược sĩ đại học - Đối với dược tá: Những người chủ yếu làm công việc bán hàng làm công việc đơn giản xưởng sản xuất, Công ty nên tạo điều kiện cho họ nâng cao trình độ cách học lên dược sĩ trung học để đảm bảo chất lượng bán hàng đến người tiêu dùng tốt hơn, chất lượng sản phẩm đầu tốt - Đối với nhân viên bán hàng, nhân viên làm thị trường cử nhân quản trị kinh doanh, hàng n m Công ty nên tổ chức lớp tập huấn chun mơn dược có sản phẩm để họ có hiểu biết định, từ đóng góp nhiều cơng tác bán hàng, giới thiệu hàng, tránh tình trạng nhân viên bán hàng không hiểu biết hết mặt hàng Cơng ty - Ngồi ra, cơng tác đào tạo, tập huấn cho nhân viên quản lý chất lượng, kiểm nghiệm, bảo quản phân phối theo tiêu chuẩn GMP, GLP, GSP, GPP quan trọng cần đầu tư, quan tâm mức Tuy nhiên, để đào tạo nâng cao trình độ cho cán cơng nhân viên dự kiến chi phí cho người n m hết khoảng triệu đồng mà hàng n m Công ty có chủ trương đưa 5% cán cơng nhân viên đào tạo Theo chủ trương n m công ty khoảng 128 triệu đồng chi phí Nguồn kinh phí dự kiến trích từ quỹ đầu tư phát triển * Kết mang lại biện pháp Hoạt động đào tạo nâng cao trình độ cho nhân viên đạt hiệu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Công ty Hơn ngành dược, việc tuyển dụng nguồn nhân lực có trình độ đối tượng dược sĩ đại học dễ Công ty dược nói chung Cơng ty TNHH dược phẩm Hoa Sen nói riêng Dó việc đào tạo nâng cao trình độ cho nhân viên giải pháp trước mắt quan trọng Công ty để có nguồn nhân lực chất lượng góp phần t ng n ng suất lao động từ t ng hiệu sản xuất kinh doanh cho Công ty, với giá trị chi phí mà Cơng ty dự kiến bỏ Cơng ty kỳ vọng tỷ lệ lợi HV: Khương Tuấn Trung 122 Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 nhuận đối tượng cử học mang lại t ng khoảng 5% vào n m n m sau t ng lên từ 8% đến 15% Bảng 3.5 Kết dự kiến thu đƣợc thực giải pháp ĐVT: triệu đồng N m 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng DT 343 376 398 422 454 475 501 Hàng sản xuất 190 208 219 230 248 261 275 Hàng kinh doanh 153 168 179 192 206 214 226 Tổng CP 223 223 223 223 223 223 223 Tổng LN 120 153 175 199 231 252 278 Xây dựng mơi trường v n hố Cơng ty quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần CBCNV tạo tâm lý thoải mái cho người lao động, động lực để người lao động gắn bó lâu dài với Cơng ty, cống hiến nhiều cho Cơng ty Chính mà Cơng ty dự kiến thu lại kết sau áp dụng giải pháp bảng số liệu 3.3.5 Giải pháp thứ năm: Đa dạng hoá sản phẩm kinh doanh * Cơ sở đề xuất Kinh tế thị trường đặt trước mắt doanh nghiệp nhiều thử thách mang tới hội để doanh nghiệp tự khẳng định Sự phát triển kinh tế đòi hỏi doanh nghiệp phải biết áp dụng kiến thức quản trị doanh nghiệp vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh Đa dạng hố sản phẩm khuynh hướng phát triển ngày phổ biến DN công nghiệp điều kiện để DN thích ứng phát triển mơi trường kinh doanh đầy biến động, kinh tế thị trường cạnh tranh ngày gay gắt sản phẩm mà Cơng ty có thời gian khơng lâu sau Cơng ty khác có chí mẫu mã đẹp chất lượng cải tiến tốt Do Cơng ty muốn tồn phải vươn tìm khoảng đại dương xanh cho mình, nhảy vào khoảng trống mà chưa có đối thủ HV: Khương Tuấn Trung 123 Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 Đối với Công ty TNHH dược phẩm Hoa Sen mức độ cạnh tranh thấp, khả n ng toán nợ tỷ suất sinh lời khơng cao, muốn cạnh tranh Cơng ty phải có chiến lược kinh doanh phù hợp với hồn cảnh điều kiện thực tế Cơng ty Công ty phải đầu tư nghiên cứu vào nhóm sản phẩm mang tính khác biệt so với đối thủ cạnh tranh có tính ứng dụng cao cho bệnh nhân Thực tế cho thấy tình hình thời tiết, khí hậu ngày khắc nghiệt, cộng với mơi trường ngày ô nhiễm nặng nề, nảy sinh nhiều loại bệnh Điều địi hỏi phải có nghiên cứu nhiều chủng loại thuốc đáp ứng kịp thời nhu cầu chữa bệnh bệnh nhân Là đơn vị sản xuất kinh doanh dược phẩm việc đầu tư cho việc nghiên cứu chủng loại thuốc đáp ứng nhu cầu phòng, chữa bệnh người dân hồn tồn phù hợp Cơng ty nghiên cứu thành cơng dịng sản phẩm mà đối thủ cạnh tranh chưa kịp nghiên cứu, điều làm cho sản phẩm Cơng ty quảng bá rộng rãi bệnh nhân đón nhận Công ty TNHH dược phẩm Hoa Sen sản xuất nhiều chủng loại sản phẩm sản phẩm Công ty chưa đáp ứng nhu cầu thị trường chủng loại sản phẩm chất lượng cao,những chủng loại thuốc phòng, chữa bệnh với giá thành cao Thế mạnh Công ty sản xuất chủng loại thuốc bào chế từ thảo dược, chủng loại sản phẩm khác Công ty chưa thu hút quan tâm người tiêu dùng, Công ty cần nghiên cứu, sản xuất chủng loại thuốc mà Việt Nam phải nhập thuốc chống ung thư, tim mạch, vitamin, thuốc giảm đau, kháng viêm, thuốc chữa HIV hỗ trợ điều trị cai nghiện… Việc đa dạng hóa sản phẩm làm cho sản phẩm Công ty tiêu thụ nhiều hơn, vốn chủ sở hữu t ng lên giúp công ty tự chủ vốn từ tạo tảng vững cho Công ty * Nội dung biện pháp: - T ng cường hoạt động nghiên cứu thị trường, nghiên cứu chủng loại thuốc nằm danh mục chủng loại thuốc chữa bệnh với giá thành cao thuốc chống ung thư, tim mạch, vitamin, thuốc giảm đau, kháng HV: Khương Tuấn Trung 124 Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 viêm, thuốc chữa HIV hỗ trợ điều trị cai nghiện Dự kiến chi phí ban đầu đầu tư hết 500 triệu - Liên doanh hợp tác với tổ chức, cá nhân để có vốn mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đa dạng hóa sản phẩm Dự kiến chi phí ban đầu đầu tư hết tỷ - Hợp tác với đội ngũ giáo sư, bác sĩ, chuyên gia nghiên cứu có tiếng để họ nghiên cứu đưa sản phẩm có chất lượng Dự kiến chi phí ban đầu n m hết khoảng 500 triệu * Kết mang lại biện pháp Khi giải pháp thực dự kiến kết Công ty thu sau: Bảng 3.6 Kết dự kiến thu đƣợc thực giải pháp ĐVT: triệu đồng N m 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng DT 2107 2140 2162 2199 2232 2246 2264 Hàng sản xuất 1100 1124 1138 1149 1156 1162 1171 Hàng kinh doanh 1007 1016 1024 1050 1076 1084 1093 Tổng CP 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Tổng LN 107 140 162 199 232 246 264 Khi thực giải pháp hình ảnh Công ty nhiều người biết đến sản phẩm Công ty trở nên gần gũi với người tiêu dùng thông qua chủng loại thuốc chữa bệnh đa dạng Điều làm cho lợi nhuận Công ty n m đầu áp dụng chưa t ng chí lỗ lâu dài giải pháp hữu hiệu giúp Công ty phát triển sánh ngang với Công ty dược mạnh ngành 3.3.6 Giải pháp thứ sáu: Xây dựng mơi trƣờng văn hố cơng ty quan tâm tới đời sống vật chất tinh thần CBCNV * Cơ sở đề xuất biện pháp HV: Khương Tuấn Trung 125 Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 Tạo mơi trường v n hố doanh nghiệp quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần người lao động để người lao động gắn kết với nhau, có tiếng nói chung cơng việc, phấn đấu cho mục tiêu chung biện pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nói chung cho Cơng ty TNHH dược phẩm Hoa Sen nói riêng * Nội dung biện pháp - Mở lớp bồi dưỡng kiến thức v n hoá doanh nghiệp - T ng cường tổ chức gặp gỡ, giao lưu để tiếp nhận xử lý kịp thời thông tin phản hồi CBCNV Công ty lãnh đạo Công ty - Đề phong trào sáng kiến cải tiến, hợp lý hố sản xuất, thi đua sản xuất an tồn, tiết kiệm, chương trình nhân viên bán hàng xuất sắc,… để nâng cao tính sáng tạo tinh thần trách nhiệm CBCNV Công ty - Ch m lo đến đời sống CBCNV, tạo việc làm ổn định cho họ có sách lương thưởng xứng đáng để họ yên tâm làm việc cho lợi ích Cơng ty lợi ích cá nhân họ - Xây dựng sách hỗ trợ mặt vật chất cho CBCNV có hồn cảnh khó kh n - Tạo sân chơi lành mạnh cho CBCNV hình thức: Tổ chức sinh hoạt v n nghệ, thi đấu thể thao, thi tìm hiểu pháp luật, tìm hiểu ngành dược, thi nấu n,… - Tổ chức n m lần cho CBCNV tham quan, nghỉ mát tạo tâm lý thoải mái gắn bó thành viên Cơng ty Để xây dựng mơi trường v n hóa Cơng ty cơng ty dự kiến chi phí 270 triệu: mở lớp bồi dưỡng kiến thức v n hoá doanh nghiệp n m lần hết 50 triệu, chi phí cho việc gặp gỡ, giao lưu tiếp nhận, phản hồi thông tin dự kiến n m lần lần 25 triệu Việc nâng cao tinh thần sáng tạo ch m lo đời sống CBCNV dự kiến hết 100 triệu, tổ chức môi n m lần cho cán tham quan, nghỉ mát hết khoảng 70 triệu * Kết mang lại biện pháp: HV: Khương Tuấn Trung 126 Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 Xây dựng môi trường v n hố Cơng ty quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần CBCNV tạo tâm lý thoải mái cho người lao động, động lực để người lao động gắn bó lâu dài với Công ty, cống hiến nhiều cho Cơng ty Chính mà Cơng ty dự kiến thu lại kết sau áp dụng giải pháp bảng số liệu Bảng 3.7 Kết dự kiến thu đƣợc thực giải pháp ĐVT: triệu đồng N m 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng DT 403 419 435 461 491 514 538 Hàng sản xuất 210 219 226 241 262 276 289 Hàng kinh doanh 193 200 209 220 229 238 249 Tổng CP 270 270 270 270 270 270 270 Tổng LN 133 149 165 191 221 244 268 Kết luận Chƣơng 3: Từ c n để xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty đến n m 2020 trình bày chương Trong chương đề tài xác định hệ thống mục tiêu chiến lược Công ty TNHH dược phẩm Hoa Sen đến n m 2020 Vận dụng mơ hình phân tích SWOT để đưa số giải pháp chiến lược kinh doanh Công ty đến n m 2020: Xâm nhập thị trường nội địa sâu hơn; Phát triển sản phẩm đơng dược chủ yếu phát triển nhóm sản phẩm thuốc bào chế từ thảo dược, thực phẩm chức n ng; Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có trình độ, chun mơn; Đa dạng hố sản phẩm kinh doanh; Xây dựng mơi trường v n hố cơng ty quan tâm tới đời sống vật chất tinh thần CBCNV Với sáu giải pháp giải pháp cho ta kết khác nhau, giải pháp có điểm chung làm t ng doanh số mặt hàng sản xuất, giúp Công ty lấy lại uy tín, hình ảnh sản phẩm khơng phải sản phẩm mà Công ty kinh doanh Nếu giải pháp thực hiện, kết t ng chưa nhiều tạo HV: Khương Tuấn Trung 127 Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 bước đệm vững giúp Công ty tự tin bước bước vững vàng kinh tế cạnh tranh đầy khốc liệt Nền kinh tế nước ta hội nhập, việc xây dựng chiến lược cho Cơng ty trở thành vấn đề nóng bỏng mà không Công ty không quan tâm đến Đối với Công ty chiến lược thể nhiều mặt phụ thuộc vào nhiều yếu tố Hoạch định chiến lược giúp nhà quản lý có nhìn tồn diện Cơng ty, chuẩn đốn cách đắn c n bệnh Công ty từ cho phác đồ điều trị hữu dụng vạch bước vững tương lai Là Công ty dược để phát triển có nhiều biện pháp hiệu Tuy nhiên, c n sở phương pháp luận chiến lược kinh doanh c n xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty TNHH dược phẩm Hoa Sen đưa giải pháp chiến lược kinh doanh đến n m 2020 Với giải pháp phát triển sản phẩm Đông dược; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xâm nhập thị trường nội địa sâu hơn; đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm; đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh; xây dựng mơi trường v n hóa Doanh nghiệp trình bày phần giúp Cơng ty cơng tác hoạch định sách kế hoạch SXKD Công ty TNHH dược phẩm Hoa Sen đồng thời thực mục tiêu đề ra, đáp ứng nhu cầu ngày người tiêu dùng, kịp thời ứng phó với đại dịch nguy hiểm HV: Khương Tuấn Trung 128 Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 KẾT LUẬN Hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam ngày trở nên quan trọng điều kiện cạnh tranh gay gắt Để đạt mục tiêu đề doanh nghiệp phải vận dụng linh hoạt, tổng hợp biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng điều kiện khác nhóm khách hàng, vùng thị trường lãnh thổ Luận v n đạt số kết sau Trong chương 1, đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến chiến lược kinh doanh như: Tổng quan chiến lược, phân tích mơi trường kinh doanh, trình tự hoạch định chiến lược, đặc điểm ngành dược Đó sở phương pháp luận cho việc phân tích c n đưa giải pháp chiến lược kinh doanh Công ty TNHH dược phẩm Hoa Sen Trong chương 2, đề tài giới thiệu khái quát Công ty tập trung phân tích c n để xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty đến n m 2020 Các nội dung chủ yếu chương là: + Phân tích mơi trường vĩ mơ (mơi trường kinh tế, mơi trường trị, mơi trường luật pháp sách, điều kiện tự nhiên xã hội, mơi trường cơng nghệ, mơi trường v n hóa – xã hội) + Phân tích mơi trường ngành dược (đối thủ cạnh tranh, áp lực nhà cung cấp, áp lực khách hàng, áp lực sản phẩm thay thế, áp lực đối thủ cạnh tranh tiềm n ng) + Phân tích nội Cơng ty TNHH dược phẩm Hoa Sen (phân tích n ng lực sản xuất kinh doanh, phân tích chất lượng nguồn nhân lực, phân tích tình hình tài Cơng ty) Trên sở đó, luận v n xác định hệ thống mục tiêu chiến lược Công ty TNHH dược phẩm Hoa Sen đến n m 2020 Vận dụng mô hình phân tích SWOT để đưa số giải pháp chiến lược kinh doanh Công ty đến n m 2020: Xâm nhập thị trường nội địa sâu hơn; Phát triển sản phẩm đông dược chủ yếu phát triển nhóm sản phẩm thuốc bào chế từ thảo dược, thực phẩm chức n ng; Đẩy mạnh HV: Khương Tuấn Trung 129 Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 công tác tiếp thị, quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có trình độ, chun mơn; Đa dạng hố sản phẩm kinh doanh; Xây dựng mơi trường v n hố cơng ty quan tâm tới đời sống vật chất tinh thần CBCNV Với giải pháp chiến lược đưa ra, đề tài hy vọng đóng góp phần không nhỏ cho phát triển Công ty, giúp Công ty tiến bước vững kinh tế thị trường có nhiều biến động Mặc dù cố gắng nhiều hiểu biết cịn hạn chế, thơng tin cập chưa đầy đủ nên chắn luận v n tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận bảo thầy giáo, góp ý bạn bè đồng nghiệp để luận v n hoàn thiện Một lần nữa, cho phép bày tỏ lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên TS Phạm Thị Thu Hà thầy cô giáo Khoa Kinh tế & Quản lý, cán Viện đào tạo sau đại học – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Lãnh đạo phịng ban Cơng ty TNHH dược phẩm Hoa Sen giúp đỡ tơi hồn thành luận v n HV: Khương Tuấn Trung 130 Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen giai đoạn đến năm 2020 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu, báo cáo Công ty TNHH dược phẩm Hoa Sen: Báo cáo tài chính, kết hoạt động SXKD Công ty n m 2011, 2012, 2013 Micheal.El.Porter (2006), Chiến lược cạnh tranh, Nhà xuất khoa học kỹ thuật GS.TS.Đỗ V n Phức (2007), Quản lý doanh nghiệp, Nhà xuất Bách khoa Hà Nội GS.TS.Đỗ V n Phức (2007), Quản lý nhân lực doanh nghiệp, Nhà xuất Bách khoa Hà Nội GS.TS.Đỗ V n Phức (2007), Tâm lý quản lý doanh nghiệp, Nhà xuất Bách khoa Hà Nội PSG.TS.Phan Thị Ngọc Thuận (2006), Chiến lược kinh doanh kế hoạch hóa nội doanh nghiệp, Nhà xuất V n hóa dân tộc Tổng cục thống kê (2009, 2010, 2011), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam thủ tướng phủ PGS.TS.Nghiêm Sỹ Thương (2007), Tóm tắt giảng Cơ sở quản lý tài doanh nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội TS Nguyễn V n Nghiến (2007), Giáo trình hoạch định chiến lược kinh doanh, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 10 Chiến lược sách lược kinh doanh Gazzy D Smith, R Aznall, Bobby G Billzell HV: Khương Tuấn Trung 131 Lớp: 12B QTKD2 2012 -2014 ... ngành dược phát triển Do đó, ngành sản xuất dược phẩm thu hút đầu tư nhà đầu tư nước Đây thuận lợi cho việc huy động vốn để đầu tư, mở rộng sản xuất, nghiên cứu phát triển Bên cạnh hội tiềm n ng,... doanh ban đầu phân phối Dược phẩm Từ tháng n m 2003, Công ty lập dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu” công suất thiết kế 250 dược liệu /n m với tổng vốn đầu tư ban đầu tỷ đồng... suất cho vay thấp động lực khuyến khích DN mở rộng đầu tư, phát triển hoạt động SXKD qua kích thích t ng trưởng tồn kinh tế Đây hội để DN phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh có Dược
- Xem thêm -

Xem thêm: MỞ đầu ,