0

(LUẬN văn THẠC sĩ) thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty tnhh mtv nhất gia thành​

56 4 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty tnhh mtv nhất gia thành​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Giảng viên hướng dẫn : ThS Trần Thị Trang Sinh viên thực : Nguyễn Minh Tú MSSV: 0834010139 Lớp: 08VQT2 TP Hồ Chí Minh, 2016 download by : skknchat@gmail.com i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn : ThS Trần Thị Trang Sinh viên thực : Nguyễn Minh Tú MSSV: 0834010139 Lớp: 08VQT2 TP Hồ Chí Minh, 2016 download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Minh Tú , sinh viên lớp 08VQT2 chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan: Những nội dung luận văn thực hướng dẫn trực tiếp giảng viên hướng dẫn – Th.S Trần Thị Trang Các số liệu luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố nghiên cứu khác hay phương tiện truyền thông Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo hay gian trá tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Sinh viên download by : skknchat@gmail.com iii LỜI CẢM ƠN Khơng có thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian theo học trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, tơi nhận nhiều quan tâm giúp đỡ Quý Thầy Cơ, Gia đình bạn bè Với lịng biết ơn sâu sắc nhất, xin gửi đến Quý Thầy Cô Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Cơng Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, người với tất tri thức tâm huyết truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo viên hướng dẫn – ThS Trần Thị Trang tận tâm hướng dẫn qua buổi học lớp buổi gặp mặt nói chuyện, thảo luận vấn đề nghiên cứu làm luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn, dạy bảo luận văn khơng thể hồn thành tốt Một lần nữa, tơi xin chân thành cảm ơn cô Sau cùng, xin kính chúc Q Thầy Cơ khoa Quản trị Kinh doanh Giáo viên hướng dẫn – ThS Trần Thị Trang có sức khỏe dồi dào, niềm tin tâm huyết để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp mình, truyền đạt kiến thức cho hệ mai sau Trân trọng download by : skknchat@gmail.com iv CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ tên sinh viên : Nguyễn Minh Tú MSSV : 0834010139 Khóa : 08 VQT2 Thời gian thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bộ phận thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tinh thần trách nhiệm với công việc ý thức chấp hành kỷ luật ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Kết thực tập theo đề tài ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Đơn vị thực tập download by : skknchat@gmail.com v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2016 Giảng viên hướng dẫn download by : skknchat@gmail.com vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii NHẬN XÉT THỰC TẬP iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN v DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ SỬ DỤNG ix LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Tình hình nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu: Nhiệm vụ nghiên cứu: Phƣơng pháp nghiên cứu: Dự kiến kết nghiên cứu: Tài liệu tham khảo: Kết cấu ĐA/KLTN: CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỒN THIỆN QUI TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH 1.1 LÝ THUYẾT VỀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 1.1.1 Các khái niệm - vấn đề tuyển dụng 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Tuyển mộ lao động 1.1.1.3 Tuyển chọn lao động 1.1.1.4 Tuyển dụng nhân 1.1.2.Nội dung tuyển dụng nhan 1.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.2.1 Khái niệm, vai trị cơng tác đào tạo nguồn nhân lực 1.2.1.1 Khái niệm chung đào tạo nguồn nhân lực 1.2.1.2 Vai trị cơng tác đào tạo nguồn nhân lực 1.2.2 Một số nguyên tắc yêu cầu công tác đào tạo nguồn nhân lực download by : skknchat@gmail.com vii 1.2.2.1 Nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực 1.2.2.2 Yêu cầu công tác đào tạo nhân sự: 1.3 CÁC BƢỚC CẦN LÀM KHI XÂY DỰNG MỘT CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo 1.3.2 Xác định mục tiêu cụ thể chương trình đào tạo 10 1.3.2.1 Xác định đối tượng đào tạo nguồn nhân lực: 10 1.3.2.2 Xác định phương pháp đào tạo nguồn nhân lực 11 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG VÊ QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH 12 2.1.GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH 12 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 12 2.1.1.1.Lịch sử hình thành 12 2.1.1.2 - Điều kiện phát triển doanh nghiệp 12 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ định hướng phát triển công ty 13 2.1.2.1.Chức 13 2.1.2.2 Nhiệm vụ 13 2.1.2.3 Định hướng phát triển doanh nghiệp 14 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân công ty 14 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức nhân công ty 14 2.1.3.2 Cơ cấu tổ chức quản lý nhân 15 2.1.3.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 17 2.2.THỰC TRẠNG QU TRÌNH TUYỂN DỤNG V ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH 19 2.2.1 Tuyển mộ nhân viên công ty 19 2.2.1.1 Tiến trình tuyển mộ nhân viên 19 2.2.1.2 Tuyển mộ nhân viên: 21 2.2.2 Tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên 23 2.2.3 Tìm hiểu công tác đào tạo nhân công ty TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH 27 2.2.4 Nhận xét công tác tuyển dụng nhân công ty 29 download by : skknchat@gmail.com viii 2.2.4.1 Ưu điểm 29 2.2.4.2 – Nhược điểm 30 2.2.5 Nhận xét công tác đào tạo nhân công ty 31 2.2.5.1 Ưu điểm 31 2.2.5.2 Nhược điểm 31 CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH 32 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 32 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh: 32 3.1.2 Nhiệm vụ công tác tuyển dụng đào tạo: 32 3.2.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH32 3.2.1 Thực tốt hoạt động quản trị nhân lực làm sở cho công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực: 33 3.2.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực CÔNG TY TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH 38 3.2.2.1 Giải pháp hoạch định nguồn nhân lực 39 3.2.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 39 3.2.2.3 Giải pháp thực việc bố trí cơng việc phù hợp với nhân viên 40 3.2.2.4 Giải pháp thực chế độ trả lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi cho nhân viên cách hợp lý 41 3.2.2.5 Giải pháp hoàn thiện mối quan hệ lãnh đạo nhân viên, nhân viên nhân viên công ty 43 3.3 MỘT VÀI KIẾN NGHỊ THỰC TẾ CHO TUYỂN CHỌN NHÂN SỰ: 44 KẾT LUẬN 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 download by : skknchat@gmail.com ix DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ SỬ DỤNG Bảng 2.1: Doanh thu năm công ty 04 năm gần 17 Bảng 2.2: Bảng mô tả công việc mẫu 20 Bảng 3.1: Đánh giá lực thực công việc nhân viên: 34 Bảng 3.2: Bản đánh giá thực công việc 34 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức nhân công ty 14 Đồ thị 2.1: Doanh thu / tháng năm 2011 2014 18 download by : skknchat@gmail.com 32 CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh : Theo định hướng phát triển Công ty, bám sát tình hình thực tế Cơng ty đề phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thời gian tới: - Tiếp tục giữ vững loại hình dịch vụ, thiết kế in ấn quà tặng …tại khu vực dự án bàn giao - Nghiên cứu thị trường Lập phương án kinh doanh dịch vụ cung cấp thuận tiện đảm bảo đầy đủ yếu tố dịch vụ, chi phí hợp lý - Khơng ngừng phát triển hoạt động sản xuất, thương mại dịch vụ lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhằm tối đa hố lợi nhuận có Cơng ty, nâng cao giá trị Công ty không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước - Kinh doanh có lãi, bảo tồn phát triển vốn Chủ sở hữu đầu tư cơng ty, hồn thành nhiệm vụ Chủ sở hữu cơng ty đề có tiêu tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 3.1.2 Nhiệm vụ công tác tuyển dụng đào tạo: Hồn thiện cơng tác tuyển dụng đào tạo nhân giúp cho nhà quản lí tìm ngơn ngữ chung với nhân viên biết cách nhạy cảm với nhu cầu nhân viên, biết cách đánh giá nhân viên xác, biết cách lôi nhân viên say mê với công việc tránh sai lầm việc tuyển chọn sử dụng lao động để nâng cao chất lượng thực công việc nâng cao hiệu tổ chức 3.2.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH Căn vào lý luận chung quản trị nhân sự, thực trạng định hướng công tác quản trị nhân công ty TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH thời gian tới, mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nhân cơng ty sau: download by : skknchat@gmail.com 33 3.2.1 Thực tốt hoạt động quản trị nhân lực làm sở cho công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực: a Cơ sở giải pháp: Những hoạt động quản trị nhân lực đề cập kế hoạch hố nguồn nhân lực, phân tích công việc đánh giá thực công việc Để hoạt động có hiệu cơng tác tuyển dụng đào tạo, trước hết cần phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn có kế hoạch cụ thể, phải rõ đối tượng, mục đích, yêu cầu, kết cần phải đạt được…của hoạ động tuyển dụng đào tạo, xây dựng chương trình cách thích hợp nhất, đem lại hiệu cao Ví dụ trước tiến hành đào tạo, cần phải xác định trước cách rõ ràng đào tạo cho ai, số lượng bao nhiêu, đào tạo gì, đào tạo nào… Hơn nữa, để thực tốt hoạt động kế hoạch tuyển dụng đào tạo tổ chức cần phải có sở đảm bảo cho việc xây dựng kế hoạch cứ, khoa học sát với tình hình thực tế b Phƣơng án thực hiện: Để làm điều này, trước hết phòng nhân phải kết hợp với phận có liên quan để thực tốt cơng tác kế hoạch hố nguồn nhân lực, phân tích cơng việc đánh giá cơng việc Dựa vào kế hoạch hố nguồn nhân lực để biết có cần tuyển dụng hay đào tạo khơng? Nếu có tuyển dụng đào tạo số lưọng bao nhiêu? Phân tích cơng việc để đưa mô tả công việc tiêu thức đưa để quảng cáo tuyển mộ, sàng lọc ứng viên công tác tuyển dụng, đồng thời tiêu chuẩn để dựa vào để biết nhân viên đảm nhận công việc đủ phẩm chất, kiến thức, trình độ chun mơn để thực tốt cơng việc hay chưa? Nếu chưa cơng ty tiến hành đào tạo để họ hồn thành tốt cơng việc Đánh giá thực giúp nhà quản lý biết người thực yếu khâu từ đưa định đào tạo nâng cao trình độ người Đối với nhân viên mới, việc đánh giá thực công việc cho thấy nhân viên có phù hợp với cơng việc khơng để qua xác định xem họ có phù hợp với cơng việc hay khơng ngược lại Cơng ty tham khảo phiếu đánh giá thực sau: download by : skknchat@gmail.com 34 Bảng 3.1: Đánh giá lực thực công việc nhân viên: Rất tốt Tốt Chỉ tiêu Đạt yêu cầu Kém Rất Kết hồn thành cơng việc 2 Tinh thần thái độ làm việc 3 Tác phong làm việc 4 Khả hiểu biết 5 Khả sáng tạo Kỹ phát hiện, giải Kỹ tổ chức, xếp c.viêc Tinh thần hợp tác Đảm bảo ngày công 10 Chấp hành nội quy v.v………… Tổng điểm Những mặt cần Kiến thức khắc phục để nâng …………… Kỹ Tinh thần thái độ Khác ………… …………… …………… cao kết thực …………… ………… ………………… …………… công viêc Bảng 3.2: Bản đánh giá thực công việc Họ tên nhân viên: Chức danh công việc: Bộ phận công tác:……………………………………………………… Họ tên người đánh giá: Chức danh công việc: Ngày đánh giá:…………………… Nhận xét tổng thể……………………………………………………… Người đánh giá (ký tên) c Hiệu giải pháp mang lại: Sau đánh giá cho điểm, cán đánh giá phải có trao đổi thảo luận kết đánh giá với người lao động, lắng nghe ý kiến họ Từ đó, kết đánh giá xác Nhờ giúp nhân viên thấy khả thực cơng việc download by : skknchat@gmail.com 35 cách cách toàn diện Giúp cán quản trị nhân viên tạo bầu khơng khí lao động vui vẻ Cơng ty, phát huy hết lợi mình, đóng góp phát triển Cơng ty tương lai  Hoàn thiện nâng cao chất lƣợng hoạt động tuyển chọn - Kết hợp tiếp nhận sàng lọc hồ sơ Tiếp nhận hồ sơ địa điểm ngày thông báo Cần phải thực tốt khâu lọc hồ sơ ban đầu nhằm loại từ đầu ứng viên không đáp ứng yêu cầu, tránh gây lãng phí mặt thời gian chi phí dành cho tuyển dụng Để làm điều này, người chịu trách nhiệm sàng lọc ứng viên phải đưa tiêu thức sàng lọc cách cụ thể, rõ ràng, tránh gây nhầm lẫn đảm bảo khách quan công tuyển dụng Các tiêu thức sàng lọc là: trình độ chuyên môn, cấp bậc qua đào tạo, kinh nghiệm, khả giải công việc, yêu cầu tính cách, tâm lý… - Chuẩn bị địa điểm thi, dụng cụ, thi để sử dụng thi tuyển, vấn cách chu đáo,công bằng, khách quan.Địa điểm thi phải bố trí, trang bị đủ dụng cụ cần thiết bàn ghế, giấy thi, bảng hỏi… đảm bảo không bị ảnh hưởng, không bị làm phiền trình thi tuyển Bộ phận soạn đầy đủ đề thi từ trước cần ý khâu đề Các thi phải rõ ràng, đề dễ hiểu, nội dung thi phải đảm bảo đáp ứng mục đích thi tuyển, tập trung vào nội dung mà nhà tuyển dụng muốn kiểm tra - Nâng cao tính chuyên nghiệp vấn Phỏng vấn giúp nhà tuyển dụng có nhìn trực quan sinh động ứng viên, đánh định Khâu vấn phải tiến hành cách chuyên nghiệp Tuỳ vị trí tuyển dụng mà thành viên hội đồng vấn khác Khơng khí buổi vấn: Ứng viên đến thăm dị tìm hiểu cơng ty, điều kiện làm việc công ty, nhà tuyển dụng tìm hiểu kỹ ứng viên Phỏng vấn viên đơi trình độ thấp ưng viên nên câu hỏi gây khó chịu, ngược lại đặt câu hỏi cao gây căng thẳng cho ứng viên Vì vậy, cần tạo khơng khí thoải mái vấn, tạo hội cho ứng viên bộc lộ khả Khi đặt câu hỏi cần phải ý tới yêu cầu sau: Xác định rõ mục tiêu vấn, lĩnh vực vấn tuyển dụng, câu hỏi cần xác ngắn gọn, tạo hội cho download by : skknchat@gmail.com 36 ứng viên trình bày đầy đủ hiểu biết mình, điều khiển hướng dẫn để ứng viên không tránh né câu trả lời Câu hỏi vấn nên tập trung vào: Công việc, tổ chức quan làm việc trước ứng viên, trình độ học vấn, nhân sinh quan Thời gian vấn: Những ứng viên nên vấn viong 1520 phút, ứng viên giỏi tăng 40-45 phút, không nên kéo dài thời gian vấn tránh gây mết mỏi cho hai bên - Giai đoạn thử việc giai đoạn quan trọng để tổ chức đưa định tuyển chọn Nếu qua thi, vấn, khả năng, trình độ ứng viên thể qua lời nói thử việc nhà tuyển dụng đánh giá khả đó, trình độ ứng viên thật hay giả, đáp ứng yêu cầu công việc hay chưa? Cơng ty cần đưa chương trình thử việc bảng đánh giá thời gian thử việc hợp lý Sau mẫu mà cơng ty tham khảo, áp dụng: Biểu mẫu Chƣơng trình thử việc CƠNG TY TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH BM/TCHC/01.05 CHƢƠNG TRÌNH THỬ VIỆC (Áp dụng cho nhân viên văn phòng, khối gián tiếp cấp quản lý) Họ tên:………………………… Chức vụ:………………………………… ………………………………… …………………………………………… Bộ phận:……………….……… ………………………………… Ngày nhận việc:………………………… …………………………………………… Người quản lý trực tiếp:……………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………….……… A DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƢỢC PHÂN CÔNG TRONG GIAI ĐOẠN THỬ VIỆC STT CÔNG VIỆC TRÁCH TỈ TRỌNG NHIỆM (%) download by : skknchat@gmail.com KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC 37 B XÁC NHẬN: Cán quản lý trực tiếp Nhân viên thử việc chấp nhận chương Ngày:……./………/……… trình Ngày:………./…………/……… Bảng 3.3: Bảng đánh giá sau thời gian thử việc CÔNG TY TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH BM/TCHC/01.07 Phịng Hành nhân BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC (Áp dụng cho nhân viên văn phòng, khối gián tiếp cấp quản lý) Họ tên:……………………………………… Họ tên:…………………………………… Bộ phận:……………………………………… Bộ phận:…………………………………… Người quản lý trực tiếp……………………….Chức vụ………………………………………… A CÔNG VIỆC HIỆN TẠI ĐANG THỰC HIỆN (Xếp theo thứ tự ưu tiên): STT CƠNG VIỆC CHÍNH CƠNG VIỆC PHỤ B CẤP QUẢN LÝ TRỰC TIẾP ĐÁNH GIÁ (Điểm số tối đa 10 điểm) TT S SO VỚI U CẦU CƠNG VIỆC Tính phức tạp Khối lượng cơng việc (số làm việc ngày) Tính sáng tạo, linh động Tính phối hợp, tổ chức Tinh thần trách nhiệm Tính kỷ luật PHẦN ĐÁNH GIÁ download by : skknchat@gmail.com ĐIỂM SỐ 38 Kết đạt Kinh nghiệm giải Kỹ chuyên môn 10 Khả quản lý, điều hành 3.2.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng công tác đào tạo nguồn nhân lực CÔNG TY TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH Xác định nhu cầu đào tạo bước cơng tác đào tạo, có ảnh hưởng lớn đến hiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực Nếu xác định xác sở để công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đạt hiệu cao, xác định sai gây lãng phí cơng sức tiền bạc, thời gian cho tổ chức Hiện công tác đào tạo cơng ty cịn có nhiều hạn chế Do để xác định nhu cầu đào tạo, Cơng ty cần phải tiến hành phân tích tổ chức, phân tích người phân tích nhiệm vụ - Phân tích tổ chức phân tích mức độ đạt mục tiêu phận thông qua tiêu suất, chất lượng, hiệu - Phân tích nhiệm vụ: sử dụng mơ tả công việc, yêu cầu thực công việc để xác định nhiệm vụ quan trọng, kiến thức kỹ hành vi cần phải trọng để đào tạo cho người lao động giúp đỡ họ hoàn thành cơng việc tốt hơn.So sánh trình độ có người lao động với yêu cầu công việc để xác định khoảng cách tồn Đối với người lao động thực công việc chưa tốt thiếu hụt kiến thức, kỹ năng, lực phải tiến hành đào tạo để giúp họ hồn thành tốt cơng việc - Phân tích người: thông tin lấy từ hồ sơ nhân viên, đặc biệt nhấn mạnh thông tin kết thực công việc qua thời kỳ mà nhân viên làm việc trước Đồng thời cần phải quan tâm tới nhu cầu nguyện vọng đào tạo nâng cao trình độ người lao động Điều quan trọng có ảnh hưởng tới kết đào tạo nhu cầu đào tạo công ty phù hợp với nhu cầu đào tạo thân người lao động tạo động lực để người lao động tích cực học tập Từ kết phân tích kết đánh giá phải xác định đồi tượng đào tạo số lượng bao nhiêu.Mục tiêu chương trình đào tạo cần rõ ràng, cụ download by : skknchat@gmail.com 39 thể Đối với đối tượng đào tạo cụ thể công ty phải đề mục tiêu mà họ cần phải đạt sau khoá đào tạo 3.2.2.1 Giải pháp hoạch định nguồn nhân lực Hiện nguồn nhân lực lâu dài Công Ty chưa dự báo cách đắn có hiệu Do Cơng ty phải có số liệu tình hình sử dụng nguồn nhân lực mặt số lượng chất lượng từ có nhìn hệ thống, đồng thời xác định điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn thuận lợi nguồn nhân lực Công ty Sau thời gian tuyển dụng, kiến thức, kỹ chuyên môn khả nhân viên có thay đổi Do vậy, phịng Tổ Chức Nhân Sự Cơng ty phải cập nhật tồn thơng tin cá nhân kinh nghiệm làm việc, kỹ chun mơn, trình độ học vấn… nhân viên nhằm làm sở cho công tác đào tạo, thăng chức, thuyên chuyển nhân viên sau Công ty phải tiến hành dự báo nhu cầu nguồn nhân lực tương lai để áp dụng cho mục tiêu, kế hoạch dài hạn Nhu cầu tương lai xác định theo tiêu: số lượng chất lượng Để dự báo mặt chất lượng, phịng Tổ Chức Nhân Sự Cơng ty cần phải hệ thống hóa kỹ năng, trình độ, kinh nghiệm địi hỏi cho cơng việc; phối hợp với Phó giám đốc, trưởng phịng ban nhằm xác định yêu cầu chất lượng nhân sở tiêu chuẩn Đồng thời phải dự báo sơ số tiêu chuẩn công việc tương lai sở kế hoạch kinh doanh tiêu chuẩn 3.2.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lực cho người lao động phải vào mục tiêu phát triển công ty Từ đánh giá xác nhu cầu mục tiêu năm Đào tạo phát triển phải mang tính chiến lược, phải đào tạo hệ nhà quản lý có đặc trưng khác với người trước Do đó, Cơng ty cần phải: - Mỗi năm, cán quản lý từ trưởng phòng trở lên phải giao dự án hay chuyên đề tham gia quản lý sáng kiến, kiến nghị với phận chuyên môn khác bên cạnh hồn thành tốt cơng việc nhiệm vụ giao - Trước bổ nhiệm nhân viên lên vị trí trưởng hay phó phịng người thơng báo trước tháng tạo điều kiện làm dự án hay đề tài mở download by : skknchat@gmail.com 40 rộng sản xuất kinh doanh, tăng hiệu sản xuất nâng cao chất lượng quản lý phận lĩnh vực chuyên môn mà họ đảm nhận - Đào tạo kỹ thực hành đội ngũ nhân viên kỹ thuật, lao động phổ thông để họ có khả tham gia trực tiếp vào dây chuyền sản xuất, người lao động dây chuyền vừa có kiến thức vừa có cơng nghệ, vừa có kỹ thực hành - Số lượng nhân viên tham gia đào tạo năm tăng chi phí đào tạo lại giảm điểu dẫn đến chất lượng đào tạo giảm Công ty cần tăng thêm chi phí đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên - Công ty mở lớp đào tạo, huấn luyện số cán quản lý công ty, cử học khóa nâng cao chuyên ngành, thi lên bậc Trình độ chun mơn nghiệp vụ nhân viên công ty tương đối thấp chủ yếu lao động phổ thơng trình độ trung cấp, trình độ ngoại ngữ trình độ tin học cịn hạn chế Cần tổ chức khóa đào tạo để nâng cao trình độ cho nhân viên từ cơng việc thực tốt - Có thưởng người có thành tích cao sau đợt đào tạo, đề bạt người nâng cao thành tích lao động sau trình học tập - Xây dựng đội ngũ cán quản lý cấp vững vàng phẩm chất trị, có lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng nghiệp phát triển đổi cơng ty - Ngồi ra, cơng ty cần có cơng tác đánh giá lực nhân viên sau tham gia khóa đào tạo, họ làm việc có hiệu không kết làm việc để từ cải thiện cơng tác đào tạo 3.2.2.3 Giải pháp thực việc bố trí cơng việc phù hợp với nhân viên -Để phát triển lâu bền tương lai Cơng ty phải thực việc rà soát đánh giá lại nhân viên, nắm bắt việc xếp nhân Cơng ty phù hợp chưa Từ có kế hoạch xếp bố trí lại nhân cho hợp lý - Trước tiên, Công ty cần phải xây dựng chương trình định hướng, phát triển nhân cách có hệ thống hơn, hỗ trợ cơng tác đào tạo, bố trí nhân viên ngày phù hợp với trình độ chun mơn khả - Để kiểm sốt việc thực cơng việc nhân viên tốt nhất, người lãnh đạo cần có tầm nhìn đánh giá lực làm việc nhân viên phần quan trọng download by : skknchat@gmail.com 41 việc quản lý lực làm việc, nhằm giúp nhân viên đạt kết tốt mà công ty thân mong đợi, từ định hướng mục tiêu phát triển tương lai - Nên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng nhân viên thông qua việc vấn bảng đánh giá mức độ hài lịng vị trí cơng việc năm, tạo điều kiện cho việc bố trí nhân viên phù hợp Tuy nhiên, lúc đáp ứng tất nguyện vọng nhân viên mà phải xem xét có phù hợp với điều kiện thực tế khơng -Ngồi ra, Cơng ty cần thể rõ bình đẳng thăng tiến nghề nghiệp nhân viên cách có quy chế đề bạt nhân viên Những người có thành tích vượt trội, có khả quản lý, có lực phù hợp với nhu cầu xem xét bổ nhiệm - Bố trí cơng việc phải cơng phù hợp với tính chất cơng việc người, tránh trường hợp người làm q nhiều việc người rảnh rỗi, thực tiễn làm cho tinh thần toàn nhân viên giảm sút 3.2.2.4 Giải pháp thực chế độ trả lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi cho nhân viên cách hợp lý Công ty xác định việc trả công hình thức thúc đẩy lao động, người lao động xác định làm việc công ty để có mức thu nhập ổn định Nhưng khó khăn cơng ty có ý tưởng xây dựng tổ chức mặt xã hội thực mà người lao động thể trung thành hay phấn đấu phát triển cơng ty Để nâng cao hiệu công tác gắn liền với việc quản lý lao động gia tăng thành tích cơng ty cần: Lương: * Với lao động quản lý - Vì cơng ty Nhà nước nên việc trả lương dựa thâm niên công tác hệ số lương - Công ty nên áp dụng chế độ trả lương khốn cho cơng việc giao chế độ thực phổ biến ngành nơng nghiệp, xây dựng Hình thức trả lương khốn áp dụng nhân viên phòng kinh doanh - Trả lương khoán kinh doanh nhiệm vụ thực hiện, hiệu làm việc Vì cần thực cách chi tiết, có hiệu trả lương cho download by : skknchat@gmail.com 42 người lao động Mức lương nhân viên hưởng phải gắn với suất chất lượng công việc -Lương khoán kinh doanh phần thu nhập tăng thêm bán hàng ký kết hợp đồng, tính theo tỷ lệ 2,5% doanh số hàng bán Lƣơng = [(LCB/22) *số ngày làm việc]*hệ số + Lƣơng khốn doanh số * Đối với cơng nhân kỹ thuật lao động phổ thông - Xây dựng mức lương bản, trả công xứng đáng với doanh số sức lao động mà người lao động bỏ Từ thúc đẩy nhân viên lao động với hiệu cao - Áp dụng trả lương theo sản phẩm khuyến khích cơng nhân tích cực làm việc để nâng cao suất lao động tăng tiền lương cách trực tiếp, khuyến khích người lao động sức học tập nâng cao trình độ lành nghề, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, phát huy sáng tạo… nâng cao khả làm việc suất lao động Thưởng: - Để thực tốt chế độ khen thưởng, từ công ty cần phải xây dựng tiêu chí đánh giá cán nhân viên bao gồm tiêu chí đánh giá cán quản lý nhân viên phục vụ công ty, thực việc đánh giá hàng năm tất cán nhân viên, có có sở để xem xét khen thưởng hàng năm cách công hợp lý Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh Thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm Thưởng tiết kiệm vật tư Thưởng phát huy sáng kiến kỹ thuật - Hàng năm, dựa kết sản xuất kinh doanh công ty khả hoạt động nhân viên thông qua bảng đánh giá thành tích cơng việc nhân viên mà cơng ty có mức thưởng khác -Cơng ty nên thưởng cho nhân viên cổ phiếu thay tiền mặt Khi nhân viên sở hữu cổ phiếu, họ cảm thấy sở hữu phần cơng ty họ có trách nhiệm công việc download by : skknchat@gmail.com 43 Phụ cấp: * Với lao động quản lý: - Xây dựng chế độ phụ cấp trách nhiệm cho cán quản lý chức vụ phức tạp, lĩnh vực cần thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng q trình sản xuất kinh doanh -Cơng ty nên có xe đưa đón NV xa nơi công tác, xe ô tô phục vụ chuyến công tác xa * Đối với công nhân kỹ thuật lao động phổ thông -Khẩu phần ăn quan trọng để tái tạo sức lao động, công ty nên tăng phụ cấp tiền ăn để đảm bảo dinh dưỡng cần thiết đa phần cơng nhân khơng hài lịng với phần ăn mà công ty phụ cấp -Tăng thêm phụ cấp độc hại cho người lao động trình làm việc - Đối với số chức danh công việc đặc biệt, hay chuẩn bị nhân lực cho dự án quan trọng, mục tiêu địi hỏi cao; Cơng ty phải xây dựng chế độ phụ cấp riêng biệt thu hút nhân lực, khuyến khích động viên nhân viên tâm huyết thực trọng trách Phúc lợi: -Các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, tang ma, cưới hỏi, đau bệnh, phụ cấp tàu xe đường thăm quê - Quà khuyến học cho cháu thiếu nhi em công nhân vào cuối năm học, vào dịp Quốc tế thiếu nhi, Rằm Trung Thu Các phong trào Văn - Thể - Mỹ công ty tổ chức vào dịp Lễ Tết - Đảm bảo mức trả cơng chương trình phúc lợi cạnh tranh với công ty khác để có nhân viên giỏi 3.2.2.5 Giải pháp hồn thiện mối quan hệ lãnh đạo nhân viên, nhân viên nhân viên công ty - Chia sẻ thông tin với nhân viên, nhà quản lý giỏi hiểu thông tin doanh nghiệp chia sẻ nhiều tốt, nhân viên biết thông tin cần thiết họ thấy phải có trách nhiệm với cơng ty Khi nhân viên biết điểm mạnh họ tìm cách khai thác, biết điểm yếu họ tìm cách khắc phục Thơng báo cho nhân viên có thay đổi liên quan trực tiếp đến họ download by : skknchat@gmail.com 44 thay đổi sách, thủ tục, thay đổi thơng tin sản phẩm, hay q trình làm việc - Hằng năm công ty tổ chức chuyến tham quan, du lịch, dã ngoại cho toàn thể nhân viên nhằm tao động viên, khích lệ tạo đoàn kết nhân viên Đặc biệt, cấp lãnh đạo nắm bắt tâm tư tình cảm NV quyền mình, biết họ cần gì, muốn gì, giúp họ giải khúc mắc q trình làm việc khó khăn họ gặp phải - Tổ chức buổi họp mặt vào cuối tuần để người có thêm thời gian điều kiện hiểu - Khuôn viên công ty rộng, nên tổ chức thi thể thao đá banh, bóng chuyền… để tạo sợi dây kết nối tinh thần người lao động - Tiến hành trưng cầu ý kiến nhân viên định kỳ đột xuất có định quan trọng để hiểu rõ tình hình điều kiện làm việc nhà máy từ khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm có, tạo điều kiện để họ tham gia vào xây dựng phát triển Công ty 3.3 MỘT VÀI KIẾN NGHỊ THỰC TẾ CHO TUYỂN CHỌN NHÂN SỰ: Sau tìm hiểu thực tế tình hình tuyển dụng cơng ty, em xin đưa số ý kiến công tác tuyển dụng: Trước hết nên cho ứng viên biết chức vụ đảm nhận đuợc tuyển chọn, thoả thuận cơng việc Cho tiếp xúc với nhân viên đảm trách với chức vụ tuyển Cho ứng viên tham quan cơng ty, cho xem q trình sản xuất, trình bày thực trạng cơng ty cho ứng viên biết.Sau yêu cầu ứng viên viết sơ thực trạng công ty Một lưu ý vấn không để người vấn thiếu kinh nghiệm trình độ vấn, khơng trọng ngơn ngữ lời nói tham gia vấn tuyển dụng Câu hỏi vấn không nên lạm dụng hỏi đời tư ứng viên, dồn ứng viên vào vị trí khó xử download by : skknchat@gmail.com 45 KẾT LUẬN Có thể nói tổ chức, yếu tố người yếu tố quan trọng nhất, định thành công hay thất bại doanh nghiệp, đặc biệt kinh tế giới Chính lẽ mà hầu hết doanh nghiệp đặc biệt quan tâm tới nguồn lực người Làm để có nguồn nhân lực chất lượng cao, để làm điều công ty phải ý tới công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng này, Công ty TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH trọng đến công tác quản trị nguồn nhân lực, đặc biệt công tác tuyển dụng đào tạo Tuy nhiên, theo quan sát cá nhân em thời gian thực tập Công ty, em nhận thấy cơng tác cịn chưa đặc biệt ý, thiết nghĩ tương lai Công ty cần phải tiếp tục hoàn thiện nâng cao công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực Cơng ty để cơng ty tiến xa q trình kinh doanh Cảm ơn q Cơng ty hỗ trợ em suốt thời gian thực tập khóa luận tốt nghiệp Xin chúc công ty phát triển mạnh mẽ thành công tốt đẹp download by : skknchat@gmail.com 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Trần Kim Dung (2011) “Quản Trị Nguồn Nhân Lực”, Nhà xuất Tổng Hợp Tp Hồ Chí Minh TS Nguyễn Hữu Thân (2010) “Quản Trị Nhân Sự”, Nhà xuất Lao Động – Xã Hội, Tp Hà Nội TS Phan Thăng & TS Nguyễn Thanh Hội (2006) “Quản Trị Học”, Nhà xuất Thống Kê Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo (2006) “Giáo Trình Kinh Tế Chính trị Mac – LêNin”, Nhà xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Tập đồn Dệt May Việt Nam (Số 120  125 năm 2011) “Bản Tin Kinh Tế - Dệt May”, Tp.Hà Nội Một số trang Web tài liệu Internet download by : skknchat@gmail.com ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHẤT GIA. .. GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH32 3.2.1 Thực tốt hoạt động quản trị nhân lực làm sở cho công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân. .. nguồn nhân lực: 33 3.2.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực CÔNG TY TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH 38 3.2.2.1 Giải pháp hoạch định nguồn nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty tnhh mtv nhất gia thành​ ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 2.1: Doanh thu năm của cơng ty trong 04 năm gần nhất Doanh  - (LUẬN văn THẠC sĩ) thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty tnhh mtv nhất gia thành​

Bảng 2.1.

Doanh thu năm của cơng ty trong 04 năm gần nhất Doanh Xem tại trang 27 của tài liệu.