0

(LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu ảnh hưởng của hóa chất dung môi hữu cơ đến sức khỏe người lao động trong ngành công nghiệp ô tô, đóng tàu thông qua các chỉ số hóa sinh​

83 4 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu ảnh hưởng của hóa chất dung môi hữu cơ đến sức khỏe người lao động trong ngành công nghiệp ô tô, đóng tàu thông qua các chỉ số hóa sinh​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:25

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Thị Kim Yến NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HĨA CHẤT DUNG MƠI HỮU CƠ ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ, ĐĨNG TÀU THƠNG QUA CÁC CHỈ SỐ HĨA SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - Năm 2016 download by : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Thị Kim Yến NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HĨA CHẤT DUNG MƠI HỮU CƠ ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH CƠNG NGHIỆP Ơ TƠ, ĐĨNG TÀU THƠNG QUA CÁC CHỈ SỐ HÓA SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60420114 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Đình Thắng TS BS Phạm Tùng Lâm Hà Nội - Năm 2016 download by : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, cho phép tơi bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu, Khoa sinh học, Bộ môn sinh lý thực vật Hóa sinh Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo hƣớng dẫn TS Nguyễn Đình Thắng, mơn Sinh lý thực vật hóa sinh, Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình bảo cho tơi suốt thời gian học tập nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn TS BS Phạm Tùng Lâm, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động Môi trƣờng - Cục Y tế Bộ GTVT giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt q trình học tập nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động Môi trƣờng - Cục Y tế Bộ GTVT, tập thể Khoa Xét nghiệm - Chẩn đốn hình ảnh tồn thể cán nhân viên Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động Môi trƣờng GTVT tạo điều kiện điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, quản đốc phân xƣởng, toàn thể cán phịng Y tế cơng nhân tham gia nghiên cứu Cơng ty CP khí tô Thống Nhất Thừa Thiên Huế, Công ty CP khí tơ 3.2, Cơng ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cộng tác với tơi q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Và cuối vô biết ơn Cha, Mẹ, Chồng, Con tồn thể ngƣời thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, khích lệ giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2016 Nguyễn Thị Kim Yến download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AT An toàn ATVSLĐ BC BH An toàn vệ sinh lao động Bạch cầu Bảo hiểm BHLĐ BHYT Bảo hộ lao động Bảo hiểm y tế BNN Bệnh nghề nghiệp BTNMT BYT Bộ Tài nguyên Môi trƣờng Bộ Y tế BV CLPT CN CNHH CPCK Bệnh viện Chất lƣợng phƣơng tiện Công nhân Chức hơ hấp Cổ phần khí Cr DMHC GTVT Hb HC KLN NLĐ NT Crôm Dung môi hữu Giao thông vận tải Huyết sắc tố Hồng cầu Kim loại nặng Ngƣời lao động Nƣớc tiểu NĐ-CP PTBHLĐ Pb QLMT QĐ QCVN TCVN TCCP Nghị định Chính phủ Phƣơng tiện bảo hộ lao động Chì Quản lý mơi trƣờng Quyết định Quy chuẩn Việt Nam Tiêu chuẩn Việt Nam Tiêu chuẩn cho phép TCVSLĐ RLTK Tiêu chuẩn vệ sinh lao động Rối loạn thơng khí download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG I TỔNG QUAN TÓM TẮT VỀ CƠNG NGHỆ ĐĨNG TÀU VÀ LẮP RÁP Ơ TƠ ĐẠI CƢƠNG VỀ DUNG MÔI 2.1 Khái niệm dung môi .6 2.2 Tính chất lý hóa dung mơi .6 2.3 Phân loại dung môi .7 2.4 Sự hấp thu, phân bố, chuyển hóa đào thải dung mơi 2.5 Tác hại dung môi sức khoẻ .10 2.6 Một số hóa chất dung mơi thƣờng dùng ngành cơng nghiệp tơ đóng tàu .13 NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƢỞNG CỦA DUNG MÔI ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CON NGƢỜI 18 3.1 Trên giới .18 3.2 Tại Việt Nam 21 CHƢƠNG 26 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tƣợng, địa điểm thời gian nghiên cứu 26 2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 26 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu .26 2.1.3 Thời gian nghiên cứu 26 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 26 2.3 Các số nghiên cứu 27 2.3.1 Xác định môi trƣờng làm việc ngƣời lao động đơn vị đóng tàu lắp ráp tơ 28 2.3.2 Phƣơng pháp khảo sát điều kiện lao động 29 2.3.3 Phƣơng pháp khảo sát tình trạng sức khoẻ, cấu bệnh tật, bệnh nghề nghiệp liên quan đến nghề nghiệp 29 download by : skknchat@gmail.com 2.4 Phƣơng pháp đánh giá ảnh hƣởng môi trƣờng lao động tới sức khoẻ công nhân 33 2.5 Kĩ thuật xử lí số liệu 34 2.6 Các biện pháp khống chế sai số 34 2.7 Đạo đức nghiên cứu 34 CHƢƠNG 35 K T QUẢ VÀ BÀN LUẬN 35 3.1.1 Các yếu tố vi khí hậu .35 3.1.2 Cƣờng độ chiếu sáng cƣờng độ tiếng ồn 36 3.1.3 Nồng độ bụi 37 3.1.4 Nồng độ khí .39 3.1.5 Nồng độ dung môi hữu .40 3.2 Kết điều tra vấn 42 3.3 Kết khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp 49 K T LUẬN 63 Thực trạng môi trƣờng lao động công ty lắp ráp tơ đóng tàu 63 Tình trạng sức khỏe bệnh liên quan đến nghề nghiệp ngƣời lao động tiếp xúc với hóa chất dung môi hữu 63 KI N NGHỊ 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC 70 download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC BẢNG Nội dung bảng Trang Bảng 3.1 Các yếu tố vi khí hậu 35 Bảng 3.2 Độ chiếu sáng, cƣờng độ tiếng ồn chung 36 Bảng 3.3 Nồng độ bụi đơn vị 38 Bảng 3.4 Nồng độ khí đơn vị 39 Bảng 3.5 Nồng độ dung môi hữu 41 Bảng 3.6 Phân loại lao động theo tuổi đời 43 Bảng 3.7 Phân loại lao động theo tuổi nghề 44 Bảng 3.8 Phân loại công việc 44 Bảng 3.9 Học tập an toàn lao động 45 Bảng 3.10 Tình trạng sử dụng loại phƣơng tiện bảo hộ lao động 45 Bảng 3.11 Tiền sử bệnh tật 47 Bảng 3.12 Một số biểu dấu hiệu bệnh lý thần kinh 48 Bảng 3.13 Tình hình dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu 49 Bảng 3.14 Tình hình sức khoẻ ngƣời lao động 50 Bảng 3.15 Phân bố bệnh tật 51 Bảng 3.16 Phân bố bệnh tật theo nhóm đối tƣợng 52 Bảng 3.17 Phân bế bệnh tật theo đơn vị 53 Bảng 3.18 Kết xét nghiệm huyết học (Hồng cầu) 55 download by : skknchat@gmail.com Bảng 3.19 Kết xét nghiệm huyết học (Bạch cầu) 56 Bảng 3.20 Kết xét nghiệm huyết học (Huyết sắc tố Hb) 56 Bảng 3.21 Kết xét nghiệm sinh hoá GOT 57 Bảng 3.22 Kết xét nghiệm sinh hoá GPT 58 Bảng 3.23 Kết xét nghiệm sinh hoá Ure 58 Bảng 3.24 Kết xét nghiệm sinh hố Creatinin 59 Bảng 3.25 Kết xét nghiệm chì máu 59 Bảng 3.26 Kết xét nghiệm crom máu 60 Bảng 3.27 Kết xét nghiệm Phenol nƣớc tiểu 60 Bảng 3.28 Kết xét nghiệm axit hyppuric nƣớc tiểu 61 download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Phân loại lao động theo tuổi đời 43 Biểu đồ 3.2 Tình hình sức khỏe ngƣời lao động 50 Biểu đồ 3.3 Phân bố bệnh tật 51 Biểu đồ 3.4 Phân bố bệnh tật theo nhóm đối tƣợng 52 download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ quy trình cơng nghệ lắp ráp tơ Hình 1.2 Sơ đồ quy trình cơng nghệ đóng tàu download by : skknchat@gmail.com Bảng 3.24 Kết xét nghiệm sinh hóa (Creatinin) Ch tiêu xét nghiệm Creatinin (35,0-120µmol/L, Giá trị bình thƣờng) Tổng số 120µmol/L Gián tiếp 100 Kết xét nghiệm Creatinin mức cao giới hạn bình thƣờng (>120µmol/L nhóm đối tƣợng tiếp xúc trực tiếp có 37 trƣờng hợp chiếm 12,3%; nhóm đối tƣợng khơng tiếp xúc trực tiếp có trƣờng hợp chiếm 1,3% Bảng 3.25 Kết xét nghiệm chì máu (nhóm trực tiếp) Ch tiêu xét nghiệm Chì (Pb) 20µg/dL Tổng số Đơn vị Cơng ty CP CK ô tô Thống Nhất Công ty CP CK ô tô 3.2 Công ty đóng tàu Bạch Đằng (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 35 23.3 4.7 4.0 1.3 50 43 28.7 4.7 0.0 0.0 50 41 27.3 5.3 0.7 0.0 50 Tổng số 119 79.3 22 14.7 4.7 1.3 150 Trong tổng số 150 mẫu xét nghiệm chì máu cho nhóm đối tƣợng tiếp xúc trực tiếp với dung mơi hữu cơ: hàm lƣợng chì dƣới 10µg/dL có 119 mẫu 79,3% , 59 download by : skknchat@gmail.com nhóm từ 10µg/dL-15 µg/dL có 22 mẫu 14,7% , nhóm 16µg/dL-20µg/dL có mẫu 4,7% đặc biệt có mẫu 1,3% hàm lƣợng chì máu >20µg/dL Tiêu chuẩn chẩn đốn nhiễm độc chì: ≥50µg/dL) So sánh với kết nghiên cứu Phan Bích Hịa 1999 , tỉ lệ thâm nhiễm chì cơng nhân công ty xăng dầu 18,6% Bảng 3.26 Kết xét nghiệm crom máu Ch tiêu xét nghiệm 120µmol/L có 37 trƣờng hợp 12,3% ; Xét nghiệm chì máu, hàm lƣợng chì máu > 20µg/dL có trƣờng hợp 1,3% , Xét 63 download by : skknchat@gmail.com nghiệm Crom máu, hàm lƣợng Crom ≥5µg/L có 18 trƣờng hợp 12% Bệnh nghề nghiệp: Có biểu bệnh điếc nghề nghiệp 14 trƣờng hợp (9,33%), bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp trƣờng hợp (1,33%) giám định) 64 download by : skknchat@gmail.com KIẾN NGHỊ Các cơng ty lắp ráp tơ đóng tàu cần bổ sung thêm hệ thống thơng gió dây chuyền đặc biệt dây chuyền sơn phải lắp đặt hệ thống hút xử lý dung môi buồng sơn Hạn chế sử dụng sơn số dung mơi pha keo dán nệm có hàm lƣợng benzen, toluen, xylen cao Trang bị phƣơng tiện bảo hộ lao động cá nhân đầy đủ, đảm bảo tiêu chuẩn cho ngƣời lao động kính, trang, giầy, ủng, găng tay, quần áo bảo hộ chống hóa chất) Định kỳ kiểm tra môi trƣờng lao động để phát yếu tố độc hại đề phòng nguy gây ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời lao động đặc biệt dây chuyền có tiếp xúc với hóa chất dung mơi hữu cơ: Phân xƣởng sơn, da nệm, gị hàn gõ rỉ, mộc) Khám sức khỏe định kỳ khám phát bệnh nghề nghiệp cho ngƣời lao động có xét nghiệm máu nƣớc tiểu để giám sát số sinh học Tập huấn nâng cao kiến thức an toàn vệ sinh lao động thƣờng xuyên cho ngƣời lao động, đặc biệt an toàn sử dụng hóa chất Dự phịng nhiễm độc dung mơi: lựa chọn thay dung môi, biện pháp kỹ thuật, biện pháp cá nhân 65 download by : skknchat@gmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Tô Vân Anh (2003), “Đánh giá mức độ ảnh hƣởng của môi trƣờng lao động có nhiễm styren tới sức khoẻ cơng nhân”, Báo cáo tồn văn Hội nghị khoa học quốc tế Y học lao động Vệ sinh môi trường lần thứ 1, Hà Nội, tr.348-354 Bộ Y tế (2002), Quyết định số 3733/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 Bộ trƣởng Bộ Y tế việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh lao động Bộ Y tế (1997), Quyết định số 1613/QĐ-BYT ngày 15 tháng năm 1997 Bộ trƣởng Bộ Y tế việc ban hành tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ cho người lao động Bộ Y tế (2007), Thông tƣ số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 Bộ trƣởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe Bộ Y tế (2002), Thường quy kỹ thuật Y học lao động - Vệ sinh môi trường Sức khỏe trường học, NXB y học, Hà Nội Nguyễn Thế Công, Nguyễn Ng c Ngà, Nguyễn Thị Thu cs (2003), “ Thực trạng tác hại nghề nghiệp giải pháp cải thiện điều kiện làm việc bảo vệ sức khỏe cho nữ công nhân dây chuyền sản xuất giầy”, Báo cáo toàn văn Hội nghị khoa học quốc tế Y học lao động Vệ sinh môi trường lần thứ 1, Hà Nội, tr.183-194 Nguyễn Thị Bích Diệp (2000), “ Nghiên cứu ảnh hƣởng thần kinh hành vi tiếp xúc dung môi hữu công nhân sản xuất giày”, Báo cáo kết đề tài, Viện y học lao động Vệ sinh môi trƣờng, Bộ Y tế Đỗ Hàm (1998), “Một số nhận xét nhiễm chì asen cơng nhân luyện kim màu”, Báo cáo tóm tắt Hội nghị khoa học Y học lao động toàn quốc lần thứ III, Hà Nội, tr 23-24 Hoàng Minh Hiếu cs ( 2002), “Nghiên cứu ảnh hƣởng nồng độ benzen, toluen, xylen khơng khí mơi trƣờng lao động đến sức khỏe 66 download by : skknchat@gmail.com cơng nhân”, Báo cáo tồn văn Hội nghị khoa học quốc tế Y học lao động Vệ sinh môi trường lần thứ 1, Hà Nội, tr 26-27 10 Hoàng Thị Minh Hiền (2003), “Thực trạng sức nghe công nhân tiếp xúc với dung môi hữu số sở sản xuất”, Báo cáo toàn văn Hội nghị khoa học quốc tế Y học lao động Vệ sinh môi trường lần thứ 1, Hà Nội, tr.410-415 11 Lê Huy Hoàng, Cao Thị Bích Hạnh (2009), “ Thực trạng điều kiện lao động cơng nhân Xí nghiệp giầy Lê Lai II – Hải Phịng năm 2007”, Tạp chí Y học thực hành (656) – Số 4, Hà Nội 12 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (2003), “Nghiên cứu hàm lƣợng chì-asen mơi trƣờng máu ngƣời sống tiếp giáp với khu chế biến kim loại màu Thái Nguyên” Báo cáo Hội nghị khoa học quốc tế Y học lao động Vệ sinh môi trường lần thứ 1, Hà Nội, tr 423-430 13 Phạm Tùng Lâm 2013 , " Nghiên cứu đặc điểm môi trƣờng lao động, sức khỏe - Bệnh nghề nghiệp kết số biện pháp can thiệp nhà máy đóng tàu Hạ Long" Luận án tiến sỹ y học, Học viện quân y, Hà Nội 14 Nguyễn Thị Minh 2004 , “Đánh giá nồng độ dung mơi hữu khơng khí tình hình vệ sinh lao động số sở sản xuất sử dụng sơn địa bàn Hà Nội", Báo cáo tổng kết đề tài, Bộ Y tế, tr 10-28 15 Nguyễn Bùi Phƣơng, Nguyễn Liễu (2001), “Tìm hiểu tình trạng sức khỏe cơng nhân tiếp xúc với hóa chất nghề nghiệp xí nghiệp quốc phịng”- Báo cáo hội nghị y học toàn quốc lần thứ 4, Hà Nội, tr 32-33 16 Nguyễn Tƣờng Sơn 2008 , “Nguy số dung môi công nghiệp với sức khỏe ngƣời lao động số sở sản xuất đề xuất giải pháp can thiệp”, Luận án tiến sỹ y học, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ƣơng, Hà Nội 17 Nguyễn Thanh Thủy cs 2008 , “Kết cải thiện môi trƣờng lao động Cơng ty da giầy Hải Phịng”, Báo cáo Hội nghị khoa học quốc tế Y học lao động Vệ sinh môi trƣờng lần thứ 4, Hà Nội, tr 82-83 67 download by : skknchat@gmail.com 18 Trịnh Bích Thủy (2014), Báo cáo tình hình tác động mơi trƣờng hoạt động công nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô ngành giao thông vận tải, Viện nghiên cứu chiến lƣợc phát triển Giao thông vận tải, Bộ GTVT, Hà Nội 19 Lê Trung cs 1994 , “Khả nhiễm độc benzen sử dụng Monochlorbenzen Nhà máy văn phịng phẩm Hồng Hà”, Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học 10 năm thành lập Viện Y học lao động Vệ sinh môi trƣờng 1984 - 1994, Hà Nội 20 Lê Trung (2002), Bệnh nhiễm độc nghề nghiệp, Nhà xuất y học, Hà Nội 21 Nguyễn Thị Hồng Tú cs 2003 , “ Thực trạng quản lý sử dụng hóa chất cơng nghiệp số sở sản xuất Việt Nam”, Tạp chí Y học thực hành số (471), Bộ Y tế, Hà Nội TÀI LIỆU TIẾNG ANH 22 Abbate, C., et al 1993 , “Neurotoxicity induced by exposure to toluene An electrophysiologic study”, Int Arch Occup Environ Health, 64, pp 389- 92 23 Aksoy M, Dincol G, Erdem S, et al (1994), Leucomia in Shoe workers exposed 24 Anderson HR, Macnair RS, Ramsey JD (1985), “Epidemiology: Deaths fromabuse of volatile substances: A National Epidemiology Study” Br Med J, 290, pp 304-307 25 Baker EL., Bary L(1990), “Neurotoxins in Industry: Development of a Neurobehavioral Test Battery2, Journal of Occupational Medicine, 25, pp.125-130 26 Chang S.J, et al (2006), “Hearing Loss in Workers Exposed to Toluene and Noise”, Environmental Health Perspectives, 114(8), pp 1283-1286 27 Lange A, Smolik R (1993), Serum inmunoglobulin level in workers exposed to benzen, toluen and xylen Med, 31, pp 75-88 68 download by : skknchat@gmail.com 28 Li GL, Linet MS, Hayes RB, et all (1994), Gender differences in hematopoetic and lymphoprolifrative disorder and other cancer rick by major Occupational group among workers exposed to benzen in China J Occp Med, 36, pp 875-881 29 Mohammadi S, et al 2010 , “Combined effects of ototoxic solvents and noise on hearing in automobile plant workers in Iran”, Arh Hig Rada Toksikol , 61, pp 267-274 30 Morata, T.C., Engel, T., et al 1997 , “Hearing loss from combined exposures among petroleum refinery workers”, Scand Audiol, 26, pp 141149 31 Morioka I, Kuroda M, Miyashita K (1999), Evaluation of organic solvent ottoxicity by the upper limit of hearing 54 (5), pp 341-346 32 Perrine H., and Dominique Lison 2008 ,“Ototoxicity of Toluene and Styrene: State of Current Knowledge”, Critical Reviews in Toxicology, 38, pp 127170 33 Schaăper, M., Demes, P., et al 2003 , “Occupational toluene exposure and auditory function: Results from a follow-up study”, Ann Occup Hyg, 47, pp 493-502 34 Sliwinska-Kowalska, et al 2000 , “Assessment of health impairment in workers exposed to mixtures of organic solvents in the paint and lacquer industry”, Med Pr, 51, pp 1-10 35 Sliwinska-Kowalska, et al 2001 , “workers health exposed to moderate concentrations of solvents”, Scand J Work Environ Health, 27(5), pp 335-42 36 Vrca, A., et al 1997 , “Brain stem evoked potentials and visual evoked potentials in relation to the length of occupational exposure to low levels of toluene”, Acta Med Croatica, 51, pp 215-219 37 Winchester RV, Madjar VM (1986), “Solvent effects on workers in the paint, adhesive and printing industries”, Ann Occup Hyg 30(3), pp 307-317 69 download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC Bảng Phân bố bệnh đƣờng hơ hấp theo nhóm đối tƣợng Đối tƣợng Phân loại bệnh Trực tiếp (Sơn, g hàn, nội thất) Gián tiếp (Hành chính, quản lý, khác) Số lƣợng T lệ (%) Số lƣợng T lệ (%) P Viêm họng mãn tính 26 17,3 11 7,3 P>0,05 Viêm m i xoang dị ứng 18 12,0 2,0 P>0,05 Bệnh phế quản 2,0 0,0 P>0,05 Bảng Các triệu chứng bệnh tâm thần kinh Nhóm đối tƣợng Phân loại bệnh Trực tiếp (Sơn, g hàn, nội thất) Gián tiếp (Hành chính, quản lý, khác) Số lƣợng T lệ (%) Số lƣợng P T lệ (%) Đau đầu 28 18,67 5,33 P>0,05 Chóng mặt 17 11,33 4,00 P>0,05 Mất ngủ, ngủ 19 12,67 4,67 P>0,05 Giảm trí nhớ 2,00 0,00 P>0,05 25 16,67 11 7,33 P>0,05 16 10,67 1,33 P>0,05 Thần kinh ngoại biên tê tay chân Thần kinh thực vật mồ hôi tay chân 70 download by : skknchat@gmail.com Bảng 3: Bệnh da Nhóm đối tƣợng Phân loại bệnh Trực tiếp (Sơn, g hàn, nội thất) Số lƣợng T lệ (%) Gián tiếp (Hành chính, quản lý, khác) Số lƣợng T lệ (%) P Xuất huyết dƣới da 19 12,67 0,67 P>0,05 Khô da 48 32,00 4,00 P>0,05 Ngứa da, viêm da 56 37,33 1,33 P0,05 Bảng 5: Kết chụp X-quang phổi theo đơn vị Đơn vị Phân loại bệnh Hình ảnh rốn phổi đậm Hình ảnh hen phế quản Hình ảnh tổn thƣơng lao phổi c Bệnh bụi phổi silic Bình thƣờng Tổng số n=300 Công ty ô tô Thống Nhất T lệ (%) 1,0 0,0 0 97 100 SL (n) Công ty ô tô 3.2 T lệ (%) 3,0 0,0 0,0 0,0 32,3 91 100 SL (n) Cơng ty đóng tàu Bạch đằng T lệ (%) 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 30,3 91 100 0,7 30,3% 71 download by : skknchat@gmail.com SL (n) Bảng 6: Kết chụp X-quang phổi theo nhóm đối tƣợng Nhóm đối tƣợng Trực tiếp (Sơn, g hàn, nội thất) Phân loại bệnh Số lƣợng T lệ (%) Gián tiếp (Hành chính, quản lý,khác) Số lƣợng T lệ (%) Bình thƣờng 131 87,3 148 98,7 Hình ảnh rốn phổi đậm 17 11,3 1,3 Hình ảnh hen phế quản 0,0 0,0 Hình ảnh tổn thƣơng lao phổi c 0,0 0,0 Bệnh bụi phổi silic 1,3 0,0 150 100,0 150 100,0 Tổng số P P
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu ảnh hưởng của hóa chất dung môi hữu cơ đến sức khỏe người lao động trong ngành công nghiệp ô tô, đóng tàu thông qua các chỉ số hóa sinh​ ,