0

Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (luận văn thạc sỹ luật học)

82 1 0
  • Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ Mã số: 60380103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ HỒI PHƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân tác giả, không chép từ luận văn tác giả khác Tác giả chịu trách nhiệm danh dự cơng trình nghiên cứu Người viết NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BAST Bản án sơ thẩm BLDS Bộ luật Dân BLLĐ Bộ luật Lao động BLTTDS Bộ luật Tố tụng dân HĐTPTANDTC Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao GĐT Giám đốc thẩm GQVA Giải vụ án LDS Luật Dân LHN&GĐ Luật Hơn nhân gia đình PLTTGQCVADS Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án dân PLTTGQCVAKT Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án kinh tế PLTTGQCTCLĐ động Pháp lệnh Thủ tục giải tranh chấp lao TAND Tòa án nhân dân Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TTDS Tố tụng dân UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm đặc trưng pháp lý tạm đình giải vụ án dân 1.2 Ý nghĩa việc tạm đình giải vụ án dân 1.3 Hậu pháp lý việc tạm đình giải vụ án dân 10 1.4 Qui định tạm đình giải vụ án dân pháp luật Việt Nam từ năm 1945 đến 01/01/2005 11 1.5 Quy định tạm đình giải vụ án dân pháp luật tố tụng dân số nước 17 CHƯƠNG II QUI ĐỊNH VỀ TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ TRONG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ HIỆN HÀNH, THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 26 2.1 Qui định tạm đình giải vụ án dân pháp luật tố tụng dân Việt Nam hành 26 2.2 Thực tiễn áp dụng kiến nghị hoàn thiện pháp luật 46 KẾT LUẬN 70 LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Tạm đình giải vụ án dân thủ tục tố tụng trình giải vụ án dân Khi áp dụng thủ tục tạm đình giải vụ án dân sự, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp số đương định Vì vậy, pháp luật qui định việc tạm đình giải vụ án dân phải bảo đảm định, pháp luật tố tụng dân qui định Pháp luật tố tụng dân Việt Nam hành qui định nhiều để tạm đình giải vụ án dân Tuy nhiên, qua thời gian áp dụng bộc lộ khơng bất cập, làm cho việc tạm đình giải vụ án dân thực tế gặp nhiều khó khăn Nhiều trường hợp đương cịn lợi dụng việc tạm đình để kéo dài thời gian giải vụ án, gây khó khăn cho đương khác Một số quan, tổ chức lưu giữ tài liệu, chứng vụ án chưa kịp thời việc cung cấp tài liệu, chứng theo yêu cầu Tòa án, làm cho vụ án bị tạm đình kéo dài Một số định tạm đình giải vụ án dân Tòa án cấp chưa bảo đảm pháp luật, bị kháng cáo, kháng nghị bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy để yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm phải tiếp tục giải vụ án Do vậy, việc nghiên cứu cách tồn diện tạm đình giải vụ án tố tụng dân cần thiết Việc nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ chất pháp lý việc tạm đình giải vụ án dân sự, sở khoa học việc xây dựng qui định tạm đình giải vụ án dân Trên sở nghiên cứu lý luận, luận văn nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật tạm đình giải vụ án, làm rõ hạn chế, vướng mắc, bất cập việc áp dụng qui định tạm đình giải vụ án dân thực tiễn Qua nghiên cứu lý luận thực tiễn, tác giả mong muốn đề xuất kiến nghị nhằm hồn thiện pháp luật tạm đình giải vụ án dân Với lý trên, học viên chọn đề tài “Tạm đình giải vụ án dân sự” để nghiên cứu làm Luận văn Thạc sĩ Luật Tình hình nghiên cứu đề tài Tạm đình giải vụ án dân cơng trình nghiên cứu mang tính chất lý luận chuyên sâu Đây đề tài nghiên cứu thời gian qua Trong thực tế, có số cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài này, việc nghiên cứu chưa mang tính chất chun sâu tồn diện, có số giới hạn định phạm vi thời gian nghiên cứu Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu nguồn tư liệu tham khảo bổ ích tác giả, giúp cho tác giả có thêm quan điểm, góc nhìn hồn chỉnh đề tài nghiên cứu Liên quan đến đề tài tạm đình giải vụ án dân tố tụng dân Việt Nam kể đến số cơng trình nghiên cứu sau: Phạm Hải Tâm (2010), Tạm đình chỉ, đình giải vụ việc dân theo quy định Bộ luật Tố tụng dân 2004, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2010 Tại cơng trình này, tác giả nghiên cứu chung hai thủ tục đình tạm đình giải hai loại vụ việc dân Trong cơng trình nghiên cứu mình, tác giả phân tích qui định pháp luật tố tụng dân năm 2004, thực trạng áp dụng số địa phương nêu lên số khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất giải pháp hồn thiện1 Hồng Thị Phương Liên (2010), Tạm đình chỉ, đình giải vụ việc dân sự, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2010 Tại cơng trình này, tác giả nghiên cứu hai thủ tục đình tạm đình giải vụ án dân vụ việc dân Cơng trình cơng trình tác giả Phạm Hải Tâm, nghiên cứu qui định pháp luật đình chỉ, tạm đình giải vụ, việc dân theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2004 Tác giả số khó khăn, vướng mắc đề xuất giải pháp hồn thiện2 Cả hai cơng trình nghiên cứu nêu số vấn đề bất cập qui định pháp luật thủ tục đình tạm đình giải vụ, việc dân Tuy nhiên, hai cơng trình nêu cịn có hạn chế chưa sâu phân tích qui định pháp luật để ban hành định tạm đình giải vụ án nội dung nghiên cứu dựa sở Bộ luật Tố tụng dân 2004, chưa sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng dân năm 2011 Do đó, hai cơng trình nghiên cứu nêu chưa có điều kiện tiếp cận quan điểm pháp luật tố tụng dân hành nên việc Xem thêm: Phạm Hải Tâm (2010), Tạm đình chỉ, đình giải vụ việc dân theo quy định Luật TTDS 2004, Luận văn thạc sỹ luật học, Trường đại học luật Hà Nội, 2010; Xem thêm: Hồng Thị Phương Liên (2010), Tạm đình chỉ, đình giải vụ việc dân sự, Khóa luận tốt nghiệp, Trường đại học luật Hà Nội, 2010 nghiên cứu có nhiều hạn chế Từ sau Bộ luật Tố tụng dân sửa đổi, bổ sung vào năm 2011 đến nay, vấn đề chưa có cơng trình nghiên cứu chun sâu Mục đích, đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài làm rõ số vấn đề chung tạm đình việc giải vụ án dân Tòa án nhân dân cấp pháp luật tố tụng dân Việt Nam, tìm hiểu thực trạng áp dụng tạm đình giải vụ án dân thực tiễn giải vụ án dân Tòa án nhân dân cấp Trên sở đó, Luận văn phân tích, đánh giá điểm vướng mắc, bất cập pháp luật hành tạm đình giải vụ án dân Từ vướng mắc thực tiễn, tác giả đề xuất kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện pháp luật tạm đình giải vụ án dân cho phù hợp với thực tiễn giải vụ án dân Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận văn qui định pháp luật hành tạm đình giải vụ án dân Luận văn dự kiến tập trung làm rõ số vấn đề cụ thể sau đây: - Làm rõ số vấn đề tạm đình giải vụ án dân như: khái niệm, đặc trưng pháp lý, ý nghĩa, hậu pháp lý việc tạm đình giải vụ án dân sự; sở khoa học việc xây dựng qui định tạm đình giải vụ án dân sự, qui định tạm đình giải vụ án dân pháp luật số nước giới phát triển pháp luật tố tụng dân Việt Nam tạm đình giải vụ án dân từ năm 1945 đến - Phân tích, đánh giá qui định BLTTDS 2004, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng dân năm 2011 tạm đình giải vụ án dân - Nghiên cứu thực tiễn áp dụng qui định tạm đình giải vụ án pháp luật tố tụng dân hành Toà án nhân dân cấp, nhằm phát hạn chế, vướng mắc, bất cập thực tiễn áp dụng Trên sở tổng hợp kết nghiên cứu, Luận văn đề xuất số kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện pháp luật tố tụng dân Việt Nam tạm đình giải vụ án dân Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Trong thủ tục tố tụng dân có vụ việc dân Thủ tục tạm đình giải qui định chủ yếu vụ án dân Đối với việc dân sự, thủ tục tố tụng tạm đình giải chưa có qui định riêng Thủ tục tạm đình giải việc dân dựa thủ tục tạm đình vụ án dân Hơn nữa, thực tiễn giải việc dân sự, vấn đề tạm đình xảy Vì lý trên, giới hạn Luận văn nghiên cứu qui định tạm đình giải vụ án dân mà không nghiên cứu vấn đề tạm đình giải việc dân Trong Luận văn, tác giả chủ yếu nghiên cứu qui định pháp luật Việt Nam hành tạm đình giải vụ án dân mà khơng nhằm mục đích so sánh luật với nước vấn đề này, số điểm có so sánh mục đích làm rõ qui định tạm đình giải vụ án dân pháp luật Việt Nam Về số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài này, tác giả dựa sở số liệu giải Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dương, Tịa án có số lượng án thụ lý cao khu vực nước, đó, có nhiều vụ án dân áp dụng biện pháp tạm đình giải vụ án Phương pháp nghiên cứu Trong luận văn tác giả dựa sở phương pháp luận Chủ nghĩa MacLenin tư tưởng Hồ Chí Minh để nghiên cứu đề tài Trong chương, tác giả áp dụng số phương pháp cụ thể sau: Trong Chương I, tác giả tập trung sử dụng phương pháp phân tích để phân tích, làm rõ khái niệm, đặc trưng pháp lý, ý nghĩa hậu pháp lý việc tạm đình giải vụ án dân Tác giả phân tích qui định tạm đình giải vụ án dân pháp luật Việt Nam từ năm 1945 đến Bằng phương pháp phân tích kết hợp với phương pháp so sánh, Chương I tác giả có phân tích qui định tạm đình giải vụ án dân pháp luật số nước so sánh, đối chiếu với pháp luật Việt Nam Trong Chương II, tác giả dùng phương pháp phân tích để phân tích qui định tạm đình giải vụ án dân pháp luật Việt Nam hành Tác giả dùng phương pháp phân tích kết hợp với phương pháp thống kê để phân tích vướng mắc, bất cập, thống kê số liệu, án áp dụng thực tế có phát sinh vướng mắc, bất cập pháp luật hành tạm đình giải vụ án Sau phân tích, thống kê, tác giả dùng phương pháp tổng hợp để tổng hợp, khái quát kết nghiên cứu, làm sở để đưa số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hành tạm đình giải vụ án dân Có thể nói phương pháp phân tích tổng hợp hai phương pháp chủ yếu áp dụng suốt Luận văn Ý nghĩa khoa học giá trị ứng dụng đề tài Luận văn góp phần làm rõ sở lý luận việc tạm đình giải vụ án thủ tục tố tụng dân hành Luận văn góp phần phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng tạm đình giải vụ án dân thời gian gần đây, từ số vướng mắc, bất cập xây dựng số sở nhằm kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam hành tạm đình giải vụ án dân Kết nghiên cứu đề tài sử dụng tài liệu tham khảo cho người làm việc liên quan đến việc giải vụ án dân sự, đọc giả có quan tâm đến việc tạm đình giải vụ án dân theo pháp luật Việt Nam hành Luận văn có ích cho đọc giả cán công tác ngành Tòa án, Viện kiểm sát sinh viên Trường Cao đẳng, Đại học có chuyên ngành Luật Bố cục luận văn Ngoài lời mở đầu phần kết luận, Luận văn kết cấu gồm chương: Chương I: Một số vấn đề chung tạm đình giải vụ án dân Chương II: Qui định tạm đình giải vụ án dân pháp luật tố tụng dân Việt Nam hành, thực tiễn áp dụng kiến nghị hồn thiện pháp luật 63 kiểm sát khơng có xác để tiếp tục kiểm sát việc giải vụ án Tòa án, đương khơng biết xác thời điểm Tịa án tiếp tục giải vụ án dân bị tạm đình để thực quyền nghĩa vụ tố tụng Qua nghiên cứu pháp luật tố tụng dân Liên bang Nga, nhận thấy BLTTDS Liên bang Nga có qui định việc khơi phục vụ án bị tạm đình nguyên nhân gây việc tạm đình khắc phục Khi khơi phục vụ án, Tịa án có thơng báo cho người tham gia tố tụng việc khôi phục việc giải vụ án128 Do có thơng báo việc khôi phục giải vụ án mà đương chủ động trình tham gia tố tụng sau vụ án khôi phục - Kiến nghị Để khắc phục vướng mắc việc phục hồi giải vụ án dân có định tạm đình lý tạm đình khơng cịn, thiết nghĩ BLTTDS nên qui định thủ tục phục hồi giải vụ án Thủ tục phục hồi phải ban hành định để phù hợp với việc tạm đình định Sau ban hành định phục hồi việc giải vụ án, Tòa án phải gửi định cho đương sự, Viện kiểm sát thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành định để đương biết mà thực quyền, nghĩa vụ tố tụng Viện kiểm sát có sở tiếp tục thực chức kiểm sát việc tiếp tục giải vụ án dân Tòa án Để đáp ứng yêu cầu trên, cần sửa đổi, bổ sung Điều 191 BLTTDS theo hướng sau: Điều 191 Tiếp tục giải vụ án dân bị tạm đình Tịa án tiếp tục giải vụ án dân bị tạm đình lý tạm đình khơng Việc tiếp tục giải vụ án dân bị tạm đình phải thực định phục hồi giải vụ án Quyết định phục hồi giải vụ án phải gửi cho đương Việm kiểm sát 05 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án ban hành định 128 Theo Điều 219, BLTTDS Liên bang Nga 64 2.2.7 Luật qui định thời hạn tố tụng chưa hợp lý trường hợp tạm đình giải vụ án Về thời hạn chuẩn bị xét xử, qui định bốn tháng tranh chấp dân sự, tranh chấp nhân gia đình thuộc thẩm quyền giải Tòa án; hai tháng tranh chấp kinh doanh, thương mại, tranh chấp lao động thuộc thẩm quyền giải Tịa án Đối với vụ án có tính chất phức tạp trở ngại khách quan Chánh án Tịa án định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, không hai tháng tranh chấp dân sự, tranh chấp nhân gia đình; tháng tranh chấp kinh doanh, thương mại, tranh chấp lao động Tuy nhiên, trường hợp có định tạm đình giải vụ án dân sự, thời hạn chuẩn bị xét xử kết thúc vào ngày định tạm đình Thời hạn chuẩn bị xét xử bắt đầu tính lại, kể từ ngày Toà án tiếp tục giải vụ án lý tạm đình khơng cịn nữa129 Qui định thời hạn chuẩn bị xét xử tính lại trường hợp vụ án có định tạm đình giải tiếp tục cịn chưa hợp lý lý tạm đình khơng cịn, Tịa án tiếp tục giải vụ án lập hồ sơ trước mà bắt đầu giai đoạn lập hồ sơ, thụ lý vụ án Tình trạng hồ sơ lúc lập phần thời gian thụ lý, giải vụ án chiếm phần tồn thời gian Tịa án chuẩn bị xét xử Với qui định thời gian chuẩn bị xét xử tính lại từ đầu, xem Tịa án tính thêm thời gian chuẩn bị xét xử lần (hay nhiều lần tạm đình nhiều lần) Điều kéo dài thời gian chuẩn bị xét xử mức cần thiết, ảnh hưởng đến quyền lợi đương Tịa án lạm dụng để đối phó, hết thời gian chuẩn bị xét xử, Tòa án định tạm đình để hợp thức hóa thời gian, sau thụ lý lại để tính lại thời gian chuẩn bị xét xử tiếp Thực tiễn giải vụ án, từ có hướng dẫn Nghị 05/2012/NQHĐTP ngày 03/12/2012 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, số lượng vụ án tạm đình tăng cao tháng cuối kỳ báo cáo tổng kết năm với lý không đáng như: nguyên đơn yêu cầu, chờ quan, tổ chức cung cấp chứng mà có chờ Công an phường trả 129 Theo khoản Điều 14 Nghị 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 65 lời xác minh tình trạng cư trú đương vốn không nhiều thời gian số vụ án sau đây: Vụ án: “Tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ” nguyên đơn công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Đông Vinh bị đơn Công ty TNHH Thức ăn gia súc Lái Thiêu Vụ án Tòa án nhân dân thị xã Thuận An thụ lý số 73/2010/TLST-KDTM ngày 02/11/2010, đến ngày 15/9/2011 Tịa án có định tạm đình giải vụ án số 21/2011/QĐST-DS với lý do: “Nguyên đơn có đơn xin tạm đình giải vụ án thời hạn hai tháng kể từ ngày 15/9/2011 để khắc phục việc cung ứng dịch vụ theo yêu cầu bị đơn, việc xin tạm đình giải vụ án tự nguyện nguyên đơn hoàn toàn phù hợp với điểm d khoản Điều 59 Bộ luật tố tụng dân sự130” Từ lý nhận định nêu trên, Tòa án nhân dân thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương Điều 189 Điều 194 BLTTDS để tạm đình giải vụ án Vụ án: “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” nguyên đơn ông Trần Quốc Hoàn bị đơn bà Phạm Thị Diễn Vụ án Tòa án nhân dân Quận Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý số 216/2013/TLST-DS ngày 09/7/2013, đến ngày 04/3/2014 Tịa án có định tạm đình giải vụ án số 12/2014/QĐST-DS với lý do: “Cần đợi quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng theo yêu cầu Tòa án giải được131” Từ lý nêu trên, Tòa án nhân dân Quận khoản Điều 189, khoản 2, khoản Điều 190, Điều 191, Điều 194 khoản Điều 245 BLTTDS để tạm đình giải vụ án Vụ án: “Tranh chấp tài sản chung” nguyên đơn bà Võ Thị Thảo bị đơn ơng Võ Văn Phước Vụ án Tịa án nhân dân Quận Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý số 75/2013/TLST-DS ngày 21/3/2013, đến ngày 04/3/2014 Tòa án có định tạm đình giải vụ án số 11/2014/QĐST-DS với lý do: “Cần đợi kết đo vẽ132” Từ lý nêu trên, Tòa án nhân dân Quận khoản 130 Quyết định số 21/2011/QĐST-DS “Tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ” Tòa án nhân dân thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương 131 Quyết định số 12/2014/QĐST-DS “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” Tòa án nhân dân Quận Thành phố Hồ Chí Minh 132 Quyết định số 11/2014/QĐST-DS “Tranh chấp tài sản chung” Tòa án nhân dân Quận Thành phố Hồ Chí Minh 66 Điều 189, khoản 2, khoản Điều 190, Điều 191, Điều 194 khoản Điều 245 BLTTDS để tạm đình giải vụ án Qua vụ án Tòa án tạm đình giải nêu trên, thời hạn giải vụ án hết, Tòa án định tạm đình để hợp thức hóa thời hạn giải vụ án, sau thụ lý trở lại để tính lại thời hạn chuẩn bị xét xử Với cách tính Tịa án có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị xét xử Khi hết thời hạn chuẩn bị xét xử lần thứ hai, Tịa án tạm đình giải vụ án thụ lý giải trở lại để tính lại thời gian chuẩn bị xét xử Nếu khơng có qui định hạn chế thời gian chuẩn bị xét xử trường hợp vụ án có định tạm đình xét xử việc chuẩn bị xét xử Tịa án khơng có điểm dừng - Kiến nghị Qua nghiên cứu pháp luật tố tụng dân Nhật Bản, có qui định chặt chẽ thời hạn giải vụ án trường hợp có định tạm đình giải vụ án BLTTDS Nhật Bản qui định “nếu vụ kiện bị tạm đình chỉ, khơng tiếp tục tính thời hạn”, “tồn thời hạn bắt đầu tiếp từ vụ kiện tiếp tục”133 Như thời hạn giải vụ án tính liên tục, tính sau phục hồi tạm đình khơng tính lại từ đầu hướng dẫn Tòa án nhân dân tối cao Nghị 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 Tại Điều 179 BLTTDS chưa có qui định việc tính lại thời hạn chuẩn bị xét xử trường hợp có định tạm đình giải vụ án Do đó, thấy cần phải bổ sung qui định thời hạn chuẩn bị xét xử trường hợp vụ án bị tạm đình theo hướng thời hạn tạm ngừng có định tạm đình giải vụ án tính tiếp tục có định khơi phục giải Tịa án Theo hướng trên, Điều 179 BLTTDS sửa đổi, bổ sung sau: Điều 179 Thời hạn chuẩn bị xét xử Thời hạn chuẩn bị xét xử loại vụ án quy định sau: a) Đối với vụ án quy định Điều 25 Điều 27 Bộ luật này, thời hạn bốn tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án; 133 Khoản Điều 132 Bộ luật Tố tụng dân Nhật Bản 67 b) Đối với vụ án quy định Điều 29 Điều 31 Bộ luật này, thời hạn hai tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án Đối với vụ án có tính chất phức tạp trở ngại khách quan Chánh án Tịa án định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, không hai tháng vụ án thuộc trường hợp quy định điểm a tháng vụ án thuộc trường hợp quy định điểm b khoản Điều Đối với vụ án có định tạm đình giải thời hạn chuẩn bị xét xử tạm dừng có định tạm đình tính tiếp tục vụ kiện tiếp tục giải Khi BLTTDS sửa đổi, bổ sung theo hướng Nghị 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với nội dung qui định điều luật 2.2.8 Luật chưa qui định hoạt động tố tụng thời gian vụ án bị tạm đình Thực tiễn giải vụ án, trường hợp Tịa án có định tạm đình giải vụ án, theo nguyên tắc hoạt động tố tụng phải bị dừng lại, thực tế có hoạt động tố tụng Tòa án lập biên xác minh, lấy lời khai đương để xác định tạm đình cịn hay khơng, hoạt động thu thập chứng tiếp nhận chứng quan, tổ chức cung cấp, đương giao nộp Những hoạt động tố tụng thời gian vụ án bị tạm đình có giá trị pháp lý giải vụ án, cần phải có qui định để xác định tính chất hợp pháp giá trị pháp lý hoạt động tố tụng thời gian vụ án bị tạm đình Nếu khơng có qui định chặt chẽ, dễ bị lạm dụng để kéo dài thời gian giải vụ án Tòa án tranh thủ thời gian tạm đình giải vụ án để chuẩn bị xét xử, chuẩn bị xong định phục hồi giải vụ án134 134 Xem thêm: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (2014), “Về thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự”, Tài liệu Hội nghị tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, tr.222-223 68 - Kiến nghị Để hoạt động tố tụng thời gian vụ án bị tạm đình rõ ràng, cần phải bổ sung qui định hoạt động thời gian vụ án bị tạm đình giải Do đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung vào khoản Điều 179 BLTTDS theo hướng qui định thêm vấn đề Theo đề nghị trên, khoản Điều 179 BLTTDS sửa đổi, bổ sung sau: Điều 179 Thời hạn chuẩn bị xét xử Trong thời hạn chuẩn bị xét xử quy định khoản Điều này, tuỳ trường hợp, Tòa án định sau đây: a) Công nhận thỏa thuận đương sự; b) Tạm đình giải vụ án; c) Đình giải vụ án; d) Đưa vụ án xét xử Trong thời gian có định tạm đình giải vụ án, hoạt động tố tụng nhằm mục đích thu thập tài liệu, chứng có liên quan đến việc khơi phục giải vụ án tiến hành, hoạt động tố tụng nhằm mục đích khác khơng tiến hành chưa có định khơi phục việc giải vụ án dân bị tạm đình 69 Kết luận chương II Tạm đình giải vụ án dân pháp luật hành qui định tương đối chi tiết Những tạm đình giải vụ án pháp luật tố tụng dân Việt Nam chủ yếu trường hợp đương cá nhân, quan, tổ chức lý bất khả kháng nên khơng thể có mặt Tịa án để tham gia vào việc giải vụ án trường hợp đương cá nhân chết, lực hành vi dân sự, đương quan, tổ chức bị sáp nhập, chia, tách, giải thể, chấm dứt đại diện hợp pháp mà chưa có người, quan, tổ chức kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng thay kịp thời Ngồi ra, tạm đình giải vụ án liên quan đến việc giải quan, tổ chức khác pháp luật qui định việc phải quan, tổ chức khác hòa giải, giải trước, cần đợi kết thực ủy thác tư pháp quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng theo yêu cầu Tòa án Những nhằm bảo đảm quyền tham gia tố tụng đương bảo đảm cho quan tiến hành tố tụng có điều kiện thu thập chứng để giải vụ án tồn diện Việc tạm đình giải vụ án áp dụng phổ biến thực tiễn giải vụ án Những tạm đình giải vụ án theo qui định pháp luật hành đáp ứng yêu cầu thực tiễn Tuy nhiên, qua thực tiễn áp dụng tạm đình giải vụ án phát sinh số khó khăn, vướng mắc định Một số trường hợp thực tế cần phải tạm đình giải vụ án chưa xem xét, bổ sung văn luật Từ đó, việc giải vụ án Tòa án số trường hợp gặp phải khó khăn định Do khơng có tạm đình giải vụ án, dẫn đến Tòa án vi phạm thời hạn giải vụ án Tịa án tạm đình giải vụ án khơng bảo đảm pháp luật Do đó, tạm đình giải vụ án cần phải sớm nghiên cứu, sửa chữa, bổ sung văn pháp luật qui định vấn đề tạm đình giải vụ án thời gian tới 70 KẾT LUẬN Tạm đình giải vụ án dân nội dung quan trọng tố tụng dân Tạm đình giúp cho q trình giải vụ án Tịa án cấp thuận lợi hơn, trường hợp cần thiết phải dừng việc giải vụ án thời gian Tạm đình vụ án xác, pháp luật góp phần bảo vệ quyền tham gia tố tụng đương sự, bảo đảm việc giải vụ án Tòa án khách quan, xác, tồn diện Ngược lại, khơng bảo đảm pháp luật, tạm đình giải vụ án làm cho vụ án kéo dài, gây khó khăn, thiệt hại đến quyền lợi ích đương sự, lãng phí thời gian, cơng sức quan tiến hành tố tụng Do đó, việc nghiên cứu để làm sáng tỏ qui định pháp luật tạm đình giải vụ án dân cần thiết Căn tạm đình giải vụ án qui định pháp luật tố tụng dân nước ta qua nhiều thời kỳ Từ năm 1970, Tịa án nhân dân tối cao cơng tác hướng dẫn việc thụ lý, di lý, xếp tạm xếp vụ kiện nhân-gia đình tranh chấp dân sự, có qui định mang tính chất tạm đình giải vụ án, tên gọi “tạm xếp vụ kiện” Sau đó, tạm đình giải vụ án ngày pháp điển hóa thơng qua văn pháp luật, điển hình 03 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án: Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án dân 1989, Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án kinh tế 1994, Pháp lệnh Thủ tục giải tranh chấp lao động 1996 Năm 2004, Bộ luật Tố tụng dân đời, kế thừa bổ sung tạm đình vụ án dân phù hợp với tình hình thực tế, loại bỏ tạm đình khơng cịn phù hợp Năm 2011, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng dân 2004 tiếp tục sửa đổi, bổ sung thêm tạm đình giải vụ án dân sự, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải vụ án Tòa án, đảm bảo quyền lợi người tham gia tố tụng Tuy nhiên, sau thời gian áp dụng, tạm đình vụ án dân theo qui định pháp luật tố tụng dân số vướng mắc, bất cập Qua nghiên cứu qui định pháp luật tố tụng dân hành, nhận thấy đình tạm đình giải vụ án dân chưa đáp ứng thực tiễn tác giả nghiên cứu đánh giá, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật số trường hợp ngun đơn có đơn u cầu Tịa án tạm đình giải vụ án dân thời gian có thỏa thuận đương việc tạm đình 71 giải vụ án thời gian để tự thương lượng, tự hòa giải với nhau; đương lý bất khả kháng mà tham gia giải vụ án thời gian gặp tai nạn Một trường hợp khác thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, chưa qui định tạm đình giải vụ án dân nên có trường hợp cần phải chờ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng theo yêu cầu Tòa án mà thời hạn giải vụ án hết, cần phải tạm dừng việc giải vụ án thời hạn định Tịa án khơng thể tạm đình Việc qui định tạm đình giải vụ án đương cá nhân chết mà chưa có người thừa kế quyền nghĩa vụ tố tụng cần thiết, nhiên trường hợp bị đơn cá nhân chết khơng để lại tài sản thừa kế việc tạm đình giải vụ án khơng có ý nghĩa mà nên đình giải vụ án Trong trường hợp đương đối tượng trợ giúp pháp lý người thực trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng mà chưa có người thay cần phải tạm đình giải vụ án để bảo đảm quyền lợi đương Ngoài thủ tục phục hồi giải vụ án lý tạm đình khơng cịn chưa qui định, gây khó khăn cho việc theo dõi, kiểm sát giải vụ án; thời hạn tố tụng trường hợp có định tạm đình giải vụ án tính chưa hợp lý; hoạt động tố tụng thời gian vụ án bị tạm đình chưa qui định chặt chẽ Tạm đình giải vụ án dân có xác đáng, qui định hợp lý giúp cho việc giải vụ án thực tế đảm bảo thời gian, thủ tục tố tụng, bảo vệ quyền lợi ích bên đương tham gia tố tụng bảo đảm sở chứng cần thiết cho việc giải vụ án phục hồi Do đó, việc nghiên cứu tạm đình giải vụ án qui định pháp luật Việt Nam hành, sửa đổi, bổ sung cần thiết thiết thực Chính lý đó, tác giả cố gắng nghiên cứu chuyên sâu tạm đình giải vụ án dân pháp luật thực tiễn áp dụng thời gian qua Qua việc nghiên cứu này, tác giả mong muốn đưa số kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện qui định tạm đình giải vụ án dân pháp luật tố tụng dân nước ta./ 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Danh mục văn pháp luật 01 Bộ luật dân 2005; 02 Bộ luật Lao động năm 2012 03 Bộ luật Tố tụng dân năm 2004; 04 Bộ luật Tố tụng dân Liên bang Nga; 05 Bộ luật Tố tụng dân Cộng hòa Liên bang Đức; 06 Bộ luật Tố tụng dân Nhật Bản; 07 Hiến pháp 1992, 2013; 08 Luật Đất đai năm 2013; 09 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng dân 2011; 10 Luật Tố tụng hành 2010; 11 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 1960; 12 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 1992; 13 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2002; 14 Luật Tương trợ tư pháp 2007; 15 Nghị số 03/NQ-HĐTP ngày 19/10/1990 Hướng dẫn áp dụng số qui định Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án dân 16 Nghị số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12/05/2006 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn thi hành qui định Phần thứ hai “Thủ tục giải vụ án Tòa án cấp sơ thẩm” Bộ luật Tố tụng dân sự; 17 Nghị số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, hướng dẫn thi hành số qui định Phần thứ “những qui định chung” Bộ luật Tố tụng dân sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng dân sự; 18 Nghị số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, hướng dẫn thi hành số qui định “chứng minh 73 chứng cứ” Bộ luật Tố tụng dân sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng dân 19 Nghị số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, hướng dẫn thi hành số quy định Phần thứ hai “Thủ tục giải vụ án Tòa án cấp sơ thẩm” Bộ luật Tố tụng dân sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự; 20 Nghị số 06/2012/ NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, hướng dẫn thi hành số quy định Phần thứ ba “Thủ tục giải vụ án Tòa án cấp phúc thẩm” Bộ luật Tố tụng dân sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự; 21 Pháp lệnh Qui định cụ thể tổ chức Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Tòa án nhân dân địa phương 1961; 22 Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án dân 1989; 23 Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án kinh tế 1994; 24 Pháp lệnh Thủ tục giải tranh chấp lao động 1996; 25 Pháp lệnh Án phí, lệ phí tịa án 2009; 26 Thông tư liên tịch số 15//2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/9/2011 Bộ Tư pháp-Bộ Ngoại giao-Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số qui định tương trợ tư pháp lĩnh vực dân Luật Tương trợ tư pháp; 27 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/8/2012, Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn thi hành số qui định Bộ luật Tố tụng dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự; B Danh mục tài liệu chun mơn 28 Lê Thu Hà (2006), “Tạm đình hay đình giải vụ án?”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 12, trang 58-60; 74 29 Tạ Ngọc Hải (2014), “Khái niệm, phân loại đặc trưng tổ chức từ giác độ khoa học http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/ tổ chức nhà nước”, 84/ArticleId/779/language/vi- VN/Khai-ni-m-phan-lo-i-va-cac-d-c-tr-ng-c-b-n-c-a-t-ch-c-t-giac-d-khoa-h-ct-ch-c-nha-n-c.aspx 30 Tống Anh Hào (2014), “Khái quát việc tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự”, Tài liệu Hội nghị tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, tr.7-8 31 Đặng Văn Hùng (2014), “Một số đánh giá chung kết đạt BLTTDS số ý kiến đóng góp qui định BLTTDS thủ tục giải vụ việc dân Tòa án cấp sơ thẩm”, Tài liệu Hội nghị tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, tr.166-167 32 Hoàng Thị Phương Liên (2010), Tạm đình chỉ, đình giải vụ việc dân sự, Khóa luận tốt nghiệp, Trường đại học luật Hà Nội, 2010; 33 Phạm Thị Mai (2010), “Về Điều 189 BLTTDS nội dung cần sửa đổi, bổ sung”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (20), tr 6-8; 34 Lê Việt Sơn (2014), “Về nguyên tắc quyền định tự định đoạt người khởi kiện tố tụng hành chính”, Tạp chí Kiểm sát, (22), tr 41-45; 35 Phạm Hải Tâm (2010), Tạm đình chỉ, đình giải vụ việc dân theo quy định Luật TTDS 2004, Luận văn thạc sỹ luật học, Trường đại học luật Hà Nội, 2010; 36 Trần Văn Trung (2006), “Một số vấn đề áp dụng quy định Bộ luật Tố tụng dân sự”, Tạp chí Kiểm sát, (22), tr 27-31; 37 Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh (2012), Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam, Nxb Hồng Đức; 38 Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam, Nxb Công an nhân dân; 39 Trường Đại học Luật Hà Nội (1999), Từ điển giải thích thuật ngữ luật học, Nxb.Cơng an nhân dân,1999 75 40 Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân; 41 Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dương, Báo cáo tổng kết công tác năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 42 Tịa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo tổng kết công tác năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 43 Tòa án nhân dân tối cao (2014), “Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự”, Tài liệu Hội nghị tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, tr.53-54 44 Trung tâm Ngơn ngữ Văn hố Việt Nam (1999), Đại từ điển tiếng Việt, NXB Văn hóa thơng tin, Hà Nội; 45 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (2014), “Về thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự”, Tài liệu Hội nghị tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, tr.222-223 46 Viện ngôn ngữ học (2005), Từ điển Tiếng việt, Nxb Đà Nẵng - Trung tâm từ điển học, Đà Nẵng; C Website http://duthaoonline.quochoi.vn/pages/default.aspx; http://hocvientuphap.edu.vn/; http://moj.gov.vn/; http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/; http://toaantoicao.gov.vn/; http://vksndtc.gov.vn/; http://www.hcmulaw.edu.vn/; http://daihocluathn.edu.vn/; http://tks.edu.vn/; 76 PHẦN PHỤ LỤC (Các án, định có sử dụng luận văn) 77 Danh mục phụ lục Bản án số 32/2013/HNGĐ-ST “Ly hơn” Tịa án nhân dân thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương Quyết định số 22/2011/QĐST-KDTM “Tranh chấp hợp đồng thuê nhà xưởng”của Tòa án nhân dân thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương Quyết định số 31/2010/QĐST-DS “Tranh chấp tài sản chung”của Tịa án nhân dân huyện Thuận An tỉnh Bình Dương Quyết định số 18/2012/QĐST-KDTM “Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng”của Tòa án nhân dân thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương Quyết định số 230/KNPT-DS “Kháng nghị Quyết định tạm đình số 03/2012QĐST-HNGĐ”của Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 21/2011/QĐST-DS “Tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ” Tòa án nhân dân huyện Thuận An tỉnh Bình Dương Quyết định số 12/2014/QĐST-DS “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” Tòa án nhân dân Quận Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 11/2014/QĐST-DS “Tranh chấp tài sản chung” Tòa án nhân dân Quận Thành phố Hồ Chí Minh Bản án số 28/2008/DSST “Tranh chấp quyền sử dụng đất” Tòa án nhân dân huyện Thuận An tỉnh Bình Dương 10 Bản án số 92/2009/DSPT “Tranh chấp quyền sử dụng đất” Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 11 Quyết định số 113/2012/KN-DS “Kháng nghị giám đốc thẩm Bản án dân phúc thẩm số 92/2009/DSPT ngày 07/4/2009” Tòa án nhân dân tối cao 12 Quyết định số 270/2013/DS-GĐT “Quyết định giám đốc thẩm, vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất” Tòa án nhân dân tối cao 13 Bản án số 53/2008/DS-ST “Tranh chấp tài sản gắn liền quyền sử dụng đất” Tòa án nhân dân huyện Thuận An tỉnh Bình Dương 14 Bản án số 87/2009/DSPT “Tranh chấp dân tài sản gắn liền quyền sử dụng đất” Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 15 Quyết định số 02/QĐ-RKNGĐT-V5 “Rút định kháng nghị giám đốc thẩm số 52/QĐ-KNGĐT-V5 ngày 27/04/2010” Viện kiểm sát nhân dân tối cao ... thủ tục tạm đình giải vụ án dân - Thẩm quyền tạm đình giải vụ án dân Trong trình giải vụ án dân Tòa án cấp sơ thẩm, có tạm đình giải vụ án dân Tịa án quyền ban hành định tạm đình giải vụ án, khơng... lý việc tạm đình giải vụ án dân Tạm đình giải vụ án dân việc tạm dừng trình giải vụ án thời gian định không kết thúc việc giải vụ án, sau ban hành định tạm đình giải vụ án dân sự, vụ án tình... VỀ TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm đặc trưng pháp lý tạm đình giải vụ án dân 1.2 Ý nghĩa việc tạm đình giải vụ án dân 1.3 Hậu pháp lý việc tạm đình giải vụ án dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (luận văn thạc sỹ luật học) , Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (luận văn thạc sỹ luật học)