0

Quy định pháp luật về phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

73 0 0
  • Quy định pháp luật về phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGƠ BÁCH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÍ BẢO HIỂM TRONG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÀI SẢN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÍ BẢO HIỂM TRONG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÀI SẢN Chuyên ngành: Luật Kinh tế Định hƣớng nghiên cứu Mã số: 60380107 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Vân Học viên: Ngơ Bách Lớp: Luật Kinh Tế, khóa 28 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Ngô Bách, học viên lớp Cao học Luật Khóa 28, chuyên ngành Luật Kinh tế, mã số học viên: 17280710212 Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tơi, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu nào, hoàn thiện hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Văn Vân Các số liệu, nội dung trình bày luận văn hoàn toàn hợp lệ đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Tôi xin chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu TP Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2020 Học viên thực Ngô Bách DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT SST Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BLDS Bộ luật dân DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm HĐBH Hợp đồng bảo hiểm KDBH Kinh doanh bảo hiểm TAND Tòa án nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ PHÍ BẢO HIỂM VÀ PHÁP LUẬT VỀ PHÍ BẢO HIỂM TRONG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÀI SẢN 1.1 Tổng quan phí bảo hiểm 1.1.1 Khái niệm phí bảo hiểm 1.1.2 Đặc điểm phí bảo hiểm 11 1.1.3 Các yếu tố tác động đến phí bảo hiểm 14 1.2 Tổng quan pháp luật phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản 17 1.2.1 Cơ sở lý luận nghĩa vụ phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản 17 1.2.2 Khái niệm đặc điểm pháp luật phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản 22 Kết luận Chƣơng 27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÍ BẢO HIỂM TRONG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÀI SẢN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 28 2.1 Thực trạng quy định pháp luật Việt Nam phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản 28 2.1.1 Quyền nghĩa vụ bên hợp đồng bảo hiểm tài sản liên quan đến phí bảo hiểm 28 2.1.2 Mối quan hệ nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm tài sản trách nhiệm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm 34 2.1.3 Hậu pháp lý vi phạm nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm tài sản 44 2.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản 47 2.2.1 Yêu cầu định hướng hoàn thiện pháp luật phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản 47 2.2.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản 50 2.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản 55 Kết luận Chƣơng 59 KẾT LUẬN 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong sống người, gia đình xã hội từ xưa đến phải đối mặt với yếu tố không thuận lợi, ngồi ý muốn: hiểm họa, rủi ro Nguyên nhân gây rủi ro yếu tố tự nhiên, kỹ thuật yếu tố xã hội khác Mặc dù xã hội ngày đại với khoa học kỹ thuật phát triển loại trừ yếu tố bất lợi có tính khách quan Dù muốn hay khơng, nhiều hiểm hoạ, rủi ro đã, xuất chi phối đến sống người, gia đình, doanh nghiệp tồn xã hội Đứng trước thực trạng đó, người ln có hành động tích cực, chủ động tất khả để ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục nhằm giảm tới mức thấp thiệt hại người để sớm phục hồi lại trình sản xuất kinh doanh đời sống Một biện pháp hữu hiệu để hạn chế, khắc phục hậu rủi ro bảo hiểm Bảo hiểm thực chất việc người phải dành phần thu nhập kết lao động hàng ngày để lập quỹ dự trữ đủ lớn vật tiền (quỹ gọi quỹ dự trữ bảo hiểm) nhằm hỗ trợ tài cho việc đề phịng hạn chế tổn thất hiểm họa chưa xảy bù đắp, bồi thường kịp thời thiệt hại tổn thất người, tài sản có hiểm họa xảy Khi kinh tế ngày phát triển, nhu cầu bảo hiểm ngày đòi hỏi đa dạng rủi ro khách quan loại trừ, hạn chế mức độ đó, chí có nhiều hiểm họa rủi ro xuất Bên cạnh đó, với phát triển kinh tế, người dân có thu nhập ngày cao, nhu cầu cần bảo vệ cách chủ động lớn Từ nhu cầu đó, nhiều loại hình bảo hiểm khác đời bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm người1 Ở Việt Nam, hoạt động bảo hiểm đời muộn so với nước giới, ngày 18 tháng 12 năm 1993 Chính phủ ban hành Nghị định 100-CP đánh dấu hình thành khung pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm Việt Nam Thực tế hoạt động bảo hiểm thực dựa tiền đề rủi ro nên thân hoạt động kinh doanh bảo hiểm Bùi Thị Hằng Nga (2015), Pháp luật kinh doanh bảo hiểm, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, tr.17-18 chứa đựng nhiều rủi ro Vì vậy, mục đích đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm đòi hỏi pháp luật cần có quy định đầy đủ phù hợp nhằm tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm phát triển đồng thời đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bên tham gia bảo hiểm Trong loại hình bảo hiểm, nhu cầu bảo hiểm tài sản chiếm tỉ trọng cao Bảo hiểm tài sản đời phát triển nhu cầu khách quan người Đồng thời loại hình bảo hiểm phổ biến xuất sớm so với loại hình bảo hiểm khác bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm dân Bảo hiểm tài sản hình thành dựa nhu cầu bảo vệ quyền lợi tài chủ sở hữu tài sản có rủi ro xảy ra2 Mối quan hệ doanh nghiệp bảo hiểm bên mua bảo hiểm mối quan hệ hợp đồng Hợp đồng bảo hiểm bên thoả thuận vừa công cụ thực pháp luật vừa sản phẩm thị trường bảo hiểm3 Trong nghĩa vụ bên mua bảo hiểm tài sản đóng phí bảo hiểm Đây điều kiện tiên để bên mua bảo hiểm hưởng quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm tài sản Phí bảo hiểm không đơn mang ý nghĩa khoản tiền bên mua phải đóng để hưởng quyền loại phí theo hợp đồng dịch vụ thơng thường khác Phí bảo hiểm cịn mang ý nghĩa xã hội nhằm chia sẻ rủi ro theo cách “lấy số đông bù cho số ít4” Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, số phí bảo hiểm đầu tư có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp góp phần tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, thực tế nhiều trường hợp bên mua bảo hiểm chưa nắm rõ quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản, nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm tài sản Phí bảo hiểm sợi dây kết nối doanh nghiệp bảo hiểm bên mua bảo hiểm, yếu tố thu hút khách hàng đến với gói bảo hiểm tài sản doanh nghiệp bảo hiểm Nguồn thu từ phí bảo hiểm nguồn vốn chủ yếu doanh nghiệp bảo hiểm Việc sử dụng hiệu mức phí bảo hiểm định đến lợi nhuận Nguyễn Thị Thủy (2017), Pháp luật bảo hiểm tài sản Việt Nam, Nxb Hồng Đức, tr.13 Trần Vũ Hải (2006), “Một số vấn đề pháp lý hợp đồng bảo hiểm nhân thọ”, Tạp chí Luật học, Số 7, tr.8-13 Trần Phước Thu (2014), Pháp luật hợp đồng bảo hiểm tài sản Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.06 3 hoạt động doanh nghiệp5 Tuy nhiên pháp luật phí bảo hiểm tài sản chưa rõ ràng đầy đủ Điều dễ dẫn đến việc chủ thể khác quan hệ kinh doanh bảo hiểm thực hành vi trục lợi nhằm mục đích kiếm lời bất hợp pháp từ khoản phí bảo hiểm Các hành vi trục lợi gây thiệt hại đáng kể cho doanh nghiệp bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm ảnh hưởng đến toàn xã hội Nếu hành vi trục lợi bảo hiểm nói chung bảo hiểm tài sản nói riêng khơng ngăn chặn kịp thời dẫn đến trật tự kỹ cương xã hội bị phá vỡ, ảnh hưởng đến phát triển lành mạnh thị trường bảo hiểm nói chung bảo hiểm tài sản nói riêng6 Vì lý trên, tác giả xin chọn đề tài “Quy định pháp luật phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản” làm đề tài luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Trong khoa học pháp lý, phí bảo hiểm tài sản vấn đề tương đối Do chưa nhận quan tâm nghiên cứu nhà khoa học, luật gia Tuy nhiên, thời gian qua, có số cơng trình nghiên cứu đề cập đến phí bảo hiểm cấp độ khía cạnh khác Có thể kể đến nghiên cứu sau: - Sách chuyên khảo “Pháp luật bảo hiểm tài sản Việt Nam” Nhà xuất Hồng Đức phát hành năm 2017 TS Nguyễn Thị Thủy Đây nghiên cứu chuyên sâu chất, ý nghĩa, đặc điểm loại hình bảo hiểm tài sản quy định pháp luật bảo hiểm tài sản Việt Nam Nghiên cứu đề cập đến thực tiễn thực quy định pháp luật bảo hiểm tài sản có phần phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản Dựa việc đánh giá mặt tích cực hạn chế thực trạng thơng qua việc phân tích án số liệu thực tế, nghiên cứu đưa định hướng xây dựng hoàn thiện pháp luật bảo hiểm tài sản Việt Nam - Khóa luận tốt nghiệp “Quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản – Thực trạng giải pháp” thực Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh Trần Tơn Châu Giang (2013), “Quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản Thực trạng giải pháp”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, tr.01 Nguyễn Thị Thủy (2006), “Chống trục lợi bảo hiểm tài sản Luật kinh doanh bảo hiểm”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 9(83), tr.21-29 năm 2013 tác giả Trần Tơn Châu Giang Cơng trình nghiên cứu khái qt quy định pháp luật Việt Nam phí bảo hiểm tài sản sâu nghiên cứu vấn đề mặt thực tiễn góc độ cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm thị trường bảo hiểm Tuy nhiên, nghiên cứu dừng lại việc sử dụng phương pháp phân tích luật để đánh giá thực trạng quy định pháp luật; chưa giải thích tính hợp lý hay tính khả thi quy định thực tế - Bài viết “Về nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm” đăng tải Tạp chí Khoa học pháp lý số 5(42) năm 2007 tác giả Nguyễn Thị Thủy Bài viết nghiên cứu cở sở lý luận quy định nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm Theo tác giả sở để hình thành nên quy định trách nhiệm đóng phí bảo hiểm bên mua bảo hiểm dựa vào hai phương diện kinh tế pháp lý Đồng thời, nghiên cứu thực trạng quy định pháp luật Việt Nam hành thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm đề xuất kiến nghị hoàn thiện - Bài viết “Rủi ro pháp lý việc dừng đóng phí bảo hiểm nhân thọ điều khoản miễn đóng phí” đăng tải Tịa án nhân dân số 03 tác giả Bạch Thị Nhã Nam Bài viết phân tích hậu pháp lý trường hợp bên mua bảo hiểm khơng có khả tài để tiếp tục đóng phí cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giới thiệu nội dung mẫu điều khoản quyền lợi miễn đóng phí bảo hiểm Theo tác giả, trình giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phía bên mua bảo hiểm phải đối mặt với nhiều rủi ro Trong trường hợp đó, phía bên mua bảo hiểm đối mặt với tình rủi ro khơng nhận lại khoản phí bảo hiểm đóng cho doanh nghiệp Giải pháp hợp lý mà bên mua nên cân nhắc để bảo vệ quyền lợi u cầu nhận giá trị hồn lại; hợp đồng có đề cập đến thuật ngữ “giá trị hoàn lại”, bên mua cần xem xét ký biểu phí sản phẩm bảo hiểm thỏa thuận để chủ động chấm dứt hợp đồng khơng có khả tiếp tục đóng phí nhận giá trị hồn lại từ phía doanh nghiệp bảo hiểm Bên cạnh đó, có số cơng trình nghiên cứu đề cập “gián tiếp” đến đề tài nghiên cứu, bao gồm: 53 đó, để có sở áp dụng thực tế, theo tác giả cần bổ sung, sửa đổi quy định theo hướng sau: Một là, Đối với quy định Khoản 2, Điều 23 Luật Kinh doanh bảo hiểm cần phân biệt hai trường hợp cụ thể: (i) Nếu bên mua bảo hiểm khơng đóng đủ phí bảo hiểm theo thời gian thỏa thuận hợp đồng Với trường hợp này, cần quy định hợp đồng không chấm dứt, khó xác định thời điểm phải chấm dứt Cần thiết phải thừa nhận hiệu lực pháp lý hợp đồng kể từ thời điểm đóng phí Tuy nhiên, khơng đóng đủ phí bảo hiểm nên bên mua bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm cho phần giá tri tài sản Do đó, DNBH phải chịu trách nhiệm bồi thường dựa tỉ lệ phí bảo hiểm thu bên mua bảo hiểm (ii) Bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm tài sản Trường hợp này, chưa phát sinh hiệu lực hợp đồng bảo hiểm bên mua chưa đóng phí bảo hiểm; Hai là, Đối với quy định Khoản 3, Điều 23 Luật Kinh doanh bảo hiểm cần phân biệt 02 trường hợp cụ thể: (i) Khi bên mua bảo hiểm khơng đóng đủ phí bảo hiểm thời gian gia hạn đóng phí hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hết thời hạn gia hạn Cụ thể, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ đóng phí đến hết thời gian gia hạn Nếu kiện bảo hiểm xảy thời gian gia hạn, doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ bồi thường bên mua bảo hiểm phải đóng phí cho toàn thời gian bảo hiểm theo thỏa thuận hợp đồng (ii) Đóng phí sau thời gian gia hạn Trường hợp hết thời gian gia hạn, bên mua bảo hiểm đóng phí doanh nghiệp bảo hiểm có thu phí coi hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực pháp lý kể từ thời điểm đóng phí Nếu kiện bảo hiểm xảy kể từ thời điểm kết thúc thời gian gia hạn đến trước thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm nhận phí khơng phát sinh trách nhiệm trả tiền bảo hiểm Thứ năm, Hoàn thiện quy định thỏa thuận điều khoản phí bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản Phần lớn nội dung hợp đồng bảo hiểm 54 DNBH soạn thảo ban hành, thường gọi điều khoản mẫu Điều lý giải tính tiện ích, đảm bảo nguyên tắc minh bạch, công bằng78 Tuy nhiên, thực tế, DNBH lợi dụng vị trí người ban hành điều khoản mẫu HĐBH để đưa thỏa thuận khơng cơng Chính vậy, pháp luật cần phải xác lập chế để điều tiết cân lợi ích bên tiến hành thỏa thuận điều khoản phí bảo hiểm trình giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản Thực tiễn cho thấy, thông thường sau giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản, bên mua bảo hiểm hồn tất nghĩa vụ phí bảo hiểm, đó, kiện bảo hiểm xảy họ có quyền lợi theo HĐBH Chính lệ thuộc mà DNBH đưa thỏa thuận có hành vi làm ảnh hưởng đến quyền lợi đáng bên mua bảo hiểm, ví dụ địi hỏi q mức thủ tục khai báo chậm trễ việc định trả tiền bảo hiểm, Nghiên cứu so sánh cho thấy, pháp luật quốc gia ý đến vấn đề bảo vệ người tiêu dùng trước điều khoản không công bằng, đặc biệt điều khoản không đàm phán riêng lẻ (tức điều khoản mẫu) Liên minh Châu Âu định nghĩa Chỉ thị 93/13/EEC ngày 05/4/1993 (Điều 3) điều khoản không công hợp đồng với khách hàng sau: “Một điều khoản hợp đồng không đàm phán riêng lẻ coi không cơng trái với u cầu giao dịch đắn, gây cân đáng kể quyền nghĩa vụ bên phát sinh theo hợp đồng, từ gây thiệt hại cho người tiêu dùng79” Chỉ thị giải thích điều khoản coi không đàm phán riêng lẻ điều khoản soạn thảo trước người tiêu dùng tác động đến nội dung điều khoản, đặc biệt bối cảnh hợp đồng theo mẫu (standard contract) Thậm chí, theo thị số phần hợp đồng đàm phán riêng lẻ khơng loại trừ việc áp dụng quy định điều khoản khơng cơng cho phần cịn lại hợp đồng, đánh giá tổng thể hợp đồng hợp đồng theo mẫu Chỉ thị ghi nhận phần phụ lục Trần Vũ Hải (2008), “Một số vấn đề lý luận pháp lý điều khoản mẫu hợp đồng bảo hiểm”, Tạp chí Luật học, số 8, tr.25-30 79 Dominique Ponsot (2010), “Bảo vệ người tiêu dùng chống lại điều khoản lạm dụng”, Hội thảo Pháp ngữ khu vực với chủ đề “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: từ hai góc nhìn Á - Âu”, Nhà Pháp luật Việt Pháp tổ chức, Hà Nội, ngày 28/9/2010 78 55 danh mục điều khoản coi khơng cơng Sau ban hành, nước thuộc Liên minh Châu Âu nội luật hóa quy định pháp luật nước Ví dụ, theo Dominique Ponsot (2010) pháp luật Pháp định nghĩa điều khoản không công tương tự Liên minh Châu Âu, trước pháp luật Pháp có nhận thức điều chỉnh rõ vấn đề này80 2.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản 2.2.3.1 Đối với bên quan hệ hợp đồng bảo hiểm tài sản Thứ nhất, Bên mua bảo hiểm Để nâng cao hiệu áp dụng pháp luật phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản, trước tiên phải nâng cao nhận thức Bên mua bảo hiểm tầm quan trọng ý nghĩa quy định phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản Thực tiễn cho thấy, thiếu hiểu biết cần thiết phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản mà Bên mua bảo hiểm nhiều biết chấp nhận điều kiện bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm đưa mà chọn lựa điều kiện bảo hiểm phù hợp cho Việc chủ thể sử dụng hợp đồng mẫu giúp tiết kiệm thời gian, tạo sở thuận lợi cho đàm phán Thực tiễn hoạt động kinh doanh bảo hiểm cho thấy, thương nhân Việt Nam thường chủ yếu sử dụng mẫu hợp đồng bảo hiểm tài sản chứa đựng điều khoản phí bảo hiểm mang tính chất “có sẵn” ký kết hợp đồng mà áp dụng quy định pháp luật kinh doanh bảo hiểm Theo đó, hợp đồng theo mẫu “loại hợp đồng giao kết bên, đó, điều kiện, điều khoản hợp đồng bên đưa bên trả lời đồng ý tồn khơng mà khơng có có khả để thỏa thuận điều khoản có lợi hơn81” Tuy nhiên, áp dụng hợp đồng theo mẫu để thực giao dịch xảy việc doanh nghiệp có lợi mặt vị kinh tế, xã hội tâm lý, doanh nghiệp thường có khả đơn phương Dominique Ponsot (2010), tlđd (79) Nguyễn Thị Ngọc Anh (2011), Pháp luật Hợp đồng dân theo mẫu giới, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 35 80 81 56 áp đặt điều khoản soạn thảo gây bất lợi cho khách hàng (Học thuyết lạm dụng vị -inequality of bargaining power)82 Do đó, để nâng cao hiệu áp dụng pháp luật phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản, trước tiên Bên mua bảo hiểm phải phổ biến kiến thức bảo hiểm tài sản cập nhật kịp thời thay đổi hay xu hướng giới phí bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, …; tuỳ vào mục đích mà Bên mua bảo hiểm chủ động lựa chọn cho điều kiện bảo hiểm phù hợp có lợi Bảo hiểm tài sản, đặc biệt loại hình bảo hiểm thân tàu thường chứa đựng tính chất phức tạp, mang tính chun mơn cao giá trị thường giá trị lớn, cần tuyên truyền để Bên mua bảo hiểm hiểu lợi ích ký kết thông qua môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm Chi phí cho đại lý khơng nhiều, Bên mua bảo hiểm có điều kiện bảo hiểm có lợi nhất, phù hợp Đồng thời, doanh nghiệp bảo hiểm tích cực phối hợp với Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam (IVA) tăng cường tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức bảo hiểm tài sản, thông tin giá cả, xu hướng bảo hiểm tài sản giới cho Bên mua bảo hiểm thời gian tới Thứ hai, Doanh nghiệp bảo hiểm - Tăng cường trao đổi thông tin bên mua bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm trình thực hợp đồng bảo hiểm tài sản Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm phải định kỳ thường xuyên công khai thông tin doanh nghiệp bảo hiểm lực tài chính, nghiệp vụ nhận bảo hiểm, khả toán, người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cho bên mua bảo hiểm Đồng thời, bên mua bảo hiểm phải có nghĩa vụ cung cấp tồn thơng tin có liên quan đến đối tượng bảo hiểm cho bên bảo hiểm, thời điểm ký hợp đồng bảo hiểm thường xuyên cung cấp thông tin đối tượng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm thời gian có hiệu lực hợp đồng; diễn biến thời tiết nguy khác có khả làm tăng rủi ro cho đối tượng bảo hiểm Nếu có thơng tin làm tăng rủi ro cho Đỗ Giang Nam (2015), “Bình luận quy định liên quan đến hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung dự thảo luật dân (sửa đổi)”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 5(285), tr.31 82 57 doanh nghiệp bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm biết song không cung cấp, thông báo thơng báo chậm trễ cho doanh nghiệp để xử lý vi phạm hợp đồng; - Bảo hiểm tài sản, đặc biệt lĩnh vực bảo hiểm hàng hải có tính chất quốc tế lại mang tính phức tạp cao thị trường bảo hiểm ln có nhiều biến động Điều địi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm phải đầu tư để nghiên cứu thị trường, đánh giá rủi ro từ đưa sách phù hợp Doanh nghiệp bảo hiểm phải thường xuyên tiếp cận, nắm vững quy định pháp luật, đặc biệt pháp luật quốc tế pháp luật tài chính, kỹ thuật lĩnh vực bảo hiểm tài sản 2.2.3.2 Đối với quan tố tụng Thứ nhất, TAND cần tăng cường ban hành “án lệ” làm sở để giải số vụ án phức tạp, điển hình bảo hiểm tài sản Nghiên cứu trang tin điện tử án lệ Toà án nhân dân tối cao (TANDTC) tác giả nhận thấy, liên quan đến quy định phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản, tính đến thời điểm TANDTC cơng bố án lệ số 37/2020/AL hiệu lực hợp đồng bảo hiểm tài sản trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm83 Như vậy, thấy quy định phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản TANDTC chưa ban hành án lệ trực tiếp điều chỉnh quan hệ Các nguồn án lệ áp dụng Tịa án sử dụng “tương tự pháp luật” để làm giải vấn đề tranh chấp phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản Do đó, theo tác giả thời gian tới, TANDTC cần tăng cường ban hành án lệ nội dung nhằm tạo sở pháp lý nhằm áp dụng pháp luật thống q trình Tịa án giải tranh chấp vấn đề Đồng thời, TANDTC cần tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ bảo hiểm, hướng dẫn áp dụng thống quy định pháp luật phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản Tổng kết cơng tác xét xử hàng năm Tịa án nhân dân tối cao, “Trang tin điện tử án lệ”, [https://anle.toaan.gov.vn/], (Truy cập ngày 22/1/2020) 83 58 loại vụ án phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản khác để đề đường lối xét xử, giải thống chung Thứ hai, Xây dựng đội ngũ thẩm phán chuyên việc xét xử tranh chấp liên quan đến bảo hiểm nói chung phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản nói riêng Thực tiễn hoạt động xét xử cho thấy, hiểu biết vận dụng pháp luật kinh doanh bảo hiểm xét xử án Việt Nam cịn nhiều hạn chế: Về chun mơn, đội ngũ thẩm phán nước ta chưa thực lực lượng tiêu biểu trình độ am hiểu nắm vững pháp luật, đặc biệt pháp luật bảo hiểm quốc tế; lực nghiệp vụ kiến thức thực tiễn hạn chế dẫn đến việc vận dụng pháp luật vào thực tế tùy tiện, hiệu quả, chưa đảm bảo quyền lợi đáng bên Do đó, u cầu cấp thiết cần phải nâng cao trình độ, chun mơn nghiệp vụ cho thẩm phán xét xử án thông qua việc triển khai thực chương trình tập huấn, đào tạo pháp luật kinh doanh bảo hiểm Những thẩm phán phải thực tế, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành để có kiến thức sâu rộng giải vụ án phức tạp 59 Kết luận Chƣơng Như đề cập, Phí bảo hiểm sợi dây kết nối doanh nghiệp bảo hiểm bên mua bảo hiểm, yếu tố thu hút khách hàng đến với gói bảo hiểm tài sản doanh nghiệp bảo hiểm Nguồn thu từ phí bảo hiểm nguồn vốn chủ yếu doanh nghiệp bảo hiểm Việc sử dụng hiệu mức phí bảo hiểm định đến lợi nhuận hoạt động doanh nghiệp Tuy nhiên, pháp luật phí bảo hiểm tài sản cịn chưa thực rõ ràng đầy đủ Trong phạm vi Chương 2, Luận văn giải vấn đề sau đây: Thứ nhất, Luận văn tiến hành phân tích đánh giá thực trạng quy định pháp luật Việt Nam phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản phạm vi nội dung: (i) Quyền nghĩa vụ bên hợp đồng bảo hiểm tài sản liên quan đến phí bảo hiểm; (ii) Mối quan hệ nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm tài sản trách nhiệm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm; (iii) Hậu pháp lý vi phạm nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm tài sản Đồng thời, thông qua việc nghiên cứu án Tòa án thụ lý giải tranh chấp quy định phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản cho thấy quy định pháp luật phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản tồn bất cập mâu thuẫn Điều gây khó khăn vướng mắc cho chủ thể thực hoạt động kinh doanh bảo hiểm quan tố tụng trình áp dụng pháp luật Thứ hai, Luận văn đưa định hướng u cầu hồn thiện pháp luật phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản Đặc biệt, pháp luật phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản phải khắc phục hạn chế; bất cập phù hợp với thông lệ quốc tế; thực tiễn hoạt động kinh doanh bảo hiểm tài sản Việt Nam Đồng thời, Luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu áp dụng pháp luật phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản thực tiễn hoạt động kinh doanh bảo hiểm 60 KẾT LUẬN Ngày để đảm bảo sống ổn định, hoạt động kinh doanh thuận lợi nhu cầu tồn tổ chức chia sẻ rủi ro, gánh vác phần hay tồn chi phí có rủi ro điều cần thiết Vì vậy, doanh nghiệp bảo hiểm đời nhằm san sẻ rủi ro cho khách hàng tham gia bảo hiểm điều cần quan tâm Bảo hiểm tài sản lĩnh vực rộng lớn chiếm đa số sản phẩm bảo hiểm, có mặt hầu hết lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội giữ vai trò ngày quan trọng việc ổn định đời sống hoạt động sản xuất kinh doanh cho cá nhân, tổ chức tham gia bảo hiểm Nghiên cứu quan hệ pháp lý liên quan đến bảo hiểm tài sản địi hỏi thực tế khơng góp vai trị quan trọng việc tạo lập môi trường pháp lý cho giao dịch bảo hiểm diễn thuận lợi mà cịn có tác động tích cực tới việc phát triển thị trường kinh doanh bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm tài sản vấn đề pháp lý phức tạp đặc thù hoạt động kinh doanh bảo hiểm, chịu điều chỉnh đan xen nhiều quy định pháp luật nước quốc tế Hiện nay, khung pháp luật điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm tài sản hình thành, với quy định BLDS năm 2015, Bộ luật hàng hải năm 2015, Luật KDBH năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2010) Trong Luật Kinh doanh bảo hiểm, với tính chất luật chuyên ngành, có dành nhiều điều luật quy định vấn đề cụ thể hợp đồng bảo hiểm Dưới góc độ pháp lý, hợp đồng bảo hiểm tài sản hiểu thỏa thuận văn bên mua bảo hiểm DNBH nhằm xác lập quyền nghĩa vụ bên thông qua việc doanh nghiệp bảo hiểm cam kết bồi thường cho người bảo hiểm đối tượng tài sản mà họ mua bảo hiểm gặp tổn thất rủi ro bảo hiểm mang lại Trong đó, nghĩa vụ bên mua bảo hiểm tài sản đóng phí bảo hiểm Đây điều kiện tiên để bên mua bảo hiểm hưởng quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm tài sản Phí bảo hiểm không đơn mang ý nghĩa khoản tiền bên mua phải đóng để hưởng quyền loại phí theo hợp đồng dịch vụ thơng thường khác mà liên quan đến việc xác định hiệu lực hợp đồng bảo hiểm tài sản thời hạn phát sinh trách nhiệm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm 61 Tuy nhiên, thực tế nhiều trường hợp bên mua bảo hiểm chưa nắm rõ quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản, nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm tài sản Đồng thời, pháp luật phí bảo hiểm tài sản cịn chưa rõ ràng đầy đủ Điều dễ dẫn đến việc chủ thể khác quan hệ kinh doanh bảo hiểm thực hành vi trục lợi nhằm mục đích kiếm lời bất hợp pháp từ khoản phí bảo hiểm Sau khoảng thời gian hai mươi năm áp dụng Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2010) phát sinh nhu cầu đánh giá thực tiễn áp dụng quy định phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản theo pháp luật Việt Nam Trên sở nâng cao hiệu áp dụng pháp luật, nhằm tạo dựng môi trường pháp lý lành mạnh ổn định để phát triển thị trường kinh doanh bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi DNBH bên mua bảo hiểm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn quy phạm pháp luật Bộ luật dân (Luật số 33/2005/QH11) ngày 14/06/2005; Bộ luật dân (Luật số 68/2014/QH13) ngày 24/11/2015; Bộ luật hàng hải Việt Nam (Luật số 95/2015/QH13) ngày 25/11/2015; Luật Kinh doanh bảo hiểm (Luật số 24/2000/QH10) ngày 09/12/2000; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật kinh doanh bảo hiểm (Luật số 61/2010/QH12) ngày 24/11/2010; Luật Thương mại (Luật số 36/2005/QH11) ngày 14/06/2005; Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Chính phủ ngày 01/07/2016 quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật kinh doanh bảo hiểm; B Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo tiếng Việt Nguyễn Thị Ngọc Anh (2011), Pháp luật Hợp đồng dân theo mẫu giới, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Ngô Huy Cương (2009), “Hai cặp phân loại hợp đồng bản”, Tạp chí Khoa học Luật học, ĐHQGHN, số 25; 10 David Bland (1998), “Bảo hiểm nguyên tắc thực hành”, Nxb Tài Chính; 11 Dominique Ponsot (2010), “Bảo vệ người tiêu dùng chống lại điều khoản lạm dụng”, Hội thảo Pháp ngữ khu vực với chủ đề “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: từ hai góc nhìn Á - Âu”, Nhà Pháp luật Việt Pháp tổ chức, Hà Nội, ngày 28/9/2010; 12 Phan Thị Thành Dương, Phan Huy Hồng (2007), “Pháp luật kinh doanh bảo hiểm trước yêu cầu sửa đổi, bổ sung để phù hợp với cam kết WTO thực tiễn”, Tạp chí Khoa học pháp lý, Số 3(40); 13 Đỗ Văn Đại (2007), “Nghĩa vụ cung cấp thông tin pháp luật hợp đồng Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 11; 14 Đỗ Văn Đại (2010), Luật hợp đồng Việt Nam-Bản án bình luận án, Tập 2, Nxb CTQG, (tái lần thứ tư), Bản án số 120-122 (phần bình luận số 19); i 15 Đỗ Văn Đại (2016), “Bình luận khoa học điểm Bộ luật dân năm 2015”, Nxb Hồng Đức- Hội luật gia Việt Nam; 16 Đỗ Văn Đại (2017), “Lãi chậm trả tiền án lệ năm 2016”, Tạp chí Tịa án nhân dân, Số 1; 17 Nguyễn Trọng Điệp (2018), “Thực tiễn thi hành pháp luật thương mại Việt Nam góc nhìn tham chiếu với u cầu hiệp định thương mại tự (FTA) hệ mới”, Tạp chí Khoa học Luật học, ĐHQGHN, Tập 34, Số 2; 18 Nguyễn Văn Định (2009), Giáo tr nh xuất Đại học Kinh tế Quốc dân; uản trị kinh doanh bảo hiểm, Nhà 19 Vương Việt Đức (2002), Hợp đồng bảo hiểm tài sản, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội; 20 Nguyễn Thị Hải Đường (2006), Một số giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội; 21 Trần Tôn Châu Giang (2013), Quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản Thực trạng giải pháp, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh; 22 Trần Vũ Hải (2006), “Một số vấn đề pháp lý hợp đồng bảo hiểm”, Tạp chí Luật học, Số 7; 23 Trần Vũ Hải (2008), “Một số vấn đề lý luận pháp lý điều khoản mẫu hợp đồng bảo hiểm”, Tạp chí Luật học, số 8; 24 Trần Vũ Hải (2011), “Một số vấn đề pháp lí sản phẩm bảo hiểm nhân thọ”, Tạp chí Luật học, Số 8; 25 Trần Vũ Hải (2014), “Pháp luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Việt Nam vấn đề lý luận thực tiễn”, Luận án tiến sĩ luật học, Trường đại học Luật Hà Nội; 26 Đào Thị Thu Hằng (2015), “Pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ”, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; ii 27 Hà Thị Mai Hiên, Hà Thị Thúy (2015), “Bàn chế định giải thích hợp đồng Dự thảo Bộ luật Dân (sửa đổi), Tạp chí Nhà nước pháp luật, Số 3(323); 28 Hồ Ngọc Hiển (2019), “Sự phù hợp chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng với đề nghị giao kết hợp đồng từ cách tiếp cận so sánh số kiến nghị sửa đổi Bộ luật Dân 2015, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 05 (381); 29 Nguyễn Ngọc Khánh (2007), “Thực nghĩa vụ hợp đồng thực tế”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 2(93); 30 Hồng Thế Liên (2009), Bình luận khoa học Bộ luật dân năm 2005 Tập 2, Phần thứ 3, Nghĩa vụ dân hợp đồng dân sự, Nxb Chính trị Quốc gia; 31 Bạch Thị Nhã Nam (2019), “Rủi ro việc đóng phí bên mua bảo hiểm điều khoản miễn đóng phí hợp đồng bảo hiểm”, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Số chuyên đề tháng 5; 32 Đỗ Giang Nam (2015), “Bình luận quy định liên quan đến hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung dự thảo luật dân (sửa đổi)”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 5(285); 33 Bùi Thị Hằng Nga (2015), Pháp luật kinh doanh bảo hiểm, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; 34 Phí Thị Quỳnh Nga (2006), “Bất cập quy định chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 21(94); 35 Lê Hồng Oanh (2007), Bình luận vấn đề luật thương mại điều kiện hội nhập, Nxb Tư pháp; 36 Phạm Sĩ Hải Quỳnh (2004), “Cơ sở hình thành nghĩa vụ cung cấp thơng tin giao kết hợp đồng bảo hiểm”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 03; 37 TAND Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội (2019), “Bản án số 04/2019/DS-ST ngày 12/4/2019 TAND Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội tranh chấp hợp đồng bảo hiểm”; 38 TAND Tỉnh Bắc Ninh (2018), “Bản án 01/2018/KDTM-PT ngày 18/12/2018 tranh chấp hợp đồng bảo hiểm”; iii 39 TAND Tỉnh Tây Ninh (2018), “Bản án số 08/2018/DS-PT ngày 08-01-2018 TAND Tỉnh Tây Ninh tranh chấp hợp đồng bảo hiểm”; 40 TAND TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (2004), “Bản án dân sơ thẩm số 22/DSST ngày 29/6/2004 tranh chấp hợp đồng bảo hiểm” 41 Lê Thị Thảo (2019), “Bồi thường hợp đồng bảo hiểm tài sản theo pháp luật Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: “Trách nhiệm dân hợp đồng: Kinh nghiệm Việt Nam Liên minh châu Âu”, Trường Đại học Luật, Đại học Huế; 42 Trần Phước Thu (2014), Pháp luật hợp đồng bảo hiểm tài sản Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội; 43 Hà Thị Thúy (2017), “Các học thuyết giải thích hợp đồng giới việc vận dụng vào chế định giải thích hợp đồng Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, số (303); 44 Nguyễn Thị Thủy (2006), “Các yếu tố chi phối quy định pháp luật bảo hiểm tài sản”, Tạp chí Khoa học pháp lý, Số 04(35); 45 Nguyễn Thị Thủy (2006), “Chống trục lợi bảo hiểm tài sản Luật kinh doanh bảo hiểm “, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 9(83); 46 Nguyễn Thị Thủy (2007), “Về nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm”, Tạp chí Khoa học pháp lý, Số 5(42); 47 Nguyễn Thị Thủy (2016), “Mối quan hệ pháp lý quyền lợi bảo hiểm hiệu lực hợp đồng bảo hiểm tài sản”, Tạp chí Luật học, Số 10; 48 Nguyễn Thị Thủy (2017), Pháp luật bảo hiểm tài sản Việt Nam, Nxb Hồng Đức; 49 Tòa án nhân dân quận Ngơ Quyền, thành phố Hải Phịng (2018), “Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 10/2018/KDTM-ST ngày 18 tháng 10 năm 2018 tranh chấp hợp đồng bảo hiểm”; 50 Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh (2018), “Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 06/2018/KDTM-ST ngày 17 tháng năm 2018 tranh chấp hợp đồng bảo hiểm”; iv 51 Tịa án nhân dân Tỉnh Quảng Bình (2019), “Bản án số 26/2019/DS-PT ngày 18 - 10 - 2019 tranh chấp hợp đồng bảo hiểm”; 52 Tòa án nhân dân TP Hải Phòng (2019), “Bản án số 04/2019/KDTM-PT ngày 30/01/2019 Hợp đồng Bảo hiểm”; 53 Trường Đại học Luật Hà Nội (2007), Giáo trình Luật Dân Việt Nam, Tập 2, NXB Công an Nhân dân, Hà Nội; 54 Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh (2014), Giáo trình pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ, Nxb Hồng Đức; Tài liệu tham khảo tiếng nước 55 Bryan A Garner (2014), “Black’s Law Dictionary”, Publisher by Thomson West, 10th edition; Tài liệu Internet 56 Quỳnh Anh (2019), “Gian nan kiện địi phí bảo hiểm”, Tạp chí Tài điện tử, [http://tapchitaichinh.vn/bao-hiem/gian-nan-kien-doi-phi-bao-hiem-313958 html], (truy cập ngày 22/01/2020); 57 Association of International Life Offices, “A summary of the life insurance policyholder protection measures in Guernsey, the Isle of Man, Ireland, Luxembourg and UK for professional advisers”, www.ailo.org; 58 Bộ Tài Chính (2010), “Báo cáo đánh giá mười năm thực Luật Kinh doanh Bảo hiểm”, [https://luatminhkhue.vn/bao-cao-danh-gia-10-nam-thuc-hien-luatkinh-doanh-bao-hiem-cua-bo-tai-chinh.aspx], (truy cập ngày 22/4/2020); 59 Hồng Duy (2012), “Nợ phí bảo hiểm, hai trường hợp trái ngược”, [https:// tinnhanhchungkhoan.vn/bao-hiem/no-phi-bao-hiem-hai-truong-hop-trai-nguoc22131.html], (truy cập ngày 22/3/2020); 60 Enrico Baffi (2012), “Public goods and contract standard clauses”, Social Science Research Network http://ssrn.com/abstract=2010999; 61 Phí Thị Quỳnh Nga, “Giải thích hợp đồng bảo hiểm”, [https://chat baovietnhantho.com.vn/newsdetail.asp?websiteId=1&newsId=495&catId=33 &lang=VN], (truy cập ngày 22/4/2020); v 62 Tòa án nhân dân tối cao, “Trang tin điện tử án lệ”, [https://anle.toaan gov.vn/], (Truy cập ngày 22/01/2020); 63 Takahiro Yasui (2001), Policyholder Protection Fund: Rationale and Structure, www.oecd.org/dataoecd/39/57/1813504.pdf; 64 https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/insurance-premium (truy cập ngày 10/01/2020) vi ... phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản Chƣơng Thực trạng pháp luật phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản giải pháp hoàn thiện 8 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ PHÍ BẢO HIỂM VÀ PHÁP LUẬT VỀ PHÍ BẢO HIỂM TRONG. .. luận phí bảo hiểm pháp luật phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản; - Xác định bất cập quy định pháp luật hạn chế tồn từ thực trạng áp dụng pháp luật phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản; -... hợp 1.2.2 Khái niệm đặc điểm pháp luật phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản Là phận pháp luật bảo hiểm tài sản, đó, theo tác giả pháp luật phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản hiểu tổng hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định pháp luật về phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm tài sản , Quy định pháp luật về phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm tài sản