0

Quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân cấp huyện đối với cơ sở giáo dục mầm non (từ thực tiễn thành phố hồ chí minh) (luận văn thạc sỹ luật học)

79 5 0
  • Quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân cấp huyện đối với cơ sở giáo dục mầm non (từ thực tiễn thành phố hồ chí minh) (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH PHẠM ĐỨC SƠN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON (TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON (TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) Chuyên ngành: Luật Hiến Pháp Luật Hành Chính Mã số: 60380102 Người hướng dẫn khoa học: Ts Phan Nhật Thanh Học viên: Phạm Đức Sơn Lớp: Cao học Luật, Thành Ủy Khóa TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học Ts Phan Nhật Thanh Các nội dung nêu luận văn trung thực Kết nghiên cứu luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phạm Đức Sơn MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN, PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện sở giáo dục mầm non 1.1.1 Khái niệm quản lý Nhà nước sở giáo dục mầm non 1.1.2 Đặc điểm quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện sở giáo dục mầm non .21 1.1.3 Vai trò quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện sở giáo dục mầm non 26 1.2 Nội dung quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện sở giáo dục mầm non 28 1.3 Cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý Nhà nước sở giáo dục mầm non 40 Tiểu kết Chương 46 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN (TỪ THỰC TIỄN TP HCM) ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 47 2.1 Thực trạng quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện Thành phố Hồ Chí Minh sở giáo dục mầm non 47 2.1.1 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non 48 2.1.2 Ban hành văn quy phạm pháp luật để quản lý sở giáo dục mầm non 51 2.1.3 Bộ máy tổ chức nhân thực công tác quản lý Nhà nước GDMN .52 2.1.4 Công tác tra, kiểm tra sở GDMN 54 2.1.5 Công tác thống kê, thông tin, báo cáo theo định kỳ hàng năm 57 2.1.6 Quản lý việc thành lập, sáp nhập, chia tách đình hoạt động, giải thể sở giáo dục mầm non 57 2.1.7 Quản lý tài sở giáo dục mầm non .60 2.1.8 Quản lý thi đua, khen thưởng sở giáo dục mầm non 61 2.1.9 Công tác tuyên truyền thực phổ cập giáo dục, chống mù chữ xây dựng xã hội học tập địa bàn, có phổ cập GDMN 61 2.2 Các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn hoạt động quản lý Nhà nước sở GDMN 63 2.2.1 Nhóm giải pháp sách tổ chức hành 64 2.2.2 Nhóm giải pháp kinh tế - công nghệ .67 2.2.3 Nhóm giải pháp xã hội - người 68 Tiểu kết Chương 70 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Theo Luật Giáo dục năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định phân cấp lĩnh vực giáo dục đào tạo thì: Chính phủ thống quản lý nhà nước giáo dục Chính phủ trình Quốc hội trước định chủ trương lớn, có ảnh hưởng đến quyền nghĩa vụ học tập công dân phạm vi nước, chủ trương cải cách nội dung chương trình cấp học; hàng năm báo cáo Quốc hội hoạt động giáo dục việc thực ngân sách giáo dục1 Bộ Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm trước phủ thực quản lý nhà nước giáo dục; bộ, quan ngang phối hợp với giáo dục đào tạo thực quản lý nhà nước giáo dục theo thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, thực quản lý Nhà nước giáo dục theo phân cấp phủ, có việc quy hoạch mạng lưới sở giáo dục; kiểm tra việc chấp hành pháp luật giáo dục địa bàn; có trách nhiệm bảo đảm điều kiện đội ngũ giáo dục địa bàn; có trách nhiệm bảo đảm điều kiện đội ngũ nhà giáo, tài chính, sở vật chất, thiết bị dạy học trường công lập thuộc phạm vi quản lý; phát triển loại hình trường, thực xã hội hóa giáo dục; bảo đảm đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hiệu giáo dục địa phương.2 Sự phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước giáo dục thực theo nguyên tắc: đảm bảo tính thống nhất, thông suốt nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước giáo dục mầm non; bảo đảm tương ứng nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm với nguồn lực tài chính, nhân sự, điều kiện cần thiết khác để thực nhiệm vụ giao; phân công, phân cấp xác định cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm lĩnh vực giáo dục bộ, Ủy ban nhân dân cấp quan có liên quan, đồng Khoản Điều 100 Luật Giáo dục năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) Khoản Điều 100 Luật Giáo dục năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) thời phát huy cao tính chủ động, sáng tạo quan quản lý giáo dục cấp việc thực chức trách nhiệm vụ giao Bên cạnh đó, theo nhiệm vụ cụ thể phân cấp lĩnh vực giáo dục - đào tạo Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đạo, hướng dẫn, tổ chức thực kiểm tra, giám sát sở giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền quản lý việc thực văn quy phạm pháp luật giáo dục mầm non Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đạo, hướng dẫn tổ chức thực phong trào thi đua; định khen thưởng tổ chức, cá nhân có nhiều cơng lao phát triển giáo dục mầm non theo Luật Thi đua, Khen thưởng, văn khác Bộ Giáo dục Đào tạo Hàng năm, Uỷ ban nhân dân cấp huyện đề nghị cấp có thẩm quyền tặng danh hiệu thi đua khen thưởng tổ chức, cá nhân có nhiều cơng lao phát triển giáo dục mầm non địa bàn Giúp việc cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện lĩnh vực quản lý Nhà nước sở giáo dục mầm non có phịng Giáo dục Đào tạo Đây quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân, tổ chức thống cấp huyện Phòng Giáo dục Đào tạo quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực chức quản lý Nhà nước lĩnh vực giáo dục mầm non bao gồm: mục tiêu, chương trình nội dung giáo dục đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo, tiêu chuẩn cán quản lý giáo dục; tiêu chuẩn sở vật chất, thiết bị trường học đồ chơi trẻ em; Tuy nhiên, quy định Luật Giáo dục hành văn hướng dẫn thi hành hạn chế, bất cập, có quy định liên quan đến quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện sở giáo dục mầm non như: luật quy định trường mầm non sở giáo dục kết hợp nhà trẻ mẫu giáo, nhận trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi thực tế trường mầm non công lập giữ trẻ từ 18 tháng trở lên; có nhiều sở giáo dục mầm non tư thục hình thành theo trình phát triển xã hội, địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất đông dân cư; công tác quản lý Nhà nước giáo dục quyền có nơi bng lỏng, chưa theo kịp với xu phát triển chung, dẫn đến nhiều sở giáo dục mầm non tư thục khơng có giấy phép, có hành vi hành hạ trẻ, vi phạm pháp luật hình số vụ việc đau lòng xảy địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua3 Ngoài ra, trẻ mầm non, mẫu giáo đối tượng mà gia đình xã hội cần quan tâm trẻ biết nói, chưa có ý thức đầy đủ; trẻ học chủ yếu chơi, q trình phát triển tồn diện, Từ thực trạng đó, việc nghiên cứu cách có hệ thống quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện sở giáo dục mầm non giai đoạn nhằm đánh giá, tìm nguyên nhân hạn chế, bất cập đề kiến nghị nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện sở giáo dục cần thiết bối cảnh Nhà nước ta tiến hành sửa đổi Luật Giáo dục hành4 Vì lý trên, tác giả chọn đề tài: "Quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện sở giáo dục mầm non (từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh)” làm Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp, Luật hành Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Quản lý Nhà nước giáo dục nói chung, quản lý Nhà nước giáo dục mầm non nói riêng ln vấn đề mang tính thời sự, nhiều nhà quản lý, nhà khoa học, có viết báo chí đề cập với góc độ, khía cạnh khác Ngồi ra, có số Luận văn thạc sĩ liên quan đến đề tài, như: Nguyễn Đức Toàn (2008), Quản lý Nhà nước viên chức sở giáo dục Đại học công lập, Luận văn thạc sĩ luật học Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Tuy nhiên, đề tài đề cập đến quản lý Nhà nước với đối tượng viên chức sở giáo dục Đại học Tác giả luận văn cung cấp góc nhìn quản lý Nhà nước nói chung Cơ sở giáo dục Đại học công lập quản lý nhiều http://anninhthudo.vn/phap-luat/khoi-to-bat-tam-giam-chu-truong-mam-non-hanh-ha-tre-em/749554.antd, truy cập ngày 17/1/2018 http://www.sggp.org.vn/du-thao-sua-doi-bo-sung-luat-giao-duc-va-luat-giao-duc-dai-hoc-can-tinh-toan-lotrinh-phu-hop-487982.html, truy cập ngày 24/1/2018 quan khác trung ương địa phương Do đó, đề tài chưa nghiên cứu góc độ quản lý Nhà nước giáo dục mầm non Tạ Thị Minh Thư (2009), Quản lý Nhà nước giáo viên trường công lập thực hành giáo dục đào tạo, Luận văn thạc sĩ luật học Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài chủ yếu tập trung vào công tác quản lý Nhà nước giáo viên trường công lập, tức phạm vi nghiên cứu không bao gồm trường dân lập, sở đào tạo tư nhân Các trường mầm non chia thành loại: trường mầm non công lập dân lập Đề tài vừa mang tính bao quát tất trường, cấp học lại giới hạn hệ thống trường công Nguyễn Minh Vương (2011), Quản lý Nhà nước giáo dục Ủy ban nhân dân cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Tây Ninh), Luận văn thạc sĩ luật học Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài đề cập đến hoạt động quản lý Nhà nước, nghiên cứu chủ thể quản lý Ủy ban nhân dân cấp huyện, thêm vào việc nghiên cứu thực tiễn tỉnh Tây Ninh lại mang tính cụ thể, tiết, khó áp dụng cho tỉnh thành khác đặc điểm tình hình kinh tế, địa lý, văn hóa, xã hội khác Vũ Thị Bình (2011), Quản lý Nhà nước giáo dục tiểu học loại hình công lập từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai, Luận văn thạc sĩ luật học Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh Luận văn nghiên cứu quản lý Nhà nước cấp tiểu học, nêu thực trạng giải pháp hoàn thiện xuất phát từ tỉnh Đồng Nai So với đề tài tác giả, Luận văn cung cấp kiến thức tham khảo làm tảng vấn đề liên quan đến nội dung quản lý Nhà nước Những vấn đề lại mang tính đặc thù địa phương, chưa mang tính khái quát cao Đề tài: Quyền hưởng giáo dục sở lý luận, thực tiễn Luật giáo dục đại học Việt Nam, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường Đề tài nghiên cứu vấn đề giáo dục lăng kính quyền công dân Hiến pháp hành mà chưa nghiên cứu sâu góc độ quản lý quan Nhà nước Bên cạnh đó, đối tượng nghiên cứu đề tài đề cập đến quy định Luật giáo dục đại học Việt Nam Với vai trị quyền cơng dân quy định Hiến pháp, quyền hưởng giáo dục quyền chung dành cho tất có quốc tịch Việt Nam không phân biệt độ tuổi, có lứa tuổi học mầm non đề tài tập trung với lứa tuổi học đại học Mai Văn Bằng (2012), Quản lý Nhà nước sở giáo dục mầm non ngồi cơng lập, Luận văn thạc sĩ luật học Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh So với đề tài trên, luận văn tác giả Mai Văn Bằng nghiên cứu trực tiếp sở giáo dục mầm non ngồi cơng lập Tác giả thực trạng giáo dục mầm non lúc giờ, đưa kiến nghị hoàn thiện Tuy nhiên, đề tài chưa phân tích giáo dục mầm non công lập để so sánh khác với mầm non ngồi cơng lập Dù vậy, xem đề tài có giá trị tham khảo lớn luận văn tác giả Đặng Thị Hằng (2012), Hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực giáo dục địa phương, Luận văn thạc sĩ luật học Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Đây luận văn chuyên pháp luật tra, khiếu nại, tố cáo lĩnh vực giáo dục Thực tế, hoạt động tra, kiểm tra nội dung quản lý nhà nước lĩnh vực giáo dục Do đó, đề tài chưa bao quát hết nội dung quản lý nhà nước sở giáo dục nói chung giáo dục mầm non nói riêng Tóm lại, cơng trình, viết nêu nghiên cứu vấn đề lĩnh vực giáo dục quản lý Nhà nước giáo dục, có quản lý Nhà nước sở giáo dục mầm non góc độ khác Riêng tác giả tập trung nghiên cứu cách hệ thống, chuyên sâu quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện sở giáo dục mầm non nói chung từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Vì vậy, đề tài tác giả khơng trùng với cơng trình công bố từ trước đến Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở phân tích vấn đề lý luận, pháp lý thực trạng quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện sở giáo dục mầm non, Luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện sở giáo dục mầm non 60 Thứ tư, theo thống kê Sở Giáo dục Đào tạo tồn Thành phố có khoảng gần 60% sở GDMN ngồi cơng lập cấp phép, cịn lại hoạt động khơng phép, số phận khơng nhỏ nhóm trẻ tự phát kiểu “gia đình tự nhận trẻ chăm sóc, chợ tạm, hay dân gian cịn gọi chợ cóc”, chủ yếu mọc lên khu đơng cơng nhân lao động có thu thập thấp, nên việc quản lý khó Bởi người lao động muốn gửi vào nơi tiền, thời gian giữ trẻ dài mà quan tâm đến việc điểm giữ trẻ có phép hay khơng, có đảm bảo an tồn cho trẻ hay khơng… em gia đình cơng nhân, người lao động thành phố khó xin vào trường mầm non cơng lập47 2.1.7 Quản lý tài sở giáo dục mầm non Quy định hồ sơ sổ sách sở GDMN công lập chưa rõ ràng: “Hệ thống hồ sơ, sổ sách, tổ chức hoạt động đánh giá kết ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em thực theo quy định Điều lệ trường mầm non”48 Tuy nhiên, Điều lệ trường mầm non lại có quy định hồ sơ, sổ sách trường giáo viên trường mầm non Các sách hỗ trợ vấn đề tài cho sở GDMN ngồi cơng lập (ví dụ hỗ trợ cho th đất, cho thuê nhà, cho mua trả chậm, cho vay dài hạn với lãi suất thấp ) cịn khó khăn, chưa triển khai đồng Những điều kiện ràng buộc quy định khiến cho sách khơng khả thi Nhiều chủ nhóm muốn vay vốn khơng đủ điều kiện chứng minh tài hay tài sản chấp nên không vay Điều khiến cho sở GDMN ngồi cơng lập phải đương đầu giải toán kinh tế kinh doanh có lợi nhuận với đảm bảo yêu cầu chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Hiện tại, trẻ học sở GDMN ngồi cơng lập hồn tồn khơng hưởng chế độ sách từ ngành giáo dục từ quyền địa phương, tổ chức đoàn thể Tất khoản chi phí cho việc trơng giữ, chăm sóc giáo dục trẻ cha mẹ trẻ đóng góp bao gồm học phí, tiền 47 http://tphcm.chinhphu.vn/ban-giai-phap-ho-tro-phat-trien-giao-duc-mam-non, truy cập ngày 11/5/2015 Điều 25 Thông tư 13/2015/TT -BGDĐT ngày 20/6/2015 ban hành quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục 48 61 ăn, tiền sở vật chất, tiền học liệu, tiền trông muộn Với số gia đình khó khăn, mức sống thấp số tiền lớn họ nên muốn hỗ trợ tiền ăn, miễn giảm học phí để đảm bảo bình đẳng trẻ 36 tháng với trẻ 03 tuổi, trẻ gửi sở GDMN ngồi cơng lập với gửi sở GDMN cơng lập Phịng Giáo dục Đào tạo nhiều quận, huyện chưa tổ chức lớp bồi dưỡng dành riêng quản lý cho chủ sở GDMN ngồi cơng lập, đặc biệt quản lý tài Việc hỗ trợ, bồi dưỡng chun mơn Phòng Giáo dục Đào tạo chưa thường xuyên, chưa đạt hiệu cao Nội dung tập huấn, bồi dưỡng chưa sát, chưa phù hợp với điều kiện nhu cầu thực tế sở GDMN ngồi cơng lập (với lớp ghép chủ yếu) Số lượng chuyên đề bồi dưỡng chưa nhiều nội dung kiến thức giáo viên, bảo mẫu học chưa thực đầy đủ, hệ thống 2.1.8 Quản lý thi đua, khen thưởng sở giáo dục mầm non Các sách hỗ trợ kinh phí cho việc bảo đảm chế độ lương phúc lợi xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khoản kinh phí hỗ trợ xây dựng nguồn tài liệu bồi dưỡng nâng cao tay nghề sư phạm, chế độ khen thưởng cho giáo viên thuộc sở GDMN ngồi cơng lập chưa triển khai đồng Điều ảnh hưởng tới ổn định nhân sở GDMN ngồi cơng lập, gián tiếp ảnh hưởng tới chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ nhóm lớp Chưa có quy định sách cơng nhận tôn vinh cán quản lý, giáo viên, nhân viên sở GDMN ngồi cơng lập cán quản lý, giáo viên, nhân viên trường công lập 2.1.9 Công tác tuyên truyền thực phổ cập giáo dục, chống mù chữ xây dựng xã hội học tập địa bàn, có phổ cập GDMN Theo đánh giá Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố báo cáo tổng kết năm học từ từ 2011 - 2012 đến 2015 - 2016, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức nhiều hoạt động quản lý Nhà nước sở GDMN địa bàn thơng qua hình thức quản lý Nhà nước biện pháp tổ chức trực tiếp như: tổ chức hội nghị tổng kết, sơ kết GDMN cho niên khóa; tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn, hội nghị tuyên truyền cho người đứng đầu sở, giáo viên, nhân viên các quy định Nhà 62 nước giáo dục, chăm sóc học sinh mầm non; kiến thức, kỹ nuôi dạy trẻ…Chỉ riêng Trường Cao đẳng Sư Phạm Mẫu Giáo Trung ương TP.HCM tổ chức 40.800 tiết bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho 13.680 lượt giáo viên mầm non 24 quận, huyện Hàng năm, Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ mở lớp bồi dưỡng cho chủ nhóm trẻ, nhân viên chăm sóc (bảo mẫu) sở mầm non ngồi cơng lập kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ Khi học xong cấp giấy chứng nhận phép mở nhóm, lớp vào làm trường mầm non Đối với người khơng đủ trình độ văn hóa để theo học lớp bồi dưỡng tham dự chun đề cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Chỉ năm học 2015 - 2018, Thành phố Hồ Chí Minh chi 36 tỉ đồng để đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non trường công lập….49 Ngành giáo dục phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng cho người đứng đầu giáo viên, nhân viên sở GDMN như: lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đạo đức lương tâm nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên, bảo mẫu nhóm trẻ độc lập tư thục (Đề án 404); thực Đề án Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020 - Năm 2017 (Đề án 404); Hội thi giáo viên dạy giỏi học sinh khuyết tật Thành phố; Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 - 2020; 10 mô đun nâng cao qua mạng cho cán quản lý GDMN; bồi dưỡng lý thuyết chuyên đề: Đổi tổ chức hoạt động phát triển nhận thức; Chính sách thu hút giữ chân giáo viên mầm non thành phố; Học tập rút kinh nghiệm thực hành thao tác chế biến ăn cho trẻ mầm non cấp dưỡng; bồi dưỡng Nâng cao chất lượng chuyên môn giáo dục trẻ khuyết tật thông qua phương pháp giáo dục đặc thù theo dạng tật trẻ; bồi dưỡng lý thuyết chuyên đề: Xây dựng sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm… Sau tham dự lớp bồi dưỡng, tập huấn dụng đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước quy định ngành 49 TPHCM chi 36 tỷ đồng để “đào tạo lại” giáo viên mầm non, http://giaoduckhoinghiep.edu.vn/chi-dongdao-tao-lai-giao-vien-mam-non-tai-tp-hcm/, truy cập ngày 16/3/2017 63 công tác GDMN; nắm vững mục tiêu, kế hoạch, chương trình GDMN tham gia thiết kế, xây dựng mục tiêu, kế hoạch, chương trình GDMN; tham gia biên soạn giáo trình phục vụ ni dạy, chăm sóc trẻ em Ngồi ra, Ủy ban nhân dân quận, huyện tiến hành rà sốt, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ giáo viên, cán quản lý giáo dục để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm đủ số lượng cân đối cấu; nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, đạo đức cho đội ngũ nhà giáo, cán quản lý giáo dục, có GDMN Tổ chức điều tra, đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán quản lý giáo dục, tình hình tư tưởng, đạo đức, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy, lực quản lý sở GDMN quan chuyên môn quản lý Nhà nước giáo dục quận, huyện Thực phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, phòng giáo dục mầm non xây dựng kế hoạch tiếp tục trì chất lượng cơng tác phổ cập cho trẻ 05 tuổi tồn địa bàn thành phố; hoàn thiện hồ sơ phổ cập cho trẻ 05 tuổi theo yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo Các phòng Giáo dục Đào tạo thực tốt công tác tham mưu với Ủy ban nhân dân quận, huyện việc đạo điều chỉnh mức thu tiền ăn thỏa thuận với phụ huynh cho trẻ mầm non đơn vị năm học 2013 - 2014 đảm bảo cung cấp từ 50% - 60% nhu cầu phần trẻ trẻ uống sữa ngày, thực phần ăn cân đối, thực đơn giàu dinh dưỡng giúp trẻ phát triển tốt; 2.2 Các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn hoạt động quản lý Nhà nước sở GDMN Để tạo công xã hội GDMN, đồng thời đạt mục tiêu “giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp Một”, từ thực tiễn quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện sở GDMN Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện 64 sở GDMN Tác giả tạm phân chia giải pháp thành 03 nhóm giải pháp bản, gồm: 2.2.1 Nhóm giải pháp sách tổ chức hành Thứ nhất, cần sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục hành, rà sốt, bổ sung hồn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật đồng bộ, làm sở để triển khai thực đổi toàn diện giáo dục - đào tạo, có quy định GDMN thẩm quyền quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện sở GDMN theo hướng: Một là, pháp luật GDMN cần quy định bình đẳng sở GDMN công lập sở GDMN ngồi cơng lập mặt như: hỗ trợ ngân sách Nhà nước cho sở GDMN để mua sắm trang thiết bị, sở vật chất; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, hỗ trợ bữa ăn cho học sinh, Việc sửa đổi nhằm khắc phục tình trạng quy định tổ chức, hoạt động như: đội ngũ cán quản lý, sở vật chất, tiêu chuẩn, số lượng giáo viên, nhân viên/lớp, chương trình chăm sóc, giáo dục, chế độ dinh dưỡng, … cho trẻ hai loại hình sở cơng lập dân lập gần đồng kinh phí hoạt động sở công lập gần Nhà nước đài thọ tồn Trong sở GDMN dân lập không nhận hỗ trợ đáng kể từ ngân sách Nhà nước mà nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu cha, mẹ trẻ chi trả Nhưng cha, mẹ trẻ học sở GDMN ngồi cơng lập đại đa số công nhân lao động, người nhập cư từ tỉnh, thành phố nên có nhiều khó khăn điều kiện kinh tế lại phải trả chi phí ni dạy cao người có điều kiện gửi vào sở GDMN công lập Đồng thời, sửa đổi phù hợp với quy định: “Nhà nước thực công xã hội giáo dục, tạo điều kiện để học hành” (Điều 10 Luật Giáo dục) “phổ cập giáp dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học phổ cập giáo dục trung học sở” (Điều 11 Luật Giáo dục) Hai là, quy định chế độ, sách lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giáo viên, nhân viên (cơ sở GDMN ngồi cơng lập) hưởng tối thiểu giáo viên, nhân viên trường cơng lập Có văn hướng dẫn, hỗ trợ chủ GDMN ngồi cơng lập việc giải vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giáo viên, nhân viên sở GDMN ngồi cơng lập 65 Ba là, xây dựng chế độ sách hỗ trợ cho trẻ 03 tuổi đảm bảo bình đẳng trẻ 03 tuổi, không phụ thuộc vào loại hình sở GDMN Có chế độ ưu đãi giáo dục cho trẻ nhập cư giống trẻ có hộ Bốn là, Bộ Giáo dục Đào tạo cần ban hành văn quy phạm pháp luật sát với thực tiễn tổ chức hoạt động sở GDMN từ tạo khung pháp lý thuận lợi cho thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng sở vật chất để thực hoạt động cung ứng dịch vụ GDMN đáp ứng nhu cầu xã hội nói chung cho ngành giáo dục nói riêng Năm là, Ủy ban nhân dân Sở Giáo dục Đào tạo cấp tỉnh cần bám sát vào thực tiễn công tác quản lý Nhà nước GDMN địa phương để ban hành văn đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thực sát với tình hình thực tế, kịp thời sửa đổi, bổ sung văn khơng cịn phù hợp Thứ hai, cần thay đổi số quy định trách nhiệm quyền hạn cấp để việc quản lý vừa đảm bảo theo phân cấp, phân quyền hợp lý đảm bảo giám sát, kiểm tra đánh giá có Muốn cần xây dựng chuẩn, tiêu chí, quy định thực nhiệm vụ rõ ràng cấp Một là, quan Nhà nước cấp có văn quy định chế quản lý, phân cấp, phối hợp ủy quyền quan quản lý Nhà nước cấp Trung ương, nêu rõ chế độ trách nhiệm (các quy chế phối hợp, phân công trách nhiệm ) việc quản lý sở GDMN Hai là, cần có văn chế phối hợp cấp địa phương, rõ vai trò, quyền hạn, trách nhiệm tổ chức việc phối hợp quản lý các sở GDMN, tăng cường vai trò quản lý giám sát chỗ cho cá nhân, tổ chức địa bàn Ba là, ban hành văn bản, hướng dẫn, quy định chuẩn đánh giá sở GDMN theo lĩnh vực: sở vật chất, chăm sóc ni dưỡng, giáo dục, nhân sự, hướng dẫn loại sổ sách, chương trình giáo dục cho trẻ nhà trẻ, dạng lớp ghép Các văn pháp quy văn hướng dẫn luật giúp sở GDMN chủ động việc tự đánh giá, kiểm định trình thành lập trì hoạt động 66 Loại bỏ tối đa chế thỏa thuận, chấp thuận cho ý kiến vấn đề quy định tiêu chuẩn, quy trình, điều kiện phân cấp quản lý Định kỳ đánh giá nội dung phân cấp quản lý Nhà nước ngành, lĩnh vực để kịp thời điều chỉnh cần thiết; rà soát, sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật cho phù hợp với điều kiện thực tế thực phân cấp giai đoạn Các địa phương cần làm tốt công tác quy hoạch mạng lưới sở GDMN ngồi cơng lập Cơng khai số lượng, u cầu quy mơ để cá nhân có ý định mở trường/nhóm/lớp có hướng triển khai Thành lập Trung tâm kiểm định chất lượng độc lập tỉnh kiểm tra cấp giấy thẩm định đạt hay không đạt cho cở sở GDMN xin cấp phép Ủy ban nhân dân cấp xã phòng Giáo dục Đào tạo dựa kết kiểm định Trung tâm kiểm định chất lượng độc lập để cấp loại giấy phép cho phép sở thành lập hoạt động Đồng thời, hàng năm có kiểm tra, đánh giá xếp hạng chất lượng giáo dục sở GDMN địa bàn, làm cho cấp quản lý định biểu dương, khen thưởng hay xử phạt, cắt phép hoạt động sở GDMN Thứ ba, nâng cao yêu cầu trình độ chun mơn cán quản lý sở GDMN ngồi cơng lập: Một là, phân biệt tách riêng vai trò: Chủ sở với vị trí nhà đầu tư (hiện cần trình độ trung học sở) chủ sở tư cách nhà quản lý chuyên môn sở GDMN (hiện yêu cầu có chứng nghiệp vụ sư phạm mầm non, thời gian đào tạo tối thiếu 30 ngày) Khi tách riêng vai trò nhà đầu tư (chủ nhóm) thu hút người có khả tài khơng có chun mơn GDMN tham gia mở sở GDMN Hai là, nâng cao u cầu quy định trình độ chun mơn chủ sở với tư cách người phụ trách chun mơn sở tối thiếu phải có trình độ trung cấp sư phạm mầm non Thứ tư, quy định rõ trách nhiệm quan quản lý Nhà nước tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát để đánh giá, phân loại sở 67 GDMN, xác định vấn đề cần ưu tiên tra, giám sát, tư vấn hoạt động sở GDMN cho hiệu Thứ năm, đẩy mạnh cải cách hành chính, quản lý Nhà nước GDMN theo hướng chun nghiệp hóa, hồn thiện triển khai chế phối hợp bộ, ngành địa phương theo hướng phân cấp quản lý Nhà nước giáo dục Theo đó, địa phương xây dựng chương trình giáo dục địa phương, nhà trường xây dựng chương trình giáo dục nhà trường, tự chủ nhân sự, tài để thực mục tiêu GDMN 2.2.2 Nhóm giải pháp kinh tế - cơng nghệ Thứ nhất, xây dựng sách hỗ trợ vốn (cho thuê đất, cho thuê nhà, cho mua trả chậm, cho vay dài hạn với lãi suất thấp…) cho sở GDMN ngồi cơng lập để giải khó khăn lớn yếu sở vật chất sở GDMN Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông để thống nhận thức, tạo đồng thuận huy động tham gia xã hội vào hoạt động GDMN Thứ hai, quan quản lý GDMN chủ trì phối hợp với trường sư phạm tổ chức đào tạo bồi dưỡng giáo viên mầm non đủ số lượng đảm bảo chất lượng; đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ phẩm chất để không ngừng nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ tất sở GDMN địa bàn thành phố Tiếp tục đổi mới, hồn thiện nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo giáo viên mầm non trình độ trung cấp, cao đẳng đại học phù hợp với yêu cầu, thực tiễn đất nước hội nhập quốc tế Đồng thời củng cố, quy hoạch lại sở đào tạo giáo viên mầm non phù hợp với quy hoạch mạng lưới chung Thứ ba, hỗ trợ giáo viên sở GDMN ngồi cơng lập tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để họ yên tâm làm việc, gắn bó với cơng việc chăm sóc trẻ nhiều hơn, tạo ổn định nhân sở GDMN ngồi cơng lập, gián tiếp góp phần giảm mức đóng góp cha mẹ nâng cao hiệu chăm sóc, giáo dục trẻ nhóm lớp Hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề sư phạm cho giáo viên nhân viên, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho chủ sở GDMN ngồi cơng lập Thực chế độ khen thưởng hàng năm với giáo viên nhân viên, bồi dưỡng 68 nghiệp vụ quản lý cho chủ sở GDMN ngồi cơng lập sở GDMN công lập Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sở GDMN; xây dựng nguồn tài liệu bồi dưỡng chuyên môn (web, facebook ) nhiều lĩnh vực thông qua chủ đề có tính thời sự, cần thiết để cán bộ, giáo viên sở GDMN cán quan quản lý nhà nước tự định hướng, khai thác, sử dụng tương tác, trao đổi vấn đề quan tâm cần tìm hiểu, cần hỗ trợ Thứ năm, ngành giáo dục đào tạo tích cực tham mưu để rà sốt, lập quy hoạch mạng lưới trường, lớp học đảm bảo đủ diện tích theo quy định trường học đạt chuẩn quốc gia, đề nghị Ủy ban nhân dân có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho sở giáo dục địa bàn, trọng sở GDMN Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới sở GDMN cho giải đoạn bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế địa phương 2.2.3 Nhóm giải pháp xã hội - người Thứ nhất, tổ chức truyên truyền định hướng dư luận để tạo quan tâm, hỗ trợ tham gia tích cực vào sách giáo dục sở GDMN ngồi cơng lập để người hiểu vai trị đóng góp đời sống Thứ hai, tổ chức tập huấn cho cộng đồng, tổ chức xã hội công tác chăm sóc giáo dục trẻ 36 tháng Thứ ba, phát triển hiệp hội sở GDMN để kết nối, phát hiện, tư vấn, hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ nhân cho thành viên sở GDMN phát triển Thứ tư, bổ sung nhân phụ trách chuyên trách việc phát triển nguồn lực giáo viên mầm non đơn vị như: Sở Giáo dục Đào tạo, phòng Giáo dục Đào tạo người có nghiệp vụ quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên Đội ngũ có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân nhân quận, huyện vấn đề liên quan đến giáo viên mầm non sở GDMN 69 Thứ năm, tiếp tục đổi hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục tồn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi, trải nghiệm trẻ; trọng giáo dục hình thành phát triển kỹ sống phù hợp với độ tuổi trẻ, với yêu cầu xã hội đại truyền thống văn hóa tốt đẹp dân tộc; xây dựng mơ hình điểm theo tinh thần đổi số sở GDMN để nhân rộng Thứ sáu, đầu tư ngân sách Nhà nước có trọng điểm, khơng bình quân dàn trải cho sở giáo dục công lập, đầu tư đến đâu đạt chuẩn đến Từng bước chuẩn hóa, đại hố sở vật chất kỹ thuật, đảm bảo đủ nguồn lực tài phương tiện dạy học tối thiểu tất sở GDMN Thứ bảy, tổ chức thực tốt Chương trình GDMN; đổi phương pháp giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; tập trung thực tốt chương trình giáo dục tồn diện: đức - trí - thể - mỹ học sinh; nâng cao chất lượng hoạt động loại hình sở GDMN Tham mưu việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giáo dục tất sở GDMN 70 Tiểu kết Chương Hiện nay, hệ thống văn quy phạm pháp luật GDMN quản lý Nhà nước nói chung, có quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện sở GDMN tương đối đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho để sở GDMN phát triển, đến đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ độ tuổi mầm non bậc cha mẹ Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động quan quản lý Nhà nước công tác GDMN Ủy ban nhân dân cấp huyện Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy cịn nhiều bất cập, hạn chế Vì vậy, quan Nhà nước có thẩm quyền cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chế, sách để sở GDMN phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu xã hội Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, tác giả đề xuất 03 nhóm giải pháp lớn sau: Thứ nhất, nhóm giải pháp sách tổ chức hành Tác giả tập trung chủ yếu vào việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật giáo dục Đồng thời bổ sung thêm quy định chế độ, sách lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giáo viên, nhân viên… Thứ hai, nhóm giải pháp kinh tế - cơng nghệ Tác giả tập trung vào giải pháp hỗ trợ vốn (cho thuê đất, cho thuê nhà, cho mua trả chậm, cho vay dài hạn với lãi suất thấp…) cho sở GDMN ngồi cơng lập, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sở GDMN; xây dựng nguồn tài liệu bồi dưỡng chuyên môn (web, facebook ) nhiều lĩnh vực thông qua chủ đề có tính thời sự, cần thiết để cán bộ, giáo viên sở GDMN cán quan quản lý Nhà nước… Thứ ba, nhóm giải pháp xã hội - người Tác giả tập trung vào công tác tổ chức truyên truyền định hướng dư luận để tạo quan tâm, hỗ trợ tham gia tích cực vào sách giáo dục sở GDMN ngồi cơng lập để người hiểu vai trị đóng góp đời sống 71 KẾT LUẬN Là phận công tác quản lý Nhà nước giáo dục đào tạo, công tác quản lý Nhà nước GDMN nhiệm vụ quan trọng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp ngành giáo dục đạo tạo Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân phòng Giáo dục Đào tạo cấp huyện phân cấp quản lý Nhà nước tổ chức, hoạt động chuyên môn tất sở GDMN phạm vi địa giới hành cấp huyện Từ kết nghiên cứu thực tiễn hoạt động quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện sở GDMN (tại Thành phố Hồ Chí Minh) khẳng định: Thứ nhất, hệ thống quy phạm pháp luật GDMN cịn có bất cập, chưa tạo cơng sở GDMN công lập sở GDMN ngồi cơng lập chế độ, sách, đặc biệt chế độ sách giáo viên, nhân viên học sinh Thứ hai, Ủy ban nhân dân cấp huyện phòng Giáo dục - Đào tạo cấp huyện cấp tổ chức thực pháp luật GDMN Vì vậy, chủ yếu thực nhiệm vụ tra, kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn sở GDMN chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định quan quản lý Nhà nước cấp nên thiếu chủ động, sáng tạo; khơng có khả tạo chế, sách hỗ trợ sở GDMN phát triển Thứ ba, nhiều sở GDMN ngồi cơng lập chưa bảo đảm u cầu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo khung quy định Nhà nước Ủy ban nhân dân phòng Giáo dục Đào tạo cấp huyện chưa có biện pháp xử lý Để phát triển GDMN bền vững, thời gian tới, hy vọng Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần phải tiếp tục phân cấp mạnh hơn, giao nhiệm vụ cụ thể cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý Nhà nước sở GDMN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn kiện, văn Đảng Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Nghị số 01/2014/NQ -HĐND ngày 14/6/2014 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ giáo dục mầm non B Văn quy phạm pháp luật Hiến pháp năm 2013 Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 Luật Giáo dục (Luật số 38/2005/QH11) ngày 14 tháng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục (Luật số 44/2009/QH12) ngày 25 tháng 11 năm 2009 Nghị định số 75/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 02 tháng năm 2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước giáo dục Nghị định số 31/2011/NĐ-CP Chính phủ ngày 11 tháng năm 2011 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục Nghị định số 37/2014/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng 05 năm 2014 quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 10 Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 30 tháng 12 năm 2010 việc sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ Trường mầm non 11 Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 10 tháng 02 năm 2011 việc sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ Trường mầm non 12 Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng năm 2006 phê duyệt Đề án phát triển mầm non giai đoạn 2006 - 2015 13 Văn hợp số 04/VBHN-BGDĐT Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 27 tháng 01 năm 2014 quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thực 14 Văn hợp số 05/VBHN-BGDĐT Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 13 tháng 02 năm 2014 ban hành điều lệ trường mầm non C Sách, luận văn tham khảo, tạp chí báo chuyên ngành 15 Mai Văn Bằng (2012), Quản lý nhà nước sở giáo dục mầm non ngồi cơng lập, Luận văn thạc sĩ luật học Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Người hướng dẫn: TS Trần Thị Hồng Liên 16 Vũ Thị Bình (2011), Quản lý Nhà nước giáo dục tiểu học loại hình cơng lập từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai, Luận văn thạc sĩ luật học Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Người hướng dẫn: TS Nguyễn Cảnh Hợp 17 Đại học Quốc gia Hà Nội (2007), Bài giảng quản lý hành nhà nước Giáo dục Đào tạo-Phần II, Nhà xuất Đại học Quốc gia, Hà Nội 18 Nguyễn Ngọc Điệp (1999), 1.200 Thuật ngữ pháp lý Việt Nam, Nhà xuất TP Hồ Chí Minh 19 Đặng Thị Hằng (2012), Hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực giáo dục địa phương, Luận văn thạc sĩ luật học Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đức Cường 20 Trần Nguyễn Hồi Hương (2012), Quyền bình đẳng nam, nữ lĩnh vực giáo dục đào tạo: Thực trạng giải pháp, Khóa luận tốt nghiệp Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Người hướng dẫn: ThS Trần Thị Ánh Minh 21 Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh (2010), Giáo trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành - Khoa học hành (tập 1), Nhà xuất Chính trị - Hành chính, Hà Nội 22 Trần Kiểm (1997), Giáo trình quản lý giáo dục trường học, Viện khoa học giáo dục, Hà Nội 23 Hoàng Phi (chủ biên) (2000), Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất Đà Nẵng 24 Quyền hưởng giáo dục sở lý luận, thực tiễn Luật Giáo dục đại học Việt Nam, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Người hướng dẫn: GS.TS Mai Hồng Quỳ 25 Tạ Thị Minh Thư (2009), Quản lý Nhà nước giáo viên trường công lập thực hành giáo dục đào tạo, Luận văn thạc sĩ luật học Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Người hướng dẫn: TS Nguyễn Cảnh Hợp 26 Nguyễn Đức Toàn (2008), Quản lý Nhà nước viên chức sở giáo dục Đại học công lập, Luận văn thạc sĩ luật học Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Người hướng dẫn: PGS.TS Trương Đắc Linh 27 Nguyễn Cửu Việt (2010), Giáo trình Luật Hành Việt Nam, Nhà xuất Đại học Quốc gia, TP HCM 28 Nguyễn Minh Vương (2011), Quản lý nhà nước giáo dục Ủy ban nhân dân cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Tây Ninh), Luận văn thạc sĩ luật học Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Người hướng dẫn: TS Vũ Văn Nhiêm D Tài liệu từ internet 29 http://tphcm.chinhphu.vn/ban-giai-phap-ho-tro-phat-trien-giao-ducmam-non, truy cập ngày 11/5/2015 30 http://thuvienphapluat.vn 31 http://tailieu.vn 32 http://edu.Hochiminhcity.gov.vn ... quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện (từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh) sở giáo dục mầm non giải pháp hoàn thiện 9 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN, PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN... lý Nhà nước sở giáo dục mầm non 1.1.2 Đặc điểm quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện sở giáo dục mầm non .21 1.1.3 Vai trò quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện sở giáo. .. DÂN CẤP HUYỆN ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện sở giáo dục mầm non 1.1.1 Khái niệm quản lý Nhà nước sở giáo dục mầm non
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân cấp huyện đối với cơ sở giáo dục mầm non (từ thực tiễn thành phố hồ chí minh) (luận văn thạc sỹ luật học) ,

Từ khóa liên quan