0

Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP ngoại thƣơng việt nam chi nhánh đà nẵng (luận văn thạc sỹ luật học)

67 2 0
  • Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP ngoại thƣơng việt nam chi nhánh đà nẵng (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ SVTH : NGUYỄN THỊ HỒ MSSV : 1155070044 LỚP : 24-QTKD36 KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH Đề tài: Phát triển hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Niên khóa : 2011 - 2015 GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN : Th.S Ngô Huỳnh Giang TP HCM – Năm 2015 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực tập hồn thành khố luận tốt nghiệp em nhận đƣợc nhiều quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ dạy bảo từ phía nhà trƣờng nhƣ từ phía quan thực tập Ngân Hàng Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn thầy cô Khoa Quản Trị Khoa luật khác trƣờng Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy truyền đạt không kiến thức chuyên môn, kỹ cần thiết mà kiến thức thực tế liên quan đến chuyên ngành Quản trị kinh doanh Đặc biệt, em xin chân thành cảm Th.S Ngô Huỳnh Giang ngƣời giảng dạy hai môn: Lý thuyết tài tiền tệ Thanh tốn quốc tế, giúp em học tập xây dựng kiến thức tảng cho đề tài, đồng thời ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn em thực khoá luận Thứ hai, em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng anh chị phịng Thanh tốn xuất nhập tạo điều kiện để em đƣợc làm việc, tiếp cận với môi trƣờng thực tế cơng việc từ giúp em hồn thành khố luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn CÁC TỪ VIẾT TẮT TMCP Thƣơng mại cổ phần TTQT Thanh toán quốc tế BCT Bộ chứng từ NNK Ngƣời nhập NXK Ngƣời xuất NHTB Ngân hàng thông báo NHPH Ngân hàng phát hành VCB-CN ĐN Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng NHNNVN Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam NHNT Ngân hàng ngoại thƣơng L/C Letter of credit PGD Phòng giao dịch TCKT Tổ chức kinh tế NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng nhà nƣớc CBCNV Cán công nhân viên BHTG Bảo hiểm tiền gửi TT XNK Thanh toán xuất nhập NK Nhập XK Xuất DN Doanh nghiệp KH Khách hàng TTV Thanh toán viên NHTH Ngân hàng thụ hƣởng CTCP Cơng ty cổ phần HSC Hội sở DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.2 Tình hình huy động vốn Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng năm 2013 – 2014 21, 22 Bảng 2.3 Tình hình sử dụng vốn Vietcombank Đà Nẵng năm 2013 – 2014 23 Bảng 2.4 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng năm 2013-2014 25 Bảng 2.6 Số liệu toán xuất nhập Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng năm 2013 – 2014 28 Bảng 2.7 Tình hình tốn tín dụng chứng từ Vietcombank Đà Nẵng năm 20132014 29 Bảng 2.10 Tình hình tốn nhờ thu Vietcombank Đà Nẵng năm 2013-2014 36 DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Logo Vietcombank 16 Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng 20 Biểu đồ 2.5 Tình hình thu nhập Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng năm 2013 – 2014 26 Biểu đồ 2.8 Tình hình tốn tín dụng chứng từ Vietcombank Đà Nẵng năm 2013-2014 30 Biểu đồ 2.9 So sánh doanh số toán nhập theo L/C với phƣơng thức toán khác Vietcombank Đà Nẵng năm 2013-2014 31 Biểu đồ 2.11 Tình hình tốn nhờ thu Vietcombank Đà Nẵng năm 2013-2014 36 Biểu đồ 2.12 So sánh doanh số toán xuất theo L/C với phƣơng thức toán XK khác Vietcombank Đà Nẵng năm 2013-2014 40 Hình mục tiêu hoạt động Vietcombank Đà Nẵng hết năm 2015 48 Hình sản phẩm ngân hàng 49 Hình hoạt động xúc tiến 50 Hình phát triển nguồn nhân lực 51 Hình mối quan hệ ngân hàng đại lý 54 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ 1.1 Những vấn đề toán quốc tế 1.1.1 Khái niệm đặc điểm toán quốc tế 1.1.2 Các điều kiện toán quốc tế 1.1.2.1 Điều kiện tiền tệ 1.1.2.2 Điều kiện địa điểm toán 1.1.2.3 Điều kiện thời gian toán 1.1.2.4 Điều kiện phƣơng thức toán 1.1.3 Vai trị tốn quốc tế ngân hàng thƣơng mại 1.1.4 Các phƣơng thức toán quốc tế 1.1.4.1 Phƣơng thức chuyển tiền (Remittance) 1.1.4.2 Phƣơng thức nhờ thu (Collection of payment) 1.1.4.3 Phƣơng thức tín dụng chứng từ (Letter of Credit) 12 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 16 2.1 Giới thiệu chung Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng 16 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển VCB - CN ĐN 16 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng17 2.1.2.1 Chức Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng 17 2.1.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn phòng ban Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng 18 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng 19 2.1.4 Khái quát kết hoạt động Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng 21 2.1.4.1 Nghiệp vụ huy động vốn 21 2.1.4.2 Nghiệp vụ cho vay 23 2.1.4.3 Kết hoạt động kinh doanh toàn chi nhánh 24 2.2 Thực trạng hoạt động toán xuất nhập Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng 27 2.2.1 Thanh toán nhập 29 2.2.1.1 Thanh tốn nhập phƣơng thức tín dụng chứng từ 29 a) Thực trạng kết tốn nhập phƣơng thức tín dụng chứng từ 29 b) Nghiệp vụ tốn nhập phƣơng thức tín dụng chứng từ 32 2.2.1.2 Thanh toán nhập phƣơng thức nhờ thu 36 a) Thực trạng kết toán nhập phƣơng thức nhờ thu 36 b) Nghiệp vụ toán nhập phƣơng thức nhờ thu 37 2.2.2 Thanh toán quốc tế xuất 39 2.2.2.1 Thanh toán xuất phƣơng thức tín dụng chứng từ 39 a) Thực trạng kết toán xuất phƣơng thức tín dụng chứng từ 39 b) Nghiệp vụ tốn xuất phƣơng thức tín dụng chứng từ 40 2.2.1.2 Thanh toán xuất phƣơng thức nhờ thu 43 a) Thực trạng kết toán xuất phƣơng thức nhờ thu 43 b) Nghiệp vụ toán xuất phƣơng thức nhờ thu 43 2.2.2 Đánh giá thành đạt đƣợc hạn chế 44 2.2.3.1 Thành công 44 2.2.2.2 Hạn chế 46 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁT PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI VIETCOMBANK – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 47 3.1 Định hƣớng mục tiêu hoạt động toán quốc tế VCB - CN ĐN 47 3.1.1 Định hƣớng 47 3.1.2 3.2 Mục tiêu 48 Một số kiến nghị phát triển hoạt động toán quốc tế VCB-CN ĐN 49 3.2.1 Về sách khách hàng 49 3.2.2 Về nguồn nhân lực 51 3.2.3 Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng cơng tác tốn 52 3.2.4 Phát triển mối quan hệ với ngân hàng đại lý 53 KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tồn cầu hố, hội nhập kinh tế tự hoá thƣơng mại xu bật kinh tế giới đƣơng đại Phù hợp với xu đó, Việt Nam suốt năm thực đổi (từ năm 1986 nay) không ngừng đẩy mạnh tiến trình hợp tác, hội nhập kinh tế phƣơng điện song phƣơng, đa phƣơng khu vực Về quan hệ hợp tác song phƣơng, Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 170 quốc gia giới, mở rộng quan hệ thƣơng mại, xuất hàng hoá tới 230 thị trƣờng nƣớc vùng lãnh thổ Bên cạnh đó, mối quan hệ hợp tác bền vững, lâu dài, tốt đẹp đƣợc Việt Nam sức trì với nƣớc lớn nhƣ nƣớc G8, nƣớc thƣờng trực Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc…Về phƣơng diện đa phƣơng khu vực, nƣớc ta không trở thành thành viên tổ chức kinh tế quốc tế nhƣ WTO, ASEAN, APEC… mà tham gia ký kết thoả thuận thƣơng mại tự FTA với đối tác giới nhƣ Hiệp định thƣơng mại tự với Hoa Kỳ, Hiệp định đối tác kinh tế với Nhật Bản…Trong thời gian tới vào cuối năm 2015, hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đƣợc coi bƣớc ngoặt đánh dấu hoà nhập toàn diện kinh tế Đơng Nam Á, có Việt Nam Hồ dịng chảy hội nhập kinh tế, hoạt động toán quốc tế đƣợc xem mạch dẫn bản, tất yếu phục vụ, hỗ trợ cho tiến trình hội nhập diễn cách liên tục, hiệu sôi với tham gia Ngân hàng thƣơng mại đóng vai trị cầu nối trung gian, mắt xích liên kết quan trọng Hiện nay, Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại Thƣơng Việt Nam (Vietcombank) ngân hàng hàng đầu Việt Nam toán quốc tế suốt nhiều năm qua Qua tìm hiểu hoạt động Vietcombank, với mối quan tâm yêu thích giúp em lựa chọn đề tài: “Phát triển hoạt động - Gửi chứng từ nhờ thu TTV lập thƣ nhờ thu kèm chứng từ gửi NHTH theo mẫu thƣ đảm bảo theo yêu cầu ngƣời đòi tiền, thu phí nhờ thu theo quy định, lập lƣu hồ sơ nhờ thu gồm thƣ gửi chứng từ, hoá đơn, điện chứng từ liên quan (nếu có) - Theo dõi giao dịch nhờ thu Sau ngày làm việc kể từ ngày NHTH nhận đƣợc chứng từ nhờ thu mà NHNT chƣa nhận đƣợc xác nhận việc nhận chứng từ, TTV phải lập điện/thƣ tra soát gửi NHTH Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày NHTH xác nhận việc nhận chứng từ mà NHTH chƣa toán/chấp nhận từ chối toán, TTV phải lập điện/thƣ tra soát gửi NHTH TTV phải thơng báo kịp thời đến cho ngƣời địi tiền ý kiến phản hồi từ NHTH - Ngân hàng thụ hưởng chấp nhận/thanh tốn/từ chối Khi nhận đƣợc thơng báo chấp nhận toán từ Ngƣời trả tiền, lập thƣ theo mẫu gửi cho ngƣời đòi tiền Khi nhận đƣợc tiền từ NHTH, TTV phải hạch tốn ghi có tƣơng ứng vào tài khoản ngƣời đòi tiền Khi nhận đƣợc thơng báo từ chối tốn chứng từ, TTV phải thơng báo cho ngƣời địi tiền u cầu ngƣời địi tiền có ý kiến văn việc xử lý chứng từ Nhận chứng từ từ NHTH, TTV lập văn thơng báo cho ngƣời địi tiền, giao lại chứng từ, đóng hồ sơ thu phí cịn treo 2.2.2 Đánh giá thành đạt đƣợc hạn chế 2.2.3.1 Thành công Trong suốt năm từ đƣợc thành lập đến nay, Vietcombank Đà Nẵng nỗ lực không ngừng nhằm đạt đƣợc mục tiêu phát triển bền vững song song với việc cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng nƣớc Đƣợc xem mạnh, lợi cạnh tranh ngân hàng, hoạt động toán xuất nhập năm vừa qua đạt đƣợc thành cơng góp phần xây dựng thƣơng hiệu Vietcombank Đà Nẵng ngày uy tín, vững phát triển không ngừng 44 - Về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu: Tổng kim ngạch XNK NH không ngừng tăng giữ vững vị hàng đầu NH cung cấp dịch vụ toán XNK địa bàn thành phố với thị phần từ 26 - 46% qua năm6 Trong công tác hỗ trợ sản xuất kinh doanh, toán nhƣ tranh chấp thƣơng mại với nƣớc ,Vietcombank Đà Nẵng đƣợc xem đối tác lâu dài nhiều công ty lớn nhƣ: CTCP Thuỷ sản thƣơng mại Thuận Phƣớc, Seaprodex Đà Nẵng, CTCP Hoá chất nhựa Đà Nẵng, Fococev… - Về cơng tác nghiệp vụ: Quy trình nghiệp vụ toán XNK Vietcombank đƣợc đánh giá hàng đầu Việt Nam Quy trình đƣợc xây dựng chi tiết, đƣợc hệ thống hố cách rõ ràng, có kết hợp chặt chẽ toán viên kiểm sốt viên nhằm đảm bảo chất lƣợng cơng việc ln đƣợc tối ƣu hố Quy trình đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn chất lƣợng quốc tế ISO 9001: 2000, phù hợp với thông lệ giao dịch quốc tế UCP 600, URC 5227 Kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực toán XNK mạnh giúp Vietcombank Đà Nẵng hạn chế rủi ro xảy cho NH KH sử dụng dịch vụ - Chính sách khách hàng: Chi nhánh đƣa nhiều sách khách hàng linh hoạt, phù hợp với điều kiện KH Các sách khuyến khích KH tốn qua VCB Đà Nẵng với tỷ lệ ký quỹ thấp, giảm chi phí tốn, chủ động tƣ vấn hỗ trợ cho DN khâu thực quy trình - Cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghệ: Vietcombank Đà Nẵng sở hữu sở vật chất đƣợc đánh giá tốt so với NH khác địa bàn thành phố Tại đây, giao dịch, nghiệp vụ đƣợc thực hầu hết thông qua hệ thống mạng SWIFT internet, giúp cho cơng việc diễn nhanh chóng, xác, tra sốt kịp thời Bên cạnh đó, mạng lƣới ngân hàng đại lý rộng khắp giới việc sử dụng dịch vụ giao nhận DHL trực tiếp từ hãng thông qua tài khoản website giúp cho hoạt động giao nhận chứng từ, toán hiệu http://thoibaonganhang.vn/vietcombank-da-nang-xung-danh-ba-do-cua-doanh-nghiep-34949.html Tạp chí Vietcombank Số 5/2013 45 Để xây dựng đƣợc thƣơng hiệu NH hàng đầu toán XNK nhƣ cần nhiều nỗ lực lĩnh vực nhân sự, cụ thể toán viên, kiểm soát viên lãnh đạo phòng Tại đây, nhân viên phòng thơng thạo Tiếng Anh, đạt trình độ đại học cao hơn, số đƣợc đào tạo nƣớc Bên cạnh kiến thức chuyên môn thái độ, tinh phần phục vụ tận tình, văn minh, lịch sự, tạo đƣợc tín nhiệm, yêu mến KH 2.2.2.2 Hạn chế Đi đôi với thành công đạt đƣợc tồn số hạn chế, khó khăn cần đƣợc quan tâm, khắc phục - Về kim ngạch xuất nhập khẩu: Trong thời gian vừa qua, kim ngạch nhập có xu hƣớng giảm, phần nhu cầu DN nhập khẩu, phần biến động mặt hàng nhập nhƣ tình hình kinh tế giới khu vực Doanh số toán nhập xuất chƣa cân đối Trong năm qua, doanh thu TTQT phƣơng thức nhờ thu chiếm tỷ trọng nhỏ so với phƣơng thức chuyển tiền, bên cạnh doanh thu tốn xuất phƣơng thức tín dụng chứng từ chiếm tỷ trọng nhỏ, gây khó khăn việc tự cân đối nhu cầu mua bán ngoại tệ Chi nhánh - Về sách khách hàng: Vietcombank Đà Nẵng phải đối mặt với sức cạnh tranh gay gắt từ ngân hàng thƣơng mại khác, đặc biệt chi nhánh ngân hàng nƣớc Việt Nam Với yêu cầu ngày phức tạp KH nhƣ lãi suất thấp, phí dịch vụ thấp, giải hồ sơ nhanh…thì việc đáp ứng Chi nhánh phụ thuộc vào định Hội sở khiến cho cơng việc cịn bị hạn chế - Về quy trình nghiệp vụ: hạn chế nguồn nhân lực khiến cho số lƣợng công việc mà nhân viên phải làm nhiều Trong đó, TTV phải thực hầu hết bƣớc quy trình nhƣ phải nắm bắt hết tất nghiệp vụ liên quan đến L/C, Nhờ thu, Bảo lãnh… thách thức việc quản lý, kiểm sốt hồ sơ, tác nghiệp có nguy dẫn đến chậm trễ, sai sót 46 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁT PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI VIETCOMBANK – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 Định hƣớng mục tiêu hoạt động toán quốc tế VCB - CN ĐN 3.1.1 Định hƣớng Với vị trí chi nhánh lớn Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam, Vietcombank Đà Nẵng tiếp tục thực kế hoạch phát triển từ hết năm 2015 thời gian tiếp sau theo định hƣớng Hội sở với nội dung đƣợc đề Đại hội đồng cổ đồng thƣờng niên lần thứ năm 2015 Tại đại hội, nhiệm vụ trọng tâm số định hƣớng Vietcombank bao gồm8: Một, tiếp tục củng cố phát triển mạnh mẽ khách hàng, gia tăng thị phần Hai, kiểm soát tốt chất lƣợng tài sản Ba, đảm bảo an tồn hoạt động, trì tốc độ tăng trƣởng mặt hoạt động cao 2014 Bốn, tiếp tục đẩy mạnh triển khai dự án nâng cao lực quản trị, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển Về hoạt động kinh doanh: tiếp tục trọng công tác khách hàng; đẩy mạnh tăng trƣởng tín dụng đơi với kiểm sốt chất lƣợng tín dụng; tiếp tục chuyển dịch cấu huy động vốn, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh vốn; thay đổi cấu trúc bán đa dạng hoá sản phẩm bán lẻ, giữ bƣớc gia tăng thị phần hoạt động thẻ, toán, tiếp tục định hƣớng tăng tỷ trọng thu dịch vụ Về hoạt động khác công tác quản trị điều hành: phát triển mạng lƣới theo kế hoạch xây dựng; tiếp tục hoàn thiện mơ hình tổ chức chức nhiệm vụ phịng HSC, Chi nhánh; tăng cƣờng cơng tác luân chuyển, quy hoạch, đào tạo cán bộ, gắn việc đánh giá đãi ngộ cán với suất chất lƣợng hiệu công việc; triển khai dự án nhằm bƣớc áp dụng việc quản trị rủi ro theo Basel II; tăng Nghị biên phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ năm 2015 Vietcombank 47 cƣờng cơng tác truyền thơng, quan hệ nhà đầu tƣ; tích cực triển khai tiến độ có hiệu dự án chuyển đổi nâng cao lực quản trị 3.1.2 Mục tiêu Dựa định hƣớng HSC, Chi nhánh Đà Nẵng đặt cho hoạt động TTQT mục tiêu cụ thể giai đoạn từ hết năm 2015 nhƣ sau: - Nâng cao chất lƣợng hoạt động toán XNK, tiếp tục trì củng cố vị NH hàng đầu hoạt động toán XNK địa bàn thành phố - Nâng cao lực cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế Cơ hội từ trình hội nhập kinh tế nhiều nhƣng đồng thời mang lại thách thức đặt cho DN Việt Nam nói chung Vietcombank Đà Nẵng nói riêng, để trì hoạt động phát triển địi hỏi cần phải có trau dồi, cải tiến tập trung vào mạnh khắc phục điểm yếu để xây dựng lợi cạnh tranh bền vững không với ngân hàng TMCP nƣớc mà cịn với ngân hàng nƣớc ngồi - Xây dựng thực chiến lƣợc phát triển cách đồng bộ, tồn diện Rà sốt hồn thiện sản phẩm dịch vụ có, phát triển mạnh tạo nhiều sản phẩm dịch vụ để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng Đầu tƣ cho mảng ngƣời, sở vật chất cách hợp lý để hồn thiện mơ hình tổ chức Nâng cao chất lƣợng hoạt động toán XNK Nâng cao lực cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế 48 Xây dựng thực chiến lƣợc phát triển cách đồng bộ, toàn diện 3.2 Một số kiến nghị phát triển hoạt động toán quốc tế VCB-CN ĐN 3.2.1 Về sách khách hàng Về sản phẩm Đẩy mạnh, tập trung nghiên cứu sản phẩm dịch vụ toán quốc tế lợi đƣợc ƣa chuộng ngân hàng Đồng thời, nghiên cứu sản phẩm đƣợc ngân hàng nƣớc phát triển để học tập, ứng dụng điểm mới, điểm mạnh sản phẩm Từ đó, đa dạng hoá dịch vụ toán quốc tế có chiều sâu để nâng cao lực cạnh tranh Tăng cƣờng dịch vụ tƣ vấn khách hàng Bên cạnh việc trung gian tốn, ngân hàng cung cấp dịch vụ tƣ vấn điều khoản cần ràng buộc hợp đồng, lựa chọn điều kiện toán phù hợp với phƣơng thức toán, ngân hàng cịn tƣ vấn cho khách hàng góc độ rộng lớn hoạt động thƣơng mại xuất nhập khẩu, điều kiện thƣơng mại quốc tế, kiến thức liên quan đến pháp luật Việt Nam Dịch vụ tƣ vấn phát triển ngân hàng tạo đƣợc niềm tin với khách hàng thu hút ngày nhiều khách hàng tăng cao hiệu kinh doanh 49 Về hoạt động xúc tiến Quảng cáo thông qua: báo, đài, mạng xã hội facebook, twiter (marketing online) Hội nghị khách hàng Hội chợ, triễn lãm Nâng cao hoạt động marketing ngân hàng thông qua quảng cáo, hội nghị khách hàng, hội chợ, triễn lãm… Nội dung quảng cáo đƣợc viết cụ thể cho sản phẩm nhƣ tốn tín dụng chứng từ; nhờ thu; chuyển tiền kết hợp chung dịch vụ TTQT Phƣơng tiện quảng cáo báo, đài địa phƣơng sử dụng trang mạng xã hội nhƣ facebook, twiter Hình nhƣ thức marketing online đƣợc sử dụng phổ biến, ngân hàng nên trọng phát triển hình thức marketing Đối tƣợng trực tiếp tiếp xúc với khách hàng nhân viên TTQT Vietcombank Đà Nẵng Thông qua việc gặp gỡ, đối thoại, điện thoại nhân viên giới thiệu sản phẩm dịch vụ NH đến khách hàng nhiều Bên cạnh lớp học kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, chi nhánh cần tổ chức lớp học kỹ chăm sóc khách hàng cho nhân viên tạo điều kiện cho nhân viên tham gia hội thảo NH nƣớc tổ chức để tiếp xúc nhiều với môi trƣờng quốc tế 50 Những hội nghị khách hàng mang đến nhìn tổng quát Vietcombank, tình hình hoạt động kinh doanh năm vừa qua, sản phẩm dịch vụ TTQT chƣơng trình khuyến Đồng thời, hội để chi nhánh tƣ vấn cho khách hàng hiểu biện pháp hạn chế rủi ro kinh doanh quốc tế, quy tắc tập quán thƣơng mại TTQT Điều vừa giúp khách hàng hiểu rõ sản phẩm, dịch vụ NH vừa giúp họ nâng cao trình độ TTQT Nhằm tạo ấn tƣợng định vị hình ảnh NH với chất lƣợng dịch vụ tốt nhất, hội nghị khách hàng nhƣ nên đƣợc tổ chức khách sạn sang trọng, trung tâm tổ chức hội nghị cao cấp 3.2.2 Về nguồn nhân lực Con ngƣời nhân tố định thành bại doanh nghiệp Trong giai đoạn ngày nay, để tồn phát triển, ngành ngân hàng nói chung ngân hàng thƣơng mại nói riêng phải đào tạo đƣợc đội ngũ nhà quản lý cán ngân hàng có trình độ quốc tế lực điều hành trình độ chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực cụ thể Giải pháp đề chiến lƣợc nhân bao gồm: tuyển chọn, đào tạo, bồi dƣỡng sử dụng tạo điều kiện cho nguồn nhân lực không ngừng phát triển kiến thức, kỹ họ bồi dƣỡng, phát triển đào tạo tuyển chọn Trong công tác tuyển chọn, cần dựa chuẩn mực định, sau giao cho cán đƣợc tuyển chọn chuyên môn nghiệp vụ mà họ đƣợc đào tạo nhƣ 51 có kiến thức chuyên sâu Chọn ngƣời, phân việc phát huy tối đa nguồn lực ngƣời Trong công tác đào tạo, xây dựng kế hoạch cụ thể lĩnh vực chuyên môn, đối tƣợng, trình độ, thời gian đào tạo… Đặc thù cơng tác tốn quốc tế phức tạp địi hỏi trình độ chun mơn nghiệp vụ cao với kiến thức ngoại ngữ tinh thơng Vì vậy, NH phải tiến hành nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán thông qua việc cử nhân viên đào tạo tổ chức đào tạo chỗ, mời chuyên gia giàu kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức tập huấn nội để liên tục cập nhật nghiệp vụ, kiến thức công nghệ để nắm bắt thay đổi không ngừng thị trƣờng Bên cạnh đó, NH phải tổ chức kiểm tra định kỳ, năm để đánh giá lực, trình độ cán qua có hình thức khen thƣởng, động viên để giữ chân ngƣời tài kiểm điểm, thay nhân viên yếu Đồng thời có sách khuyến khích cán bộ, nhân viên tích cực học tập, phải coi việc nâng cao trình độ trách nhiệm cơng việc ngƣời Chỉ có đƣờng phát triển tri thức, khơng ngừng học hỏi cán bộ, nhân viên chi nhánh đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển không ngừng nhƣ kinh tế, đủ sức tham gia vào trình hội nhập vào sân chơi quốc tế 3.2.3 Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng cơng tác tốn Việc ứng dụng cơng nghệ trở thành xu tất yếu hoạt động ngân hàng Cơng nghệ tốn yếu tố quan trọng tạo nên lợi cạnh tranh cho ngân hàng đƣợc thể thông qua: - Tiết kiệm chi phí, đẩy nhanh tốc độ toán chuyển tiền, tập trung hiệu vốn kinh doanh - Thực kế toán giao dịch thức thời, kiểm soát từ xa nghiệp vụ thị trƣờng liên ngân hàng, quản lý thơng tin, phịng ngừa rủi ro… - Đảm bảo an toàn hiệu Hiện nay, phòng TTXNK Vietcombank Đà Nẵng đƣợc trang bị sở vật chất kỹ thuật với hệ thống vi tính đồng bộ, hồn chỉnh, nghiệp vụ tốn đƣợc thực 52 mạng tốn SWIFT tồn cầu phần mềm core banking: Silver lake SIBS Axis Tuy nhiên, trục trặc xảy lỗi kỹ thuật, máy tính cịn tồn ảnh hƣởng đến chất lƣợng công việc, phần mềm Silver Lake đƣợc xem có tuổi thọ lâu số danh sách phần mềm corebanking đƣợc sử dụng nay, phần mềm đƣợc xếp hạng 11/40.9 Vì vậy, Chi nhánh cần có sách bƣớc đại hố công nghệ ngân hàng: - Cập nhật, sử dụng phần mềm đại tiên tiến, ví dụ: phần mềm Teminos T24 ngân hàng Thuỵ Sỹ, xếp hạng 1/4010 (đƣợc sử dụng Techcombank, Sacombank) để nâng cao sức cạnh tranh không với ngân hàng nƣớc mà cịn với ngân hàng nƣớc ngồi - Đầu tƣ, tu sửa mua sắm thiết bị, chƣơng trình phần mềm hỗ trợ có chất lƣợng hoạt động tốt để phục vụ cho nhu cầu truyền nhận thơng tin bên tốn cách nhanh chóng, xác Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng q trình đầu tƣ địi hỏi khơng nguồn lực dồi vốn mà cịn cần có động ban lãnh đạo, dám mạnh dạn đầu tƣ mua sắm máy móc thiết bị đại, mua phần mềm chƣơng trình tốn xuất nhập nguồn lực ngƣời Những chuyên viên cần đƣợc trau dồi nhiều kỹ tin học, ngoại ngữ để nâng cao khả nắm bắt thị trƣờng sử dụng công nghệ 3.2.4 Phát triển mối quan hệ với ngân hàng đại lý Trong suốt trình diễn hoạt động toán quốc tế, hệ thống ngân hàng đại lý đóng vai trị mắc xích có đóng góp tích cực, khơng giúp cho q trình diễn cách trơn tru, mà giúp nâng cao hiệu phát triển chất lƣợng hoạt động toán Dựa mối quan hệ đại lý với ngân hàng nƣớc ngoài, Vietcombank Đà Nẵng thiết lập mối quan hệ tài khoản, hợp tác việc cung cấp thơng tin tài khách hàng, hỗ trợ dịch vụ q trình tốn quốc http://www.inntron.com/core_banking.html http://www.inntron.com/core_banking.html 10 53 tế… Với mục tiêu phát triển hoạt động toán quốc tế, Ngân hàng Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng bên cạnh việc trì mối quan hệ tốt mối quan hệ với ngân hàng có quan hệ truyền thống, lâu dài, cần phải chủ động, tích cực việc mở rộng mạng lƣới ngân hàng đại lý với ngân hàng giới, tiếp cận với ngân hàng nƣớc mà Việt Nam có quan hệ thƣơng mại Nhất Việt Nam đứng trƣớc hội Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) đƣợc ký kết vào cuối năm nay, Cộng đồng kinh tế ASEAN đƣợc đẩy nhanh trình thành lập vào năm 2015, đặt yêu cầu mở rộng ngân hàng đại lý quốc gia đối tác thƣơng mại lớn nhƣ Nhật Bản, Trung Quốc, nƣớc ASEAN, nƣớc Châu Âu… 54 Mặt khác, Vietcombank Đà Nẵng cần xây dựng chiến lƣợc quan hệ đại lý hiệu để thực hiện: - Gắn kết công tác quan hệ đại lý với quan hệ khách hàng - Chủ động tìm kiếm ngân hàng đại lý thị trƣờng mới, thị trƣờng Việt Nam có quan hệ thƣơng mại quảng bá dịch vụ với họ - Thƣờng xuyên theo dõi, đánh giá mối quan hệ Ngân hàng Ngoại Thƣơng ngân hàng đại lý để đánh giá chất lƣợng hoạt động 55 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam ngày hồ nhập sâu vào dịng chảy phát triển chung kinh tế giới, đòi hỏi ngân hàng thƣơng mại nói chung ngân hàng TMCP Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng nói riêng phải khơng ngừng nỗ lực để hồn thiện chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ, cải tiến hoạt động nhằm thực định hƣớng phát triển theo chiều sâu, lấy chất lƣợng hiệu làm trọng tâm, hƣớng tới phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế Dựa nghiên cứu, phân tích mơi trƣờng bên ngồi, mơi trƣờng bên nội ngân hàng với lợi cạnh tranh có để xây dựng chiến lƣợc phát triển cho chi nhánh Trong đó, tốn quốc tế đƣợc xem lợi cạnh tranh cần đƣợc trọng để trở thành mũi nhọn phát triển, “con gà đẻ trứng vàng” cho chi nhánh Với phạm vi khố luận cịn giới hạn, điều kiện nghiên cứu khả sinh viên hạn chế, chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, khiếm khuyết Em mong nhận đƣợc nhận xét, góp ý q thầy để hồn thiện nội dung làm 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Thị Phƣơng Dung (2014), Chuyên đề tốt nghiệp, đề tài: Hoạt động toán nhập theo phương thức tín dụng chứng từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, Đại học kinh tế Đà Nẵng Nguyễn Quang Thuận (2014), Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, đề tài: Quản trị rủi ro tác nghiệp hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng TS Lê Văn Tƣ (2009), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, Nhà xuất Thanh niên Các website: Website Ngày truy cập www.trungtamwto.vn 21/5, 5/6 www.mofahcm.gov.vn 9/5, 20/6, 3/7 www.tapchitaichinh.vn 25/4, 11/6, 7/7 www.vietcombank.com.vn 23/5, 8/6, 14/6, www.vneconomy.vn 6/5, 16/5, 19/6 www.thoibaonganhang.vn 27/4, 18/5, 1/7  Tài liệu tiếng Anh International Chamber of Commerce (2003), International Standard Banking Practice (ISBP) for the examination of documents under documentary credits International Chamber of Commerce, Incoterm 2010 International Chamber of Commerce, UCP 600 International Chamber of Commerce, URC 522 57 58 ... quan toán quốc tế Chương 2: Thực trạng hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Ngoại. .. TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 16 2.1 Giới thiệu chung Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng 16 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển. .. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 Giới thiệu chung Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển VCB
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP ngoại thƣơng việt nam chi nhánh đà nẵng (luận văn thạc sỹ luật học) , Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP ngoại thƣơng việt nam chi nhánh đà nẵng (luận văn thạc sỹ luật học)