0

Pháp luật về quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp ở việt nam

89 0 0
  • Pháp luật về quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp ở việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -  - PHAN THỊ TUYẾT VI PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -  - PHAN THỊ TUYẾT VI PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành Luật Kinh tế Mã số: 0985000167 Người hướng dẫn khoa học TS Lê Thị Thúy Hƣơng TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan trình học tập, nghiên cứu, sử dụng tài liệu viết đề tài thân nghiên cứu, tham khảo để hoàn thành Xin chân thành cám ơn Phòng Đào tạo sau đại học trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện tốt để học tập nâng cao kiến thức Xin chân thành cám ơn quý Thầy, Cô trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt xin cám ơn Lê Thị Thúy Hương tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức q báu giúp tơi hồn thành đề tài này./ Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2012 BẢNG CHỮ VIẾT TẮT - BHXH: Bảo hiểm xã hội BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp - NLĐ: Người lao động - NSDLĐ: Người sử dụng lao động - QHLĐ: Quan hệ lao động Quỹ BHXH: Quỹ bảo hiểm xã hội Quỹ BHTN: Quỹ bảo hiểm thất nghiệp MỤC LỤC trang MỞ ĐẦU……………………………………………………………………… ……1 Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 1.1 Một số vấn đề chung bảo hiểm thất nghiệp 1.1.1 Khái quát bảo hiểm thất nghiệp 1.1.2 Các nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp 11 1.2 Những vấn đề chung quỹ bảo hiểm thất nghiệp 14 1.2.1 Phân biệt quỹ bảo hiểm thất nghiệp quỹ bảo hiểm xã hội .14 1.2.2 Đặc trưng quỹ bảo hiểm thất nghiệp … 15 1.2.3 Vai trò quỹ bảo hiểm thất nghiệp 16 1.2.4 Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm thất nghiệp 17 1.3 Những vấn đề chung quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp 19 1.3.1 Khái niệm quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp 19 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp 21 1.3.3 Nội dung quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp 22 Chƣơng QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 31 2.1 Quản lý nhà nƣớc quỹ bảo hiểm thất nghiệp 31 2.1.1 Tình hình ban hành văn pháp luật 31 2.1.2 Cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp 33 2.2 Quản lý nghiệp quỹ bảo hiểm thất nghiệp 34 2.2.1 Quản lý thu bảo hiểm thất nghiệp …… 34 2.2.2 Quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp … 36 2.2.3 Quản lý cân đối quỹ bảo hiểm thất nghiệp 41 2.2.4 Quản lý hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm thất nghiệp 42 2.3 Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm thất nghiệp chế tài hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp 43 2.3.1 Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm thất nghiệp 43 2.3.2 Các chế tài hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp 44 Chƣơng THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 47 3.1 Đánh giá chung tình hình quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp 47 3.1.1 Tình hình thu chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp 47 3.1.2 Tình hình thực hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm thất nghiệp 48 3.2 Một số bất cập từ quy định pháp luật kiến nghị 50 3.2.1 Những quy định chung bảo hiểm thất nghiệp …… 50 3.2.2 Quản lý nghiệp quỹ bảo hiểm thất nghiệp 52 3.2.3 Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm thất nghiệp chế tài hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp 68 KẾT LUẬN…………………………………………………………………… 74 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bảo hiểm xã hội nói chung, bảo hiểm thất nghiệp nói riêng chế độ thực tất quốc gia giới Các chế độ đó, nhìn, mang tính kinh tế-xã hội, chế độ chất xã hội, tính ưu việt Nhà nước thể rõ Là sách quan trọng hệ thống an sinh xã hội, trước ảnh hưởng tình trạng thất nghiệp đời sống người lao động công dân, quốc gia xây dựng đối sách để khắc phục tình trạng thất nghiệp Trong đó, việc xây dựng quỹ chung cộng đồng nhằm hỗ trợ người lao động bị rủi ro việc làm, thơng qua mơ hình bảo hiểm thất nghiệp xem giải pháp hiệu Từ thực tiễn kinh nghiệm nước giới, ngày 29/6/2006 Quốc hội khóa XI nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật Bảo hiểm xã hội, phần chương V phần chương VI quy định vấn đề liên quan đến việc thực chế độ bảo hiểm thất nghiệp nhằm hỗ trợ thu nhập cho người lao động họ bị thất nghiệp, đồng thời thực hoạt động giúp họ nhanh chóng thiết lập lại quan hệ lao động Để thực chế độ bảo hiểm thất nghiệp, thiết phải có quỹ tài Cũng giống số quỹ tiền tệ khác, quỹ bảo hiểm thất nghiệp hình thành từ đóng góp tiền người lao động, người sử dụng lao động số nguồn khác Tuy nhiên, điều khó khăn hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp khơng thể dự đốn xác số người hưởng bảo hiểm giai đoạn nguồn lao động, việc làm luôn biến động trước tác động nhiều yếu tố khách quan (biến động kinh tế, thay đổi sách phát triển quốc gia giai đoạn, tình hình biến đổi khí hậu…) Thực tế cho thấy, giai đoạn sau ban hành văn pháp luật bảo hiểm thất nghiệp, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam có xu hướng giảm sút (nếu giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2007 GDP tăng hàng năm - năm 2001 số tăng trưởng 6,9%, sau tăng đến năm 2007 8,5%, liên tục năm số tăng trưởng giảm -năm 2008 6,2%; năm 2009 5,32%; năm 2010 6,78%; năm 2011 5,89%) Tỷ lệ lạm phát tăng, cụ thể năm 2007 8,3%; năm 2008 tăng lên 23,1%; năm 2009 6,9%; năm 2010 11,8%; năm 2011 18,6%1 Tỷ lệ thất nghiệp năm 2007-2009 gia tăng, từ 4,64 % lên 4,66% Năm 2010, 2011 tỷ lệ thất nghiệp có giảm - năm 2010 2,88% năm 2011 2,27% 2, nhiên trình hình thành phân bố lao động tụt hậu so với chuyển dịch cấu kinh tế, dịch chuyển lao động tái cấu trúc lực lượng lao động chưa tương thích với tiến trình thị hóa Thị trường lao động chưa thực vai trị nơi hình thành điều tiết thu nhập chủ yếu, tiền lương không phản ánh giá sức lao động thị trường3 Do địi hỏi phải có quy định pháp luật hoàn chỉnh, tạo điều kiện ổn định nguồn quỹ, đảm bảo thực chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật Trước yêu cầu thực tiễn, tác giả chọn đề tài “Pháp luật quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam” làm đề tài tốt nghiệp Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Liên quan đến đề tài nghiên cứu có cơng trình khoa học như: 1/ Đề tài khoa học: “Những nội dung Bảo hiểm thất nghiệp đại - Vấn đề lựa chọn hình thức trợ cấp thất nghiệp Việt Nam” (2004) Tiến sỹ Nguyễn Huy Ban chủ nhiệm Từ việc nghiên cứu vấn đề lao động, việc làm, quy định trợ cấp thất nghiệp công ước quốc tế kinh nghiệm thực trợ cấp thất nghiệp số nước giới, đề tài giải vấn đề sau: + Làm rõ thực trạng lao động, việc làm dự báo xu hướng lao động việc làm thất nghiệp Việt Nam; + Xây dựng vấn đề lý luận bảo hiểm thất nghiệp đại từ định hướng xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với thông lệ quốc tế điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam; + Xác định hình thức tham gia bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam phải hình thức bắt buộc có quản lý Nhà nước; http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/kinh-te-thi-truong-XHCN/2012/14953/Vai-net-ve-kinh-te-VietNam-sau-5-nam-gia-nhap.aspx http://www.thanhnien.com.vn/pages/20110727/ty-le-mat-viec-gia-tang.aspx Nguyễn Bá Ngọc (2010), “Thị trường lao động Việt Nam”, Tạp chí Lao động xã hội , số 379, tr.28 + Đề phương pháp tính mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tổng số thu khoản đóng góp tổng khoản chi (chi trợ cấp, chi hỗ trợ tìm việc, chi quản lý, chi dự phòng); + Xác định đối tượng áp dụng bảo hiểm thất nghiệp điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp; + Đưa mơ hình tổ chức quản lý bảo hiểm thất nghiệp theo hướng có tham gia bảo hiểm xã hội quan lao động; + Tổ chức hoạt động quản lý thu thông qua hệ thống tài khoản bảo hiểm thất nghiệp Đề tài thực vào năm 2004 nước ta chưa thực bảo hiểm thất nghiệp, kết nghiên cứu mang tính định hướng làm sở cho việc xây dựng sách bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn sau Do đó, đề tài dừng lại mức độ phân tích cần thiết thực bảo hiểm thất nghiệp cách thức thực chế độ nước ta 2/ Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật: “Pháp luật Việt Nam bảo hiểm thất nghiệp” (2009) sinh viên Hoàng Tố Nguyên, trường Đại học Luật TPHCM, Khoa Luật Dân Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận chung bảo hiểm thất nghiệp quy định pháp luật Việt Nam bảo hiểm thất nghiệp, sở phân tích thực tiễn sau năm áp dụng chế độ này, luận văn đạt kết sau: + Đánh giá nhu cầu tham gia bảo hiểm thất nghiệp nước ta lớn; + Nêu lên cần thiết việc đổi nâng cao lực quản lý máy bảo hiểm xã hội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm cơng tác kiểm tra, nâng cao trình độ thẩm phán lĩnh vực bảo hiểm xã hội; + Đã xây dựng mơ hình chia sẻ thơng tin nội Trung tâm Giới thiệu việc làm quan Bảo hiểm xã hội, qua quản lý nhanh chóng, xác thơng tin người thụ hưởng Kết nghiên cứu luận văn giải yêu cầu quản lý đối tượng tham gia đối tượng thụ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 3/ Luận văn thạc sỹ luật: “Pháp luật chế độ Bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam - Vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng”(2010) Nguyễn Thị Mộng Trầm - Học viên Cao học Kinh tế khóa 11 , Trường Đại học Luật TPHCM thực Bằng kết hợp việc nghiên cứu lý luận chung bảo hiểm thất nghiệp với vấn đề thực tiễn, luận văn phát giải vấn đề: + Những bất cập số quy định chung bảo hiểm thất nghiệp (xây dựng khái niệm thất nghiệp, hoàn chỉnh khái niệm người thất nghiệp, chồng chéo thẩm quyền thực chế độ bảo hiểm thất nghiệp quan Bảo hiểm xã hội quan quản lý nhà nước lao động), qua đề xuất hướng sửa đổi làm tảng cho việc thực nội dung lại; + Nhận định bất cập quy định liên quan đến quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện hưởng thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp Qua kiến nghị bổ sung, điều chỉnh luật Những vấn đề thuộc nội dung luận văn tác giả giải góc độ quyền lợi người lao động, nên chưa thật khách quan Luận văn có đề cập đến vấn đề quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp, dừng lại dấu hiệu ban đầu tình hình trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp chưa có giải pháp cụ thể để khắc phục, nên nội dung chứa đựng 01 trang 4/ Luận văn thạc sỹ luật: “Nghiên cứu so sánh pháp luật đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội dài hạn áp dụng vào Việt Nam” (2011), học viên Trần Thị Thanh Huyền thực hiện; Luận văn thạc sỹ luật “Các giải pháp pháp lý nâng cao hiệu đảm bảo an toàn cho hoạt động đầu tư vốn từ quỹ bảo hiểm xã hội” (2012) học viên Nguyễn Phú Cường (học viên Cao học luật Kinh tế khóa 13, trường Đại học Luật TPHCM) Đây hai đề tài có thời gian nghiên cứu gần chuyên sâu vào lĩnh vực đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội Các đề tài đạt kết như: + Làm rõ số vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội; + Phân tích, đánh giá thực trạng đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội thời gian qua; + Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu hoạt động đầu tư như: đa dạng hóa hình thức đầu tư, phân cấp quản lý đầu tư, quy định hạn mức đầu tư Trong phạm vi đề tài, vấn đề hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội tác giả đề cập tập trung vào nguồn quỹ hưu trí trợ cấp dài hạn Một số đề xuất 69 quỹ bảo hiểm xã hội, kết hợp nội dung tra, kiểm tra tài quỹ BHXH thời gian duyệt toán (quý, năm) quan BHXH, đồng thời thực tra lần/năm tổ chức có liên quan việc thực BHTN Việc làm vừa kịp thời phát sai phạm (nếu có) q trình thực nghiệp vụ quan BHXH, vừa tiết kiệm thời gian cho đơn vị tra, kiểm tra  Cần xây dựng lực lượng tra viên chuyên trách bảo hiểm xã hội Theo Báo cáo tổng kết tình hình thực BHXH, BHYT, BHTN BHXH Việt Nam, năm 2011 có 21 BHXH địa phương thực khởi kiện đơn vị chiếm dụng quỹ BHXH như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Hà Tĩnh, Yên Bái số đơn vị khởi kiện 316 đơn vị, xét xử hòa giải tòa 24 vụ Thật ra, việc đưa khởi kiện tòa giải pháp tình thế, số trường hợp đến kiện thắng trình thi hành án cam go, nhiều doanh nghiệp không cịn tài sản trả nợ, chí có trường hợp đơn vị sử dụng lao động tìm cách rút hết tiền tài khoản bỏ trốn số tiền nợ BHXH (BHTN) khơng thu hồi Ví dụ Hà Nội, tính từ năm 2011 đến khởi kiện 35 doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng (tại thời điểm khởi kiện) Trong riêng BHXH huyện Từ Liêm khởi kiện 14 đơn vị nợ khoảng 27 tỷ đồng số tiền thu lại xấp xỉ tỷ đồng Điều đáng nói phần lớn doanh nghiệp bị khởi kiện tái diễn lại nợ với số tiền ngày lớn Trường hợp công ty Cavico xây dựng Cầu Hầm (thuộc tập đoàn Cavico Việt Nam) ví dụ điển hình Theo án số 01/2011/LĐST ngày 17/1/2011 Toà án nhân dân huyện Từ Liêm buộc Cơng ty phải tốn số tiền nợ BHXH 1,9 tỷ đồng trả tiền lãi đơn vị nợ chậm trả tương ứng với thời gian chưa thi hành án Tuy nhiên, sau gần năm án có hiệu lực, cơng ty trả số tiền “nhỏ giọt” BHXH huyện gửi đơn đến Chi cục án dân quận Cầu Giấy (nơi đơn vị đặt trụ sở) đề nghị quan thi hành án Theo đó, Chi cục án dân quận Cầu Giấy cưỡng chế khấu trừ tiền gửi qua tài khoản trước quan thi hành án đến đặt vấn đề với ngân hàng trước 30 phút doanh nghiệp rút tiền44 Xử lý giai đoạn tra, kiểm tra giải pháp hiệu Theo báo cáo BHXH Việt Nam, lĩnh vực BHXH, năm 2011 BHXH Việt Nam BHXH tỉnh, thành phố thực kiểm tra 9.715 đơn vị sử dụng lao động, 44 http://www.baohiemxahoi.gov.vn/?u=nws&su=d&cid=384&id=5522 70 701 đại lý, đại diện chi trả; qua kiểm tra yêu cầu đơn vị sử dụng lao động làm thủ tục tham gia BHXH cho 40.562 người, thu hồi quỹ BHXH số tiền 81.076.150.256 đồng Theo đánh giá quan BHXH Việt Nam, việc xử lý kiến nghị sau kiểm tra quan có thẩm quyền chưa kịp thời, việc phối hợp, tổ chức tra liên ngành thực sách BHXH, từ trung ương đến địa phương hạn chế chưa thường xuyên; số tra liên ngành ít, việc phát hiện, ngăn chặn xử lý vi phạm pháp luật BHXH, địa phương không đáng kể hiệu chưa cao Theo số liệu thống kê BHXH Việt Nam, gần năm (từ 2007-2011), Sở Lao động Thương binh Xã hội thuộc tỉnh thành toàn quốc tiến hành 766 đợt tra, kiểm tra BHXH 2.863 đơn vị; phối hợp với quan BHXH địa phương tiến hành 3.957 đợt kiểm tra với số đơn vị kiểm tra 7.786 đơn vị Trong theo số liệu thống kê, tồn quốc có đến gần 500.000 doanh nghiệp với hàng triệu lao động làm việc nhiều lĩnh vực45, rõ ràng số thanh, kiểm tra tình hình thực pháp luật BHXH chưa đáp ứng yêu cầu Hiện nay, công việc tra, xử phạt giao cho tra ngành Lao động Thương binh Xã hội, theo số liệu từ Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho thấy nước có khoảng 470 tra viên, lực lượng đa số kiêm nhiệm nhiều cơng việc tài chính, tổ chức, lao động, trẻ em, bình đẳng giới mảng BHXH phần công việc phải đảm trách46 Ở số địa phương, tra Sở chưa thực chức tra mà thực công tác kiểm tra Một số đoàn tra địa phương chưa đáp ứng yêu cầu mặt thời gian chất lượng tra Để nâng cao chất lượng số lượng tra, tăng cường việc tuân thủ pháp luật BHXH, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cần xây dựng lực lượng tra viên chuyên trách BHXH Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội cần có từ đến tra viên chuyên trách mảng BHXH, việc tham gia đầy đủ tra liên ngành Sở Lao động Thương binh Xã hội chủ trì, tra viên tham gia vào kiểm tra quan BHXH tổ chức, qua nâng cao chất lượng số lượng tra, kiểm tra, đồng thời xử lý nhanh, kịp thời trường hợp vi phạm pháp luật BHXH 45 46 tlđd 31 http://www.sggp.org.vn/xahoi/2012/5/288523/ 71 3.2.3.2 Các chế tài hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp Các chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật BHTN quy định đầy đủ chi tiết, điều kiện đảm bảo thực pháp luật BHTN Tuy nhiên nay, tình hình vi phạm pháp luật BHTN xảy ra, lĩnh vực thu nộp quỹ BHTN thách thức nhà quản lý Để khắc phục tình trạng này, chế tài hoạt động quản lý quỹ cần bổ sung nội dung sau:  Tăng mức lãi suất số tiền truy đóng bảo hiểm thất nghiệp Hiện mức lãi suất số tiền truy đóng chưa thật chế tài hiệu quả, mức lãi tính theo lãi suất từ hoạt động đầu tư quỹ BHXH ( năm 2010 10,5%, năm 2011 14,2%) Trong vay vốn để sản xuất kinh doanh, lãi suất mà doanh nghiệp phải trả lãi vay, mức lãi cao mức lãi phạt (trong Thông báo lãi suất tiền vay Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, tháng 02/2011: lãi suất cho vay ngắn hạn 17%/năm, lãi suất cho vay trung hạn 17,5%, lãi suất cho vay dài hạn 18%), nên số đơn vị sử dụng lao động bị đọng nguồn vốn kinh doanh thường chọn phương pháp nợ BHTN thay phải vay vốn ngân hàng Để đảm bảo nguồn thu quỹ BHTN, tránh trường hợp chiếm dụng quỹ BHTN doanh nghiệp cần điều chỉnh mức lãi số tiền truy đóng BHTN, quy định lãi suất tiền vay hạn ngân hàng thương mại quy định thời điểm tính lãi  Cần tăng mức phạt hành vi chiếm dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp Hiện nay, tình trạng trạng chiếm dụng quỹ BHXH (bao gồm quỹ BHTN) đơn vị sử dụng lao động xảy hầu hết địa phương, chưa có biện pháp hiệu để khắc phục Theo báo số liệu từ quan BHXH Việt Nam, tính đến 31/5/2012 số nợ BHXH 8.662,6 tỷ đồng, tăng 88,4 tỷ đồng so với số nợ thời điểm 30/4/2012, chiếm 7,89% so với tổng số phải thu; tăng 3.786,9 tỷ đồng so với kỳ năm 201147 Hiện việc xử lý doanh nghiệp nợ bảo hiểm dừng lại mức độ xử phạt hành với mức lãi phạt 10,5% tổng số tiền nợ (tối đa không 30 triệu đồng) Nếu so với số nợ từ vài tỷ đến hàng chục tỷ với thời 47 http://www.baohiemxahoi.gov.vn/?u=nws&su=d&cid=384&id=5816 72 gian từ đến năm ( ví dụ Tập đoàn Cavico Việt Nam (Hà Nội) nợ 20 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng công trình giao thơng 246 nợ 2,1 tỉ đồng bảo hiểm với số nợ lên đến 50 tháng; Công ty CP Cơ khí Xây dựng 121 – CIENCO 1, nợ đọng số tiền lớn lên đến 5,2 tỉ đồng 50 tháng; Công ty CP cầu Thăng Long, số tiền nợ đọng 6,3 tỉ đồng; Công ty Licogi số nợ 2,4 tỉ đồng, Công ty TNHH May mặc XK VIT Garment, (đặt khu Công nghiệp Quang Minh huyện Mê Linh, Hà Nội) với số tiền nợ đọng 8,6 tỉ đồng…48) mức phạt rõ ràng chưa đủ ngăn ngừa hành vi vi phạm Cần quy định lại mức phạt phải với số tiền nợ doanh nghiệp quan BHXH đảm bảo chế tài đủ mạnh nhằm hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH  Bổ sung chế tài xử lý hình hành vi chiếm dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp Hành vi chiếm dụng quỹ BHXH không ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động mà ảnh hưởng đến việc thực sách an sinh xã hội quốc gia, không gây thiệt hại vật chất mà gây thiệt hại tinh thần, cần thiết phải xử lý biện pháp hình để răn đe Tại số quốc gia giới hành vi vi phạm pháp luật BHXH bị coi tội phạm, pháp luật quy định hành vi vi phạm điển hình với chế tài xử phạt cụ thể Ví dụ Cộng hoà Philippines hành vi thoả mãn dấu hiệu định tội tội danh cụ thể luật hình quốc gia, pháp luật BHXH quy định rő điều khoản Bộ luật hình áp dụng để xử lý Ở Vương quốc Thái Lan, Vương quốc Campuchia luật BHXH quy định hành vi vi phạm điển hình liên quan đến quan hệ đóng hưởng BHXH hành vi phải chịu chế tài xử phạt hình Một số quốc gia khác tiến hành tội phạm hoá hành vi vi phạm điển hình Bộ luật hình Cộng hoà liên bang Đức, Ấn Độ49… Về nguyên tắc hành vi vi phạm pháp luật mức độ nguy hiểm đáng kể bị coi tội phạm Tuy nhiên, khó áp dụng hình thức xử lý hình hành vi vi phạm pháp luật BHXH cho dù mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi vi phạm đáng kể Bởi lẽ, chưa có điều khoản Bộ luật Hình quy định việc xử lý hành vi chiếm dụng quỹ BHXH Điều Bộ luật Hình 1999 quy định: “Chỉ người phạm tội 48 http://www.baohiemxahoi.gov.vn/?u=nws&su=d&cid=384&id=5462 Nguyễn Thị Anh Thơ (2010) , “Tìm hiểu biện pháp xử lý hành vi gian lận BHXH”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, tháng 3/2010(2), tr.20 49 73 Bộ luật hình quy định phải chịu trách nhiệm hình sự”, tức hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa quy định Bộ luật Hình khơng thể coi tội phạm Để nâng cao ý thức thành viên xã hội, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật BHXH, cần thiết phải bổ sung vào Bộ luật Hình tội danh “chiếm dụng quỹ BHXH” Cụ thể hành vi trốn đóng, nợ đọng BHXH bị xử phạt hành hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền lợi NLĐ từ triệu đồng trở lên ngồi việc nộp tiền, phạt tiền, đóng lãi phạt tùy theo mức độ bị phạt cải tạo khơng giam giữ bị phạt tù (hình phạt tù quy định tương tự tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản người khác) 74 KẾT LUẬN Quỹ bảo hiểm thất nghiệp nguồn tài chi thực chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia Do đó, trì nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp ln trạng thái cân đối, khơng để thất thốt, khơng bị lãng phí, yếu tố cần thiết, định đến hiệu sách bảo hiểm thất nghiệp Quá trình áp dụng pháp luật bảo hiểm thất nghiệp cho thấy, từ có hiệu lực đến (từ 01/01/2009), số quy định pháp luật chưa thật phù hợp làm ảnh hưởng đến việc cân đối nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp việc thực sách bảo hiểm thất nghiệp Luận văn thực vào quy định Luật Bảo hiểm xã hội, văn hướng dẫn thực bảo hiểm thất nghiệp, sở bám sát thực tế, nghiên cứu, xem xét đánh giá nội dung quy định pháp luật hành quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đề tài nhận diện thực trạng quy định pháp luật quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp nước ta, từ đưa kiến nghị nhằm hồn thiện quy định quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp, góp phần tháo gỡ, giải bất cập, khó khăn phát sinh q trình thực pháp luật bảo hiểm thất nghiệp Cụ thể sau:  Đối với quy định chung bảo hiểm thất nghiệp Đề xuất xây dựng lại khái niệm “người thất nghiệp” làm tảng thực pháp luật bảo hiểm thất nghiệp Cụ thể “Người thất nghiệp người độ tuổi lao động có khả làm việc, khơng có việc làm đem lại thu nhập, tích cực tìm việc sẵn sàng làm việc” Đề xuất sửa đổi quy định Luật Bảo hiểm xã hội 2006 (Điều 81, 87) cho phù hợp thực tiễn Cụ thể “giao cho Trung tâm Giới thiệu việc làm thực nhiệm vụ tiếp nhận đăng ký thất nghiệp hỗ trợ giới thiệu việc làm” Đề xuất thay cách dùng từ Điều 83, 84, 85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 để thống cách hiểu chung Cụ thể cụm từ “người hưởng trợ cấp thất nghiệp” Điều 83, 84, 85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 cần thay cụm từ “người hưởng bảo hiểm thất nghiệp”  Đối với việc quản lý nghiệp quỹ bảo hiểm thất nghiệp Quản lý thu bảo hiểm thất nghiệp 75 - Đề xuất giải pháp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp Cụ thể: người lao động giao kết hợp đồng từ tháng trở lên với đơn vị có sử dụng lao động - Đề xuất giải pháp quản lý đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp Cụ thể: Bộ Kế hoạch Đầu tư cần bổ sung số quy định điều kiện cấp phép kinh doanh doanh nghiệp nhằm ràng buộc trách nhiệm chủ doanh nghiệp việc chấp hành Luật bảo hiểm xã hội - Đề xuất giải pháp xác định tính xác đóng bảo hiểm thất nghiệp Cụ thể: quy định việc cung cấp giấy tờ chứng minh việc khai báo tiền lương, tiền công người lao động làm đóng bảo hiểm thất nghiệp - Đề xuất sửa đổi đóng bảo hiểm thất nghiệp Cụ thể: đóng bảo hiểm thất nghiệp theo tiền lương thực lĩnh từ quỹ lương đơn vị - Đề xuất sửa đổi phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp Cụ thể: phân bổ số thu cho quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp - Đề xuất sửa đổi số điều kiện quản lý đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (đăng ký thất nghiệp, thơng báo tình trạng việc làm, điều kiện chưa tìm việc làm) Cụ thể: người lao động gửi đăng ký thất nghiệp, thông báo tình trạng việc làm đến Trung tâm Giới thiệu việc làm đường bưu điện, chí qua mạng internet Bổ sung cam kết người lao động hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp tình trạng việc làm mình, đồng thời ngồi việc thu hồi số tiền hưởng cần bổ sung mức phạt tối thiểu với số tiền phải thu hồi người lao động cố tình làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp có việc làm Khơng cần thiết phải quy định cung cấp định xác nhận tình trạng việc làm người lao động mà cần sổ bảo hiểm xã hội có phần chốt sổ quan Bảo hiểm xã hội - Đề xuất sửa đổi số quy định hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp Cụ thể: Chấp nhận tờ rời xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp để kịp thời thực thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động người lao động đến nhận trợ cấp thất nghiệp lúc bắt buộc phải nộp lại sổ bảo hiểm xã hội - Đề xuất sửa đổi mức trợ cấp thất nghiệp lần người lao động có việc làm, mức hỗ trợ học nghề quy định vể trả thẻ bảo hiểm y tế giá trị 76 người lao động khơng cịn hưởng trợ cấp Cụ thể: Điều chỉnh mức hưởng trợ cấp lần với tỷ lệ hưởng thấp mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng người hưởng trợ cấp mà có việc làm Bổ sung quy định mức phạt định, với số tiền phải truy nộp người có việc làm mà cố tình khơng khai báo Quy định lại mức hỗ trợ học nghề theo hướng học phí tồn khóa học mức hưởng tối đa (hiện 1.800.000 đồng/ tháng) người lao động hưởng 100% học phí, vượt mức hưởng tối đa phải tự đóng phần chênh lệch Khi người lao động đến quan bảo hiểm xã hội nhận lại sổ bảo hiểm xã hội vào thời điểm chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp không nộp lại thẻ bảo hiểm y tế nộp sau thời gian quy định (thẻ thời hạn hưởng) phải nộp đủ số tiền tương ứng với thời gian hưởng lại thẻ bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế trả lại quỹ bảo hiểm thất nghiệp phần chênh lệch giá trị lại thẻ bảo hiểm y tế - Đề xuất sửa đổi quy định thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp Cụ thể: Rút ngắn thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp người lao động làm việc đủ 12 tháng, sau tăng dần thời gian hưởng tương ứng với năm tham gia bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo, ví dụ đủ 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp hưởng 02 tháng trợ cấp sau tăng dần thời gian hưởng đến mốc cuối 12 tháng Trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp vượt mốc thời gian hưởng cuối cùng, khoảng thời gian vượt phải cộng dồn vào lần sau Trường hợp người lao động nghỉ hưu, để đảm bảo quyền lợi người lao động tham gia đóng góp vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cần thực chế độ hỗ trợ lần theo tỷ lệ định tương ứng với khoảng thời gian tham gia chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp họ Quản lý đầu tư - Đề xuất đa dạng hóa hình thức đầu tư Cụ thể vào hiệu loại hình kinh doanh năm, Chính phủ xây dựng danh mục hình thức đầu tư, tạo điều kiện cho tổ chức đầu tư tài quỹ bảo hiểm xã hội có nhiều hội định hình thức đầu tư phù hợp Chính phủ cần quy định chi tiết số nội dung việc xây dựng phương án đầu tư, đặc biệt hình thức đầu tư dự án - Đề xuất bổ sung quy định hình thức đầu tư tương ứng với quỹ thành phần nguồn vốn đầu tư Cụ thể nguồn quỹ dài hạn tham gia vào tất loại hình đầu tư, riêng với nguồn quỹ ngắn hạn nên đầu tư vào loại 77 hình ngắn hạn cho vay ngân hàng thương mại nhà nước, không cho vay ngân sách nhà nước hay mua trái phiếu phủ (do thời gian thu hồi vốn lên đến 10 năm lãi suất thấp), mua trái phiếu đảm bảo doanh nghiệp, cho vay dự án ngắn hạn… Đối với dự án dài hạn nên sử dụng nguồn vốn từ quỹ kết dư dài hạn (hưu trí, tử tuất) - Đề xuất bổ sung quy định tỷ lệ đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội hình thức đầu tư - Đề xuất quy định trách nhiệm quyền lợi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư Cụ thể Phòng Quản lý đầu tư Tổng Giám đốc định, lựa chọn số hình thức đầu tư (trên sở danh mục đầu tư Chính phủ quy định) phạm vi số vốn đầu tư định (có thể 10% tổng số vốn đầu tư đầu năm/hình thức đầu tư) Trong trường hợp lãi thu cao lãi suất cho ngân hàng thương mại nhà nước vay, trích khoảng 3% số thu (bằng với quy định trích hoa hồng hỗ trợ cơng tác thu công văn 5487/BHXH-BT ngày 14/2/2010) tương ứng với phần lãi vượt cho tập thể, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư Trong trường hợp để xảy cố đầu tư yếu tố chủ quan, tập thể, cá nhân để xảy cố phải bồi thường tồn số tiền đầu tư bị thất Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội chế tài hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp - Đề xuất tăng cường tra, kiểm tra liên quan đến hoạt động quản lý tài quỹ bảo hiểm xã hội Cụ thể: kết hợp nội dung tra, kiểm tra tài quỹ BHXH thời gian duyệt tốn (quý, năm) quan BHXH, đồng thời thực tra lần/năm tổ chức có liên quan việc thực bảo hiểm thất nghiệp - Đề xuất xây dựng lực lượng tra viên chuyên trách bảo hiểm xã hội Cụ thể Sở Lao động Thương binh Xã hội cần có từ đến tra viên chuyên trách mảng BHXH, việc tham gia đầy đủ tra liên ngành Sở Lao động Thương binh Xã hội chủ trì, tra viên tham gia vào kiểm tra quan BHXH tổ chức - Đề xuất tăng mức lãi suất số tiền truy đóng bảo hiểm thất nghiệp Cụ thể lãi suất tiền vay hạn ngân hàng thương mại quy định thời điểm tính lãi 78 - Đề xuất tăng mức phạt hành vi chiếm dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp Cụ thể phải với số tiền nợ doanh nghiệp quan BHXH - Đề xuất bổ sung chế tài xử lý hình hành vi chiếm dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp Cụ thể hành vi trốn đóng, nợ đọng BHXH bị xử phạt hành hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền lợi NLĐ từ triệu đồng trở lên việc nộp tiền, phạt tiền, đóng lãi phạt tùy theo mức độ bị phạt cải tạo khơng giam giữ bị phạt tù (hình phạt tù quy định tương tự tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản người khác) Riêng nội dung quản lý nguồn chi hoạt động bảo hiểm thất nghiệp phụ thuộc vào tổ chức chức nhiệm vụ quan lao động, quan Bảo hiểm xã hội, q trình thực chưa có phát sinh bật, đề tài khơng sâu vào phân tích vấn đề Thực tế chứng minh dừng lại việc xây dựng sách pháp luật chưa đủ mà vấn đề làm để sách thực thi cách hiệu Với kết đạt trình nghiên cứu, hy vọng đề tài góp phần giải hữu ích vấn đề thực tiễn đặt trình thực pháp luật bảo hiểm thất nghiệp nước ta giai đoạn nay./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A VĂN BẢN PHÁP LUẬT Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX, X, XI Đảng Bộ luật Lao động năm 1994 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ thơng qua ngày 23/6/1994, sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ thơng qua ngày 09/12/2000 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ hai thơng qua ngày 16 /12 /2002 Luật Doanh nghiệp năm 2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 29/11/2005 Luật Đầu tư năm 2005 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 29/11/2005 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kì họp thứ thơng qua ngày 29/6/2006 Luật Bảo hiểm y tế 25/2008/QH12 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 14/11/2008 10 Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ ngày 29/11/2006 11 Pháp lệnh 44/2002/PL-UBTVQH10 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 02/7/2002 quy định xử lý vi phạm hành chính, sửa đổi bổ sung năm 2008 12 Công ước C2 tổ chức lao động quốc tế Thất nghiệp (1919); Cơng ước phịng chống thất nghiệp C44 (1934); Cơng ước đảm bảo xã hội C102 (1952); Công ước xúc tiến, hỗ trợ bảo vệ phòng chống thất nghiệp C168 (1988) (Bản dịch từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam có tham khảo trang www.ilo.org) 13 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2003 Chính phủ hợp đồng lao động 14 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp 15 Nghị định 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh xử lý vi phạm hành năm 2002 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh xử lý vi phạm hành năm 2008 16 Nghị định 86/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo hiểm xã hội 17 Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 Chính phủ hợp đồng lao động 18 Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thực điều Nghị định 127/2008/NĐCP ngày 12/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp 19 Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 Bộ Lao động Thương binh Xã hội sửa đổi, bổ sung số điểm Thông tư số 21/2003/TTBLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 Chính phủ hợp đồng lao động 20 Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 Bộ Tài hướng dẫn chế độ tài quỹ bảo hiểm thất nghiệp 21 Thông tư 09 /2009/TTLT-BYT-TC ngày 14/8/2009 liên Bộ Tài chínhY tế hướng dẫn thực Luật Bảo hiểm y tế 22 Thông tư số 34/2009/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2009 Bộ Lao động Thương binh Xã hội sửa đổi số quy định Thông tư 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 hướng dẫn thực điều Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp 23 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thực số điều Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp 24 Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 Bộ Tài quy định chi tiết hướng dẫn số điều Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 Thủ tướng Chính phủ quản lý tài Bảo hiểm xã hội Việt Nam 25 Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 Thủ tướng Chính phủ quản lý tài Bảo hiểm xã hội Việt Nam 26 Quyết định 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 27 Quyết định 1333/QĐ-BHXH 21/12/2008 Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi bổ sung Quyết định 902/QĐ-BHXH quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 28 Quyết định 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định cấp, quản lý sử dụng sổ bảo hiểm xã hội 29 Quyết định 82/2010/QĐ-BHXH ngày 20/1/2010 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định tổ chức thực hợp đồng khám chữa bệnh, giám định chi trả chi phí khám chữa bệnh, quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế 30 Quyết định 335/QĐ-BHXH ngày 10/2/2010 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mức lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội năm 2010 31 Quyết định 1532/QĐ-BHXH ngày 22/12/2011 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mức lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội năm 2011 32 Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 Thủ tướng Chính phủ quản lý tài Bảo hiểm xã hội Việt Nam 33 Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 34 Quyết định 448/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 việc ban hành quy định quản lý chi trả chế độ BHXH B SÁCH, BÁO CÁO 35 Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Báo cáo thẩm tra Chính phủ tình hình quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội 2009, 2010, dự thảo 2011 36 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2010), Mười lăm năm thực sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần bảo đảm xã hội 37 Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Báo cáo tổng kết công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2009, 2010, 2011 38 Bảo hiểm xã hội Việt Nam(2010), Tổng quan an sinh xã hội 39 Bộ lao động Thương binh Xã hội (2009), Báo cáo hội cho lao động qua đào tạo nghề 40 Nguyễn Duy Gia (2003), Cải cách bước máy hành nước ta, NXBCTQG 41 Nguyễn Thanh Hải (2008), Một số vấn đề quản lý nhà nước, NXBGTVT, Hà Nội 42 Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bến Tre, Thông báo hoạt động đào tạo nghề giới thiệu việc làm năm 2009 đến 2011 43 Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo năm 2010, 2011 C BÀI VIẾT TRONG TẠP CHÍ, BÁO 44 Bộ Lao động Thương binh Xã hội (2011),“Đề án cải cách sách BHXH giai đoạn 2012-2020”, báo Bảo hiểm xã hội, 88(636) 45 Doãn Mậu Diệp (2002), “Chế độ trợ cấp thất nghiệp nước trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường”, thông tin Khoa học Lao động Xã hội , (2) 46 Đặng Thu Hà (2010), “Tổng quan thực sách bảo hiểm thất nghiệp Canada”, tạp chí Bảo hiểm xã hội, tháng 3(1) 47 Mai Thị Hường (2011),“Một số vấn đề lý luận đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội”, tạp chí Bảo hiểm xã hội, tháng 2(2) 48 Nguyễn Hoài Liên (2010), “Bảo hiểm thất nghiệp Trung Quốc”, tạp chí Bảo hiểm xã hội, tháng (1) 49 Anh Linh (2003), “Bảo hiểm thất nghiệp số nước”, tạp chí Lao động Xã hội, (6) 50 Bùi Huy Nam (2011), “Khắc phục hậu quản thất nghiệp chế độ bảo hiểm thất nghiệp nước ta nay”, tạp chí Bảo hiểm xã hội, tháng 1(2) 51 Nguyễn Bá Ngọc (2010), “Thị trường lao động Việt Nam”, tạp chí Lao động Xã hội,( 379) 52 Nguyễn Bích Ngọc (2009), “Bảo hiểm thất nghiệp Thụy Điển”, tạp chí Bảo hiểm xã hội, tháng 1(2) 53 Nguyễn Vinh Quang (2010), “Bảo hiểm thất nghiệp Pháp”, tạp chí Bảo hiểm xã hội, tháng 8(2) 54 Nguyễn Vinh Quang (2010), “Bảo hiểm thất nghiệp Đức”, tạp chí Bảo hiểm xã hội, tháng 8(1) 55 Phạm Đình Thành (2010), “Thực sách bảo hiểm thất nghiệp”, tạp chí Bảo hiểm xã hội, tháng 11 (2) 56 Nguyễn Thị Anh Thơ (2010), “Tìm hiểu biện pháp xử lý hành vi gian lận BHXH”, tạp chí Bảo hiểm xã hội, tháng (2) 57 Mạc Văn Tiến (2010), “Mối quan hệ thất nghiệp lạm phát”, tạp chí Bảo hiểm xã hội, tháng 10 (2) 58 Nguyễn Tiệp (2010), “Việc làm, tiền lương người lao động năm 2009”, tạp chí lao động xã hội, (378) D CÁC TRANG WEB 59 http://www.baohiemxahoi.gov.vn/ 60 http://dl.ueb.vnu.edu.vn/ 61 http://congdoan.most.gov.vn/ 62 http://www.ilo.org/ 63 http://nld.com.vn / 64 http://www.sggp.org.vn/ 65 http://www.tapchicongsan.org.vn/ 66 http://www.thanhnien.com.vn/ 67 http://m.tuoitre.vn 68 http://www.oecd.org/ ... lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm: quản lý nhà nước bảo hiểm thất nghiệp, quản lý hoạt động thu chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp, quản lý cân đối nguồn quỹ quản lý đầu tư quỹ bảo hiểm thất nghiệp. .. LUẬT VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 31 2.1 Quản lý nhà nƣớc quỹ bảo hiểm thất nghiệp 31 2.1.1 Tình hình ban hành văn pháp luật 31 2.1.2 Cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm thất. .. đề lý luận chung bảo hiểm thất nghiệp quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp;  Chƣơng 2: Quy định pháp luật Việt Nam quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp;  Chƣơng 3: Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp ở việt nam , Pháp luật về quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp ở việt nam