0

Pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường

56 13 0
  • Pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI - NGUYỄN MỸ LINH PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MÔI TRƢỜNG CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƢƠNG MẠI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI - PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MÔI TRƢỜNG CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƢƠNG MẠI Sinh viên thực hiện: NGUYỄN MỸ LINH Khóa: K38 MSSV: 1353801011104 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS TRẦN THỊ TRÚC MINH TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu riêng tôi, đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn khoa học ThS Trần Thị Trúc Minh, đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Tác giả Nguyễn Mỹ Linh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT BVMT CNMT DVMT DN Luật BVMT 2014 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Nghị định số 15/2015/NĐ-CP NỘI DUNG ĐƢỢC VIẾT TẮT Bảo vệ môi trƣờng Công nghiệp môi trƣờng Dịch vụ môi trƣờng Doanh nghiệp Luật Bảo vệ môi trƣờng 2014 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng Nghị định số 15/2015/NĐ-CP đầu tƣ theo hình thức đối tác công tƣ MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ MÔI TRƢỜNG 1.1 Khái niệm dịch vụ môi trƣờng 1.1.1.Khái niệm 1.1.2.Phân loại 10 1.2 Đặc điểm dịch vụ môi trƣờng 14 1.2.1.Dịch vụ môi trƣờng hàng hóa, dịch vụ phi thị trƣờng 14 1.2.2.Dịch vụ môi trƣờng loại hình dịch vụ cơng cộng 15 1.3.Tầm quan trọng dịch vụ môi trƣờng phát triển bền vững 16 1.4 Kinh nghiệm nƣớc phát triển dịch vụ môi trƣờng vấn đề đặt Việt Nam 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MÔI TRƢỜNG TẠI VIỆT NAM 25 2.1 Thực trạng phát triển dịch vụ môi trƣờng Việt Nam 25 2.1.1.Chủ thể cung ứng dịch vụ môi trƣờng 25 2.1.2.Các loại hình doanh nghiệp dịch vụ mơi trƣờng 27 2.1.3.Cơ chế thành lập doanh nghiệp dịch vụ mơi trƣờng đƣợc Nhà nƣớc khuyến khích thực theo Luật Bảo vệ môi trƣờng 2014 29 2.1.4.Điều kiện kinh doanh ngành nghề dịch vụ môi trƣờng 32 2.1.5.Chính sách ƣu đãi, hỗ trợ Nhà nƣớc nhằm phát triển dịch vụ môi trƣờng 34 2.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật phát triển dịch vụ môi trƣờng Việt Nam 42 KẾT LUẬN CHƢƠNG 47 KẾT LUẬN 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Môi trƣờng không gian sinh sống tồn loài ngƣời sinh vật Nó khơng nơi cung cấp, chứa đựng tài nguyên phục vụ cho đời sống, sinh hoạt ngƣời mà nơi chứa đựng chất thải ngƣời thải thơng qua hoạt động sống Có thể thấy đƣợc tác động mạnh mẽ ngƣời thông qua hoạt động khai thác tài nguyên, phát thải hay đơn giản hành vi nhỏ cá nhân Trái đất nhƣ chặt cây, phá rừng, xả rác… Xu hƣớng vận động phát triển Con ngƣời vậy, từ xƣa đến nay, loài ngƣời ln ln tìm cách để phát triển mặt, kinh tế, xã hội, trí tuệ, thể chất Nhƣng xu hƣớng phát triển ngƣời trƣớc thƣờng phải dựa vào môi trƣờng phải tác động lên Việc tác động cách thƣờng xun, tiêu cực làm cho mơi trƣờng vƣợt “sức tải” khả chịu đựng mình, mơi trƣờng đƣơng nhiên có tác động ngƣợc lại đến ngƣời theo cách tiêu cực Trƣớc xu hƣớng đó, ngƣời ln tìm cách để dung hịa đƣợc phát triển hoạt động bảo vệ môi trƣờng (BVMT) để đảm bảo đƣợc “phát triển bền vững” cho tƣơng lai Và nay, việc bảo vệ môi trƣờng không đơn giúp cho môi trƣờng trở nên “xanh – – đẹp” mà tạo nhƣng giá trị kinh tế định Khai thác giá trị kinh tế từ việc bảo vệ môi trƣờng dần trở thành xu chung khơng giới mà cịn Việt Nam tiền đề cho ngành dịch vụ mơi trƣờng (DVMT) phát triển Có thể thấy, dịch vụ môi trƣờng vấn đề thƣờng xuyên đƣợc đƣa thảo luận vòng đàm phán, hiệp định hợp tác thƣơng mại Tại vòng đàm phán DOHA, vấn đề liên quan đến dịch vụ môi trƣờng đƣợc đƣa thảo luận, xác định nhiệm vụ đàm phán lĩnh vực thƣơng mại môi trƣờng thực cắt giảm tiến tới xóa bỏ hàng rào thuế quan phi thuế quan hàng hóa dịch vụ mơi trƣờng Theo đó, thành viên WTO đến việc xây dựng chế phối hợp xử lý vấn đề liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mơi trƣờng WTO với nội dung quy định hiệp định đa phƣơng môi trƣờng (MEAs) mà nƣớc thành viên phê chuẩn Tại Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) – hiệp định đƣợc xem FTA hệ dành hẳn chƣơng riêng Chƣơng 20 Môi trƣờng quy định điều khoản tập trung vào lĩnh vực liên quan đến mơi trƣờng, có dịch vụ môi trƣờng Tại Việt Nam, nhận thức đƣợc tầm quan trọng giá trị tiềm hàng hóa dịch vụ mơi trƣờng, nhằm đến mục tiêu “phát triển bền vững” theo kịp với xu phát triển giới, Đảng Nhà nƣớc ta liên tục có sách đề án nhằm phát triển ngành dịch vụ nhƣ Đề án phát triển dịch vụ môi trƣờng đến năm 2020 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt năm 2010; Đề án phát triển mạng lƣới doanh nghiệp (DN) dịch vụ mơi trƣờng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Khung sách, pháp luật phát triển dịch vụ mơi trƣờng đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt năm 2016 Cụ thể cho việc đề cao tầm quan trọng phát triển ngành dịch vụ nội dung quy định Điều 150 Luật Bảo vệ môi trƣờng 2014 (Luật BVMT 2014) phát triển dịch vụ mơi trƣờng: “Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp dịch vụ môi trường thơng qua hình thức đấu thầu, chế hợp tác công tư” Đây khung pháp lý tảng, sở cho ngành dịch vụ môi trƣờng đến phát triển nƣớc ta nhƣ ngày Nhìn chung, ngành dịch vụ môi trƣờng đƣợc trọng phát triển quốc gia giới, bao gồm Việt Nam Phát triển ngành dịch vụ mơi trƣờng khơng mang lại lợi ích kinh tế cho quốc gia mà cịn góp phần cải thiện đáng kể chất lƣợng mơi trƣờng Có thể nói, dịch vụ môi trƣờng đƣợc quan tâm, đầu tƣ mức mang đến phát triển toàn diện bền vững Xác định đƣợc tầm quan trọng dịch vụ môi trƣờng vấn đề phát triển bền vững kinh tế nhƣ giá trị tiềm phát triển loại hình dịch vụ Việt Nam, tác giả định chọn nghiên cứu đề tài “Pháp luật phát triển dịch vụ mơi trƣờng” làm Khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Dịch vụ mơi trƣờng ngành Việt Nam Tuy nhiên, chƣa đƣợc trọng đầu tƣ nên chƣa có nhiều viết nghiên cứu lĩnh vực Các báo cáo, đề tài, cơng trình nghiên cứu khoa học chủ yếu giới hạn phạm vi nhỏ liên quan đến lĩnh vực cụ thể dịch vụ mơi trƣờng chƣa có viết đề cập trực tiếp đến vấn đề pháp lý liên quan đến việc phát triển chung cho ngành dịch vụ Nghiên cứu trực tiếp vấn đề pháp lý liên quan đến dịch vụ môi trƣờng có tác giả Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc Phan Thị Phƣơng Hoa với sách Phân cấp quản lý bảo vệ môi trường Việt Nam nay, Nhà xuất Chính trị quốc gia thật, năm 2016 Tuy nhiên, nội dung nghiên cứu đề cập chủ yếu đến vấn đề pháp lý loại hình dịch vụ mơi trƣờng đƣợc thành lập theo chế hợp tác công tƣ (PPP) nhƣ hệ thống thoát nƣớc; hệ thống thu gom; xử lý nƣớc thải, chất thải; hệ thống cung cấp nƣớc sạch; xây dựng, kinh doanh nghĩa trang chƣa bao quát hết tất lĩnh vực ngành dịch vụ mơi trƣờng Ở cấp độ Luận văn Thạc sỹ có Luận văn tác giả Phan Thỵ Tƣờng Vy (2006) với đề tài Pháp luật môi trường Việt Nam xu hướng thương mại hóa mơi trường Luận văn khơng đề cập đến vấn đề pháp lý liên quan đến dịch vụ mơi trƣờng, đó, tác giả có đề cập đến mơi trƣờng nhƣ loại hàng hóa, yếu tố có giá trị khai thác thƣơng mại trở thành lợi cạnh tranh thị trƣờng Tác giả khẳng định ngành công nghiệp dịch vụ môi trƣờng trở thành tiềm khai thác tƣơng lai Luận văn tác giả Chiêm Phong Phi (2015) với đề tài Pháp luật kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải rắn thơng thường, tác giả Hồng Thị Vui (2008) với đề tài Pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường Việt Nam tác giả Võ Trung Tín (2006) với đề tài Pháp luật đánh giá tác động môi trường Việt Nam – Thực trạng hướng hồn thiện có nghiên cứu vấn đề pháp lý liên quan đến số lĩnh vực ngành dịch vụ môi trƣờng nhƣ dịch vụ thu gom chất thải rắn, đánh giá tác động môi trƣờng Bên cạnh đó, luận văn đƣợc vấn đề liên quan đến thực tiễn áp dụng pháp luật đƣợc hạn chế, thiếu sót nhƣ nêu đề xuất, biện pháp nhằm hồn thiện pháp luật có liên quan Tuy nhiên, nội dung luận văn tập trung chuyên sâu lĩnh vực cụ thể khơng có nghiên cứu chung ngành dịch vụ mơi trƣờng nhƣ giải pháp hồn thiện pháp luật nhằm phát triển ngành Ở cấp độ Khóa luận tốt nghiệp chƣa có khóa luận tốt nghiệp có nghiên cứu ngành dịch vụ mơi trƣờng mà có số đề tài nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cụ thể ngành Và theo đánh giá chung tác giả, cơng trình nghiên cứu cấp độ Khóa luận chƣa có đề tài ghi nhận cơng trình nghiên cứu dịch vụ mơi trƣờng nói chung Ngồi ra, phần lớn cơng trình nghiên cứu khoa học nay, kể Luận văn Khóa luận tốt nghiệp, sử dụng Luật Bảo vệ môi trƣờng 2005 làm pháp lý để nghiên cứu đề tài (trừ Luận văn tác giả Chiêm Phong Phi (2015) với đề tài Pháp luật kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải rắn thơng thường) mà chƣa có cập nhật, thay đổi theo quy định Luật Bảo vệ môi trƣờng 2014 Tuy vậy, số lƣợng viết tạp chí chun ngành có nhiều, đề cập đến vấn đề pháp lý biện pháp cụ thể nhằm phát triển dịch vụ môi trƣờng nhƣ: Tác giả Khắc Đoàn (2011) với viết “Phát triển ngành công nghiệp môi trƣờng (CNMT) Việt Nam”, Tạp chí Tài ngun Mơi trường (số 17 (127)/2011) cho thấy đƣợc tiềm khai thác ngành dịch vụ môi trƣờng nƣớc ta nhƣ đƣợc hạn chế sách hỗ trợ đầu tƣ, hay thân lực đơn vị cung cấp khiến cho việc phát triển ngành dịch vụ chƣa xứng tầm với tiềm Từ tác giả đƣa định hƣớng phát triển ngành công nghiệp môi trƣờng nói chung ngành dịch vụ mơi trƣờng nói riêng dựa “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trƣờng Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” đƣợc phê duyệt Quyết định số 1030/2009/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ ngày 20/7/2009 Tác giả Trần Huy Hoàn, Võ Kim Tuyến với viết “Ngành dịch vụ môi trƣờng bối cảnh hội nhập kinh tế” đề cập đến vấn đề định nghĩa dịch vụ môi trƣờng tổ chức quốc tế nhƣ Việt Nam Tuy nhiên, tác giả chƣa đƣa dƣợc định nghĩa cụ thể ngành dịch vụ theo quan điểm Ngồi ra, viết đƣợc vấn đề liên quan đến thực trạng phát triển dịch vụ môi trƣờng Việt Nam; nhận định, đánh giá trạng, sách thúc đẩy ngành dịch vụ phát triển nhƣ đƣa số kiến nghị nhằm hoàn thiện vấn đề Thêm vào đó, viết “Xây dựng sách phát triển dịch vụ mơi trƣờng Việt Nam” tác giả Dƣơng Thị Thanh Xuyến, Nguyễn Thị Phƣơng Mai lại cho thấy nhìn tổng quát khung sách phát triển dịch vụ mơi trƣờng Việt Nam Và tác giả Cao Trƣờng Sơn với viết “Chi trả dịch vụ môi trƣờng – Công cụ quản lý tài nguyên mơi trƣờng”, Tạp chí Tài ngun Mơi trường, số 21 (227)/2015 nêu đƣợc công cụ đƣợc ứng dụng rộng rãi nƣớc phát triển nhằm tăng cƣờng phát triển dịch vụ mơi trƣờng, chi trả dịch vụ mơi trƣờng Bên cạnh việc đƣa đến hiểu biết công cụ này, tác giả cịn cho thấy đƣợc tình hình nhƣ triển vọng áp dụng chi trả dịch vụ mơi trƣờng Việt Nam… Tất cơng trình nghiên cứu, viết, báo cáo giúp tác giả có nhìn tồn diện pháp luật phát triển ngành dịch vụ môi trƣờng nhƣ tiền đề cho việc nghiên cứu sau tác giả Tuy nhiên, nhƣ tác giả đề cập, cơng trình nghiên cứu chƣa có nghiên cứu trực tiếp liên quan đến pháp luật phát triển dịch vụ mơi trƣờng, có nghiên cứu, nhƣng nội dung chƣa chuyên sâu, chƣa cho thấy đƣợc cách toàn diện vấn đề phát triển ngành dịch vụ Do vậy, việc tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài hoàn toàn phù hợp xuất phát từ tình hình nghiên cứu thực tiễn Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích Khóa luận để làm rõ vấn đề liên quan đến pháp luật sách phát triển dịch vụ môi trƣờng Việt Nam nhƣ mặt hạn chế liên quan đến pháp luật chế quản lý, thực thi tạo nên khó khăn trở ngại việc phát triển ngành dịch vụ Từ đó, tác giả đề xuất ý kiến, giải pháp nhằm mục đích làm rõ hoàn thiện quy định pháp luật phát triển dịch vụ môi trƣờng, bảo vệ môi trƣờng thực mục tiêu phát triển bền vững Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tƣợng nghiên cứu đề tài: loại hình dịch vụ mơi trƣờng pháp luật liên quan đến việc hỗ trợ, đầu tƣ phát triển ngành dịch vụ mơi trƣờng Tìm hiểu thực trạng việc áp dụng pháp luật để phát triển loại hình dịch vụ thực tế điểm bất cập, hạn chế cịn tồn sách pháp luật nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện Phạm vi nghiên cứu đề tài: tập trung nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam hành phát triển dịch vụ mơi trƣờng nói chung ngành dịch vụ mơi trƣờng nói riêng Ngồi ra, cịn nghiên cứu sách pháp luật số quốc gia biện pháp thực tiễn nhằm phát triển ngành dịch vụ môi trƣờng nƣớc Phƣơng pháp tiến hành nghiên cứu Trong đề tài này, tác giả sử dụng phƣơng pháp vật biện chứng làm sở phƣơng pháp luận Ngồi ra, tác giả cịn sử dụng kết hợp phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể nhƣ: - Phƣơng pháp thống kê: Thống kê số liệu liên quan đến tình hình phát triển dịch vụ môi trƣờng Việt Nam, thành tựu đạt đƣợc giai đoạn gần liên quan đến dịch vụ mơi trƣờng tiềm cịn chƣa đƣợc khai thác hiệu để làm tiền đề cho q trình phân tích - chứng minh 5 Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thu tiền thuê đất, thuê mặt nƣớc Riêng với dự án xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt tập trung; xây dựng sở xử lý chất thải rắn thông thƣờng tập trung, chủ dự án đƣợc nhà nƣớc hỗ trợ tiền bồi thƣờng, giải phóng mặt Việc tạo điều kiện thuận lợi cho DN đầu tƣ vào ngành DVMT cần thiết, đặc biệt lĩnh vực quan trọng nhƣ vốn đất đai Tuy nhiên, sách đầu tƣ liên quan đến hai lĩnh vực số vấn đề vƣớng mắc gây ảnh hƣởng đến DN đầu tƣ: Thứ nhất, pháp luật chƣa có quy định rõ ràng minh bạch chế độ ƣu đãi việc miễn hay giảm tiền thuê đất nhà đầu tƣ vào lĩnh vực Nghị định số 19/2015/NĐ-CP hƣớng dẫn việc thực ƣu đãi liên quan đến tiền thuê đất dẫn chiếu đến quy định pháp luật đất đai áp dụng cho đối tƣợng thuộc lĩnh vực đặc biệt ƣu đãi đầu tƣ đƣợc quy định Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định tiền thuê đất, thuê mặt nƣớc Tuy nhiên, Điều 19, 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định miễn, giảm tiền thuê đất lại dẫn chiếu ngƣợc lại “chính sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, mơi trường” theo quy định Chính phủ Dẫn chiếu cách “lịng vịng” nhƣ đến cuối xác định đƣợc chế ƣu đãi đƣợc áp dụng áp dụng với mức dành cho DN đầu tƣ Thứ hai, vấn đề quy hoạch bồi thƣờng, giải phóng mặt nƣớc ta chƣa đƣợc thực cách hiệu triệt để gây ảnh hƣởng đến tiến độ thi công, xây dựng cơng trình nhƣ làm tăng chi phí đầu tƣ ban đầu cho dự án lên cao Khi tiến hành bồi thƣờng, giải phóng mặt chậm trễ trả chi phí nhân cơng, th máy móc, đồng thời giá vật liệu tăng cao giá đất khu vực cần giải phóng mặt tăng lên làm tăng chi phí đầu tƣ cho DN Và chi phí tăng cao vƣợt khả chi trả DN đƣơng nhiên xuất dự án “treo”, vào hoạt động cách cầm chừng, không hiệu 2.1.5.2 Chính sách ƣu đãi, hỗ trợ tài (vốn thuế) Bên cạnh đất đai sở hạ tầng, sách hỗ trợ, ƣu đãi nhà nƣớc tài đóng vai trị quan trọng DN DVMT Bất kỳ ƣu đãi, hỗ trợ vốn, thuế tạo nên lợi cạnh tranh định cho DN nói chung DN cung ứng DVMT nói riêng 37 (i) Về ƣu đãi, hỗ trợ vốn: Các ƣu đãi chủ yếu đƣợc thực qua Ngân hàng phát triển Việt Nam, Quỹ BVMT Việt Nam, quỹ BVMT địa phƣơng tổ chức tín dụng khác Đối với ƣu đãi từ Quỹ BVMT Việt Nam, quỹ BVMT địa phƣơng tổ chức tín dụng khác: Chủ đầu tƣ dự án xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt tập trung xây dựng sở xử lý chất thải rắn thông thƣờng tập trung (theo khoản 1, Phụ lục III Nghị định số 19/2015/NĐ-CP) áp dụng công nghệ xử lý có tỷ lệ chất thải phải chơn lấp sau xử lý dƣới 30% tổng lƣợng chất thải rắn thu gom đƣợc vay vốn với lãi suất ƣu đãi tối đa không 50% mức lãi suất tín dụng đầu tƣ nhà nƣớc quan có thẩm quyền cơng bố thời điểm cho vay, tổng mức vay vốn không 80% tổng mức đầu tƣ xây dựng cơng trình Trƣờng hợp khơng đạt đƣợc tỷ lệ chôn lấp sau xử lý nhƣ trên, chủ đầu tƣ dự án đƣợc vay vốn với lãi suất ƣu đãi tối đa không 50% mức lãi suất tín dụng đầu tƣ nhà nƣớc quan có thẩm quyền cơng bố thời điểm cho vay nhƣng giới hạn tổng mức vay vốn không 70% tổng mức đầu tƣ xây dựng công trình Các dự án đƣợc ƣu tiên hỗ trợ sau đầu tƣ bảo lãnh vay vốn29 Đối với ƣu đãi từ Ngân hàng phát triển Việt Nam: Chủ đầu tƣ dự án thực hoạt động quy định Phụ lục III Nghị định này, bao gồm hoạt động nhằm cung ứng DVMT nhƣ đƣợc nêu trên, đƣợc hƣởng ƣu đãi tín dụng đầu tƣ nhƣ dự án thuộc danh mục vay vốn tín dụng đầu tƣ theo quy định pháp luật hành30 Theo đó, “các dự án vay vốn tín dụng đầu tư nhà nước phải dự án Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định đánh giá có hiệu quả, đảm bảo trả nợ đầy đủ nợ gốc nợ lãi”31 Theo quy định Điều Nghị định số 32/2017/NĐ-CP tín dụng đầu tƣ nhà nƣớc, mức vốn cho vay tín dụng đầu tƣ nhà nƣớc tối đa dự án 70% tổng mức vốn đầu tƣ dự án (không bao gồm vốn lƣu động) Thời hạn cho vay đƣợc xác định theo khả thu hồi vốn dự án khả trả nợ khách hàng phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh dự án nhƣng không 12 năm Riêng dự án đầu tƣ thuộc nhóm A Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tƣ (trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình xử lý nƣớc thải, rác thải khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công Khoản Điều 42 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng 30 Khoản Điều 42 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng 31 Khoản Điều Nghị định số 32/2017/NĐ-CP tín dụng đầu tƣ nhà nƣớc 29 38 nghệ cao, bệnh viện cụm công nghiệp, làng nghề có thời hạn cho vay vốn tối đa 15 năm Bên cạnh việc nhận hỗ trợ, đầu tƣ từ nguồn nƣớc, dự án thực hoạt động đƣợc quy định Phụ lục III Nghị định này, trừ hoạt động quy định Khoản Khoản Phụ lục III, dự án đƣợc quy định kế hoạch, chiến lƣợc đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ, Chính phủ Quốc hội ban hành thuộc lĩnh vực quy định Luật Quản lý nợ công văn hƣớng dẫn thi hành đƣợc ƣu tiên xem xét, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) Dự án xây dựng hệ thống thu gom nhà máy xử lý nƣớc thải Yên Xá (xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) với hệ thống xử lý nƣớc thải có quy mơ lớn Việt Nam,cũng số dự án đƣợc vay vốn ODA (của Nhật Bản) Tổng mức đầu tƣ dự án 16.200 tỉ đồng, vốn ODA Nhật Bản 85%32 (ii) Về ƣu đãi, hỗ trợ thuế: lĩnh vực đầu tƣ thuộc ngành DVMT, ƣu đãi thuế bao gồm ƣu đãi thuế thu nhập DN, thuế xuất khẩu, thuế nhập thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định Điều 43, 44, 45 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Đối với thuế thu nhập DN: theo quy định Điều 43 Nghị định này, thu nhập DN từ thực dự án đầu tƣ liên quan đến DVMT đƣợc quy định Khoản 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 Phụ lục III Nghị định đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế thu nhập DN nhƣ đối tƣợng thuộc lĩnh vực BVMT theo quy định pháp luật thuế thu nhập DN Theo đó, áp dụng thuế suất 10% 15 năm thu nhập DN từ thực dự án đầu tƣ thuộc lĩnh vực BVMT, bao gồm: Sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm mơi trƣờng, thiết bị quan trắc phân tích môi trƣờng; xử lý ô nhiễm BVMT; thu gom, xử lý nƣớc thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải33 Trƣờng hợp dự án đầu tƣ có quy mơ lớn cơng nghệ cao cần đặc biệt thu hút đầu tƣ thời gian áp dụng thuế suất ƣu đãi 10% kéo dài thêm nhƣng tổng thời gian áp dụng thuế suất 10% không 30 năm Thủ tƣớng Chính phủ định theo đề nghị Bộ trƣởng Bộ Tài chính34 Trƣờng hợp dự án đầu tƣ đáp ứng tiêu chí sở thực xã hội hố lĩnh vực mơi trƣờng theo Quyết định Thủ tƣớng Chính phủ, đƣợc áp dụng thuế suất Xuân Long, “Hà Nội xây nhà máy xử lý nƣớc thải 16.200 tỉ đồng”, http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20161007/ha-noi-xay-nha-may-xu-ly-nuoc-thai-16200ti-dong/1184299.html, truy cập ngày 14/7/2017 33 Điểm c khoản Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 34 Khoản Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 32 39 ƣu đãi 10% suốt thời gian hoạt động phần thu nhập từ thực hoạt động xã hội hóa35 Thời gian áp dụng thuế suất ƣu đãi đƣợc tính liên tục từ năm DN có doanh thu từ dự án đầu tƣ Việc miễn, giảm thuế đƣợc áp dụng theo quy định Điều 16 Nghị định Đối với thuế xuất thuế nhập khẩu: có máy móc, phƣơng tiện, dụng cụ, vật liệu dùng cho hoạt động giám định thiệt hại môi trƣờng; giám định sức khỏe môi trƣờng; giám định môi trƣờng hàng hóa, máy móc, thiết bị, cơng nghệ (theo khoản 10 Phụ lục III Nghị định số 19/2015/NĐ-CP) nhập đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế nhập nhƣ đối tƣợng thuộc lĩnh vực đƣợc đặc biệt khuyến khích đầu tƣ theo quy định pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập Theo đó, “hàng hóa xuất khẩu, nhập để BVMT miễn thuế theo quy định khoản 19 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”36 Đối với thuế giá trị gia tăng: số sản phẩm, dịch vụ BVMT đặc biệt đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế giá trị gia tăng Ngày 16/7/2015, Bộ Tài có công văn số 9714/BTC-CST báo cáo, đề xuất với Thủ tƣớng Chính phủ đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ đồng ý với đề xuất Theo công văn này, tất tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tƣ cơng trình, hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ BVMT có chứng nhận giảm phát thải khơng phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng chuyển nhƣợng quyền phát thải Ngoài ra, hoạt động BVMT từ mục đến mục Phụ lục III Nghị định số 19/2015/NĐ-CP đƣợc chuyển từ đối tƣợng không chịu thuế giá trị gia tăng sang đối tƣợng chịu thuế giá trị gia tăng thuế suất 10% kể từ ngày 01/01/2014 theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 Mức thuế suất thấp (5%) đƣợc áp dụng hoạt động BVMT khoản Điều 38 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP dịch vụ hỏa táng, điện táng thuộc đối tƣợng chịu thuế Về bản, nội dung quy định hỗ trợ DN DVMT liên quan đến thuế rõ ràng minh bạch, riêng với chế hỗ trợ vốn đầu tƣ từ Ngân hàng phát triển Việt Nam gặp số vấn đề chƣa thống sách ƣu đãi với việc áp dụng chế độ ƣu đãi thực tế Theo đó, khoản Điều 42 Nghị định 19/2015/NĐ-CP có quy định chủ đầu tƣ dự án thực hoạt động quy định Phụ lục III Nghị định đƣợc hƣởng ƣu đãi tín dụng đầu tƣ nhƣ dự án thuộc danh mục vay vốn tín dụng đầu tƣ theo quy định pháp luật hành, Điểm a khoản Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 36 Khoản Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 35 40 nghĩa bao gồm 15 hoạt động dự án đầu tƣ Tuy nhiên, đối tƣợng cho vay theo quy định Nghị định số 32/2017/NĐ-CP tín dụng đầu tƣ nhà nƣớc dành cho dự án đầu tƣ thuộc Danh mục dự án đƣợc vay vốn tín dụng đầu tƣ nhà nƣớc ban hành kèm theo Nghị định Và theo Danh mục này, dự án liên quan đến lĩnh vực DVMT bao gồm Dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình xử lý nƣớc thải, rác thải khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, bệnh viện cụm công nghiệp, làng nghề Nghĩa tất dự án liên quan đến hoạt động cung ứng DVMT theo Phụ lục III đƣợc hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng phát triển Việt Nam 2.1.5.3 Trợ giá sản phẩm, dịch vụ bảo vệ môi trƣờng Khác với nƣớc phát triển giới, ngƣời ta thƣờng chuộng sử dụng sản phẩm có lợi cho mơi trƣờng, hay sản phẩm đƣợc tái chế từ phế phẩm khác nhằm tiết kiệm tài nguyên tiền bạc Thói quen tiêu dùng thị trƣờng Việt Nam thông thƣờng ƣa chuộng mặt hàng giá rẻ Tuy nhiên, giá thành sản xuất sản phẩm, chi phí cung ứng DVMT bị đẩy lên cao công nghệ sản xuất nƣớc ta chủ yếu đƣợc nhập từ nƣớc ngồi, chi phí đầu tƣ cao, làm giảm khả cạnh tranh với sản phẩm nƣớc nƣớc Để tăng khả cạnh tranh sản phẩm thuộc ngành DVMT thị trƣờng, nhà nƣớc ta ban hành sách trợ giá sản phẩm, dịch vụ số loại hình DVMT nhƣ thugom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thƣờng tập trung; quan trắc môi trƣờng vàdịch vụ hỏa táng, điện táng37 2.1.5.4 Các ƣu đãi, hỗ trợ khác Bên cạnh sách hỗ trợ trực tiếp cho DN thông qua nguồn vốn, sở hạ tầng, đất đai, thuế trợ giá, nhà nƣớc ta cịn ban hành nhiều sách nhằm khuyến khích phát triển thúc đẩy tham gia DN DVMT cách gián tiếp thông qua việc hỗ trợ quảng bá sản phẩm, DVMT trao giải thƣởng BVMT cho DN có đóng góp lớn vào lĩnh vực Theo đó, nhà nƣớc khuyến khích tổ chức, cá nhân, DN, hợp tác xã thực hoạt động làm tăng nhu cầu sử dụng sản phẩm, DVMT thông qua việc quảng bá sản phẩm từ hoạt động BVMT, hoạt động thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; sản xuất phim phổ biến thể loại phim, chƣơng trình truyền hình BVMTnhằm nâng cao ý thức ngƣời dân việc BVMT, sử dụng sản phẩm Điều 46 Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng 37 41 thân thiện với môi trƣờng hay cung cấp miễn phí dụng cụ cho ngƣời dân thực phân loại rác thải sinh hoạt, sản phẩm thải bỏ nguồn Chi phí để thực hoạt động đƣợc hạch tốn vào chi phí sản xuất tổ chức, cá nhân, DN, hợp tác xã đƣợc trừ xác định thu nhập chịu thuế38 Hàng năm, nhà nƣớc ta tổ chức buổi trao giải thƣởng BVMT nhằm tôn vinh tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động BVMT, hoạt động thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ Trong năm 2017, có 50 tổ chức, cá nhân đƣợc trao giải thƣởng Giải thƣởng Môi trƣờng Việt Nam Tuy nhiên, mức độ khen thƣởng khuyến khích cá nhân, tổ chức đạt giải chƣa cao, thể mức tiền thƣởng mang tính khích lệ (mức thƣởng Giải thƣởng Mơi trƣờng Việt Nam năm 2017 tổ chức triệu đồng/giải cá nhân triệu đồng/giải39) Ngoài ra, cá nhân, tổ chức chuyên cung ứng DVMT đƣợc trao giải giải thƣởng không nhiều mà chủ yếu cá nhân, tổ chức thuộc lĩnh vực quản lý, tổ chức xã hội nên thực tế, giải thƣởng môi trƣờng chƣa thể khuyến khích DN DVMT tham gia Bên cạnh việc hỗ trợ quảng bá sản phẩm hay khen thƣởng cho cá nhân, tổ chức có đóng góp mơi trƣờng, việc hỗ trợ nâng cao lực cạnh tranh cho DN DVMT vô cần thiết đƣợc đề cập trực tiếp Đề án phát triển mạng lƣới DN DVMT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đƣợc phê duyệt thơng qua Quyết định số 1463/2016/QĐ-TTg Chính phủ ngày 22/7/2016 Theo đó, chƣơng trình đào tạo chủ yếu chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp tái sử dụng, tái chế thu hồi lƣợng, sản xuất phân bón từ chất thải; tích hợp sở liệu thông tin doanh nghiệp dịch vụ môi trƣờng hỗ trợ doanh nghiệp dịch vụ môi trƣờng thực kiểm tốn mơi trƣờng Bộ Tài ngun Mơi trƣờng chủ trì phịng ban liên quan phối hợp tổ chức Tuy nhiên, chƣa ghi nhận chƣơng trình cụ thể, quy mô liên quan đến việc đào tạo lĩnh vực quan nhà nƣớc tổ chức 2.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật phát triển dịch vụ môi trƣờng Việt Nam Xuất phát từ nhu cầu phát triển thực tiễn áp dụng biện pháp ƣu đãi, hỗ trợ nhằm phát triển ngành DVMT, cần phải có giải pháp thực tiễn, định hƣớng hoàn thiện hệ thống pháp luật cho có đồng bộ, thống Điều 48 Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng Theo QĐ số 1055/QĐ-BTNMT việc tặng giải thƣởng cho tổ chức cá nhân cộng đồng đạt Giải thƣởng môi trƣờng Việt Nam năm 2017 38 39 42 sách quy định cụ thể pháp luật nhằm phát triển ngành DVMT cách hiệu toàn diện Các biện pháp đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển DVMT nói chung DN DVMT nói riêng bao gồm việc bổ sung hoàn thiện sách phát triển DVMT Việt Nam pháp luật có liên quan; tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức BVMT tổ chức, cá nhân khuyến khích sử dụng sản phẩm, DVMT; đồng thời có giải pháp, đề xuất cụ thể nhằm phát triển loại hình DVMT Cụ thể giải pháp hƣớng hoàn thiện nhƣ sau: Thứ nhất, để xây dựng sách phát triển cách tồn diện cần biết rõ đối tƣợng cần đƣợc đầu tƣ gì? Và bao gồm đối tƣợng nào? Vậy nên việc xác định khái niệm DVMT xây dựng danh mục loại hình DVMT cụ thể vấn đề quan trọng tiên trƣớc bắt tay vào việc định hình hồn thiện sách Theo đó, cần phải phân loại phân ngành DVMT theo tiêu chí phân loại cụ thể, rõ ràng (nhƣ dựa chức đối tƣợng tác động DVMT) nhằm tạo hệ thống mở để bổ sung mơ hình DVMT sau Đồng thời với việc phân loại ngành DVMT, cần ban hành thêm tiêu chuẩn chất lƣợng DVMT loại hình, ngành nghề cụ thể Sau có xác định rõ ràng đối tƣợng cần đƣợc đầu tƣ tiêu chuẩn áp dụng đối tƣợng cụ thể sách đƣợc vạch theo hƣớng khơng bị thiếu sót vấn đề Thứ hai, cần phải xây dựng sở thông tin môi trƣờng cách minh bạch công khai Cơ sở thơng tin phải phản ánh đƣợc tình hình phát triển thực tế DN DVMT nay, số, số liệu thông kê nhu cầu tiềm ngành nghề, lĩnh vực cụ thể Có nhƣ sách đƣợc đƣa thật hiệu sát với thực tế phát triển ngành Thứ ba, hoàn thiện hệ thống mã ngành kinh tế danh mục mã sản phẩm ngành DVMT để nhận dạng dịch vụ, làm để quy định sách; lồng ghép phát triển DVMT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành địa phƣơng; thúc đẩy cổ phần hóa DN nhà nƣớc DVMT Thứ tƣ, ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức, chất lƣợng, giá, phí DVMT cơng khai phƣơng tiện thông tin đại chúng để ngƣời dân tham gia vào hoạt động kiểm sốt chất lƣợng cung ứng DVMT Đồng thời làm tốt khâu tiếp nhận thông tin, tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cung ứng chủ thể cung ứng dịch vụ 43 Việc nghiên cứu, đánh giá tình hình phát triển DVMT, vấn đề khó khăn, thách thức cịn tồn tại, kết hợp với định hƣớng phát triển ngành dịch vụ tƣơng lai tạo thuận lợi cho đề xuất hồn thiện sách phát triển ngành phù hợp Theo đó, tác giả đƣa đề xuất nhằm hồn thiện hệ thống pháp luật có liên quan việc phát triển ngành DVMT: - Về quy mô DN DVMT: cần có chế khuyến khích việc thành lập DN DVMT có quy mơ lớn thơng qua sách hỗ trợ, kêu gọi đầu tƣ từ DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi vận động hỗ trợ, liên kết DN DVMT lĩnh vực, ngành nghề với nhằm tạo nên mạng lƣới DN cung ứng dịch vụ rộng rãi Đồng thời, tăng cƣờng liên kết quan nghiên cứu, DN chế tạo, sản xuất thiết bị với DN chuyên cung ứng dịch vụ nhằm nâng cao lực hoạt động DN DVMT - Về chế thành lập DN đầu tƣ theo hình thức hợp tác cơng tƣ: cần đơn giản hóa tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tƣ trình thực thủ tục đầu tƣ, thành lập DN dự án cải cách thủ tục hành chính, nhƣ hỗ trợ trình làm thủ tục đầu tƣ cho DN, đặc biệt DN có vốn đầu tƣ nƣớc Ban hành văn quy phạm pháp luật thống nhất, đặc biệt có đồng DN cung ứng DVMT đƣợc thành lập theo chế hợp tác công tƣ theo Luật BVMT 2014 Bên cạnh việc hồn thiện sách pháp luật nhằm hỗ trợ các DN, cần tạo chế quản lý cách hiệu nhằm kiểm soát DN dự án đƣợc thành lập - Về điều kiện kinh doanh ngành nghề DVMT: Vì kinh doanh DVMT có tác động lớn đến môi trƣờng nhƣ chất lƣợng sống ngƣời nên cần bổ sung thêm điều kiện kinh doanh số ngành nghề DVMT khác nhƣ dịch vụ giám định sức khỏe môi trƣờng; dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn thông thƣờng tập trung… nhằm nâng cao chất lƣợng cung ứng dịch vụ loại hình dịch vụ nói chung DVMT nói riêng Bên cạnh việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực chế giám sát, kiểm tra khả đáp ứng điều kiện DN phải đƣợc thƣc cách chặt chẽ công minh - Bổ sung thêm chế hỗ trợ, sách ƣu đãi số ngành nghề DVMT có tiềm nhƣ kiểm tốn mơi trƣờng, dịch vụ bảo tồn đa dạng sinh học, dịch vụ trì cảnh quan, dịch vụ giảm khí thải từ phƣơng tiện giao thơng… Tuy nhiên, để loại hình DVMT phát triển thực tế 44 Việt Nam, nhà nƣớc ta cần ban hành sách áp dụng mang tính bắt buộc số đối tƣợng nhằm áp dụng loại hình dịch vụ thực tế cách thiết thực hiệu Ví dụ nhƣ bắt buộc dự án có tính dễ gây tổn thƣơng cho mơi trƣờng nhƣ khai thác mỏ, sản xuất hóa chất… phải thực kiểm tốn mơi trƣờng nộp báo cáo kiểm toán hàng năm - Áp dụng triệt để hiệu công cụ chi trả DVMT nhằm tạo nguồn thu cho DN, tổ chức, cá nhân cung ứng DVMT Đồng thời, có sách hỗ trợ DN đầu tƣ, đổi khoa học công nghệ để giảm bớt tác động đến môi trƣờng nhƣ tăng chất lƣợng dịch vụ cung ứng tạo chế sử dụng nguồn thu từ công cụ chi trả DVMT để đƣa vào đầu tƣ khoa học công nghệ cho DN - Đối với sách ƣu đãi, hỗ trợ sở hạ tầng đất đai: pháp luật cần có quy định rõ ràng chế độ ƣu đãi việc miễn hay giảm tiền thuê đất nhà đầu tƣ vào lĩnh vực Theo đó, nêu rõ ƣu đãi đƣợc áp dụng cho DN đầu tƣ vào lĩnh vực DVMT mức ƣu đãi nhƣ (miễn hay giảm tiền thuê đất, giảm bao nhiêu, nội dung đƣợc giảm) Với quy định rõ ràng nhƣ giúp nhà đầu tƣ an tâm tự tin đầu tƣ vào lĩnh vực Bên cạnh đó, cần có kế hoạch quy hoạch đất rõ ràng, phù hợp với điều kiện phát triển địa phƣơng đảm bảo an tồn mơi trƣờng Việc giải phóng mặt cần đƣợc tiến hành cách nhanh chóng triệt để để có đất cho DN tiến hành xây dựng sở hạ tầng Tránh trƣờng hợp chây ỳ, kéo dài thời gian làm tăng chi phí đầu tƣ ban đầu cho DN lên cao - Đối với Chính sách ƣu đãi, hỗ trợ tài (vốn thuế): bản, nội dung quy định hỗ trợ DN DVMT liên quan đến sách hỗ trợ thuế rõ ràng minh bạch, riêng với chế hỗ trợ vốn đầu tƣ từ Ngân hàng phát triển Việt Nam gặp số vấn đề chƣa thống sách ƣu đãi với việc áp dụng chế độ ƣu đãi thực tế Theo đó, cần biện pháp hồn thiện thống sách phát triển với quy định pháp luật hỗ trợ, ƣu đãi DN DVMT việc vay vốn cách mở rộng đối tƣợng đƣợc hƣởng ƣu đãi vay vốn đầu tƣ theo quy định Phụ lục III Tuy nhiên, việc mở rộng đối tƣợng đƣợc hƣởng ƣu đãi phải đƣợc thực cách nghiêm túc chặt chẽ, dự án phải đƣợc xem xét sàn lọc cách kĩ nhằm tránh tình trạng sử dụng vốn cách không hiệu 45 - Đối với hỗ trợ ƣu đãi khác nhƣ trợ giá sản phẩm, dịch vụ BVMT; trao giải thƣởng mơi trƣờng cho DN có đóng góp vào việc BVMT: Trợ giá cho ngành DVMT cần thiết bối cảnh Tuy nhiên, việc trợ giá nên đƣợc thực khung thời gian định nhằm hỗ trợ DN thời gian đầu vào vận hành Sau đó, biện pháp hỗ trợ cho DN hỗ trợ khoa học, cơng nghệ, chƣơng trình đào tạo nhằm nâng cao phát triển ngành nghề cách bền vững Các giải thƣởng môi trƣờng cần có sách hiệu nhằm thu hút DN, tổ chức, cá nhân kinh doanh DVMT tham gia nộp hồ sơ xét duyệt nhƣ biện pháp hỗ trợ kinh tế DN đạt giải thƣởng mơi trƣờng năm đó… 46 KẾT LUẬN CHƢƠNG Với nội dung đƣợc trình bày Chƣơng 2, tác giả xác định vấn đề đƣợc tập trung nghiên cứu bao gồm: thực trạng pháp luật phát triển ngành DVMT Việt Nam giải pháp hoàn thiện pháp luật phát triển DVMT nƣớc ta Thơng qua đó, tác giả đƣa số kết luận sau: Thứ nhất, chủ thể cung ứng DVMT, chủ thể cung ứng DVMT tổ chức cá nhân Trong đó, DN chủ thể cung ứng DVMT chủ yếu Ngồi cịn có tổ chức khác nhƣ viện nghiên cứu, trung tâm, đơn vị nhà nƣớc, tổ chức xã hội, hợp tác xã dịch vụ, hộ gia đình, đơn vị kinh doanh cá thể Thứ hai, chế thành lập DN DVMT, nhà nƣớc khuyến khích hỗ trợ đầu tƣ với DN đƣợc thành lập theo hình thức đấu thầu, chế hợp tác công tƣ Đây phƣơng thức đảm bảo cạnh tranh công bằng, minh bạch hiệu kinh tế cao, đồng thời giúp nhà nƣớc huy động đƣợc nguồn lực tƣ nhân tham gia vào hoạt động này, góp phần nâng cao chất lƣợng cung ứng dịch vụ Tuy nhiên, chế cần đƣợc thắt chặt quản lý kiểm soát hiệu Thứ ba, điều kiện kinh doanh ngành nghề DVMT, yêu cầu quan trọng ngành DVMT ngành nghề thuộc lĩnh vực có tác động lớn đến mơi trƣờng Hiện có số loại hình DVMT nằm danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện có yêu cầu chứng hành nghề cá nhân tham gia ứng dịch vụ Vì vậy, cần mở rộng đối tƣợng yêu cầu điều kiện kinh doanh, đồng thời có chế quản lý chặt chẽ ngành nghề nhằm đảm bảo chất lƣợng cung ứng dịch vụ Thứ tƣ, sách ƣu đãi, hỗ trợ nhà nƣớc nhằm phát triển DVMT, nhà nƣớc ta thực số sách ƣu đãi đất đai, sở hạ tầng, vốn, thuế trợ giá đổi với dự án, sản phẩm thuộc ngành DVMT Tuy nhiên, sách chƣa đạt đƣợc đồng thống văn pháp luật hƣớng dẫn có liên quan cần có sửa chữa, bổ sung nhằm hoàn thiện pháp luật, Cuối cùng, tác giả đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển ngành DVMT DN DVMT Việt Nam, từ đến hồn thiện tối đa chế phát triển chung cho toàn ngành 47 KẾT LUẬN Dịch vụ môi trƣờng ngành kinh tế non trẻ thị trƣờng Việt Nam Tuy nhiên, vai trị lại quan trọng, đóng góp khơng nhỏ vào phát triển bền vững đất nƣớc Trong nội dung khóa luận “Pháp luật phát triển dịch vụ môi trƣờng”, bên cạnh việc đƣa khái niệm cụ thể dịch vụ môi trƣờng nhƣ phân tích đặc điểm, tầm quan trọng dịch vụ với phát triển kinh tế - xã hội bền vững đất nƣớc, tác giả phần đánh giá đƣợc tiềm ngành dịch vụ mơi trƣờng Việt Nam tình hình phát triển ngành dịch vụ nhƣ doanh nghiệp dịch vụ môi trƣờng – chủ thể cung ứng chủ yếu quan trọng ngành Có thể nói, doanh nghiệp dịch vụ mơi trƣờng đƣợc hƣởng sách ƣu đãi, hỗ trợ lớn từ nhà nƣớc Tuy nhiên, sách chƣa thực hiệu đảm bảo phát triển toàn diện cho ngành vấn đề chƣa thống đồng quy định pháp luật, chiến lƣợc phát triển ngành địa phƣơng Nhận thức đƣợc tiềm ngành dịch vụ môi trƣờng nhƣ dựa đánh giá thực trạng phát triển ngành, nhà nƣớc ta ban hành sách đầu tƣ hỗ trợ phát triển ngành dịch vụ mơi trƣờng nói chung doanh nghiệp dịch vụ mơi trƣờng nói riêng Tiềm ngành dịch vụ môi trƣờng Việt Nam lớn, nhƣng phát triển ngành dịch vụ môi trƣờng theo đánh giá tác giả qua việc phân tích thực trạng chƣa tƣơng xứng Đồng thời, sách hỗ trợ đầu tƣ phát triển chƣa thật toàn diện hiệu tất ngành nghề dịch vụ môi trƣờng lý phân tích Vậy nên, việc hồn thiện sách pháp luật nhằm phát triển dịch vụ môi trƣờng vấn đề quan trọng Trong phạm vi đề tài này, tác giả đƣa giải pháp nhằm hồn thiện sách phát triển dịch vụ mơi trƣờng hệ thống pháp luật có liên quan, bao gồm hoàn thiện hệ thống phân loại dịch vụ môi trƣờng, chế thành lập doanh nghiệp dịch vụ môi trƣờng, điều kiện kinh doanh ngành nghề dịch vụ môi trƣờng, pháp luật hỗ trợ, đầu tƣ sở hạ tầng, đất đai, nguồn vốn, thuế, ƣu đãi, hỗ trợ khác Bên cạnh đó, giải pháp đề xuất cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ môi trƣờng doanh nghiệp dịch vụ môi trƣờng đƣợc nêu nhằm hoàn thiện tối đa chế phát triển chung cho ngành dịch vụ môi trƣờng Những giải pháp hồn thiện đề xuất nêu góp phần thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ mơi trƣờng Việt Nam, góp phần gia tăng giá trị kinh tế cho đất nƣớc đảm bảo phát triển bền vững toàn diện 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn quy phạm pháp luật Luật Bảo vệ môi trƣờng (Luật số 52/2005/QH11) ngày 29/11/2005 Luật Bảo vệ môi trƣờng (Luật số 55/2014/QH13) ngày 23/06/2014 Nghị định số 19/ 2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng Nghị định số 38/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 24/04/2015 quản lý chất thải phế liệu Nghị định số 15/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 14/02/2015 đầu tƣ theo hình thức đối tác công tƣ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt Đề án phát triển dịch vụ môi trƣờng đến năm 2020 Quyết định số 1463/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ ngày 22/7/2016 việc phê duyệt đề án phát triển mạng lƣới doanh nghiệp dịch vụ môi trƣờng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định số 1570/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ ngày 09/08/2016 việc phê duyệt khung sách, pháp luật phát triển dịch vụ môi trƣờng B Tài liệu tham khảo Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc, Phan Thị Phƣơng Hoa (2016), Phân cấp quản lý bảo vệ môi trường Việt Nam nay, Nhà xuất Chính trị quốc gia thật Chu Văn Thành (2015), Dịch vụ công xã hội hóa dịch vụ cơng – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nhà xuất Chính trị quốc gia Đỗ Thị Hải Hà, Mai Ngọc Anh (2015), “Cung ứng dịch vụ công Việt Nam nay”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 218/2015, tr 2-9 Khắc Đoàn (2011), “Phát triển ngành cơng nghiệp mơi trƣờng Việt Nam”, Tạp chí Tài nguyên Môi trường, số 17 (127)/2011, tr 7-8 Phạm Thị Hồng Điệp (2013), “Quản lý nhà nƣớc dịch vụ công Kinh nghiệm quốc tế hàm ý sách cho Việt Nam”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh, tập 29, số 3/2013, tr 26-32 Cao Trƣờng Sơn (2015), “Chi trả dịch vụ môi trƣờng – Công cụ quản lý tài ngun mơi trƣờng”, Tạp chí Tài ngun Môi trường, số 21 (227)/2015, tr 24-26 Chiêm Phong Phi (2015), Pháp luật kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải rắn thông thường, Luận văn thạc sĩ luật học, Trƣờng đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Võ Trung Tín (2006), Pháp luật đánh giá tác động môi trường Việt Nam – Thực trạng hướng hoàn thiện, Luận văn thạc sĩ luật học,Trƣờng đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thỵ Tƣờng Vy (2006), Pháp luật môi trường Việt Nam xu hướng thương mại hóa mơi trường, Luận văn thạc sĩ luật học,Trƣờng đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 10 Hồng Thị Vui (2008), Pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Trƣờng đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Tài liệu từ Internet Giang Chinh, “Nhà máy xử lý rác gần 28 triệu USD 'đắp chiếu'”, http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nha-may-xu-ly-rac-gan-28-trieu-usd-dap-chieu3317769.html, truy cập ngày 07/7/2017 Thùy Dƣơng, “Nhiều tiềm phát triển thị trƣờng hàng hóa - dịch vụ mơi trƣờng”,http://baocongthuong.com.vn/nhieu-tiem-nang-phat-trien-thi-truong-hanghoa-dich-vu-moi-truong.html, truy cập ngày 22/6/2017 Nguyễn Đình Hiệp, “Thực trạng phát triển hoạt động doanh nghiệp công nghiệp môi trƣờng Việt Nam giai đoạn 2010-2015 (PI)”, http://veia.com.vn/1981832-Thuc-trang-phat-trien-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-cong-nghiep-moitruong-Viet-Nam-giai-doan-2010-2015-(PI).html, truy cập ngày 01/6/2017 Phạm Sĩ Liêm, “Xã hội hóa đầu tƣ phát triển dịch vụ công cộng”, http://kienviet.net/2012/06/30/xa-hoi-hoa-dau-tu-phat-trien-dich-vu-cong-cong/, truy cập ngày 22/5/2017 Xuân Long, “Hà Nội xây nhà máy xử lý nƣớc thải 16.200 tỉ đồng”, http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20161007/ha-noi-xay-nha-may-xu-ly-nuocthai-16200-ti-dong/1184299.html, truy cập ngày 14/7/2017 Dƣơng Thị Thanh Xuyến, Nguyễn Thị Phƣơng Mai, “Xây dựng sách phát triển mơi trƣờng Việt Nam”, http://tapchimoitruong.vn/pages/article.aspx?item=X%C3%A2yd%E1%BB%B1ng-ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83nd%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dngt%E1%BA%A1i-Vi%E1%BB%87t-Nam-40881, truy cập ngày 22/5/2017 Trần Huy Hoàn, Võ Kim Tuyến, “Ngành Dịch vụ Môi trƣờng bối cảnh hội nhập kinh tế”, http://www.vacne.org.vn/nga%CC%80nh-di%CC%A3ch-vu%CC%A3-moitruo%CC%80ng-trong-bo%CC%81i-ca%CC%89nh-ho%CC%A3i-nha%CC%A3pkinh-te%CC%81/215193.html, truy cập ngày 22/5/2017 Vũ Văn Tự, “Cần xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, sách xã hội hóa dịch vụ môi trƣờng”, http://tapchimoitruong.vn/pages/article.aspx?item=C%E1%BA%A7n-x%C3%A2yd%E1%BB%B1ng-v%C3%A0-ho%C3%A0n-thi%E1%BB%87n-h%E1%BB%87th%E1%BB%91ng-ph%C3%A1p-lu%E1%BA%ADt,-ch%C3%ADnhs%C3%A1ch-v%E1%BB%81-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-h%C3%B3ad%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng37816 , truy cập ngày 05/6/2017 “Dịch vụ môi trƣờng vấn đề chi trả dịch vụ môi trƣờng Việt Nam (PES)”, http://ipsard.gov.vn/dspr/news/newsdetail.asp?targetID=2387, truy cập ngày 13/6/2017 10 “Dịch vụ môi trƣờng Việt Nam”, http://www.entrepreneurstoolkit.org/index.php?title=D%E1%BB%8Bch_v%E1%B B%A5_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB% 87t_Nam, truy cập ngày 02/6/2017 11 “21 lần vỡ, đƣờng ống sông Đà tốn tiền để sửa chữa?”, http://www.baomoi.com/21-lan-vo-duong-ong-song-da-ton-bao-nhieu-tien-de-suachua/c/22571420.epi, truy cập ngày 02/6/2017 12 “Doanh nghiệp kêu “khó” triển khai dự án PPP”, http://www.baomoi.com/doanh-nghiep-keu-kho-khi-trien-khai-du-anppp/c/22533031.epi, truy cập ngày 14/7/2017 13 Theo TTXVN, “Mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 800.000 chất thải nguy hại”, http://www.quantracmoitruong.gov.vn/VN/TINTRANGCHU_Content/tabid/330/ca t/115/nfriend/3747688/language/vi-VN/Default.aspx, truy cập ngày 30/6/2017 14 “Ecosystem Services”, http://uknea.unepwcmc.org/EcosystemAssessmentConcepts/EcosystemServices/tabid/103/Default.as px, truy cập ngày 14/7/2017 15 “URI economists protect habitat for nesting birds”, https://today.uri.edu/news/uri-economists-protect-habitat-for-nesting-birds/, truy cập ngày 14/7/2017 ... luận chung dịch vụ môi trƣờng Chƣơng 2: Thực trạng giải pháp hoàn thiện pháp luật phát triển dịch vụ môi trƣờng Việt Nam CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ MÔI TRƢỜNG 1.1 Khái niệm dịch vụ môi trƣờng... TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MÔI TRƢỜNG TẠI VIỆT NAM 25 2.1 Thực trạng phát triển dịch vụ môi trƣờng Việt Nam 25 2.1.1.Chủ thể cung ứng dịch vụ môi trƣờng... ngành nghề dịch vụ môi trƣờng 32 2.1.5.Chính sách ƣu đãi, hỗ trợ Nhà nƣớc nhằm phát triển dịch vụ môi trƣờng 34 2.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật phát triển dịch vụ môi trƣờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường ,

Từ khóa liên quan