0

Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở việt nam (2)

61 0 0
  • Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở việt nam (2)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:23

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI LÊ THỊ LAN ANH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƢƠNG MẠI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020 TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÊ THỊ LAN ANH Khóa: 41 MSSV: 1653801011008 GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: ThS TĂNG THỊ BÍCH DIỄM TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu riêng tôi, đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn khoa học Thạc sĩ Tăng Thị Bích Diễm đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng năm 2020 Sinh viên thực (Ký tên) LÊ THỊ LAN ANH DANH MỤC VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƢỢC VIẾT TẮT BKS Ban kiểm soát CTCP Công ty cổ phần CĐTS Cổ đông thiểu số CĐPT Cổ đông phổ thông CPPT Cổ phần phổ thông ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông GĐ Giám đốc GCNĐKDN Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp HĐQT Hội đồng quản trị LDN 2014 Luật Doanh nghiệp 2014 TGĐ Tổng giám đốc WB World Bank MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO VỆ CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM 1.1 1.1.1 1.1.2 Khái niệm đặc điểm công ty cổ phần Khái niệm công ty cổ phần Đặc điểm công ty cổ phần 1.2 1.2.1 1.2.2 Khái niệm đặc điểm cổ đông thiểu số công ty cổ phần Khái niệm cổ đông thiểu số Đặc điểm cổ đông thiểu số 11 1.3 Sự cần thiết bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần 12 1.4 Cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần 16 KẾT LUẬN CHƢƠNG 21 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ22 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 Bảo vệ nhóm quyền tài sản cổ đông thiểu số 22 Quyền ƣu tiên mua cổ phần chào bán 22 Quyền đƣợc chi trả cổ tức 23 Quyền định đoạt cổ phần 27 2.2 Bảo vệ nhóm quyền quản trị cơng ty cổ đông thiểu số 28 2.2.1 Quyền đề cử ngƣời vào Hội đồng quản trị Ban kiểm soát 28 2.2.2 Quyền yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông 30 2.2.3 Quyền họp Đại hội đồng cổ đông 31 2.3 2.3.1 đơng 2.3.2 Bảo vệ nhóm quyền mang tính chất khắc phục cổ đông thiểu số 34 Quyền yêu cầu Tòa án Trọng tài hủy nghị Đại hội đồng cổ 34 Quyền khởi kiện ngƣời quản lý công ty 35 2.4 Bảo vệ nhóm quyền tiếp cận thông tin cổ đông thiểu số 38 2.5 Bảo vệ cổ đông thiểu số thông qua việc kiểm sốt giao dịch có khả tƣ lợi công ty cổ phần 41 KẾT LUẬN CHƢƠNG 45 KẾT LUẬN CHUNG 46 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Công ty cổ phần (CTCP) đời muộn so với loại cơng ty đối nhân nhƣng hình thức loại hình cơng ty đối vốn CTCP xuất giới công ty Đông Ấn (East India Company) Anh (1600-1874), sau phổ biến hầu hết quốc gia với tên gọi khác nhƣ Pháp công ty vô danh (Anonymous Company), Mỹ công ty kinh doanh (Commercial Corporation), Nhật Bản gọi công ty chung cổ phần (Kabushiki Kaisha),…và thức xuất Việt Nam vào năm 1990 với tên gọi CTCP Trải qua nhiều thập kỷ, thực tiễn chứng minh việc thành lập phát triển không ngừng CTCP tất yếu khách quan, bối cảnh tồn cầu hóa nay, CTCP ln đóng vai trị quan trọng kinh tế Bằng phƣơng thức huy động vốn linh hoạt, loại hình doanh nghiệp thu hút nhiều nhà đầu tƣ từ cá nhân đến tổ chức ngồi nƣớc Theo đó, nhà đầu tƣ có nguồn vốn nhỏ, khơng có khả tham gia vào hoạt động kiểm soát công ty trở thành cổ đông thiểu số (CĐTS) CTCP Do chất CTCP công ty đối vốn nên CĐTS dễ bị cổ đông lớn ngƣời quản lý chèn ép, nói theo kiểu ví von nhà nghiên cứu trƣớc, CĐTS ơng chủ “thấp cổ bé họng” doanh nghiệp Tuy vậy, CĐTS đóng vai trò định phát triển cơng ty nói riêng tăng trƣởng kinh tế nói chung Do đó, khơng sai khẳng định rằng, bảo vệ quyền lợi CĐTS bảo vệ sống CTCP, đồng thời tạo mơi trƣờng kinh doanh an tồn, thúc đẩy kinh tế quốc gia phát triển Nhận biết đƣợc điều đó, nhà nƣớc không ngừng xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi CĐTS, nhiên xét dƣới góc độ lý luận thực tiễn, tồn số hạn chế gây trở ngại đáng kể cho phát triển CTCP ảnh hƣởng đến môi trƣờng kinh doanh Hiện nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu đề tài với hƣớng tiếp cận khác nhằm hƣớng đến hoàn thiện hệ thống pháp luật đảm bảo quyền lợi CĐTS thực tiễn, nhƣng đứng trƣớc thay đổi bối cảnh mới, tác giả nhận thấy việc khai thác vấn đề sâu điều thiết yếu Chính mà tác giả chọn đề tài “Pháp luật bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số công ty cổ phần Việt Nam” để nghiên cứu Cùng với việc tiếp thu có chọn lọc từ cơng trình trƣớc, tác giả kết hợp nghiên cứu pháp luật hành thực tiễn áp dụng, từ đƣa số kiến nghị nhằm đảm bảo tốt quyền lợi Từ Thào, “Lịch sử hình thành phát triển cơng ty cổ phần giới Việt Nam”, https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2010/05/03/4791/, truy cập ngày 14/02/2020 CĐTS đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế quốc gia thời kỳ hội nhập Tình hình nghiên cứu Sau tiến hành khảo sát tình hình nghiên cứu ngồi trƣờng học, tác giả nhận thấy vấn đề pháp luật bảo vệ quyền lợi CĐTS CTCP Việt Nam thu hút đƣợc nhiều học giả nghiên cứu cho đời nhiều cơng trình khác nhƣ: Sách, luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp, viết, tạp chí khoa học,…Trong đó, kể đến cơng trình nghiên cứu sau: Bùi Xn Hải (2011), Luật Doanh nghiệp – bảo vệ cổ đông – Pháp luật thực tiễn, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội sách chuyên khảo có giá trị, nghiên cứu vấn đề bảo vệ cổ đông CTCP nói chung Tuy nhiên, sách chuyên khảo đề cập đến việc bảo vệ cổ đông mà chƣa khai thác sâu bảo vệ CĐTS CTCP Nguyễn Hồng Thùy Trang (2009), Bảo vệ cổ đơng thiểu số công ty cổ phần – so sánh pháp luật Việt Nam Vương quốc Anh, Luận văn thạc sĩ luật học, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh cơng trình nghiên cứu, so sánh vấn đề bảo vệ CĐTS Việt Nam với Vƣơng quốc Anh Đây cơng trình nghiên cứu có so sánh song song với pháp luật nƣớc nên có giá trị tham khảo rộng rãi giới nghiên cứu Tuy nhiên, cơng trình đƣợc đời vào năm 2009 nên vấn đề bảo vệ CĐTS CTCP đƣợc khai thác dựa Luật Doanh nghiệp 2005 Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2014 (LDN 2014) đời có thời gian áp dụng thực tiễn nên cơng trình lộ số bất cập định, khơng thực phù hợp với tình hình Tác giả Danh Phạm Mỹ Duyên (2018) với cơng trình: Pháp luật bảo vệ cổ đơng thiểu số công ty niêm yết, Luận văn thạc sĩ luật học, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh nghiên cứu sở lý luận bảo vệ CĐTS công ty niêm yết thực tiễn áp dụng quy định pháp luật bảo vệ CĐTS cơng ty niêm yết, từ đƣa kiến nghị nhằm khắc phục hạn chế tồn quy định pháp luật Mặc dù cơng trình đạt đƣợc số thành tựu định song tác giả chƣa khai thác sâu vấn đề bảo vệ CĐTS CTCP nói chung mà nghiên cứu vấn đề bảo vệ CĐTS công ty niêm yết Ngồi ra, số cơng trình nghiên cứu cịn có giá trị tham khảo điển hình là: Đỗ Thái Hán (2012), Bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học quốc gia Hà Nội – Khoa Luật; Trịnh Thị Lành (2016), Sự phát triển pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Trƣờng Đại học Quốc gia Hà Nội – Khoa Luật; Bùi Mai Quỳnh (2018), Pháp luật bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số công ty cổ phần Việt Nam, Khóa luận cử nhân luật, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh; Quách Thúy Quỳnh (2010), “Quyền cổ đông thiểu số theo pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, số 4/2010, tr 18-24; Nguyễn Thị Thu Hƣơng (2014), “Nhận diện cổ đông thiểu số cơng ty cổ phần Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, Bộ Tƣ pháp, số (268)/2014, tr 29-31,… Nhìn chung, hầu hết tác giả có xu hƣớng rõ bất cập quy định pháp luật thực tiễn áp dụng bảo vệ CĐTS CTCP, từ đƣa số kiến nghị khắc phục Tuy nhiên, bối cảnh LDN 2014 đời thay đổi không ngừng thực tiễn, tác giả nhận thấy cần phải tiếp tục nghiên cứu sâu vấn đề để tăng cƣờng bảo vệ quyền lợi CĐTS Việt Nam Các công trình nghiên cứu trƣớc tảng giúp khóa luận tác giả thêm hồn thiện Mục đích nghiên cứu đề tài Tác giả thực đề tài với mục đích nghiên cứu quy định pháp luật bảo vệ CĐTS CTCP Việt Nam, phân tích thực trạng áp dụng đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật bảo vệ CĐTS CTCP, gồm có nhiệm vụ cụ thể sau đây: (i) Nghiên cứu vấn đề lý luận chung bảo vệ CĐTS CTCP Việt Nam (ii) Phân tích thực trạng bảo vệ CĐTS đƣa số kiến nghị nhằm đảm bảo tốt quyền lợi CĐTS thực tiễn Bên cạnh đó, việc nghiên cứu đề tài cịn nhằm mục đích trở thành nguồn tài liệu có giá trị tham khảo học giả thực cơng trình nghiên cứu sau đồng thời giúp CĐTS hiểu rõ thực tốt việc bảo vệ quyền lợi Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tƣợng nghiên cứu: Với phạm vi luận văn này, tác giả tìm hiểu pháp luật bảo vệ quyền lợi CĐTS CTCP, gồm có 02 vấn đề sau: (i) Thứ nhất, nghiên cứu quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi CĐTS CTCP dƣới góc độ văn pháp lý hành (ii) Thứ hai, nghiên cứu thực trạng pháp luật bảo vệ quyền lợi CĐTS CTCP Phạm vi nghiên cứu: Trong khuôn khổ luận văn, tác giả không nghiên cứu tất vấn đề liên quan đến bảo vệ CĐTS CTCP mà tác giả tập trung nghiên cứu phạm vi nhƣ sau: (i) Thứ nhất, nghiên cứu quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi CĐTS CTCP (ii) Thứ hai, LDN 2014, vấn đề bảo vệ quyền lợi CĐTS CTCP đƣợc nghiên cứu dựa văn quy phạm pháp luật có liên quan, điển hình là: Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán nhƣng trọng tâm LDN 2014 Phƣơng pháp tiến hành nghiên cứu Để làm sáng tỏ quy định pháp luật thực trạng bảo vệ CĐTS CTCP từ đƣa số kiến nghị hƣớng đến hoàn thiện quy định pháp luật, tác giả sử dụng nhiều phƣơng pháp nghiên cứu khác khóa luận, cụ thể nhƣ sau: Phƣơng pháp lịch sử: Phƣơng pháp lịch sử đƣợc tác giả sử dụng chủ yếu Chƣơng trình bày khái niệm CTCP khái niệm CĐTS CTCP Phƣơng pháp liệt kê: Phƣơng pháp đƣợc tác giả sử dụng trình bày vấn đề lý luận chung Chƣơng nhƣ khái niệm đặc điểm CTCP, khái niệm đặc điểm CĐTS, cần thiết bảo vệ CĐTS CTCP, chế bảo vệ CĐTS quyền CĐTS đƣợc hƣởng nhƣ số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật Chƣơng Phƣơng pháp so sánh: Tác giả sử dụng phƣơng pháp q trình phân tích đƣa khái niệm CĐTS CTCP Cụ thể tác giả tiến hành so sánh quy định pháp luật có liên quan đến CĐTS văn pháp luật (Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khốn) từ rút khái niệm CĐTS CTCP Phƣơng pháp phân tích, bình luận: Phƣơng pháp đƣợc tác giả sử dụng xuyên suốt Chƣơng Chƣơng Trên sở phân tích quy định pháp luật thực trạng áp dụng bảo vệ CĐTS CTCP 02 chƣơng, tác giả sử dụng phƣơng pháp bình luận để nhận xét tính hợp lý, bất cập định pháp luật bảo vệ CĐTS đồng thời đánh giá mức độ bảo vệ CĐTS thực tiễn Phƣơng pháp quy nạp, tổng hợp: Sau tiến hành phân tích bình luận vấn đề Chƣơng Chƣơng 2, tác giả tiến hành tổng hợp lại nội dung mục đồng thời đƣa số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật khắc phục hạn chế thực tiễn việc bảo vệ CĐTS CTCP Bên cạnh đó, tác giả sử dụng phƣơng pháp phần kết luận chƣơng kết luận chung, giúp ngƣời đọc dễ dàng nắm bắt đƣợc nội dung mà tác giả đúc kết đƣợc Bố cục tổng quát khóa luận Bố cục tổng quát khóa luận gồm chƣơng: Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận chung bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần Việt Nam Chƣơng 2: Thực trạng pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần Việt Nam số kiến nghị quyền lợi CĐTS bị ảnh hƣởng Trong đó, thành viên BKS chƣa thực độc lập Theo luật định, thành viên BKS ngƣời ĐHĐCĐ bầu nhằm thực thi nhiệm vụ để bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp cổ đông nhƣng thực chất họ đƣợc cổ đơng lớn chi phối định, nói cách khác BKS nhƣ “cánh tay nối dài” ban lãnh đạo Do vậy, việc kiểm soát thành viên HĐQT khó, đứng trƣớc nhà quản lý, họ thƣờng có tâm lý “dĩ hịa vi q”, khơng phát huy hết vai trị Khoản 2, Điều 162 LDN 2014 có quy định hợp đồng giao dịch có giá trị nhỏ 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi báo cáo tài chính, gần tỷ lệ khác nhỏ quy định Điều lệ cơng ty HĐQT chấp thuận, cịn hợp đồng giao dịch từ 35% trở lên ĐHĐCĐ chấp thuận Hiện nay, hầu hết hợp đồng giao dịch CTCP dao động xung quanh tỷ lệ 35% Thông qua tỷ lệ này, HĐQT đƣợc quyền can thiệp dễ dàng chấp thuận nhiều hợp đồng, giao dịch có lợi cho mình, chƣa kể đến thành viên HĐQT đa số đại diện cổ đông lớn nên họ thƣờng chịu chi phối từ nhóm cổ đơng này, chấp thuận nhiều giao dịch gây bất lợi cho CĐTS công ty Đối với hợp đồng có giá trị lớn, HĐQT xé nhỏ thành nhiều hợp đồng có giá trị nhỏ để chấp thuận cách dễ dàng Để bảo vệ CĐTS, việc hạ thấp tỷ lệ theo pháp luật hành xuống tỷ lệ thấp điều cần thiết lẽ HĐQT có thẩm quyền chấp thuận hợp đồng giao dịch có giá trị thấp số lƣợng giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ nhiều, thông qua việc biểu ĐHĐCĐ, CĐTS có nhiều hội để bảo vệ quyền lợi mình, tránh đƣợc lạm quyền từ cổ đơng kiểm sốt nhƣ nhà điều hành Trƣớc thực trạng thực quyền kiểm soát giao dịch có khả tƣ lợi CĐTS cịn nhiều hạn chế, tác giả xin đƣa số kiến nghị nhằm đảm thực tốt quyền nhóm cổ đông này, cụ thể: Thứ nhất, để bảo vệ quyền lợi CĐTS, cần giảm tỷ lệ giá trị hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận HĐQT xuống tỷ lệ khác nhỏ hơn, cụ thể dƣới 20% thích hợp Bởi lẽ nay, số lƣợng hợp đồng giao dịch có giá trị nhỏ 20% tổng tài sản doanh nghiệp thƣờng không nhiều, hạn chế đƣợc lạm quyền HĐQT Điều đồng nghĩa với việc, hợp đồng giao dịch có giá trị lớn 20% tổng tài sản doanh nghiệp thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Nhƣ vậy, thơng qua việc biểu ĐHĐCĐ, CĐTS bỏ phiếu chấp thuận không chấp thuận nhiều hợp đồng giao dịch, kiểm soát giao dịch có khả tƣ lợi tốt 42 Thứ hai, Khoản Điều 162 LDN 2014 đề cập đến giao dịch công ty với thành viên HĐQT, GĐ TGĐ ngƣời có liên quan mà chƣa đề cập đến giao dịch có khả tƣ lợi ngƣời quản lý khác Trên thực tế, nhiều ngƣời quản lý khác thực giao dịch tƣ lợi nhƣ: kế tốn trƣởng, GĐ tài chính, GĐ dự án,… Cho nên, việc bỏ lọt vị trí quản lý dẫn đến tình trạng giao dịch tƣ lợi trở nên phổ biến nhiều công ty gây thiệt hại nghiêm trọng cho công ty cổ đơng, có CĐTS Do đó, tác giả nhận thấy cần phải quy định đầy đủ thêm ngƣời quản lý khác vào điều luật để việc phát xử lý giao dịch tƣ lợi thực tiễn khơng thiếu sót Thứ ba, CTCP tập hợp, cập nhật đầy đủ xác danh sách ngƣời có liên quan đến cổ đơng lớn, thành viên HĐQT, BKS, GĐ TGĐ ngƣời quản lý khác Bởi lẽ, nắm đƣợc thông tin đầy đủ cá nhân giúp cho cổ đơng nói chung CĐTS nói riêng dễ dàng kiểm sốt giao dịch họ với công ty, tránh trƣờng hợp bỏ sót giao dịch mục đích tƣ lợi, gây ảnh hƣởng đến tài cơng ty quyền lợi CĐTS Thứ tư, nâng cao vai trò BKS CTCP, trƣờng hợp phát sai phạm có nguy ảnh hƣởng trực tiếp gián tiếp đến quyền cổ đơng nói chung CĐTS nói riêng, pháp luật cần có hình phạt nghiêm khắc quy trách nhiệm cụ thể kiểm soát viên liên đới bồi thƣờng Thứ năm, trƣớc tình hình giao dịch có khả tƣ lợi đƣợc chấp thuận ngày phổ biến CTCP khiến quyền lợi công ty cổ đông bị ảnh hƣởng, câu hỏi đặt ra, trƣờng hợp giao dịch có khả tƣ lợi không công với công ty đƣợc chấp thuận ĐHĐCĐ có quyền thu hồi lại định chấp thuận không? Theo quan điểm cá nhân, tác giả nhận thấy việc LDN 2014 không quy định vấn đề thiếu sót lớn, chƣa bảo đảm đƣợc lợi ích tốt cho cơng ty nói chung cổ đơng nói riêng Việc ghi nhận ĐHĐCĐ có quyền đƣợc thu hồi định chấp thuận giao dịch có nguy tƣ lợi gây thiệt hại cho công ty điều vô cần thiết, lẽ, mục đích việc kiểm sốt giao dịch tƣ lợi khơng phải việc hợp pháp hóa giao dịch tƣ lợi mà ngăn ngừa lợi ích công ty bị chuyển dịch cách không công sang chủ thể khác Hơn nữa, thông qua quy định pháp luật, CTCP giải nội nhanh chóng giao dịch tƣ lợi chấp thuận thay khởi kiện phức tạp Cuối cùng, nay, giao dịch có khả tƣ lợi diễn ngày nhiều, nhiên tƣ lợi không đơn yếu tố vật chất mà cịn có yếu tố tình cảm Nhiều cổ đơng lớn, thành viên HĐQT, GĐ TGĐ ngƣời liên quan tiến hành giao dịch với công ty số trƣờng hợp khơng yếu tố vật 43 chất mà yếu tố tình cảm cá nhân, song giao dịch yếu tố vật chất hay tình cảm giao dịch khơng minh bạch cần đƣợc kiểm sốt chặt chẽ Tuy nhiên, xét hậu quả, giao dịch yếu tố vật chất trực tiếp xâm phạm đến tài sản cơng ty cổ đơng, chí ảnh hƣởng đến khả sinh tồn phát triển CTCP mơi trƣờng kinh doanh cạnh tranh Do đó, pháp luật nên quy định yếu tố thu lợi bất yếu tố tăng nặng để áp dụng biện pháp chế tài, có nhƣ hạn chế đƣợc sai phạm giao dịch, đảm bảo khơng có bịn rút tiền cơng ty bảo vệ đƣợc quyền lợi cổ đông, cổ đông yếu 44 KẾT LUẬN CHƢƠNG Bảo vệ CĐTS CTCP vấn đề đƣợc nƣớc nói chung Việt Nam nói riêng ngày quan tâm Theo đó, bảo vệ CĐTS đƣợc thực qua việc bảo vệ nhóm quyền lợi mà họ đƣợc hƣởng, cụ thể là: Bảo vệ nhóm quyền tài sản (quyền ƣu tiên mua cổ phần chào bán, quyền đƣợc chi trả cổ tức, quyền định đoạt cổ phần bao gồm quyền đƣợc nhận phần tài sản CTCP giải thể phá sản quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần); bảo vệ nhóm quyền quản trị công ty (quyền đề cử ngƣời vào HĐQT BKS, quyền yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ, quyền họp ĐHĐCĐ bao gồm quyền tham dự, phát biểu ĐHĐCĐ quyền biểu ĐHĐCĐ); bảo vệ nhóm quyền tiếp cận thơng tin; bảo vệ nhóm quyền mang tính chất khắc phục (quyền u cầu Tịa án Trọng tài hủy nghị ĐHĐCĐ quyền khởi kiện ngƣời quản lý công ty) Bên cạnh đó, bảo vệ quyền lợi CĐTS cịn đƣợc thực thông qua việc trao cho họ quyền đƣợc kiểm sốt giao dịch có nguy tƣ lợi Tuy nhiên, thực tế quyền CĐTS không đƣợc đảm bảo thực nhiều yếu tố khác nên tác giả đƣa số kiến nghị nhằm khắc phục song chủ yếu hƣớng đến hoàn thiện quy định pháp luật để đảm bảo quyền thực tiễn Nhìn chung, LDN 2014 tồn nhiều điểm bất cập khiến quyền CĐTS chƣa đƣợc thực cách hiệu quả, đó, việc đƣa số kiến nghị nhằm giải bất cập điều cần thiết Bên cạnh đó, tác giả trọng đến vấn đề CĐTS phải tự nâng cao kiến thức pháp luật liên kết lại với để tự bảo vệ 45 KẾT LUẬN CHUNG Sẽ khơng có vấn đề phải tranh luận quy định pháp luật không bộc lộ nhiều điểm bất cập quyền CĐTS thực tiễn đƣợc đảm bảo thực thi Tuy nhiên, vấn đề bảo vệ quyền lợi CĐTS CTCP Việt Nam từ lý luận đến thực tiễn lại không đạt đƣợc hiệu nhƣ nhà nƣớc hƣớng đến nên việc nghiên cứu tìm điểm hạn chế để dần hồn thiện điều tất yếu Trên tảng nghiên cứu chuyên gia trƣớc, khuôn khổ luận văn tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài hai khía cạnh: Thứ nhất, vấn đề lý luận chung bảo vệ CĐTS CTCP Việt Nam; Thứ hai, thực trạng pháp luật bảo vệ CĐTS CTCP Việt Nam số kiến nghị Ở phần lý luận chung, tác giả tiến hành nghiên cứu khái niệm đặc điểm CTCP; khái niệm đặc điểm CĐTS CTCP; cần thiết bảo vệ CĐTS CTCP chế bảo vệ CĐTS CTCP Từ việc nghiên cứu vấn đề lý luận chung, tác giả liên hệ đến thực trạng pháp luật bảo vệ CĐTS CTCP Nhìn chung, CĐTS đƣợc pháp luật bảo vệ chặt chẽ trao cho họ hầu hết quyền, cụ thể bảo vệ quyền CĐTS chia thành 04 nhóm nhƣ sau: bảo vệ nhóm quyền tài sản; bảo vệ nhóm quyền quản trị cơng ty, bảo vệ nhóm quyền tiếp cận thơng tin bảo vệ nhóm quyền mang chất khắc phục Tuy nhiên xuất phát từ nhiều yếu tố chủ quan khách quan khác nhƣ: Quy định LDN 2014 cịn nhiều thiếu sót, lạm quyền nhà điều hành chèn ép cổ đông lớn, CĐTS hạn chế kiến thức pháp luật thiếu tính liên kết nên vấn đề bảo vệ CĐTS CTCP Việt Nam chƣa đạt hiệu cao Trƣớc thực trạng đó, tác giả đƣa số kiến nghị nhằm đảm bảo quyền lợi CĐTS thực tiễn, cụ thể: Thứ nhất, LDN 2014 cần điều chỉnh lại số vấn đề sau: tỷ lệ sở hữu CPPT thời gian nắm giữ CPPT để thực quyền nhƣ đề cử ngƣời vào HĐQT BKS, quyền yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ, quyền tiếp cận thơng tin quyền u cầu Tịa án Trọng tài hủy nghị ĐHĐCĐ Theo tác giả việc hạ tỷ lệ sở hữu CPPT từ 10% xuống 5% đồng thời bỏ thời hạn sở hữu CPPT liên tục thời hạn 06 tháng hợp lý; rút ngắn thời hạn mua lại cổ phần theo yêu cầu cổ đông yêu cầu hủy bỏ nghị ĐHĐCĐ, thời hạn 90 ngày dài khiến quyền lợi CĐTS không đƣợc đảm bảo; điều kiện thời hạn sở hữu CPPT liên tục thời hạn 06 tháng để thực quyền khởi kiện ngƣời quản lý công ty không thực cần thiết, cần bãi bỏ; tăng mức xử phạt hành trƣờng hợp vi phạm quyền tham dự, phát biểu biểu ĐHĐCĐ, 46 quyền tiếp cận thông tin CĐTS; điều chỉnh tỷ lệ giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận HĐQT từ nhỏ 35% xuống nhỏ 20% Thứ hai, cần quy định thêm số vấn đề mà LDN 2014 chƣa quy định: hình thức xử phạt hành vi chậm chi trả cổ tức, không chi trả cổ tức, “rút ruột” công ty mẹ, “làm giàu” công ty mà theo tác giả hình thức xử phạt thực tế hữu hiệu xử phạt hành chính; trình tự nhận phần tài sản CTCP giải thể phá sản cổ đông; trao cho cổ đơng quyền u cầu Tịa án đƣa phán yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp thông tin để phục vụ quyền khởi kiện ngƣời quản lý; kiểm sốt giao dịch có khả tƣ lợi công ty với ngƣời quản lý khác, cho phép ĐHĐCĐ đƣợc quyền thu hồi định giao dịch tƣ lợi không công chấp thuận quy định yếu tố thu lợi bất yếu tố tăng nặng để tăng cƣờng kiểm soát giao dịch tƣ lợi CĐTS Thứ ba, tăng cƣờng độc lập thành viên HĐQT, GĐ TGĐ, BKS,… BKS với HĐQT, GĐ TGĐ,… Đồng thời nâng cao vai trò BKS, BKS thực vai trị theo tinh thần pháp luật quy định bảo vệ tốt quyền lợi CĐTS CTCP Thứ tư, tận dụng Điều lệ công ty để bảo vệ quyền lợi CĐTS Bên cạnh cơng cụ pháp luật bảo vệ CĐTS thông qua Điều lệ công ty mang lại hiệu định Thông qua Điều lệ cơng ty, CĐTS thỏa thuận số vấn đề trƣớc tham gia góp vốn nhằm ngăn ngừa hạn chế quyền cổ đông lớn nhà điều hành Chẳng hạn thỏa thuận tỷ lệ sở hữu CPPT cụ thể (dƣới 10%) để thực quyền đề cử ngƣời vào HĐQT Cuối cùng, giải pháp không phần quan trọng tự thân CĐTS phải trau dồi kiến thức pháp luật liên quan đến quyền đƣợc hƣởng để tạo tâm chủ động, sẵn sàng đứng lên bảo vệ quyền có sai phạm Đồng thời, cần phải có liên kết CĐTS lại với nhau, lẽ hoạt động tập thể mang lại hiệu cao hoạt động đơn lẻ 47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn quy phạm pháp luật Luật Các tổ chức tín dụng (Luật số 47/2010/QH12) ngày 16/6/2010 Luật Doanh nghiệp (Luật số 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014 Luật Chứng khoán (Luật số 54/2019/QH14) ngày 26/11/2019 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực chứng khoán thị trƣờng chứng khoán Nghị định 145/2016/NĐ-CP Chính phủ ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung số điều nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực chứng khoán thị trƣờng chứng khoán B Tài liệu tham khảo a Tài liệu tham khảo tiếng Việt Bùi Xuân Hải (2011), Luật Doanh nghiệp – bảo vệ cổ đông – Pháp luật thực tiễn, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Bùi Mai Quỳnh (2018), Pháp luật bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số công ty cổ phần, Khóa luận cử nhân luật, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Danh Phạm Mỹ Duyên (2018), Pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số công ty niêm yết, Luận văn thạc sĩ luật học, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Đỗ Tuấn Hùng (2010), Bảo vệ cổ đông thiểu số cơng ty cổ phần, Khóa luận cử nhân luật, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh 10 Đỗ Thái Hán (2012), Bảo vệ Cổ đông thiểu số Công ty Cổ phần Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội – Khoa Luật Đinh Thị Thúy Hồng (2009), Cơ chế giám sát hoạt động công ty cổ phần theo luật Doanh nghiệp năm 2005, Khóa luận cử nhân luật, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Hồng Thùy Trang (2009), Bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần – so sánh pháp luật Việt Nam Vương quốc Anh, Luận văn thạc sĩ luật học, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Ngọc Bích (2004), Luật Doanh nghiệp – Vốn quản lý công ty cổ phần, Nhà xuất Trẻ 13 Nguyễn Thị Thu Hƣơng (2014), “Nhận diện cổ đông thiểu số công ty cổ phần Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, Bộ Tƣ pháp, số (268)/2014, tr 29-31 14 Nguyễn Thị Thúy Hằng (2009), Pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số cơng ty cổ phần, Khóa luận cử nhân luật, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh 15 Quách Thúy Quỳnh (2010), “Quyền cổ đông thiểu số theo pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, số 4/2010, tr 18-24 16 Trịnh Thị Lành (2016), Sự phát triển Pháp luật Bảo vệ cổ đông thiểu số Công ty cổ phần Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội – Khoa Luật 17 Trƣơng Thành Đức (2016), Luận giải Luật Doanh nghiệp 2014 (36 Kế sách Pháp lý Doanh nghiệp), Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật 18 Trƣờng Thành Đức (2017), Luận giải Luật Doanh nghiệp năm 2014 (36 Kế sách Pháp lý Doanh nghiệp – Tái có chỉnh sửa), Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật b 19 Tài liệu tham khảo tiếng nƣớc World Bank (2018), Doing Business 2018 – Reforming to Create Jobs – Economy Profile Vietnam, 15th Edition, World Bank Group Tài liệu từ Internet 20 “Bản án 19/2019/KDTM-ST ngày 11/06/2019 tranh chấp thành viên công ty với công ty”, https://banan.thuvienphapluat.vn/ban-an/ban-an-192019kdtmstngay-11062019-ve-tranh-chap-thanh-vien-cong-ty-voi-cong-ty-99607, truy cập ngày 20/5/2020 21 Bùi Trang, “Tổ chức ĐHCĐ: Lỗi nhỏ, hậu lớn”, https://tinnhanhchungkhoan.vn/phap-luat/to-chuc-dhcd-loi-nho-hau-qua-co-the-lon267595.html, truy cập ngày 18/4/2020 22 Bùi Trang, “Biểu từ xa: Quyền trao nhƣng thực cịn khó”, https://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/bieu-quyet-tu-xa-quyen-da-traonhung-thuc-hien-con-kho-264663.html, truy cập ngày 18/4/2020 23 Bùi Trang, “Từ vụ Món Huế, nhìn việc khởi kiện ngƣời quản lý doanh nghiệp Việt Nam”, https://tinnhanhchungkhoan.vn/phap-luat/tu-vu-mon-huenhin-ve-viec-khoi-kien-nguoi-quan-ly-doanh-nghiep-tai-viet-nam-302107.html, truy cập ngày 22/4/2020 24 Bùi Trang, “Tiếp cận thông tin doanh nghiệp, cổ đơng phải… kiện tịa”, https://tinnhanhchungkhoan.vn/phap-luat/tiep-can-thong-tin-doanh-nghiep-co-dongphai-kien-ra-toa-274814.html, truy cập ngày 26/4/2020 25 “Companies Act 2006”, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents, truy cập ngày 20/4/2020 26 “Companies Act (Chapter https://sso.agc.gov.sg/Act/CoA1967?ValidDate=20181008, truy 20/4/2020 cập 50)”, ngày 27 “Cơ cấu sở hữu – BIDV”, https://www.bidv.com.vn/vn/quan-he-nha-dau- tu/co-phieu-bid/co-cau-so-huu, truy cập ngày 12/4/2020 28 “Điều lệ Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn thƣơng tín (Sacombank)”, https://www.sacombank.com.vn/company/Documents/DieuLe/Dieu%20le%202019 pdf, truy cập ngày 10/4/2020 29 “Điều lệ CTCP tập đoàn đầu tƣ đại ốc Nova (Novaland)”, https://www.novaland.com.vn/Data/Sites/1/media/quan-h%E1%BB%87%C4%91%E1%BA%A7u-t%C6%B0/Th%C3%B4ng-tin-t%E1%BA%ADp%C4%91o%C3%A0n/dieu-le-moi.pdf, truy cập ngày 10/4/2020 30 Hoàng Hà Nguyễn, “Bản chất việc chia cổ tức cổ phiếu”, https://vietstock.vn/2015/07/ban-chat-cua-viec-chia-co-tuc-bang-co-phieu-3355430750.htm, truy cập ngày 28/3/2020 31 Huỳnh Thị Trúc Linh, “Bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2014”, http://www.lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=208555, truy cập ngày 20/3/2020 32 Khắc Lâm, “Doanh nghiệp chậm trả cổ tức, cần biện pháp mạnh hơn”, https://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/doanh-nghiep-cham-tra-co-tuc-canbien-phap-manh-hon-262889.html, truy cập ngày 28/3/2020 33 Lê Quân, “Tranh cãi trao quyền tiếp cận thông tin cho Cổ đông sở hữu 1% cổ phần”, https://baodautu.vn/tranh-cai-trao-quyen-tiep-can-thong-tin-cho-co-dongso-huu-1-co-phan-d109123.html, truy cập ngày 20/4/2020 34 Lê Thị Xuân Huế, “Bảo vệ cổ đông thiểu số quản trị doanh nghiệp – Kinh nghiệm Quốc tế khuyến nghị Việt Nam”, https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/599/4696/bao-ve-co-dong-thieu-sotrong-quan-tri-doanh-nghiep -kinh-nghiem-quoc-te-va-khuyen-nghi-doi-voi-vietnam.aspx, truy cập ngày 10/3/2020 35 Luật Phamlaw, “Quyền dự hợp Đại hội cổ đông cổ đông nhỏ Công ty cổ phần nay”, https://phamlaw.com/quyen-du-hop-dai-hoi-co-dong-cua-co-dongnho-cong-ty-co-phan-hien-nay.html, truy cập ngày 13/4/2020 36 Nguyên Minh, “Cổ tức cổ phiếu, nhà đầu tƣ có vui?”, https://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/co-tuc-bang-co-phieu-nha-dau-tu-covui-261697.html, truy cập ngày 25/3/2020 37 Nguyên Ngọc, “Doanh nghiệp nhiều năm liền không chia cổ tức: Tích lũy hay khơng đủ sức?”, https://vietstock.vn/2018/06/doanh-nghiep-nhieu-nam-lien- khong-chia-co-tuc-tich-luy-hay-khong-du-suc-738-612598.htm, truy cập ngày 29/3/2020 38 Quang Thắng, “Nhà nƣớc giảm sở hữu Vietcombank xuống dƣới 75%”, https://zingnews.vn/nha-nuoc-giam-so-huu-vietcombank-xuong-duoi-75post907913.html, truy cập ngày 12/4/2020 39 Tây Bắc, “IDJ Việt Nam thông cáo sai phạm Hà Nội Academy”, https://m.moitruongvadothi.vn/kinh-te-moi-truong/doanh-nghiep/idjviet-nam-ra-thong-cao-ve-nhung-sai-pham-tai-ha-noi-academy-a63881.html, cập ngày 05/5/2020 truy 40 Trần Phú Minh, “FPT lập nhiều công ty để làm gì?”, https://dantri.com.vn/kinh-doanh/fpt-lap-nhieu-cong-ty-con-de-lam-gi1186648595.htm, truy cập ngày 02/4/2020 41 Từ Thảo, “Lịch sử hình thành phát triển cơng ty cổ phần giới Việt Nam”, https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2010/05/03/4791/, truy cập ngày 14/02/2020 42 Uỷ ban chứng khóa nhà nƣớc, “E – voting – công cụ tăng cƣờng trách nhiệm minh bạch giới”, http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/vi/aptcnoidung chitiet.jspx?id=1075&_afrLoop=57451829760000&_afrWindowMode=0#%40%3F _afrLoop%3D57451829760000%26id%3D1075%26_afrWindowMode%3D0%26_ adf.ctrl-state%3Dj313go8ak_9, truy cập ngày 18/4/2020 43 VNEconomy, “Vi phạm nhiều lỗi, Dƣợc Danapha bị phạt 500 triệu đồng”, http://vneconomy.vn/vi-pham-nhieu-loi-duoc-danapha-bi-phat-hon-500trieu-dong-20191031210240401.htm, truy cập ngày 16/4/2020 44 VnEconomy, “Quyền tiếp cận thông tin cổ đông nhỏ: Chuyên gia muốn tăng, doanh nghiệp phản đối”, http://vneconomy.vn/quyen-tiep-can-thong-tin-cuaco-dong-nho-chuyen-gia-muon-tang-doanh-nghiep-phan-doi20191015163258054.htm, truy cập ngày 20/4/2020 PHỤ LỤC TÕA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BẢN ÁN 19/2019/KDTM-ST NGÀY 11/06/2019 VỀ TRANH CHẤP THÀNH VIÊN CÔNG TY VỚI CÔNG TY88 Ngày 11/6/2019, trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thƣơng mại thụ lý số 49/2017/TLST-KDTM ngày 21/11/2017 việc “tranh chấp thành viên Công ty với Công ty”theo Quyết định đƣa vụ án xét xử số 135/2019/QĐXXST-KDTM ngày 06/5/2019, giữa: Nguyên đơn: ông Nguyễn Đại L HKTT: số …tổ 17, phƣờng NĐ, quận CG, TP HN; Hiện trú P… , chung cƣ N03T3 khu ngoại giao đoàn, phƣờng XT, quận BTL, TP HN; Ngƣời đại diện theo ủy quyền ông Hà Minh T (theo giấy ủy quyền số 116/2019/UQ lập ngày 16/5/2019) (ông L ông T có mặt phiên tịa) Bị đơn: Cơng ty cổ phần cung ứng dịch vụ HK Trụ sở: số … ngõ ….phố NS, phƣờng BĐ, quận LB, TP HN; Ngƣời đại diện theo pháp luật: ông Vũ Văn H - giám đốc (ơng H có mặt phiên tịa) NỘI DUNG VỤ ÁN Theo Đơn khởi kiện lời khai trình giải vụ án, nguyên đơn ơng Nguyễn Đại L trình bày: Ơng Nguyễn Đại L (sau gọi tắt nguyên đơn) cổ đông sở hữu 140.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ Công ty cổ phần cung cứng dịch vụ HK (sau gọi tắt bị đơn) Theo quy định Điều 110, điềm b khoản Điều 114, khoản Điều 170 Luật doanh nghiệp năm 2014 (sau viết tắt Luật doanh nghiệp) văn hƣớng dẫn thi hành cổ đơng có quyền Cơng ty có nghĩa vụ cung cấp trích lục tài liệu, Báo cáo tài chính, Biên bản, Nghị Hội đồng quản trị (sau viết tắt HĐQT), cổ đông đƣợc quyền xem xét báo cáo kết kinh doanh Công ty, Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá cơng tác quản lý, điều hành Công ty Mặc dù nguyên đơn nhiều lần yêu cầu lãnh đạo Công ty (ông Chủ tịch HĐQT, ngƣời đại diện theo pháp luật Công ty) cung cấp cho nguyên đơn tài liệu nêu Công ty theo quy định Luật doanh nghiệp, nhƣng đến nguyên đơn không nhận đƣợc tài liệu từ phía bị đơn Việc bị đơn khơng cung cấp tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty theo quy định Luật doanh nghiệp làm ảnh hƣởng nghiêm trọng đến hoạt động minh 88 “Bản án 19/2019/KDTM-ST ngày 11/06/2019 tranh chấp thành viên công ty với công ty”, https://banan.thuvienphapluat.vn/ban-an/ban-an-192019kdtmst-ngay-11062019-ve-tranh-chap-thanh-viencong-ty-voi-cong-ty-99607, truy cập ngày 20/5/2020 bạch thông tin Công ty nói chung ảnh hƣởng trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp nguyên đơn Nguyên đơn khởi kiện đề nghị Tòa án giải buộc bị đơn cung cấp văn tài liệu sau: - Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016; - Báo cáo tài năm 2015, 2016; - Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2015, 2016; - Báo cáo công tác Ban kiểm soát năm 2015, 2016; - Báo cáo công tác HĐQT năm 2015, 2016; - Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2017; - Các quy định quy chế tổ chức hoạt động cho Ban giám đốc năm 2017; - Yêu cầu bị đơn xếp thời gian cho nguyên đơn tự với Luật sƣ (Kiểm tốn viên) nguyên đơn định trực tiếp xem xét báo cáo nêu Ngày 31/7/2018, nguyên đơn có đơn sửa đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện, đề nghị Tòa án buộc bị đơn cung cấp thêm cho nguyên đơn: - Các quy định, quy chế tổ chức hoạt động HĐQT thực hiện; - Danh sách cổ đông hành; - Bảng kê khai chi tiết nộp thuế năm 2015, 2016 2017; - Điều lệ Cơng ty Trong q trình giải vụ án, Tịa án nhiều lần triệu tập bị đơn đến Tòa án để làm việc, hịa giải, cơng khai chứng cứ, nhiên bị đơn thƣờng có văn xin vắng mặt khơng có văn trình bày ý kiến Ngày 29/4/2018, bị đơn có Cơng văn số 48/CV- AIRSERCO cung cấp cho Tòa án tài liệu chứng cứ: - Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016; - Báo cáo tài năm 2015, 2016; - Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2015, 2016; - Báo cáo công tác HĐQT năm 2015, 2016; - Biên Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2017; - Các quy định quy chế tổ chức hoạt đông Ban giám đốc Các tài liệu đƣợc bị đơn công bố đầy đủ Websita bị đơn địa “http://airserco.vn” Sau nguyên đơn có Đơn sửa đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện, bị đơn cung cấp thêm tài liệu chứng nhƣ sau: - Bảng kê chi tiết khoản nộp thuế năm 2015, 2016 2017; - Điều lệ tổ chức hoạt động bị đơn năm 2017; - Báo cáo tài đƣợc kiểm tốn bị đơn năm 2015, 2016 2017 Tại phiên tòa sơ thẩm: Nguyên đơn ngƣời đại diện theo ủy quyền nguyên đơn trình bày: - Đối với tài liệu nguyên đơn yêu cầu bị đơn cung cấp đƣợc đáp ứng Nguyên đơn đƣợc Tòa án cho chụp nên yêu cầu khởi kiện ngun đơn khơng cịn u cầu bị đơn - Đối với yêu cầu bị đơn xếp thời gian cho nguyên đơn tự với Luật sƣ (Kiểm toán viên) nguyên đơn định trực tiếp xem xét Báo cáo nêu Tại phiên tịa hơm đại diện theo pháp luật bị đơn đồng ý với yêu cầu nguyên đơn khẳng định bị đơn bố trí cán chuyên trách tạo điều kiện cho nguyên đơn xem xét Báo cáo có nguyên đơn có đơn yêu cầu vào thời gian cụ thể Nguyên đơn đề nghị Tòa án ghi nhận thỏa thuận hai bên Đại diện bị đơn trình bày: tài liệu nguyên đơn yêu cầu, bị đơn cung cấp đầy đủ cho Tòa án để cung cấp cho ngun đơn Tại phiên tịa hơm nay, ngun đơn khơng cịn giữ u cầu khởi kiện nên đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận Đối với yêu cầu bị đơn xếp thời gian cho nguyên đơn tự với Luật sƣ (Kiểm tốn viên) nguyên đơn định trực tiếp xem xét Báo cáo nêu Bị đơn trí với yêu cầu nguyên đơn khẳng định bị đơn bố trí cán chuyên trách tạo điều kiện làm việc cho nguyên đơn xem xét Báo cáo nguyên đơn có đơn yêu cầu vào thời gian cụ thể Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phát biểu ý kiến: - Về tố tụng: Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân Thƣ ký Tòa án thực quy định Bộ luật tố tụng dân thụ lý vụ án, tống đạt văn tố tụng cho đƣơng sự, tiến hành hòa giải, thu thập chứng Quyết định đƣa vụ án xét xử Tuy nhiên, đề nghị bị đơn rút kinh nghiệm phải thực nghĩa vụ Tịa án có giấy triệu tập lịch làm việc Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thƣ ký Tòa án tiến hành thủ tục theo quy định Bộ luật tố tụng dân phiên tòa sơ thẩm.Các đƣơng chấp hành quy định điều 70, 71, 72 234 Bộ luật tố tụng dân - Về nội dung vụ án: đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận thỏa thuận nguyên đơn bị đơn yêu cầu xếp thời gian cho nguyên đơn tự với Luật sƣ (Kiểm toán viên) nguyên đơn định trực tiếp xem xét Báo cáo bị đơn nêu - Đối với yêu cầu cung cấp Báo cáo nguyên đơn, bị đơn cung cấp đầy đủ nên yêu cầu thực xong, đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét thêm yêu cầu khởi kiện nguyên đơn NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN Sau nghiên cứu tài liệu có hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra phiên vào kết tranh luận phiên toà, sau nghe ý kiến bên đƣơng sự, Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định: Về thẩm quyền giải vụ án: vào Điều 30, khoản Điều 35, điểm a khoản Điều 37, khoản Điều 38 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân TP Hà Nội thụ lý giải vụ án kinh doanh thƣơng mại theo thủ tục sơ thẩm thẩm quyền phù hợp với quy định pháp luật Về chứng Điều lệ bị đơn: hồ sơ tồn hai Điều lệ có nội dung giống nhau, nhƣng hình thức tên điều đề mục khác Tại phiên tịa hơm nay, bị đơn trí với Điều lệ nguyên đơn cung cấp, Điều lệ đƣợc đăng công khai trang Wedsite bị đơn Bị đơn đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận nội dung hai bên khơng có tranh chấp Về nội dung vụ án: nguyên đơn khởi kiện đề nghị Tòa án giải buộc bị đơn cung cấp cho nguyên đơn tài liệu: - Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016; - Báo cáo tài năm 2015, 2016; - Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2015, 2016; - Báo cáo cơng tác Ban kiểm sốt năm 2015, 2016; - Báo cáo công tác HĐQT năm 2015, 2016; - Biên họp Nghị Đại hội cổ đông năm 2017; - Các quy định quy chế tổ chức hoạt động cho Ban giám đốc năm 2017; - Các quy định, quy chế tổ chức hoạt động HĐQT thực hiện; - Danh sách cổ đông hành; - Bảng kê khai chi tiết nộp thuế năm 2015, 2016 2017; - Điều lệ Cơng ty Trong q trình Tịa án thu thập chứng giải vụ án, bị đơn cung cấp cho Tòa án tài liệu chứng nêu nguyên đơn đƣợc chụp đầy đủ Các tài liệu đƣợc bị đơn công bố đầy đủ Websitetại địa “http://airserco.vn” Tại phiên tịa hơm nay, Hội đồng xét xử xét thấy khơng cần xem xét thêm yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Đối với yêu cầu khởi kiện nguyên đơn việc buộc bị đơn xếp thời gian cho nguyên đơn tự với Luật sƣ (Kiểm toán viên) nguyên đơn định trực tiếp xem xét Báo cáo nêu trên, Hội đồng xét xử thấy phiên tịa hơm đại diện theo pháp luật bị đơn đồng ý với yêu cầu nguyên đơn khẳng định bị đơn bố trí cán chuyên trách tạo điều kiện cho nguyên đơn xem xét Báo cáo nguyên đơn có đơn yêu cầu vào thời gian cụ thể Nguyên đơn đề nghị Tòa án ghi nhận thỏa thuận hai bên nên Hội đồng xét xử xét thấy có để chấp nhận Về án phí: yêu cầu khởi kiện nguyên đơn đƣợc chấp nhận nên nguyên đơn chịu án phí theo quy định pháp luật Bị đơn phải chịu án phí theo quy định pháp luật Bởi lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH Căn cứ: - Khoản Điều 30, điểm a khoản Điều 37, khoản Điều 38 điểm a Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; - Điềm b khoản Điều 114 khoản Điều 170 Luật doanh nghiệp; - Nghị số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 UBTVQH mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tịa án Xử: Ghi nhận thỏa thuận ông Nguyễn Đại L Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ HK việc xếp thời gian cho ơng L tự với Luật sƣ (Kiểm tốn viên) ơng L định trực tiếp xem xét loại Báo cáo Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ HK ơng L có đơn u cầu vào thời gian cụ thể Về án phí: ơng Nguyễn Đại L đƣợc hoàn trả số tiền tạm ứng án phí kinh doanh thƣơng mại sơ thẩm 3.000.000 (ba triệu) đồng theo biên lai thu số 09655 ngày 02/10/2017 Cục thi hành án dân TP Hà Nội Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ HK phải chịu án phí kinh doanh thƣơng mại sơ thẩm 3.000.000 (ba triệu) đồng Án xử công khai sơ thẩm, đƣơng có quyền kháng cáo thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án Viện kiểm sát có quyền kháng nghị theo quy định pháp luật ... chung bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần Việt Nam Chƣơng 2: Thực trạng pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần Việt Nam số kiến nghị CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO VỆ CỔ... TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ22 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 Bảo vệ nhóm quyền tài sản cổ đông thiểu số 22 Quyền ƣu tiên mua cổ phần. .. điểm công ty cổ phần Khái niệm công ty cổ phần Đặc điểm công ty cổ phần 1.2 1.2.1 1.2.2 Khái niệm đặc điểm cổ đông thiểu số công ty cổ phần Khái niệm cổ đông thiểu số
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở việt nam (2) , Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở việt nam (2)