0

Bài giảng môn Quản trị chiến lược

383 2 0
  • Bài giảng môn Quản trị chiến lược

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 15:57

Thông tin giảng viên Tên Trần Quang Cảnh Học vị: thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) Tuổi : 44 Điện thoại: 0936 263 702 Email: cahntq@yahoo.com.vn Quy định lớp học •Tham dự từ 80% số học lớp trở lên, nghỉ học trừ vào điểm chuyên cần •Tham gia thảo luận, làm tập lớp thực nghiêm túc thời gian tự học Điểm tập tính vào điểm tham gia học tập •Tích cực tham gia góp ý xây dựng •Giữ kỷ luật lớp, vi phạm trừ vào điểm tham gia học tập Quy định lớp học •Tham dự đầy đủ kỳ thi kỳ kỳ thi kết thúc học phần • Sử dụng thang điểm 10 Bao gồm đánh giá trình đánh giá cuối kỳ - Điểm trình (tham gia học tập hệ số 1, chuyên cần hệ số 1, đánh giá kỳ hệ số 2): 40% - Điểm đánh giá cuối kỳ (thi tập trung): 60% MỤC TIÊU MÔN HỌC  Hiểu khái niệm quản trị chiến lược;  Nắm quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh  Nhận dạng loại chiến lược kinh doanh  Áp dụng quy trình xây dựng chiến lược thực tế TÀI LIỆU: 2.1 Tài liệu :  Chiến lược sách kinh doanh - Ts Nguyễn Thị Liên Diệp, Ths Phạm Văn Nam - NXB Thống kê 2.2 Tài liệu tham khảo:  Quản trị chiến lược – Ts Bùi Văn Danh, MBA Nguyễn Văn Dung, Ths Lê Quang Khôi - NXB Phương Đông  Quản trị chiến lược phát triển vị cạnh tranh - Nguyễn Hữu Lam, Đinh Thái Hoàng, Phạm Xuân Lan - NXB Giáo Dục, Hà Nội  Khái luận quản trị chiến lược - Fed R David - NXB Thống Kê, Hà Nội  Chiến lược sách lược kinh doanh - Garry D Smith, Danny R.Anold, BobbyG.Bizzell, NXB Thống Kê KẾT CẤU CÁC CHƯƠNG MƠN HỌC • Chương 1: Tổng quan Quản trị chiến lược • Chương 2: Chiến lược cơng ty • Chương 3: Phân tích mơi trường bn ngồi • Chương 4: Phân tích mơi trường bên • Chương 5: Xây dựng chiến lược • Chương 6: Thực thi chiến lược • Chương 7: Kiểm sốt – đánh giá chiến lược PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY  Sinh viên trung tâm, sinh viên tự học chủ yếu  Chia lớp thành nhóm để làm thuyết trình  Đọc tài liệu chuẩn bị thuyết trình nhà  Đến lớp thảo luận với giảng viên sinh viên khác  Giảng viên tóm tắt lại nội dung PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA  01 thi cuối khóa 60 đến 75 phút (chiếm 60% điểm)  02 kiểm tra (chiếm 40% điểm) TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC: 1.1 Đinh nghĩa:  Theo Alfred Chandler, đại học Havard quản trị chiến lược tiến trình:  Xác định mục tiêu dài hạn  Lựa chọn cách thức phương hướng hành động  Phân bổ tài nguyên thiết yếu để thực mục tiêu TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC: 1.1 Đinh nghĩa:  Theo Fred R David, Quản trị chiến lược khoa học nghệ thuật: Soạn thảo, thực đánh giá định phòng ban chức năng, giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu đề 10 Tính phù hợp: mức độ chiến lược xem xét đưa phản ứng phù hợp với thay đổi xảy môi trường bên ngồi bên doanh nghiệp Tính khả thi: thời gian xác định doanh nghiệp có đủ nguồn lực cần thiết để thực chiến lược hay không Tính thuận lơi: chiến lược có khả tạo sáng tạo và/hay trì lợi cạnh tranh phạm vi hoạt động chọn Yêu cầu tiêu chuẩn: Tính cụ thể Tiêu chuẩn thay thế: dùng thay tiêu chuẩn mục tiêu đề không rõ ràng Giới hạn sai lệch cho phép 10 Đo lường kết thực Các thơng tin cần thiết để đo lường thành tích: Các nguồn thông tin:  Hệ thống thông tin quản lý;  Các nguồn thơng tin khơng thức: trao đổi với đơn vị trực thuộc, phản ánh khách hàng… 11 Xác định thông tin cần thiết:  Thông tin cung cấp cần vừa đủ;  Các thông tin cần phản ánh yếu tố có ý nghĩa chiến lược;  Các báo cáo có bố cục nội dung cho chúng phản ánh kết hay dấu hiệu làm sở cho việc đưa biện pháp hành động; 12  Báo cáo phải hạn lập theo định kỳ thời gian không thường xuyên;  Loại hình luồng thơng tin cần đơn giản phù hợp với nhu cầu cụ thể 13 Đo lường kết thực phận Marketing  Phân tích so sánh doanh số bán hàng thực tế với tiêu đề ra;  Tính tốn phân tích mối quan hệ số lượng hàng bán công ty so với đối thủ cạnh tranh, cần xem xét: Thị phần tổng cộng; 14 Thị phần thị trường mục tiêu; Thị phần so với đối thủ cạnh tranh đứng đầu cộng lại; Thị phần so với đối thủ đứng đầu  Phân tích tỷ lệ chi phí marketing doanh số bán ra, tỷ lệ cấu thành tỷ lệ tổng cộng như: chi phí cho lực lượng bán hàng/doanh số, quảng cáo/doanh số bán, nghiên cứu marketing/doanh số, chi phí hành quản trị/doanh số … 15  Tìm hiểu thái độ khách hàng: Nhận định diễn biến thái độ khách hàng; Đánh giá thay đổi thái độ, hành vi mua hàng khách; Đề giải pháp chiến lược thích ứng  Phân tích hiệu lực lượng bán hàng, công tác quảng cáo, khuyến mại, phân phối hàng thông qua số thiết lập 16 Nguồn nhân lực  Đánh giá số lượng, chất lượng công việc;  Đánh giá người: số lần nghỉ việc, muộn, số lần để xảy cố mức độ;  Đánh giá quan điểm, nhận thức nhân viên 17 Sản xuất  Kiểm tra trước trình sản xuất: xác định trước tiêu chuẩn tiêu chất lượng số lượng nguồn lực đưa vào sản xuất;  Kiểm tra trình sản xuất: kiểm tra số lượng thời hạn hoàn thành sản xuất sản phẩm, thường thể tiến độ sản xuất; 18  Kiểm tra sau trình sản xuất: phân tích đầu q trình sản xuất: Phân tích giá thành chuẩn: tính tốn cộng tất chi phí, so sánh với tiêu chuẩn đề ra, xác định chênh lệch để phân tích Kiểm tra định lượng theo phương pháp thống kê nhằm phát sản phẩm khuyết tật hay có chất lượng thấp 19 So sánh kết thực với tiêu chuẩn Nếu sai lệch nằm giới hạn chấp nhận kết Nếu sai lệch vượt qúa giới hạn phải tìm nguyên nhân 20 6.Xác định nguyên nhân Xác định nguyên nhân dẫn đến sai lệch cách trả lời câu hỏi: Những tiêu chuẩn có phù hợp với mục tiêu chiến lược đề không? Những mục tiêu tiêu chuẩn tương ứng có cịn phù hợp với tình hình thời khơng? 21 Những chiến lược để hồn thành mục tiêu có cịn phù hợp với tình hình thời khơng? Cơ cấu tổ chức, hệ thống hỗ trợ tài nguyên doanh nghiệp có đủ thực thành cơng chiến lược nhờ hồn thành mục tiêu? Những hoạt động có thích hợp để đạt tiêu chuẩn hay khơng? 22 Đưa biện pháp điều chỉnh Xét lại tiêu chuẩn Xét lại chiến lược Xét lại cấu trúc hệ thống, trợ lực… Xét lại hoạt động Xem xét tương quan Kiểm sốt tiến trình thiết kế chiến lược 23 ... SBU, chiến lược cơng ty chiến lược SBU 27 6.3 Chiến lược cấp chức  Là chiến lược phòng ban chức  Hỗ trợ cho chiến lược cấp công ty chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 28 Các loại chiến lược 7.1... đưa chiến lược vào thực tiễn thiết kế chuyên biệt trước thực thi  Cần đánh giá thay đổi tương lai chiến lược đề xuất trước áp dụng chiến lược  Chiến lược dự định: chiến lược mà giới quản trị. .. phạm vi chiến lược  Chiến lược chung hay chiến lược tổng quát  Chiến lược phịng ban cơng ty 29 7.2 Căn vào hướng tiếp cận thị trường:  Chiến lược tập trung vào yếu tố then chốt  Chiến lược dựa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn Quản trị chiến lược, Bài giảng môn Quản trị chiến lược

Từ khóa liên quan