0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

69 thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n Tr n Ph H i Ph ng l n 3

69   thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n Tr n Ph  H i Ph ng l n 3

69 thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n Tr n Ph H i Ph ng l n 3

... kho ng c ch đư ng th ng A C BC ′ a Th tích khố i l ng tr A 2a3 B 2a C 2a D 2a Ghé th m http://thaygiaongheo.net th ng xuy n để c p nhật t i liệu, đề thi THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C ... http://thaygiaongheo.net th ng xuy n để c p nhật t i liệu, đề thi THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT C u 30 : Cho h nh chóp S ABC c đáy tam gi c cạnh a , SA vu ng g c v i m t ph ng đáy, SA = a, th ... thi THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT C u 39 : Trong kh ng gian Oxyz , cho i m A ( 2; 3; 5 ) c h nh chiếu vu ng g c tr c Ox , Oy , Oz B , C , D G i H tr c t m tam gi c BCD Ph ng tr nh...
 • 6
 • 102
 • 0
78.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n Nguy n  nh Chi u   ng Th p l n 2

78. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n Nguy n nh Chi u ng Th p l n 2

... song với m t đáy để h nh n n nh N2 tích th tích N1 .T nh chi u cao h h nh n n N2? A cm B 10 cm C 20 cm D 40 cm 1 2x C u 35 Đư ng th ng y  ax  b c t đồ th h m số y  hai đi m A B c ho nh ... S.ABCD c đáy h nh chữ nh t M t ph ng qua A, tr ng t m G V tam gi c SBC song song với BC c t SB, SC M, N Tỷ số SAMND VSABCD 1 A B C D 9 C u 44 M t h nh n n đặt b n h nh l p phư ng (nh h nh vẽ) ... m t xung quanh h nh n n, hai khối c u ti p x c với khối c u l n ti p x c với đáy h nh n n B n k nh đáy h nh n n cho l : A dm B 2dm C 2dm D dm Hết Trang 6/14 M đề 001 Đ P N – T M TẮT C CH...
 • 13
 • 79
 • 0
67.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Nguy n Du  TP. HCM

67. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Nguy n Du TP. HCM

... Tính I   f (x)dx Trang 5/6 M đề 002 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT I  4 I  1 I I B C D A C u 45 Cho hình chóp tam gi c S.ABC c M trung đi m SB, N đi m n m c nh SC cho NS  3NC ... đi m Q c tung độ 2 Di n tích hình thang cong MNPQ b ng: A e B e e 2 C e e 2 D e 2 C u 34 Cho hình chóp S.ABC c đáy ABC tam gi c vu ng c n B, BC= 6, g c cạnh b n m t đáy 600 Th tích ... chư ng tr nh “ Tình ca M a xu n tổ ch c tr ng THPT Nguy n Du, ban tổ ch c dự ki n b n vé với giá 150.000 đ ng Tuy nhi n sau khảo sát, ban tổ ch c nh n th y vé x x gi m đ ng số vé b n 25 vé...
 • 7
 • 137
 • 0
68.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n B o L c  L m  ng

68. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n B o L c L m ng

... Y l ng < /b> đáy c< /b> c < /b> cm chiều cao l ng < /b> c< /b> c < /b> cm A đ ng < /b> l ng < /b> n< /b> c < /b> B n < /b> A nghi ng < /b> c< /b> c < /b> n< /b> c,< /b> TH < /b> vừa l c < /b> n< /b> c < /b> ch m < /b> mi ng < /b> c< /b> c < /b> đáy m< /b> c < /b> n< /b> c < /b>   tr< /b> ng < /b> với đư ng < /b> kính đáy Tính th< /b> tích l ng < /b> n< /b> c < /b> c c < /b> B 18cm3 ... THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO< /b> N < /b> H C < /b> THPT < /b> C< /b> u 34 : Từ mi ng < /b> t n < /b> c< /b> nh 8dm, ng< /b> ời ta c< /b> t hình qu< /b> t t m < /b> O b n < /b> kính OA  8dm ( xem hình ) Để cu n < /b> l i th< /b> nh phễu hình n< /b> n < /b> (khi OA tr< /b> ng < /b> với OB ) Chiều cao ... C< /b> P NHẬT ĐỀ THI < /b> M< /b> I NHẤT THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO< /b> N < /b> H C < /b> THPT < /b> C< /b> u 16 : A C< /b> u 17 : A C< /b> u 18 : (m < /b>  1)x  Đồ th< /b> h m < /b> số nh n < /b> tr< /b> c < /b> hoành tr< /b> c < /b> tung l m < /b> ti m < /b> c< /b> n < /b> ngang x  n < /b> 1 ti m < /b> c< /b> n < /b> đ ng < /b> T m < /b> giá...
 • 6
 • 166
 • 0
70.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT M  c B  H N i

70. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT M c B H N i

... đạt c< /b> c < /b> tiểu x = C < /b> H m < /b> số nghịch bi n < /b> R D H m < /b> số đạt c< /b> c < /b> đ i x = C< /b> u 36: T m < /b> m để phư ng < /b> tr< /b> nh x  x   m < /b> c< /b> nghi m < /b> ph n < /b> biệt Trang 3/5 - M< /b> đề thi < /b> 485 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO< /b> N < /b> H C < /b> THPT < /b> ... x b ng:< /b> Trang 4/5 - M< /b> đề thi < /b> 485 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO< /b> N < /b> H C < /b> THPT < /b> 25 200 20 40 A B C < /b> D C< /b> u 49: Cho h nh chóp S.ABC c< /b> SA vu ng < /b> g c < /b> v i m< /b> t ph ng < /b> (ABC), tam gi c < /b> ABC c< /b> nh a, m< /b> t b n < /b> (SBC) ... tính l i c< /b> ng < /b> vào g c)< /b> Sau th< /b> ng,< /b> ng< /b> i l i g i th< /b> m < /b> 100 triệu đ ng < /b> v i h nh th< /b> c < /b> l i suất H i sau n< /b> m < /b> tính từ l n < /b> g i ng< /b> i nh n < /b> số ti n < /b> g n < /b> kết nhất? A 243 triệu đ ng < /b> B 236 triệu đ ng < /b> C < /b> 239 triệu...
 • 6
 • 120
 • 0
72.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Nguy n V n Tho i  An Giang

72. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Nguy n V n Tho i An Giang

... c di n tích xung quanh 4 thi t di n qua tr c hình tr hình vu ng T m di n tích to n ph n Stp hình tr T  Trang Ghé th m thaygiaongheo.net th ng xuy n để c p nhật t i liệu, đề thi THAYGIAONGHEO.NET ... theo th i gian tính c ng th c v (t )  2t  1, th i gian tính theo đ n v giây, qu ng đư ng v t tính theo đ n v m t Biết th i i m t  3s v t qu ng đư ng 1 5m H i th i i m t  25s v t qu ng đư ng ... theo th i gian tính c ng th c v (t )  2t  1, th i gian tính theo đ n v giây, qu ng đư ng v t tính theo đ n v m t (m) Biết th i i m t  3s v t qu ng đư ng 1 5m H i th i i m t  25s v t qu ng...
 • 12
 • 135
 • 0
74.   thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Xu n T  An Giang

74. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Xu n T An Giang

... Ch n c u A THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT C u 40: EO N ET Gọi H t m tam gi c ABC Qua H d ng đư ng th ng d vu ng g c với ( ABC ) D ng m t ph ng trung tr c cạnh AB c t d I Khi I t m ... tr , c t hình tr theo thi t di n hình vu ng c nh c c nh b n 2R Di n t ch to n ph n khối tr b ng: B a 13 C a 39 D a 15 C u 41: cho hình chóp SABCD c đáy ABCD hình vu ng c nh 2a , m t b n ... 20 (m/ s), t kho ng th i gian t nh giây kể t l c b t đầu đạp phanh Hỏi t l c đạp phanh đ n d ng h n, t di chuy n m t? A 1 0m B 7m C 5m D 3m C u 28 Cho hình thang cong (H ) giới h n bới đường...
 • 11
 • 129
 • 0
75.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n L Qu  n  i n Bi n

75. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n L Qu n i n Bi n

... 1 Trang 4/7 - M đề thi 132 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT C u 31: M t kh i c u c b n kính 5dm , ng i ta c t bỏ kh i c u hai m t ph ng song song v i nhau, c ch t m 3dm bỏ hai ch m c u ... d ng km đư ng b n bờ c i m B nhiều gấp 1,3 l n chi phí xây d ng km đư ng b n bờ c i m A, chi phí l m c u MN địa i m H i ph i xây c u i m M c ch i m H km để chi phí l m đư ng nhỏ nhất? ... gi c c n B Tam gi c ABC tam gi c vu ng C Tam gi c ABC tam gi c tù D Tam gi c ABC tam gi c Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD c c nh đáy a, g c m t b n m t đáy 45o G i M, N, P trung i m SA, SB CD...
 • 11
 • 331
 • 0
57.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T H i D ng

57. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v T H i D ng

... vu ng Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để c p nh t t i liệu hay, Trang4/6 - M đề 150 Thaygiaongheo.net – Video – T i liệu h c to n THPT g c v i m t ph ng (ABD), tam gi c ABD tam gi c c nh ... kính X t h nh n n c đỉnh tr ng v i t m hai đư ng tr n đáy tr ng v i đư ng tr n l i T nh kho ng c ch (P) (Q) để di n t ch xung quanh h nh n n l n A 2R 3 B R C R D R C u 46: Cho l ng trụ t gi c ... Thaygiaongheo.net – Video – T i liệu h c to n THPT C u 7: T m h nguy n h m h m s f  x   sin x A  sin xdx  2cos x  C B  sin xdx   cos x  C C  sin xdx  cos x  C D  sin xdx  cos...
 • 7
 • 154
 • 0
59.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n  i h c Vinh l n 4

59. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n i h c Vinh l n 4

... HT - Ch c em đạt kết cao kỳ thi THPT QG n m 2017! Trang 6/6 - M thi 132 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TON HC THPT P N THI TH THPT QUC GIA T NM 2017 TRNG I HC VINH M N TON TRNG THPT CHUY N ... Hng dn gii Th tớch ca mt chic kem cn tớnh bao gm Th tớch ca h nh n n ct c b n kớnh ỏy ln R1 3, cm, b n kớnh ỏy nh r1 0,8 cm v chiu cao h 7, cm Ch c c c em c mt k thi thnh c ng v thng li ... v 1 mt phng : x y z Gi d l ng thng tr n ng thi ct ng thng v trc Oz Mt vect ch phng ca d l Ch c c c em c mt k thi thnh c ng v thng li nhộ! THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TON HC THPT A u...
 • 14
 • 126
 • 0
62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

62. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1 Thanh H a l n 2

... tiêu cho chi phí nguy n liệu l m vỏ lon nh t, t c di n t ch to n ph n h nh tr nh Mu n th t ch khối tr 1dm3 di n t ch to n ph n h nh tr nh b n k nh đáy h nh tr phải bao nhiêu? 1 1 A B dm C ... t ch 19 2 cm3 đư ng sinh gấp ba l n b n k nh đáy T nh độ dài đư ng sinh h nh tr A 12 cm B cm C cm D cm C u 41: B n An c c c u ng n c có d ng h nh n n c t, đư ng k nh mi ng c c (cm), đư ng k nh ...  tr c ho nh A kh ng B ba C b n D hai C u 38: Cho h nh ch p S.ABCD c ABCD h nh vu ng c nh 2a, tam gi c SAB n m mặt ph ng vu ng g c với (ABCD) T nh th t ch khối c u ngoại tiếp h nh ch p S.ABCD...
 • 25
 • 140
 • 1
63.   thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Minh Khai  H N i

63. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Minh Khai H N i

... D) C u 27 Cho h nh tr (T) b n kính đáy 3, chiều cao M t ph ng (P) c t h nh tr (T) thi t di n h nh chữ nhật ABCD, c nh AB, c nh CD dây cung hai đáy Di n tích l n h nh chữ nhật ABCD A) Smax ...  m t ph ng (P) c phư ng tr nh: 1 4x + y + z – = M nh đề đ ng? C u 47 Cho đư ng th ng d: A d vu ng g c v i (P) C d song song v i (P) B d c t kh ng vu ng g c v i (P) D d n m (P) C u 48 Cho m t ... ph c z = – 3i c ph n th c ph n ảo – D) i m M(2; -3) i m biểu di n số ph c z = – 3i C u 33 Tập h p i m mặt ph ng Oxy, biểu di n số ph c z thoả m n i u ki n G H z (i  1)   i  A) Đư ng th ng...
 • 6
 • 63
 • 0
65.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT H u L c 2  Thanh H a l n 3

65. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT H u L c 2 Thanh H a l n 3

... B C u 19 C C u 20 C C u 21 D C u 22 A C u 23 A C u 24 C C u 25 A C u 26 D C u 27 A C u 28 A C u 29 A C u 30 B C u 31 B C u 32 C C u 33 B C u 34 A C u 35 B C u 36 C C u 37 C C u 38 C C u 39 D C u ... kh ng định sau, kh ng định sai? A Cho hai đư ng th ng a, b c t đi m O Khi quay đư ng th ng b quanh đư ng th ng a ta m t n n tr n xoay B C t h nh tr tr n xoay m t ph ng song song với tr c thu thi t ...  a Th tích khối n n sinh tam C u 18: Cho tam gi c ABC vu ng A,  gi c ABC quay quanh tr c đư ng th ng AB b ng: Trang 2/ 6 - M đề thi 1 32 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT A V  2 a B...
 • 25
 • 108
 • 0
64.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Kim Li n  H N i l n 3

64. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Kim Li n H N i l n 3

... H nh chóp c đáy h nh bình h nh c m t c u ngo i tiếp C H nh chóp c đáy h nh thang c m t c u ngo i tiếp D H nh chóp c đáy h nh chữ nhật c m t c u ngo i tiếp C u 18 Cho h m số y = mx3 + 3mx ... 3t  m t ph ng chứa d song song v i d’ A B C D Vô số C u 44 Nghi ng c c n c h nh tr c đ ng n c, ta nh n th y bề m t n c h nh Elip c độ d i tr c l n 10 cm, kho ng c ch từ hai đỉnh tr c l n ... H m số đ ng bi n kho ng (−2; +∞) C H m số đ ng bi n kho ng (−2 ;3) D H m số nghịch bi n kho ng (−∞; −2) C u 41 M t h nh n n c g c đỉnh 60°, n i tiếp h nh c u Biết th tích kh i n n 3 Tính th ...
 • 7
 • 92
 • 0
66.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n Nguy n Tr i  H i D ng l n 4

66. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n Nguy n Tr i H i D ng l n 4

... ABCD.A’B C D c C .Th tích kh i c u c nh a G i S di n tích xung quanh a3 TH A a a3 C A 2a3 B 3 Y b ng: di n tích to n 4 C u 39: Cho h nh h p ABCD.A’B C D tích V, E trung i m CC’ F n m c nh h nh ... Số c nh kh i chóp n  THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT B Số m t kh i chóp 2n DD’ cho DF  2FD’ Tỉ số th tích hai C Số đỉnh kh i chóp 2n  kh i chóp EABD BCDEF b ng: D Số m t kh i chóp ... THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT C u 18: M t ngu i đem g i tiết ki m ng n h ng h v i l i suất 12% n m Biết sau qu (ba th ng) l i c ng d n vào v n g c H i sau n m ng i nh n R số tiền...
 • 9
 • 103
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam