0

65. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT H u L c 2 Thanh H a l n 3

25 110 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:58

Thầy giới thiệu cho em kiến thức giới hạn, kiến thức giới hạn giúp số nội dung sau: tính giới hạn để lập bảng biến thiên, dùng giới hạn xác định tiệm cận… Ở đây, quan tâm đến phương pháp giải toán giới hạn ví dụ Dạng 1: Giới hạn hàm số liên tục a VD1: Tính Giải VD2: Tính Giải Dạng 2: Giới hạn dạng , Kiểu 1: Đa thức : Đa thức PP: Phân tích Khi VD1: Giải Chú ý: 1) Nếu có nghiệm 2) Lược đồ Hoocne VD 2: Giải Kiểu 2: Dạng chứa thức PP: Nhân chia với biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Tính Giải Kiểu 3: Giới hạn dạng PP: Sử dụng kết VD1: Giải: Cách 1: Cách 2: chứa hàm số lượng giác VD2: Giải Dạng 3: Giới hạn dạng Chia tử mẫu cho lũy thừa x với số mũ cao VD1: Tính Giải (chia tử mẫu cho x) VD2: Tính Giải Nhận xét: Dạng 4: Giới hạn dạng PP: Nhân với biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Giải TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU ĐỀ THI THỬ (Đề gồm 06 trang) KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Ngày thi: 8/6/2017 _ Mã đề 001 Câu Hàm số sau đồng biến tập xác định nó? B y  log x C y  log x A y  log x D y  x  x  21  2i  Câu Cho số phức z thỏa mãn 2  i z    8i , môđun số phức w  z   i 1 i A B C.7 D x2 Câu Hàm số y  nghịch biến x 1 A  0;   B  ;1  1;   D  ;1 , 1;   C R\{1;1} Câu Đồ thị hình vẽ đồ thị hàm số nào? y x -5 -3 -2 -1 O -2 -4 A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y   x  x  Câu Giá trị cực tiểu y CT hàm số y   x  x  2016 A y CT  2014 B y CT  2016 C y CT  2018 D y CT  2020 Câu Gọi (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  e x , trục hoành hai đường thẳng x  1; x  Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục hoành A V   e  e B V   e  e C V     e  e  D V     e  e  Trang 1/14 Mã đề 001       Câu Trong không gian O,i, j,k , cho OI  2i  j  2k mặt phẳng (P) có phương trình   x  y  z   Phương trình mặt cầu (S) có tâm I tiếp xúc với mặt phẳng (P) là: A  x     y  3   z    B  x     y  3   z    16 C  x     y  3   z    D  x     y  3   z    2 2 2 2 2 2 Câu Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) qua hai điểm  x  1  t  A  2;1;3 , B 1; 2;1 song song với đường thẳng d :  y  2t  z  3  2t  A  P  : 10 x  y  z  19  B  P  : 10 x  y  z  19  C  P  : 10 x  y  z  19  D  P  : 10 x  y  z  19  Câu Nghiệm bất phương trình log  x  1  2log   x    log  x   là: A  x  B  x  C  x  D 4  x    Câu 10 Tìm giá trị nhỏ hàm số y  cos3 x  3cos x đoạn 0;   3 11 A B C 2 D  Câu 11 Tìm m nhỏ để hàm số y  x3  3mx  x đồng biến R 1 A B C 3 Câu 12 Cho a; b  0; ab  thỏa mãn log ab agiá trị log ab C Câu 13 Số p  22017 viết hệ thập phân, số có chữ số? A 2016 chữ số B 607 chữ số C 608 chữ số A B D a : b D D 2017 chữ số Câu 14 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x – y + 4z - 2=0 (Q): 2x - 2z + = Góc mặt phẳng (P) (Q) là: A 600 B 450 C 300 D 900 Câu 15 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( ) 3x – y + z - =0 mp ( ) cắt mặt cầu (S) tâm I(1;-3;3) theo giao tuyến đường tròn tâm H(2;0;1), bán kính r =2 Phương trình (S) là: A ( x  1)  ( y  3)  ( z  3)  18 B ( x  1)  ( y  3)  ( z  3)  18 D ( x  1)  ( y  3)  ( z  THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT HẬU LỘC MÃ ĐỀ: 132 Câu 1: Cho số phức z thỏa mãn  i  z   4i Điểm biểu diễn z mặt phẳng Oxy là: A M 1; 3 B M  1; 3 C M 1;3 D M  3; 1 Câu 2: Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A u( x).v( x)   u( x).v '( x)dx   v( x).u '( x)dx B Nếu F ( x) G( x) nguyên hàm hàm số f ( x) K F ( x)  G( x)  C , với C số C   f ( x)  g ( x)  dx   f ( x)dx   g ( x)dx D F ( x)  x3 nguyên hàm f ( x)  3x y y 3 2 1 -2 -1 -1 -2 -2 -3 -3 Hình IA Hình A Hình -1 2 B Hình x H x -3 -2 -1 G -1 y O N -2 D z   9i y x -3 EO N ET Câu 3: Cho hai số phức: z1   5i ; z2   4i Tìm số phức z  z1  z2 : A z   9i B z   i C z  1  9i Câu 4: Hàm số y   x  3x  có đồ thị đây? x -2 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -3 Hình C Hình Hình D Hình TH A Y G Câu 5: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a , SA  ( ABCD) , SA  a Thể tích khối chóp S ABC bằng: a3 a3 a3 a3 A V  B V  C V  D V  6 Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;0;0), B(0; 2;0), C(0;0;3) Phương trình phương trình mặt phẳng ( ABC ) ? x y z A x  y  3z   B    C x  y  z   D x  y  z   Câu 7: Cho hàm số y  x3  x  2017 Chọn khẳng định khẳng định sau: A Hàm số đồng biến tập xác định B Hàm số đạt cực đại x  C Hàm số nghịch biến tập xác định D Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1 1;   Câu 8: Giải phương trình: 4x  2x1 ta nghiệm là: A x  1 B x  2 C x  Câu 9: Đường thẳng x  tiệm cận đứng đồ thị hàm số sau đây: 2x  x2 x2 A y  B y  C y  x 1 x 1 2x 1 Câu 10: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? D x  D y  x2 x 1 Trang 1/6 - Mã đề thi 132 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT A Hàm số y  log x nghịch biến tập xác định B Hàm số y  x có tập xác định  C Hàm số y  x 2 có tập xác định  \ 0 D Hàm số y  x đồng biến  Câu 11: Tập xác định hàm số y  ln  x  3x   là: A 1;  C  ;1   2;   B  ;1   2;   D 1; 2 C I  2;3;6  , R  B I (2;3;6), R  3 Câu 14: Nghiệm bất phương trình   4 A x  1 B x  x 1 3   4 D I  2;3;6  , R  2  x là: H A I (2;3;6), R  EO N ET Câu 12: Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A Mặt cầu mặt tròn xoay sinh đường tròn quay quanh đường kính B Mặt trụ tròn xoay tập hợp tất điểm không gian cách đường thẳng cho trước khoảng R  không đổi cho trước C Cắt hình trụ tròn xoay mặt phẳng song song với trục thu thiết diện hình chữ nhật D Cho hai đường thẳng a, b cắt điểm O Khi quay đường thẳng b quanh đường thẳng a ta mặt nón tròn xoay Câu 13: Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, xác định tâm bán kính mặt cầu (S) có phương trình: x2  y  z  x  y  12 z  C 1  x  D x  1 b B S   f ( x)dx IA b A S    f ( x)dx O N G Câu 15: Cho hàm số f ( x) xác định liên tục đoạn  a; b , diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f ( x) , trục hoành Ox , đường thẳng x  a, x  b là: a a b C S   f ( x) dx a b D S   f ( x)dx a Y G Câu 16: Cho mệnh đề: (I) Nếu f '( x)  0, x   a; b  hàm số f đồng biến khoảng  a; b  TH A (II) Điểm x0 điểm cực trị hàm số f f '( x) đổi dấu x qua x0 2x 1 (III) Hàm số y  đồng biến tập xác định x 1 (IV) Cho hàm số f xác định khoảng  a; b  Nếu x0   a; b  thỏa mãn f '( x0 )  f ''( x0 )  x0 điểm cực đại hàm số f x  (V) Đồ thị hàm số y  có tiệm cận đứng đường thẳng x  tiệm cận ngang đường 2x  thẳng y   Trong mệnh đề có mệnh đề sai? A B C D x y 1 z  Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d):  mặt phẳng  (P): x  y  z   Điểm thuộc (d) có khoảng cách đến (P) 2? A M (0; 1; 2) B P(2; 5; 8) C Q(1;1;0) D N (1; 3; 5) ABC  300 , AB  a Thể tích khối nón sinh tam Câu 18: Cho tam giác ABC vuông A,  giác ABC quay quanh trục đường thẳng AB bằng: Trang 2/6 - Mã đề thi 132 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT A V  2 a B V  2 a 3 C V  2a D V   a3 Câu 19: Cho hàm số y   x3  2mx2  m2 x  , với giá trị m hàm số đạt cực tiểu x  ?  m  1 m  B  C m  D  A m  m  m  Câu 20: Cho hàm số y  x3  mx2  xm  Tìm tất giá trị m để hàm số đồng biến ? A m  6;0  B m  ; 6    0;   C m  6;0 D m  ; 6  0;   2018 Câu 21: Cho hàm số y  f ( x) liên tục   1009 f ( x)dx  Khi B A 32  f (2 x)dx bằng: C 16 D Câu 22: Tích nghiệm phương trình  log3 x   3log x   bằng: A 27 27 B C Câu 23: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  B A EO N ET x2 là: x  3x  C D D   C f '    e  12  G   B f '     3e  12  O N   A f '    3e  12  H Câu 24: Cho hàm số f ( x)  esin x Chọn khẳng định khẳng định sau :   D f '    e  12  x 5 B  x  25 G A IA x  5log0,2 x  6 là: Câu 25: Nghiệm bất phương trình 4log0,04 C 1 x D 1 x 125 25 TH A Y Câu 26: Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A’B’C’D’ cạnh đáy 3cm Biết mặt phẳng (BCD’) hợp với đáy góc 600 Thể tích khối chóp B A ' B ' C ' D ' bằng: A 192dm3 B 192cm3 C 576cm3 D 648cm3 Câu 27: Nguyên hàm hàm số f ( x) ...Thầy giới thiệu cho em kiến thức giới hạn, kiến thức giới hạn giúp số nội dung sau: tính giới hạn để lập bảng biến thiên, dùng giới hạn xác định tiệm cận… Ở đây, quan tâm đến phương pháp giải toán giới hạn ví dụ Dạng 1: Giới hạn hàm số liên tục a VD1: Tính Giải VD2: Tính Giải Dạng 2: Giới hạn dạng , Kiểu 1: Đa thức : Đa thức PP: Phân tích Khi VD1: Giải Chú ý: 1) Nếu có nghiệm 2) Lược đồ Hoocne VD 2: Giải Kiểu 2: Dạng chứa thức PP: Nhân chia với biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Tính Giải Kiểu 3: Giới hạn dạng PP: Sử dụng kết VD1: Giải: Cách 1: Cách 2: chứa hàm số lượng giác VD2: Giải Dạng 3: Giới hạn dạng Chia tử mẫu cho lũy thừa x với số mũ cao VD1: Tính Giải (chia tử mẫu cho x) VD2: Tính Giải Nhận xét: Dạng 4: Giới hạn dạng PP: Nhân với biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Giải THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU (Đề thi gồm 06 trang) KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề MÃ ĐỀ 002 Câu Cho hàm số y  x  2x có đồ thị (C) Tìm số giao điểm (C) trục hoành A B C D Câu Tìm đạo hàm hàm số y  ln x   y  x2 y  x y  x y  x O N G H EO N ET A B C D 2x 1 S   Câu 3.Tìm tập nghiệm bất phương trình S  (1; ) S  (; 1) 1 S  ( ; ) S  ( ; ) 2 A B C D a, b a, b  3i Câu Kí hiệu phần thực phần ảo số phức Tìm 1 a  3; b   3 a  3; b  a  1; b  a  1; b  3 A B C D 1 i z  (5  5i) 1 i Câu Tính môđun số phức z biết A z  B z  C z  D z  x 3 y x  Mệnh đề ? Câu Cho hàm số A Hàm số nghịch biến khoảng  ;  B Hàm số đồng biến khoảng  ;    D ℝ max y  ℝ y A y  TH B Y G IA C Hàm số đồng biến khoảng  ;  D Hàm số nghịch biến khoảng  2;    1 Câu Cho hàm số y  f (x) có bảng biến thiên x hình vẽ bên Mệnh đề ? y' || + y  8 AC Không tồn GTLN y  Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu x  y  z  2x  49  A I(1;0;0), R  B I(1;0;0), R  C I(1;0;0), R  50 D I(1;0;0), R  Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình phương trình tắc  x  2t   y  3t  đường thẳng z   t x y z 1   1 A x y z 1   B 2 Câu 10 Tìm nguyên hàm hàm số f (x)  x  x y z 1   C 2 x3 Trang 1/6 Mã đề 002 x 2 y3 z   1 D THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT A  f (x)dx  2x   C x2 x3  ln x  C B x3 f (x)dx    C x2 D     f (x)dx  x3 f (x)dx    C x2 C  Câu 11 Cho hàm số y  f (x) có bảng biến thiên hình vẽ bên Hỏi đồ thị hàm số cho có điểm cực trị ? A B C D B a Câu 13 Cho A P  a 2  2017  log   2  2017 1 P   C a số thực dương, khác B P  125 P  a log a    P  2017 2017 D Mệnh đề ? P  25 C D P  .N A  ET  log     P   Câu 12 Tính giá trị biểu thức P  P  G H  O N  EO Câu 14 Hàm số đồng biến khoảng  ;   ? y  x  tan x y  x  sin x x y  x  3x  y x 1 A B C D y  f (x) ? f (x)  ln  x Câu 15 Cho hàm số Đồ thị đồ thị hàm số y y y y IA x O O x O x O x TH A Y G A B C D Câu 16 Tính thể tích V khối chóp tứ giác có tất cạnh 2a a3 4a a3 a3 V V V V A B C D Câu 17 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 4;3), B(1;0;5) Tìm tọa độ điểm C trục hoành cho OA  BC A C(0;0;0) C(2;0;0) B C(2;0;0) C(4;0;0) C C(1;0;0) C(1;0;0) D C(0;0;0) C(6;0;0) 3 Câu 18 Kí hiệu z1 z hai nghiệm phức phương trình z  z   Tính P  z1 z  z z1 A P  1 B P  2i C P  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 Môn thi: Ngữ văn Thời gian: 120 phút- Không kể thời gian giao đề I- PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN (5 điểm) 1- Câu 1 (2 điểm) Trình bày hoàn cảnh ra đời bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu? 2- Câu 2 (3 điểm) Phê phán thái độ thờ ơ ghẻ lạnh đối với con người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết. Suy nghĩ của anh, chị về ý kiến trên. II- PHẦN RIÊNG DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN (5 điểm) A- Thí sinh Ban KHTN chọn câu 3a hoặc 3b Câu 3a (5 điểm) Cảm nhận của anh, chị về đoạn thơ sau: “Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm Heo hút cồn mây súng ngửi trời Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.” (Tây Tiến- Quang Dũng) Câu 3b (5 điểm) Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành B- Thí sinh Ban KHXH-NV chọn câu 4a hoặc 4b Câu 4a (5 điểm) Cảm nhận của anh, chị về đoạn thơ sau: “Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ Cỏ đón giêng hai chim én gặp mùa Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa.” (Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên) Câu 4b (5 điểm) Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mỵ trong đêm cởi trói cho A Phủ (trích Vợ chồng A Phủ của Hoài). ------------- HẾT ------------ THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẢO LỘC ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề thi có 06 trang ) KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi môn TOÁN Thời gian làm 90 phút Họ tên thí sinh :………………………………………… Số báo danh : ……………………………………………                                                (Mã đề 129) N ET Câu : Cho hình chóp S.ABCD có mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABCD), đáy ABCD hình vuông, AB  2a; SA  a 3; SB  a Gọi M trung điểm CD Tính thể tích khối chóp S.ABCM   a3 2a 3a 3 a3 A V  C V  B V  D V           2  Câu : Trong không gian Oxyz cho hai vectơ a  (3; 2;1), b  (2;1; 1) Với giá tri ̣của m thı̀ hai vectơ       u  ma  3b và v  3a  2mb cùng phương ?  5 3 C m   A m   B m   D m           3 Câu :  12 5   25  Tìm biểu thức rút gọn biểu thức A   x y  :  x y        15 B x4 EO A x4   y9 x y   C .  D 15 45 x y   y Câu : Trong không gian Oxyz, phương trı̀nh mă ̣t cầ u có tâm I (2;1; 4) và tiế p xúc với mă ̣t phẳ ng ( ) : x  y z   là:  B x  y  z  x  y  z     A x  y  z  x  y  z     D x  y  z  x  y  z     C x  y  z  x  y  z     Câu : Trong không gian Oxyz, cho các điể m A(2;3; 0).B (0;  2; 0) và đường thẳ ng d có phương IA O N G H 45 A B C D Câu : A   TH A C Câu : A Y G x  t  trı̀nh  y  Điể m C (a; b;c) đường thằ ng d cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhấ t.Nhâ ̣n z   t  đinh ̣ nào sau sai ?  abc    B ac là số nguyên dương.  a  b  c    D ac là số âm.  2x 1 Tìm khẳng định khẳng định sau.  Cho hàm số: y  x 1 Hàm số đồng biến (; 1) (1; ) , nghịch biến (-1;1).  Hàm số nghịch biến (; 1) (1; )   Hàm số đồng biến tập    Hàm số đồng biến (; 1) (1; )   Một khối lăng trụ tam giác có cạnh đáy 11, 13, 15, chiều cao khối lăng trụ trung bình cộng cạnh đáy Tính thể tích khối lăng trụ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).  905,2.  B 806,6.  C 696,6.  D 715,7.  Trang 1/6 – Mã đề 129 GHÉ THĂM THAYGIAONGHEO.NET THƯỜNG XUYÊN ĐỂ CẬP NHẬT ĐỀ THI MỚI NHẤT THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT Câu : Cho tứ diện S.ABC tích V, độ dài cạnh a Trên cạnh SA, SB, SC lấy điểm SP M , N , P cho SM  3MA, SN  SB,  Gọi V ' thể tích hình chóp S.MNP 2SP  PC Tính V ' theo a   a3 2 a3 a3 C A B D .        12 160 160 16 Câu : Thầy giới thiệu cho em kiến thức giới hạn, kiến thức giới hạn giúp số nội dung sau: tính giới hạn để lập bảng biến thiên, dùng giới hạn xác định tiệm cận… Ở đây, quan tâm đến phương pháp giải toán giới hạn ví dụ Dạng 1: Giới hạn hàm số liên tục a VD1: Tính Giải VD2: Tính Giải Dạng 2: Giới hạn dạng , Kiểu 1: Đa thức : Đa thức PP: Phân tích Khi VD1: Giải Chú ý: 1) Nếu có nghiệm 2) Lược đồ Hoocne VD 2: Giải Kiểu 2: Dạng chứa thức PP: Nhân chia với biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Tính Giải Kiểu 3: Giới hạn dạng PP: Sử dụng kết VD1: Giải: Cách 1: Cách 2: chứa hàm số lượng giác VD2: Giải Dạng 3: Giới hạn dạng Chia tử mẫu cho lũy thừa x với số mũ cao VD1: Tính Giải (chia tử mẫu cho x) VD2: Tính Giải Nhận xét: Dạng 4: Giới hạn dạng PP: Nhân với biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Giải THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG ĐỀ THI THỬ THPT LẦN NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: TOÁN Ngày thi: …………………… Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (50 Câu trắc nghiệm) ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 017 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho số thực a, b > với a ≠ , khẳng định sau khẳng định đúng? A log a2 ( ab ) = 1 + log a b 2 B log a ( ab ) = C log a2 ( ab ) = + log a b Biết tích phân 2x ∫ x.e dx = A Câu 3: D log a2 ( ab ) = log a2 a.log a2 b ea + b với a, b ∈ Z , tính a + b EO N ET Câu 2: B C B Đường thẳng x − y = 100 2 G 3.π a a IA B Ca D 3π a C 22 + i 25 25 D 22 − i 25 25 G A O N Một hình nón có thiết diện qua trục tam giác có diện tích a ( a > ) , thể tích khố i nón 2+i −1 + 3i z= 1− i 2+i 22 B − + i 25 25 TH A 22 i+ 25 25 Y Tìm số phức z thỏa mãn A Câu 6: D Đường tròn ( x − ) + ( y + ) = 100 H C Đường tròn ( x − 3) + ( y + ) = 100 Câu 5: D Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z + 3i − = 10 A Đường thẳng x − y = 100 Câu 4: log a b Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A y = − 2− x + 2x B y = C y = −1 D y = Câu 7: z = 10 Tìm phần thực số phức z biết: z + z B A −5 Câu 8: Cho biết ∫ A Câu 9: D 10 dx = a − b.ln + c.ln ( a, b, c số nguyên) Giá trị a + b + c x + +1 B C D Giá trị cực tiểu hàm số y = A C 10 B −3 x − 3x + x −1 C D −1 Ghé thăm http://thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu, đề thi THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT Câu 10: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vuông cạnh a , hai mặt phẳng ( SAB ) ( SAD ) vuông góc với mặt phẳng đáy, góc mặt phẳng ( SCD ) mặt phẳng đáy 45° Thể tích tứ diện SBCD a3 A a3 C B a a3 D Câu 11: Một hình trụ có thiết diện qua trục hình vuông cạnh a , diện tích toàn phần hình trụ B 3π a Aa Ca D 3π a Câu 12: Hàm số y = x − x + có điểm cực trị? B A C Câu 13: Tìm đạo hàm hàm số y = log x 1 A y ′ = B y′ = x x log −4 có tập xác định  1 A ℝ \ − ;   2 1 1   C  −∞; −  ∪  ; +∞  2    x ln D y ′ = EO N ET Câu 14: Hàm số y = ( x − 1) C y ′ = D ln x B ℝ G H  1 D  − ;   2 A i B −1 O N Câu 15: Tìm số phức z có z = z + i đạt giá trị lớn C −i D G IA Câu 16: Cho hàm số f ( x ) = log ( x + 1) Tập hợp sau tập xác định f ( x ) ?   B  − ;    TH A Y A [ 0; +∞ )   C  − ; +∞      D  − ;  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 Môn thi: Ngữ văn Thời gian: 120 phút- Không kể thời gian giao đề I- PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN (5 điểm) 1- Câu 1 (2 điểm) Trình bày hoàn cảnh ra đời bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu? 2- Câu 2 (3 điểm) Phê phán thái độ thờ ơ ghẻ lạnh đối với con người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết. Suy nghĩ của anh, chị về ý kiến trên. II- PHẦN RIÊNG DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN (5 điểm) A- Thí sinh Ban KHTN chọn câu 3a hoặc 3b Câu 3a (5 điểm) Cảm nhận của anh, chị về đoạn thơ sau: “Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm Heo hút cồn mây súng ngửi trời Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.” (Tây Tiến- Quang Dũng) Câu 3b (5 điểm) Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành B- Thí sinh Ban KHXH-NV chọn câu 4a hoặc 4b Câu 4a (5 điểm) Cảm nhận của anh, chị về đoạn thơ sau: “Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ Cỏ đón giêng hai chim én gặp mùa Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa.” (Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên) Câu 4b (5 điểm) Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mỵ trong đêm cởi trói cho A Phủ (trích Vợ chồng A Phủ của Hoài). ------------- HẾT ------------ THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B Thời gian làm bài: 90 phút;(50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 485 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên học sinh: Số báo danh: Câu 1: Đồ thị hàm số y  A 2x 1 có đường tiện cận? x  3x  B C Câu 2: Cho hàm số f ( x )  x ln( x  1) Đạo hàm hàm số cho là: x3 x3 x3 2  ln( x  1)  ln( x  1)  x.ln( x  1) 2 B x  C x  A x  D x3  x.ln( x  1) D x  m  m  A  EO N ET Câu 3: Tìm m để phương trình  x  x   m  có nghiệm  m  5  m  1 C  B Không có giá trị m D   m   mx  m Hàm số nghịch biến khoảng xác định khi: xm A m  3 m  B m  3 m  D   mC m  1 m  G H Câu 4: Cho hàm số y  IA C A( 2;10), B (2;10) G A A( 1;4), B (4;34) O N Câu 5: Cho hàm số y  x  x  có đồ thị (C) hàm số y  x  có đồ thị (P) Giao điểm (C) (P) là: TH A Y Câu 6: Tính đạo hàm hàm số y   x  x  e x A y '   x  x   e Câu 7: Cho hàm số y  x B y '   x  x  e x B A( 1;4) D A(1;4), B ( 1;4) C 2x  2 ex  y' ln D y '   x   e x x5 Khẳng định sau đúng: x2 A Hàm số có cực trị B Hàm số nghịch biến R C Hàm số đồng biến R \ {2} D Hàm số đồng biến ( ; 2) ( 2;  ) Câu 8: Cho lăng trụ đứng ABC.A B C có đáy ABC tam giác cạnh 2a Góc đường A B mặt đáy 600 Tính theo a diện tích toàn phần hình lăng trụ ABC.A B C 2 2 B 15 3a C 13 3a D 12 3a A 14 3a Câu 9: Cho lăng trụ đứng ABC.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 2a Góc đường thẳng A B mặt đáy 600 Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.ABC A 4a B 6a C 2a 3 D a Câu 10: Cho hàm số y  x  ( m  1) x  ( m  2) x  m Tìm m để hàm số đạt cực đại x  A Không có giá trị m thỏa mãn yêu cầu B m  2 C m  1 D m  Trang 1/5 - Mã đề thi 485 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT Câu 11: Xác định m để phương trình: x  2m.2 x  m   có hai nghiệm phân biệt? C m < D -2 < m < A m > B m Câu 12: Tım ̀ giá tri ̣lớn nhấ t, giá tri ̣nhỏ nhấ t của hàm số f ( x)  x  12 e  x đoa ̣n [0; ]: A max f ( x)  [ 0;2] max f ( x)  ... B C u 19 C C u 20 C C u 21 D C u 22 A C u 23 A C u 24 C C u 25 A C u 26 D C u 27 A C u 28 A C u 29 A C u 30 B C u 31 B C u 32 C C u 33 B C u 34 A C u 35 B C u 36 C C u 37 C C u 38 C C u 39 D C u. .. kh ng định sau, kh ng định sai? A Cho hai đư ng th ng a, b c t đi m O Khi quay đư ng th ng b quanh đư ng th ng a ta m t n n tr n xoay B C t h nh tr tr n xoay m t ph ng song song với tr c thu thi t...  a Th tích khối n n sinh tam C u 18: Cho tam gi c ABC vu ng A,  gi c ABC quay quanh tr c đư ng th ng AB b ng: Trang 2/ 6 - M đề thi 1 32 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT A V  2 a B
- Xem thêm -

Xem thêm: 65. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT H u L c 2 Thanh H a l n 3, 65. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT H u L c 2 Thanh H a l n 3,

Hình ảnh liên quan

Hình 1 - 65.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT H u L c 2  Thanh H a l n 3

Hình 1.

Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 26: Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ cạnh đáy 43 cm . Biết mặt phẳng (BCD’) hợp với đáy một góc 0 - 65.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT H u L c 2  Thanh H a l n 3

u.

26: Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ cạnh đáy 43 cm . Biết mặt phẳng (BCD’) hợp với đáy một góc 0 Xem tại trang 3 của tài liệu.
khối tròn xoay khi cho hình H quay quanh trục Ox bằng: - 65.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT H u L c 2  Thanh H a l n 3

kh.

ối tròn xoay khi cho hình H quay quanh trục Ox bằng: Xem tại trang 5 của tài liệu.
A. Hình 3 B. Hình 2 C. Hình 4 D. Hình 1 - 65.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT H u L c 2  Thanh H a l n 3

Hình 3.

B. Hình 2 C. Hình 4 D. Hình 1 Xem tại trang 8 của tài liệu.
Câu 25: Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ cạnh đáy 43 cm . Biết mặt phẳng (BCD’) hợp với đáy một góc 0 - 65.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT H u L c 2  Thanh H a l n 3

u.

25: Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ cạnh đáy 43 cm . Biết mặt phẳng (BCD’) hợp với đáy một góc 0 Xem tại trang 9 của tài liệu.
Câu 41: Trong mặt phẳng ) cho mô hình gồm một tam giác đều có cạnh bằng 6 , đỉnh Xlà tâm của một đường tròn có bán kính bằng 3 (hình vẽ bên) - 65.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT H u L c 2  Thanh H a l n 3

u.

41: Trong mặt phẳng ) cho mô hình gồm một tam giác đều có cạnh bằng 6 , đỉnh Xlà tâm của một đường tròn có bán kính bằng 3 (hình vẽ bên) Xem tại trang 11 của tài liệu.
D. Cắt hình trụ tròn xoay bởi một mặt phẳng song song với trục thu được thiết diện là một hình chữ - 65.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT H u L c 2  Thanh H a l n 3

t.

hình trụ tròn xoay bởi một mặt phẳng song song với trục thu được thiết diện là một hình chữ Xem tại trang 13 của tài liệu.
Câu 12: Cho hình chóp S ABCD. có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ( ABCD ), SA a 2 - 65.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT H u L c 2  Thanh H a l n 3

u.

12: Cho hình chóp S ABCD. có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ( ABCD ), SA a 2 Xem tại trang 14 của tài liệu.
Câu 41: Gọi H là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số - 65.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT H u L c 2  Thanh H a l n 3

u.

41: Gọi H là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số Xem tại trang 17 của tài liệu.
Câu 13: Cho hình chóp S ABCD. có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ( ABCD ), SA a 2 - 65.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT H u L c 2  Thanh H a l n 3

u.

13: Cho hình chóp S ABCD. có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ( ABCD ), SA a 2 Xem tại trang 20 của tài liệu.
A. Hình 3 B. Hình 2 C. Hình 1 D. Hình 4 - 65.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT H u L c 2  Thanh H a l n 3

Hình 3.

B. Hình 2 C. Hình 1 D. Hình 4 Xem tại trang 20 của tài liệu.
Câu 21: Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ cạnh đáy 43 cm . Biết mặt phẳng (BCD’) hợp với đáy một góc 0 - 65.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT H u L c 2  Thanh H a l n 3

u.

21: Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ cạnh đáy 43 cm . Biết mặt phẳng (BCD’) hợp với đáy một góc 0 Xem tại trang 21 của tài liệu.
Câu 43: Trong mặt phẳng ) cho mô hình gồm một tam giác đều có cạnh bằng 6 , đỉnh Xlà tâm của một đường tròn có bán kính bằng 3 (hình vẽ bên) - 65.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT H u L c 2  Thanh H a l n 3

u.

43: Trong mặt phẳng ) cho mô hình gồm một tam giác đều có cạnh bằng 6 , đỉnh Xlà tâm của một đường tròn có bán kính bằng 3 (hình vẽ bên) Xem tại trang 23 của tài liệu.