0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

68. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n B o L c L m ng

68.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n B o L c  L m  ng

68. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n B o L c L m ng

... Y l ng < /b> đáy c< /b> c < /b> cm chiều cao l ng < /b> c< /b> c < /b> cm A đ ng < /b> l ng < /b> n< /b> c < /b> B n < /b> A nghi ng < /b> c< /b> c < /b> n< /b> c,< /b> TH < /b> vừa l c < /b> n< /b> c < /b> ch m < /b> mi ng < /b> c< /b> c < /b> đáy m< /b> c < /b> n< /b> c < /b>   tr< /b> ng < /b> với đư ng < /b> kính đáy Tính th< /b> tích l ng < /b> n< /b> c < /b> c c < /b> B 18cm3 ... THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO< /b> N < /b> H C < /b> THPT < /b> C< /b> u 34 : Từ mi ng < /b> t n < /b> c< /b> nh 8dm, ng< /b> ời ta c< /b> t hình qu< /b> t t m < /b> O b n < /b> kính OA  8dm ( xem hình ) Để cu n < /b> l i th< /b> nh phễu hình n< /b> n < /b> (khi OA tr< /b> ng < /b> với OB ) Chiều cao ... C< /b> P NHẬT ĐỀ THI < /b> M< /b> I NHẤT THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO< /b> N < /b> H C < /b> THPT < /b> C< /b> u 16 : A C< /b> u 17 : A C< /b> u 18 : (m < /b>  1)x  Đồ th< /b> h m < /b> số nh n < /b> tr< /b> c < /b> hoành tr< /b> c < /b> tung l m < /b> ti m < /b> c< /b> n < /b> ngang x  n < /b> 1 ti m < /b> c< /b> n < /b> đ ng < /b> T m < /b> giá...
 • 6
 • 166
 • 0
78.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n Nguy n  nh Chi u   ng Th p l n 2

78. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n Nguy n nh Chi u ng Th p l n 2

... song với m t đáy để h nh n n nh N2 tích th tích N1 .T nh chi u cao h h nh n n N2? A cm B 10 cm C 20 cm D 40 cm 1 2x C u 35 Đư ng th ng y  ax  b c t đồ th h m số y  hai đi m A B c ho nh ... S.ABCD c đáy h nh chữ nh t M t ph ng qua A, tr ng t m G V tam gi c SBC song song với BC c t SB, SC M, N Tỷ số SAMND VSABCD 1 A B C D 9 C u 44 M t h nh n n đặt b n h nh l p phư ng (nh h nh vẽ) ... m t xung quanh h nh n n, hai khối c u ti p x c với khối c u l n ti p x c với đáy h nh n n B n k nh đáy h nh n n cho l : A dm B 2dm C 2dm D dm Hết Trang 6/14 M đề 001 Đ P N – T M TẮT C CH...
 • 13
 • 79
 • 0
67.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Nguy n Du  TP. HCM

67. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Nguy n Du TP. HCM

... Tính I   f (x)dx Trang 5/6 M đề 002 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT I  4 I  1 I I B C D A C u 45 Cho hình chóp tam gi c S.ABC c M trung đi m SB, N đi m n m c nh SC cho NS  3NC ... đi m Q c tung độ 2 Di n tích hình thang cong MNPQ b ng: A e B e e 2 C e e 2 D e 2 C u 34 Cho hình chóp S.ABC c đáy ABC tam gi c vu ng c n B, BC= 6, g c cạnh b n m t đáy 600 Th tích ... chư ng tr nh “ Tình ca M a xu n tổ ch c tr ng THPT Nguy n Du, ban tổ ch c dự ki n b n vé với giá 150.000 đ ng Tuy nhi n sau khảo sát, ban tổ ch c nh n th y vé x x gi m đ ng số vé b n 25 vé...
 • 7
 • 137
 • 0
69   thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n Tr n Ph  H i Ph ng l n 3

69 thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n Tr n Ph H i Ph ng l n 3

... kho ng c ch đư ng th ng A C BC ′ a Th tích khố i l ng tr A 2a3 B 2a C 2a D 2a Ghé th m http://thaygiaongheo.net th ng xuy n để c p nhật t i liệu, đề thi THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C ... http://thaygiaongheo.net th ng xuy n để c p nhật t i liệu, đề thi THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT C u 30 : Cho h nh chóp S ABC c đáy tam gi c cạnh a , SA vu ng g c v i m t ph ng đáy, SA = a, th ... thi THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT C u 39 : Trong kh ng gian Oxyz , cho i m A ( 2; 3; 5 ) c h nh chiếu vu ng g c tr c Ox , Oy , Oz B , C , D G i H tr c t m tam gi c BCD Ph ng tr nh...
 • 6
 • 102
 • 0
70.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT M  c B  H N i

70. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT M c B H N i

... đạt c< /b> c < /b> tiểu x = C < /b> H m < /b> số nghịch bi n < /b> R D H m < /b> số đạt c< /b> c < /b> đ i x = C< /b> u 36: T m < /b> m để phư ng < /b> tr< /b> nh x  x   m < /b> c< /b> nghi m < /b> ph n < /b> biệt Trang 3/5 - M< /b> đề thi < /b> 485 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO< /b> N < /b> H C < /b> THPT < /b> ... x b ng:< /b> Trang 4/5 - M< /b> đề thi < /b> 485 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO< /b> N < /b> H C < /b> THPT < /b> 25 200 20 40 A B C < /b> D C< /b> u 49: Cho h nh chóp S.ABC c< /b> SA vu ng < /b> g c < /b> v i m< /b> t ph ng < /b> (ABC), tam gi c < /b> ABC c< /b> nh a, m< /b> t b n < /b> (SBC) ... tính l i c< /b> ng < /b> vào g c)< /b> Sau th< /b> ng,< /b> ng< /b> i l i g i th< /b> m < /b> 100 triệu đ ng < /b> v i h nh th< /b> c < /b> l i suất H i sau n< /b> m < /b> tính từ l n < /b> g i ng< /b> i nh n < /b> số ti n < /b> g n < /b> kết nhất? A 243 triệu đ ng < /b> B 236 triệu đ ng < /b> C < /b> 239 triệu...
 • 6
 • 120
 • 0
72.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Nguy n V n Tho i  An Giang

72. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Nguy n V n Tho i An Giang

... c di n tích xung quanh 4 thi t di n qua tr c hình tr hình vu ng T m di n tích to n ph n Stp hình tr T  Trang Ghé th m thaygiaongheo.net th ng xuy n để c p nhật t i liệu, đề thi THAYGIAONGHEO.NET ... theo th i gian tính c ng th c v (t )  2t  1, th i gian tính theo đ n v giây, qu ng đư ng v t tính theo đ n v m t Biết th i i m t  3s v t qu ng đư ng 1 5m H i th i i m t  25s v t qu ng đư ng ... theo th i gian tính c ng th c v (t )  2t  1, th i gian tính theo đ n v giây, qu ng đư ng v t tính theo đ n v m t (m) Biết th i i m t  3s v t qu ng đư ng 1 5m H i th i i m t  25s v t qu ng...
 • 12
 • 135
 • 0
74.   thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Xu n T  An Giang

74. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Xu n T An Giang

... Ch n c u A THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT C u 40: EO N ET Gọi H t m tam gi c ABC Qua H d ng đư ng th ng d vu ng g c với ( ABC ) D ng m t ph ng trung tr c cạnh AB c t d I Khi I t m ... tr , c t hình tr theo thi t di n hình vu ng c nh c c nh b n 2R Di n t ch to n ph n khối tr b ng: B a 13 C a 39 D a 15 C u 41: cho hình chóp SABCD c đáy ABCD hình vu ng c nh 2a , m t b n ... 20 (m/ s), t kho ng th i gian t nh giây kể t l c b t đầu đạp phanh Hỏi t l c đạp phanh đ n d ng h n, t di chuy n m t? A 1 0m B 7m C 5m D 3m C u 28 Cho hình thang cong (H ) giới h n bới đường...
 • 11
 • 129
 • 0
75.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n L Qu  n  i n Bi n

75. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n L Qu n i n Bi n

... 1 Trang 4/7 - M đề thi 132 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT C u 31: M t kh i c u c b n kính 5dm , ng i ta c t bỏ kh i c u hai m t ph ng song song v i nhau, c ch t m 3dm bỏ hai ch m c u ... d ng km đư ng b n bờ c i m B nhiều gấp 1,3 l n chi phí xây d ng km đư ng b n bờ c i m A, chi phí l m c u MN địa i m H i ph i xây c u i m M c ch i m H km để chi phí l m đư ng nhỏ nhất? ... gi c c n B Tam gi c ABC tam gi c vu ng C Tam gi c ABC tam gi c tù D Tam gi c ABC tam gi c Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD c c nh đáy a, g c m t b n m t đáy 45o G i M, N, P trung i m SA, SB CD...
 • 11
 • 331
 • 0
57.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T H i D ng

57. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v T H i D ng

... vu ng Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để c p nh t t i liệu hay, Trang4/6 - M đề 150 Thaygiaongheo.net – Video – T i liệu h c to n THPT g c v i m t ph ng (ABD), tam gi c ABD tam gi c c nh ... kính X t h nh n n c đỉnh tr ng v i t m hai đư ng tr n đáy tr ng v i đư ng tr n l i T nh kho ng c ch (P) (Q) để di n t ch xung quanh h nh n n l n A 2R 3 B R C R D R C u 46: Cho l ng trụ t gi c ... Thaygiaongheo.net – Video – T i liệu h c to n THPT C u 7: T m h nguy n h m h m s f  x   sin x A  sin xdx  2cos x  C B  sin xdx   cos x  C C  sin xdx  cos x  C D  sin xdx  cos...
 • 7
 • 154
 • 0
59.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n  i h c Vinh l n 4

59. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n i h c Vinh l n 4

... HT - Ch c em đạt kết cao kỳ thi THPT QG n m 2017! Trang 6/6 - M thi 132 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TON HC THPT P N THI TH THPT QUC GIA T NM 2017 TRNG I HC VINH M N TON TRNG THPT CHUY N ... Hng dn gii Th tớch ca mt chic kem cn tớnh bao gm Th tớch ca h nh n n ct c b n kớnh ỏy ln R1 3, cm, b n kớnh ỏy nh r1 0,8 cm v chiu cao h 7, cm Ch c c c em c mt k thi thnh c ng v thng li ... v 1 mt phng : x y z Gi d l ng thng tr n ng thi ct ng thng v trc Oz Mt vect ch phng ca d l Ch c c c em c mt k thi thnh c ng v thng li nhộ! THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TON HC THPT A u...
 • 14
 • 126
 • 0
62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

62. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1 Thanh H a l n 2

... tiêu cho chi phí nguy n liệu l m vỏ lon nh t, t c di n t ch to n ph n h nh tr nh Mu n th t ch khối tr 1dm3 di n t ch to n ph n h nh tr nh b n k nh đáy h nh tr phải bao nhiêu? 1 1 A B dm C ... t ch 19 2 cm3 đư ng sinh gấp ba l n b n k nh đáy T nh độ dài đư ng sinh h nh tr A 12 cm B cm C cm D cm C u 41: B n An c c c u ng n c có d ng h nh n n c t, đư ng k nh mi ng c c (cm), đư ng k nh ...  tr c ho nh A kh ng B ba C b n D hai C u 38: Cho h nh ch p S.ABCD c ABCD h nh vu ng c nh 2a, tam gi c SAB n m mặt ph ng vu ng g c với (ABCD) T nh th t ch khối c u ngoại tiếp h nh ch p S.ABCD...
 • 25
 • 140
 • 1
63.   thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Minh Khai  H N i

63. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Minh Khai H N i

... D) C u 27 Cho h nh tr (T) b n kính đáy 3, chiều cao M t ph ng (P) c t h nh tr (T) thi t di n h nh chữ nhật ABCD, c nh AB, c nh CD dây cung hai đáy Di n tích l n h nh chữ nhật ABCD A) Smax ...  m t ph ng (P) c phư ng tr nh: 1 4x + y + z – = M nh đề đ ng? C u 47 Cho đư ng th ng d: A d vu ng g c v i (P) C d song song v i (P) B d c t kh ng vu ng g c v i (P) D d n m (P) C u 48 Cho m t ... ph c z = – 3i c ph n th c ph n ảo – D) i m M(2; -3) i m biểu di n số ph c z = – 3i C u 33 Tập h p i m mặt ph ng Oxy, biểu di n số ph c z thoả m n i u ki n G H z (i  1)   i  A) Đư ng th ng...
 • 6
 • 63
 • 0
65.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT H u L c 2  Thanh H a l n 3

65. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT H u L c 2 Thanh H a l n 3

... B C u 19 C C u 20 C C u 21 D C u 22 A C u 23 A C u 24 C C u 25 A C u 26 D C u 27 A C u 28 A C u 29 A C u 30 B C u 31 B C u 32 C C u 33 B C u 34 A C u 35 B C u 36 C C u 37 C C u 38 C C u 39 D C u ... kh ng định sau, kh ng định sai? A Cho hai đư ng th ng a, b c t đi m O Khi quay đư ng th ng b quanh đư ng th ng a ta m t n n tr n xoay B C t h nh tr tr n xoay m t ph ng song song với tr c thu thi t ...  a Th tích khối n n sinh tam C u 18: Cho tam gi c ABC vu ng A,  gi c ABC quay quanh tr c đư ng th ng AB b ng: Trang 2/ 6 - M đề thi 1 32 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT A V  2 a B...
 • 25
 • 108
 • 0
64.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Kim Li n  H N i l n 3

64. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Kim Li n H N i l n 3

... H nh chóp c đáy h nh bình h nh c m t c u ngo i tiếp C H nh chóp c đáy h nh thang c m t c u ngo i tiếp D H nh chóp c đáy h nh chữ nhật c m t c u ngo i tiếp C u 18 Cho h m số y = mx3 + 3mx ... 3t  m t ph ng chứa d song song v i d’ A B C D Vô số C u 44 Nghi ng c c n c h nh tr c đ ng n c, ta nh n th y bề m t n c h nh Elip c độ d i tr c l n 10 cm, kho ng c ch từ hai đỉnh tr c l n ... H m số đ ng bi n kho ng (−2; +∞) C H m số đ ng bi n kho ng (−2 ;3) D H m số nghịch bi n kho ng (−∞; −2) C u 41 M t h nh n n c g c đỉnh 60°, n i tiếp h nh c u Biết th tích kh i n n 3 Tính th ...
 • 7
 • 92
 • 0
66.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n Nguy n Tr i  H i D ng l n 4

66. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n Nguy n Tr i H i D ng l n 4

... ABCD.A’B C D c C .Th tích kh i c u c nh a G i S di n tích xung quanh a3 TH A a a3 C A 2a3 B 3 Y b ng: di n tích to n 4 C u 39: Cho h nh h p ABCD.A’B C D tích V, E trung i m CC’ F n m c nh h nh ... Số c nh kh i chóp n  THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT B Số m t kh i chóp 2n DD’ cho DF  2FD’ Tỉ số th tích hai C Số đỉnh kh i chóp 2n  kh i chóp EABD BCDEF b ng: D Số m t kh i chóp ... THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT C u 18: M t ngu i đem g i tiết ki m ng n h ng h v i l i suất 12% n m Biết sau qu (ba th ng) l i c ng d n vào v n g c H i sau n m ng i nh n R số tiền...
 • 9
 • 103
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thi đại học khối c gồm những ngành nàohoµn thµnh b¶n b¸o c¸o ng¾n gän vò kªnh ®µo panamahoµn thµnh b¶n b¸o c¸o ng¾n gän vò kªnh ®µo xuyªnguyễn thị mai lý 2006 đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tiến triển cận thị ở trẻ em hà nội 2006thừa nhận và trân trọng sự đóng góp của nhân viên giao phó trách nhiệm cho họ và tạo điều kiện cho họ phát triển cho họ được làm những công việc thích thú hoặc có ý nghĩakióm to¸n b¸o c¸o kõt qu¶ s¶n xuêt kinh doanhbảng giá trị chuyển vị ở các góc quay khác nhau của trục khuỷutỡnh ca cụ giỏo hng dn thc s nguyn th qunh anh em vụ cựng cm n cụ ó giỳp em rt nhiu trong sut thi gian quathực hiện các yêu cầu sau bằng ngôn ngữ đại số quan hệ và ngôn ngữ sql cho mỗi câu 1 cho biết các thí sinh nam có địa chỉ tại đà n ẵng thông tin gồm sobd hoten ngaysinh manganhb o l c cách m ng trong cách m ng gnªu ®­ỵc mét sè viưc cçn lµm ®ĩ gi÷ g×n b¶o vư c¬ quan thçn kinhb¶o l­u kõt qu¶ häc tëpc¸c sè sau sè nµo lµ sè nguyªn tèkióm to¸n c¸c phçn hµnh c¬ b¶n trªn b¸o c¸o tµi chýnhch­¬ng 2 kióm to¸n c¸c phçn hµnh c¬ b¶n trªn b¸o c¸o tµi chýnhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP