0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Về chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỔ SUNG .DOC (Trang 36 -37 )

Căn cứ vào kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp, có thể thấy rằng: Cơ sở vật chất của bộ phận dịch vụ bố sung đã đi vào sử dụng trong thời gian dài nên phân nảo bị xuống cấp về hình thức và chất lượng, gây cảm giác không an tâm về chất lượng dịch vụ. Đây là một

dấu hỏi lớn đặt ra cho các cấp lãnh đạo khách san, vì vậy khách sạn cần điều tra làm rõ

nguyên nhân, để từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.

> Nguyên nhân

Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu có thể thấy rằng những hạn chế nêu trên là do những nguyên nhân sau:

Một là, đội ngũ quản lý dịch vụ bồ sung còn thiếu kinh nghiệm, trình độ quản lý

thấp nên việc kiểm tra giám sát còn lỏng lẻo, thiếu nghiêm túc dẫn đến ý thức, tác phong

Hai là, khách sạn chưa nhận thức được vai trò quan trọng của dịch vụ bổ sung trong

kinh doanh khách sạn nên chưa quan tâm đúng mức tới việc đầu tư, nâng cấp, đổi mới cơ

sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị của dịch vụ bổ sung: chưa quan tâm tới việc đa dạng

hóa các loại hình dịch vụ bố sung đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Ba là, đa số nhân viên thuộc bộ phận dịch vụ bổ sung đều tốt nghiệp cao đăng và

trung cấp nên đội ngũ nhân viên dịch vụ bố sung của khách sạn còn nhiều hạn chế về trình

độ chuyên môn, ngoại ngữ... Bên cạnh đó, khách sạn chưa quan tâm đúng mức tới công tác đào tạo và quản lý nhân viên ở bộ phận dịch vụ bồ sung nên đã để xảy ra tình trạng

nhân viên làm việc xao nhãng, thiếu trách nhiệm, thường xuyên làm việc riêng trong giờ

làm việc...

4.1.2. Những vấn đề cân giải quyết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bố sung tại khách sạn khách sạn

Dựa vào mục 4.1.1 ta có thể thấy được ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân của chúng trong kinh doanh dịch vụ bố sung của khách sạn Thương Mại. Vì vậy, để nâng cao

chất lượng dịch vụ bồ sung của khách sạn, vấn đề đặt ra là nhà quản trỊ phải biết rõ được

điểm mạnh, điểm yếu của mình để từ đó đưa ra được biện pháp hợp lý nhằm hạn chế nhược điểm và phát huy hơn nữa những ưu điểm vốn có để đạt hiệu quả cao trong kinh

doanh dịch vụ bố sung của khách sạn. Như vậy, trước hết nhà quản trỊ cần phải quan tâm

tới các vẫn đề cụ thể sau đây:

- _ Nâng cấp và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật dịch vụ bố sung

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỔ SUNG .DOC (Trang 36 -37 )

×