0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (174 trang)

Nguyên tắc và phương pháp quản lý dự án đầu tư

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 44 -48 )

3.3.1 Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư

Ā Ā Ā

hà nước thống nhất quản lý đầu tư xây dựng đối với tất cả các thành phần kinh tế về mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành, lãnh thổ, quy hoạch và kế hoạch xây dựng đơ thị và nơng thơn; quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng, lựa chọn cơng nghệ, sử dụng đất đai tài nguyên, bảo vệ mơi trường sinh thái, thiết kế kỹ thuật, kiến trúc, xây lắp, bảo hiểm, bảo hành cơng trình và các khía cạnh xã hội khác của dự án.

Riêng các dự án sử dụng vốn ngân sách thì Nhà nước cịn quản lý về các mặt thương mại, tài

chính và hiệu quả kinh tế của dự án.

Ā Ā Ā

ảm bảo thực hiện đúng trình tự đầu tư xây dựng theo 3 giai đoạn là chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Ā Ā Ā

hân định rõ chức năng quản lý Nhà nước ở tầm vĩ mơ với chức năng quản lý ở tầm mơ của cơ sở, chức năng quản lý Nhà nước và chức năng quản lý sản xuất kinh doanh. Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn,

các doanh nghiệp cĩ liên quan trong quá trình thực hiện đầu tư.

3.3.2 Các phương pháp quản lý dự án đầu tư

Phương pháp giáo dục: Nội dung của các biện pháp giáo dục bao gồm giáo dục về thái độ lao động, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, khuyến khích phát huy sáng kiến, thực hiện các biện pháp kích thích sự say mê hăng hái lao động, giáo dục về tâm lý tình cảm lao động, về giữ gìn uy tín đối với người tiêu dùng. Các vấn đề này đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực đầu tư do những đặc điểm của hoạtđộng đầu tư (lao động vất vả, di động luơn địi hỏi

tính tự giác trong lao động cao để đảm bảo chất lượng cơng trình tránh tình trạng phá đi làm

Phương pháp hành chính: Là phương pháp được sử dụng trong quản lý cả lĩnh vực

xã hội và kinh tế của mọi nước. Đây là cách thức tác động trực tiếp của chủ thể quản lý đến

đối tượng quản lý bằng những văn bản, chỉ thị, những quy định về tổ chức. Ưu điểm của phương pháp này là gĩp phần giải quyết trực tiếp và nhanh chĩng những vấn đề cụ thể, nhưng cũng dễ dẫn đến tình trạng quan liêu máy mĩc, bộ máy hành chính cồng kềnh và độc đốn. Phương pháp hành chính trong quản lý được thể hiện ở hai mặt: Mặt tĩnh thể hiện ở những tác động cĩ tính ổn định về mặt tổ chức thơng qua việc thể chế hố tổ chức (gồm cơ cấu tổ chức và chức năng quản lý) và tiêu chuẩn hố tổ chức (định mức và tiêu chuẩn tổ chức). Mặt động của phương pháp là sự tác động thơng qua quá trình điều khiển tức thời khi xuất hiện và các vấn đề cần giải quyết trong quá trình quản lý.

Phương pháp kinh tế: Là sự tác động của chủ thể quản lý vào đối tượng quản lý bằng các chính sách và địn bẩy kinh tế như tiền lương, tiền thưởng, tiền phạt, giá cả, lợi nhuận, tín dụng, thuế,... Khác với phương pháp hành chính dựa vào mệnh lệnh, phương pháp

kinh tế thơng qua các chính sách và địn bẩy kinh tế để hướng dẫn, kích thích, động viên và

điều chỉnh các hành vi của những đối tượng tham gia quá trình thực hiện đầu tư theo mục tiêu nhất định của nền kinh tế xã hội. Như vậy, phương pháp kinh tế trong quản lý đầu tư chủ yếu dựa vào lợi ích kinh tế của đối tượng tham gia vào quá trình đầu tư với sự kết hợp hài hồ lợi

ích của Nhà nước, xã hội với lợi ích của tập thể và cá nhân người lao động trong lĩnh vực đầu

tư.

Vận dụng tổng hợp các phương pháp quản lý trên đây trong quản lý hoạt động đầutư. áp dụng phương pháp này cho phép nâng cao hiệu quả của quản lý trong hoạt động đầu tư

Áp dụng phương pháp tốn học: Để quản lý hoạt động đầu tư cĩ hiệu quả, bên

cạnh các biện pháp định tính cần áp dụng các biện pháp định lượng, đặc biệt là phương pháp

tốn kinh tế. Phương pháp tốn kinh tế được áp dụng trong hoạt động quản lý đầu tư bao gồm

phương pháp tốn thống kê; Mơ hình tốn kinh tế.

3.3.3 Một số cơng cụ quản lý dự án đầu tư

Hệ thống luật cĩ liên quan đến hoạt động đầu tư như luật đầu tư, luật cơng ty, luật xây dựng, luật đất đai, luật bảo vệ mơi trường, luật lao động, luật bảo hiểm, luật thuế, luật

phá sản và một loạt các văn bản dưới luật kèm theo về quản lý hoạt động đầu tư như các quy

chế quản lý tài chính, vật tư, thiết bị, lao động, tiền lương, sử dụng đất đai và tài nguyên thiên nhiên khác,...

Các chính sách và địn bẩy kinh tế như chính sách, giá cả, tiền lương, xuất khẩu, thuế, tài chính tín dụng, tỷ giá hối đối, thưởng phạt kinh tế, chính sách khuyến khích đầu tư, những quy định về chế độ hạch tốn kế tốn, phân phối thu nhập...

Các định mức và tiêu chuẩn quan trọng cĩ liên quan đến lợi ích của toàn xã hội.

Quy hoạch tổng thể và chi tiết của ngành và địa phương về đầu tư và xây dựng.

Các kế hoạch định hướng và kế hoạch trực tiếp về đầu tư.

Danh mục các dự án đầu tư.

Các hợp đồng ký kết với các cá nhân và đơn vị hoàn thành các cơng việc của quá

trình thực hiện dự án.

Tài liệu phân tích đánh giá kết quả và hiệu quả của hoạt động đầutư.

Các thơng tin về tình hình cung cầu, kinh nghiệm quản lý, giá cả, luật pháp của Nhà

nước và các vấn đề cĩ liên quan đến đầu tư.

3.3.4 Phương tiện quản lý dự án đầu tư

Để quản lý hoạt động đầu tư, ngồi việc phải sử dụng các cơng cụ trên đây phải cĩ các phương tiện quản lý. Trong điều kiện tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện nay, các nhà quản lý đầu tư sử dụng rộng rãi hệ thống lưu trữ và xử lý thơng tin hiện đại (cả phần cứng về phần mềm), hệ thống bưu chính viễn thơng, thơng tin liên lạc, các phương tiện đi lại trong quá trình điều

hành và kiểm tra hoạt động của từng dự án đầu tư.

CHƯƠNG 3A

QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 44 -48 )

×