0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (174 trang)

.2 Nội dung chủ yếu của quản lý chất lượng dự án đầu tư

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 65 -67 )

Quản lý chất lượng dự án bao gồm nhiều nội dung bao gồm 3 nội dung chính là hoạt

động lập kế hoạch chất lượng, cơng tác đảm bảo chất lượng và cơng tác kiểm tra, kiểm sốt chất lượng dự án.

3C.2.1 Lập kế hoạch chất lượng dự án

Lập kế hoạch chất lượng dự án là việc xác định các tiêu chuẩn chất lượng cho dự án và xác định phương thức để đạt các tiêu chuẩn đĩ. Lập kế hoạch chất lượng dự án là một bộ phận quan trọng của quá trình lập kế hoạch, sẽ được thực hiện thường xuyên và song hành với nhiều loại kế hoạch khác. Lập kế hoạch chất lượng cho phép định hướng phát triển chất lượng chung trong doanh nghiệp, khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực, giảm chi phí liên

quan... Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quản lý chất lượng chặt chẽ cĩ thể phát sinh tăng

chi phí hoặc điều chỉnh lại kế hoạch tiến độ thời gian.

Để lập kế hoạch chất lượng dự án cần những yếu tố đầu vào sau đây:

Chính sách chất lượng của doanh nghiệp (Ban quản lý dự án cĩ trách nhiệm thực

hiện chính sách chất lượng của chủ đầu tư). 57

Phạm vi dự án

Các tiêu chuẩn và quy định trong lĩnh vực chuyên mơn cĩ ảnh hưởng đến chất lượng

dự án (các yêu cầu về chất lượng, các phương pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình thiết kế, thi cơng).

Kế hoạch chất lượng cho biết nhĩm quản lý dự án sẽ thực hiện chính sách chất lượng

như thế nào. Nĩ cũng là cơ sở để lập các loại kế hoạch khác và chỉ rõ phương thức kiểm sốt, đảm bảo và cải tiến chất lượng dự án.

Nội dung cơ bản của cơng tác lập kế hoạch chất lượng dự án gồm:

Xây dựng chương trình, chiến lược, chính sách và kế hoạch hĩa chất lượng.

Xác định những yêu cầu chất lượng phải đạt tới trong từng thời kỳ, từng giai đoạn của quá trình thực hiện dự án.

Phân tích tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dự án, chỉ ra phương hướng kế hoạch cụ thể, xây dựng các biện pháp để thực hiện thành cơng kế hoạch chất lượng.

3C.2.2 Đảm bảo chất lượng dự án

Đảm bảo chất lượng dự án là tất cả các hoạt động cĩ kế hoạch và hệ thống được thực hiện trong phạm vi hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo dự án sẽ thỏa mãn các tiêu chuẩn chất lượng tương ứng. Đảm bảo chất lượng là việc đánh giá thường xuyên tình hình hồn thiện để đảm bảo dự án sẽ thỏa mãn các tiêu chuẩn chất lượng đã định. Đảm bảo chất lượng dự án địi hỏi dự án phải được xây dựng theo những hướng dẫn quy định, tiến hành theo các quy trình được duyệt, trên cơ sở những tính tốn khoa học, theo lịch trình, tiến độ kế hoạch...

3C.2.3 Kiểm tra, kiểm sốt chấtlượng dự án

Kiểm sốt chất lượng là việc giám sát các kết quả cụ thể của dự án để xác định xem chúng đã tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng hay chưa và tìm các biện pháp để loại bỏ những

nguyên nhân khơng hồn thiện. Xây dựng hệ thống kiểm sốt chất lượng rất cần thiết vì nĩ

tạo ra một hệ thống chính thức trong cơ cấu dự án để đảm bảo đáp ứng liên tục nhu cầu của

khách hàng. Đối với nhà thầu, xây dựng hệ thống kiểm sốt chất lượng sẽ giúp tránh được

những rủi ro kiện tụng, khiếu nại về sơ suất chuyên mơn, trên cơ sở đĩ cĩ thể khẳng định

mình đã đảm bảo đúng tiến độ, thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo yêu cầu. Đối

với một số dự án địi hỏi kỹ thuật phức tạp như vũ trụ, quốc phịng, mua sắm cơng, hệ thống kiểm sốt chất lượng là một yêu cầu tiên quyết để cĩ thể hoạt động trong những lĩnh vực này.

Kiểm sốt chất lượng được thực hiện trong suốt quá trình thực hiện dự án. Một trong những nét đặc biệt của cơng tác kiểm sốt chất lượng là sử dụng rất nhiều kiến thức thống kê.

Do vậy, nhĩm kiểm sốt chất lượng phải cĩ kiến thức về quản lý chất lượng bằng phương

pháp thống kê, đặc biệt phương pháp lấy mẫu và lý thuyết xác suất để giúp họ dễ dàng đánh

giá kết quả giám sát chất lượng.

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 65 -67 )

×