0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (174 trang)

Cán bộ quản lý dự án đầu tư

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 39 -42 )

3.1 Khái niệm và mục tiêu của quản lý dự án đầu tư

3.1.5 Cán bộ quản lý dự án đầu tư

Chức năng của cán bộ quản lý dự án đầu tư

Cán bộ quản lý dự án giữ một vai trị rất quan trọng trong cơ cấu tổ chức dự án. Những

chức năng cơ bản cần cĩ của cán bộ quản lý dự án là:

Lập kế hoạch dự án: Mục đích của lập kế hoạch là đảm bảo thực hiện mục tiêu của dự

án và chỉ ra phương pháp để đạt các mục tiêu đĩ một cách nhanh nhất. Cán bộ quản lý dự án

phải quyết định cái gì cần làm, mục tiêu và cơng cụ thực hiện trong phạm vi giới hạn về nguồn lực.

Tổ chức thực hiện dự án: Cán bộ quản lý dự án cĩ nhiệm vụ quyết định cơng việc được thực hiện như thế nào. Họ cĩ trách nhiệm lựa chọn, đào tạo các thành viên của nhĩm dự án, báo cáo kết quả và tiến trình thực hiện dự án của nhĩm cho cấp trên, thơng tin cho cả nhĩm để cùng biết và cĩ kế hoạch cho giai đoạn sau nhằm huy động và sắp xếp hợp lý các nguồn lực, vật tư, thiết bị và tiền vốn. Tổ chức thực hiện dự án nhằm phối hợp hiệu quả giữa các bên tham gia, phân định rõ vai trị và trách nhiệm cho những người tham gia dự án.

Chỉ đạo hướng dẫn: Sau khi nhận nhiệm vụ quản lý, cán bộ quản lý dự án chỉ đạo và hướng dẫn, uỷ quyền, khuyến khích động viên, phối hợp mọi thành viên trong nhĩm thực hiện tốt dự án, phối hợp các lực lượng nhằm đảm bảo thực hiện thành cơng dự án.

Kiểm tra giám sát: Cán bộ quản lý dự án cĩ chức năng kiểm tra giám sát sản phẩm dự

án, chất lượng, kỹ thuật, ngân sách và tiến độ thời gian. Kiểm tra giám sát là một quá trình 3

bước bao gồm: đo lường, đánh giá và sửa chữa. Cần xây dựng các tiêu chuẩn thực hiện, các mốc thời gian và dựa vào đĩ để so sánh đánh giá tình hình thực hiện dự án, đồng thời phải

xây dựng một hệ thống thơng tin hữu hiệu để thu thập và sử lý số liệu .

Chức năng thích ứng: Trong hoạt động, cán bộ quản lý dự án thường xuyên phải đối đầu với những thay đổi, từ đĩ dẫn đến những kế hoạch, các hành động, chuẩn mực thực hiện cũng thay đổi theo và do vậy cần linh hoạt thích ứng với mơi trường.

Kỹ năng của cán bộ quản lý dự án đầu tư

Ā Ā Ā Ā

ỹ năng lãnh đạo: Đây là kỹ năng cơ bản của cán bộ quản lý dự án để chỉ đạo, định hướng, khuyến khích và phối hợp các thành viên cùng thực hiện dự án. Kỹ năng này địi hỏi các cán bộ quản lý dự án cĩ những phẩm chất cần thiết, cĩ quyền lực nhất định để đạt mục tiêu dự án.

Ā Ā Ā Ā

iao tiếp và thơng tin trong quản lý dự án: Cán bộ quản lý dự án cĩ trách nhiệm phối hợp, thống nhất các hành động giữa các bộ phận chức năng và những cơ quan liên quan để thực

hiện cơng việc dự án nên rất cần thiết phải thơng thạo kỹ năng giao tiếp. Cán bộ quản lý dự

án cần giỏi kỹ năng thơng tin, kỹ năng trao đổi tin tức giữa các thành viên dự án và những

người liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Ā Ā Ā Ā

ỹ năng thương lượng và giải quyết khĩ khăn vướng mắc: Để phối hợp mọi cố gắng nhằm thực hiện thành cơng dự án buộc các cán bộ quản lý dự án phải cĩ kỹ năng thương lượng giỏi với cấp trên và các phịng chức năng để giành được sự quan tâm của cấp trên và giành đủ nguồn lực cần thiết cho hoạt động dự án.

Ā Ā Ā Ā

ỹ năng tiếp thị và quan hệ với khách hàng: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của cán bộ quản lý dự án là trợ giúp trong hoạt động Marketing. Làm tốt cơng tác tiếp thị sẽ giúp cho việc duy trì được khách hàng hiện tại, tăng thêm khách hàng tiềm năng.

Ā Ā Ā Ā

ỹ năng ra quyết định: Lựa chọn phương án và cách thức thực hiện các cơng việc dự án là những quyết định rất quan trọng, đặc biệt trong những điều kiện thiếu thơng tin và cĩ nhiều thay đổi. Để ra được quyết định đúng đắn và kịp thời cần đến nhiều kỹ năng tổng hợp của cán bộ quản lý dự án.

Cán bộ quản lý dự án lý tưởng phải là người cĩ đủ các tố chất cần thiết liên quan đến

kỹ năng quản trị, trình độ chuyên mơn kỹ thuật và tính cách cá nhân. Cán bộ quản lý dự án cĩ những đặc điểm khác nhau cơ bản so với cán bộ quản lý chức năng.

Những điểm khác nhau cơ bản giữa nhà quản lý dự án và nhà quản lý chức năng:

Nhà quản lý chức năng Nhà quản lý dự án

Là một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực Là người cĩ kiến thức tổng hợp, hiểu biết

chuyên mơn họ quản lý nhiều lĩnh vực chuyên mơn, cĩ kinh nghiệm

phong phú

tích) cận hệ thống)

Như một đốc cơng, một người giám sát kỹ Là một nhà tổ chức, phối hợp mọi người, mọi

thuật về lĩnh vực chuyên sâu bộ phận cùng thực hiện dự án

Chịu trách nhiệm lựa chọn cơng nghệ Chịu trách nhiệm đối với cơng tác tổ chức,

tuyển dụng cán bộ, lập kế hoạch, hướng dẫn và quản lý dự án.

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 39 -42 )

×