0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Thực trạng công tác tổ chức thi đua khen thưởng

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY THAN KHE CHÀM (Trang 65 -66 )

1. 2.3 Công nghệ sản xuất

2.3. Thực trạng và công tác tổ chức điều hành của văn phòng

2.3.7. Thực trạng công tác tổ chức thi đua khen thưởng

Công ty luôn có sự đãi ngộ tốt cho nhân viên, ngoài sự quan tâm về tinh thần còn có sự quan tâm về vật chất nhằm động viên tinh thần cho cán bộ nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đươc giao.

Cán bộ, nhân viên được phụ cấp tiền đi lại để khích lệ tinh thần cho nhân viên hang say học hỏi, làm việc còn giúp nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công việc hàng ngày.

Công ty luôn coi trọng phong trào thi đua, chú trọng công tác xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Phát huy sang kiến cải tiến kỹ thuật và được chọn lọc áp dụng vào trong sản xuất. Tổ chức điều tra, tập hợp và báo cáo kịp thời các sang kiến của các đơn vị. Trong năm 2015 số sang kiến được duyệt là 115 sáng kiến, với giá trị làm lợi hàng trăm triệu đồng.

Công ty sẽ giao cho các phòng ban trong công ty tiến hành kiểm tra thu thập các thành tích cá nhân đủ tiêu chuẩn để lập danh sách gửi lên ban lãnh đạo phê duyệt. Tổ chức thi đua dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai và đoàn kết hợp tác cùng phát triển.

Tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng được Công ty quy định rõ trong Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty than Khe Chàm.

Ví dụ: - Tiêu chí đánh giá đối với tập thể:

+ Hoàn thành và hoàn thành vươt mức các chỉ tiêu về năng suất chất lượng và nhiệm vụ được giao.

+ Thực hiện tốt công tác quản lí lao động, việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động trong đơn vị.

60

- Tiêu chí đánh giá đối với cá nhân:

+ Tích cực học tập công tác, có sáng kiến cải tiến kĩ thuật trong lao động sản xuất, có ý thức bảo vệ tài sản của công ty và đơn vị.

+ Thực hiện tốt các nội quy, quy chế của Công ty, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Thực hiện tốt các quy trình quy phạm về an toàn.

+ Có đạo đức, lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động phong trào có hiệu quả.

Các tập thể, cá nhân có thành tích sẽ được Hội đồng thi đua khen thưởng công ty xét khen thưởng và đề nghị cập trên khen thưởng theo phân cấp, khen thưởng đảm bảo chính xác, dân chủ công khai, công bằng. Công ty có các danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá.

Chính sách Thi đua đua khen thưởng được công ty thực hiện theo quy định. Giúp đội ngũ nhân viên trong công ty thực hiện và tuân thủ các quy định đó trong quá trình làm việc, nhằm đảm bảo cho quá trình giải quyết công việc được ổn định và đạt hiệu quả. Đồng thời giúp cho đội ngũ nhân sự nỗ lực, phấn đấu để đạt được nhiều thành tích cho bản thân và cho phòng ban, đơn vị mình.

(đính kèm phụ lục 2).

Tóm lại: muốn có những thay đổi và những ý kiến mới và đạt được thành tích chio công ty cần phải có quy chế khen thưởng rõ ràng cho những cá nhân có thành tích để có thể phát huy hơn nữa công việc của mình.

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY THAN KHE CHÀM (Trang 65 -66 )

×