0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Tổ chức quản lý công tác văn thư lưu trữ:

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY THAN KHE CHÀM (Trang 38 -39 )

1. 2.3 Công nghệ sản xuất

2.3. Thực trạng và công tác tổ chức điều hành của văn phòng

2.3.3.1. Tổ chức quản lý công tác văn thư lưu trữ:

Công tác văn thư lưu trữ luôn có vai trò quan trọng trong cơ quan, doanh nghiệp và đời sống xã hội. Việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ luôn rất cần thiết vì tất cả các cơ quan, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động đều sản sinh ra những giấy tờ liên quan, những văn bản tài liệu có giá trị đều được lưu giữ để tra cứu, sử dụng khi cần thiết. Khi các cơ quan, doanh nghiệp được thành lập công tác văn thư, lưu trữ sẽ là huyết mạch trong hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp đó. Công tác văn thư, lưu trữ nhằm đảm bảo thông tin phục vụ kịp thời cho lãnh đạo, quản lí ảnh hưởng trực tiếp tới việc giải quyết công việc hàng ngày, tới chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, văn bản điện tử có thể sẽ được lưu hành, sử dụng các nghiệp vụ đều nhờ công nghệ thông tin..Vì thế cán bộ văn thư sẽ tiết kiệm được thời gian, áp dụng được công nghệ và phương pháp mới vào lưu trữ, giúp tra tìm tài liệu sẽ dễ dàng. Văn thư sẽ có vị trí quan trọng trong việc kiểm soát, thực hiện đăng kí văn bản đi đến, các tài liệu đều được tập trung về văn thư. Tài liệu được bảo quản tại bộ phận lưu trữ và các phòng ban.

Tổ chức nhân sự văn thư, lưu trữ

- Bộ máy văn thư lưu trữ của Công ty gồm 2 nhân viên, 1 nhân viên phụ trách công tác văn thư lưu trữ, 1 nhân viên phụ trách công tác văn thư.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHUYÊ N NGÀNH TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN TUỔI GIỚI TÍNH 1 BÙI CÔNG DUẨN

Nhân viên văn thư lưu trữ

Văn thư Đại học 36 Nam

2 TÔ THỊ

THẢO

Nhân viên văn thư

Văn thư Cao đẳng 47 Nữ

(Nguồn: Công ty than Khe Chàm)

Nhan sự văn thư, lưu trữ đáp ứng được trình độ chyên môn và có kinh nghiệm trong công việc. Nắm vững, am hiểu các kến thức về nghiệp vụ, có tư duy, sử dụng máy tính thành thạo và thường xuyên được cử đi học các lớp tập huấn đào tạo về nghiệp vụ VTLT.

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY THAN KHE CHÀM (Trang 38 -39 )

×