0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

Nhóm giải pháp về năng lực nhân lực

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC KẠN​ (Trang 85 -86 )

Kết quả nghiên cứu cho thấy, BIDV Bắc Kạn chưa xây dựng được một chiến lược/chương trình quản trị nhân lực tổng thể, bài bản, nhất quán; Do đó, trong thời gian tới BIDV Bắc Kạn cần chú trọng:

- Thiết lập và triển khai hoạt động quản trị kế hoạch chiến lược chuyên nghiệp - Về tuyển dụng nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực Phát triển nghề nghiệp và chương trình cán bộ nguồn (tài năng) Đánh giá (quản lý) kết quả công việc và đánh giá cán bộ: Hoàn thiện công cụ quản lý nguồn nhân lực từng bước theo chuẩn mực quốc tế Chính sách khuyến khích người lao động: xây dựng được lộ trình/kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho từng cá nhân nói chung và ngay cả đội ngũ cán bộ quy hoạch. Các chương trình đào tạo, phát triển cán bộ do vậy còn rời rạc, chưa có sự liên kết và tương hỗ, khiến cho hoạt động đào tạo chưa có tính mục tiêu và đáp ứng tốt nhu cầu nhân sự trong dài hạn.

- Xây dựng được quy định đánh giá cán bộ toàn diện, do vậy các phương thức đánh giá chưa được liên kết và áp dụng chặt chẽ, kết quả đánh giá chưa được lưu trữ, quản lý một cách hệ thống, khoa học; cách đánh giá vẫn mang tính chủ quan, cảm tính. Xây dựng thang điểm khoa học để đánh giá năng lực của cán bộ làm công tác ngân hàng, thang điểm này là căn cứ để đánh giá chất lượng hoàn thành công tác hàng tháng.

- Có chính sách khen thưởng và ghi nhận các nỗ lực đóng góp của nhân viên một cách hợp lý

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp BIDV Bắc Kạn: Tiếp tục hoàn thiện và thực hành văn hóa doanh nghiệp BIDV Bắc Kạn, bảo đảm duy trì và phát huy giá trị cốt lõi của BIDV Bắc Kạn trong toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên. Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động đổi mới để qua đó cán bộ bán lẻ được khuyến khích hăng say sáng tạo trong công việc, có thể phát huy hết khả năng, sở trường của mình. Xây dựng chính sách lương thưởng theo nguyên tắc tiền lương gắn với trình độ và năng suất lao động, có cơ chế khen thưởng, khích lệ kịp thời đối với cán bộ có thành tích cao có sáng kiến góp phần phát triển sản phẩm dịch vụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tạo nhiều cơ hội học tập, thăng tiến cho tất cả cán bộ có năng lực.

Nhìn chung, Trong các nhóm giải pháp nêu trên tác giả đã đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức của BIDV Bắc Kạn theo hướng là một ngân hàng hiện đại phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Việc chuyển đổi sâu rộng mô hình tổ chức theo chiều dọc, chuyên môn hóa giữa khâu bán hàng và thẩm định, quản lý rủi ro chính là nhân tố chủ yếu, tạo bước đột phá căn bản để BIDV Bắc Kạn thực hiện mục tiêu gia tăng thị phần đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng phục vụ khách hàng trong thời gian tới.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC KẠN​ (Trang 85 -86 )

×