0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (96 trang)

Việc thực hiện các chủ trương, chính sách tạo việc làm cho thanh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ (Trang 57 -60 )

5. Kết cấu của luận văn

3.3.1. Việc thực hiện các chủ trương, chính sách tạo việc làm cho thanh

động có kỹ thuật trong các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp cao nhiều hơn. Điều đáng chú ý là có rất ít thanh niên lựa chọn công việc nghiên cứu khoa học (11,5%) và hoạt động chính trị (12,4%). Kết quả tuyển sinh năm học 2014 - 2015 và 2015 - 2016, các ngành tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán... vẫn là những ngành thu hút nhiều thí sinh dự thi và đăng ký học. Trong khi các ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, nhất là các chuyên ngành khoa học xã hội, cơ khí, kỹ thuật, lâm nghiệp, sư phạm... rất ít thí sinh đăng ký vào học, mặc dù theo ý kiến của các trường, nhu cầu của thị trường lao động đối với các nhóm ngành học này là khá cao.

Theo kết quả của phòng thống kê huyện Đoan Hùng và được hội thảo tại tỉnh Đoàn Phú Thọ, tình hình chung của thanh niên cả huyện cũng đúng với nhận định tình hình nhu cầu, nguyện vọng về việc làm của Thanh niên huyện Đoan Hùng.

3.3. Thực trạng công tác tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

3.3.1. Việc thực hiện các chủ trương, chính sách tạo việc làm cho thanh niên nông thôn niên nông thôn

- Chính sách dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ/TU ngày 15/8/2002 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh “V/v dồn điền, đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp”; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ “Tiếp tục triển khai thực hiện dồn điền, đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp trên địa

bàn tỉnh Phú Thọ”. Để tạo điều kiện tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp và xây dựng các trang trại, gia trại sản xuất nông nghiệp. Quyết định đã cho phép các tổ chức cá nhân tự dồn điền đổi thửa tập trung lại đất nông nghiệp của gia đình hoặc thuê, mượn, nhận chuyển nhượng lại đất nông nghiệp của cá nhân khác hoặc thuê, mượn đất thuộc diện khó giao của UBND xã, thị trấn để xây dựng các trang trại, gia trại. Quy hoạch lại các vùng sản xuất với điều kiện tự nhiên của xã, đồng thời dùng ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, điện,… đầu mối cho các vùng chuyển đổi mang quy mô sản xuất trang trại, gia trại;

- Chính sách khuyến khích chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp.

Chính sách quy định các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức chuyển đổi sản xuất nông nghiệp. Thời hạn cho thuê đất đến 20 năm và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trang trại. Hỗ trợ cho các hộ gia đình nuôi lợn hướng nạc với mức hỗ trợ 300.000 đồng/con lợn nái ngoại, 1,5 triệu đồng/con lợn đực ngoại giống; hỗ trợ 500.000 đ/trang trại để làm bế khí bioga; cho vay vốn giải quyết việc làm (vốn 120) để đầu tư sản xuất và hỗ trợ lãi suất trong 1 năm đầu khi triển khai.

- Chính sách khuyến khích khôi phục phát triển nghề, làng nghề và xây dựng khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư.

Năm 2001, Tỉnh ủy Phú Thọ có Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 03/5/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Quyết định 12/QĐ-UB về việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân khôi phục, phát triển các nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, tìm kiếm và du nhập những ngành nghề mới về địa phương và công nhận tiêu chuẩn làng nghề. Ưu tiên đầu tư cho các làng nghề, bao gồm đầu tư hệ thống điện, đường, hệ thống xử lý môi trường làng nghề; hỗ trợ kinh phí quảng bá sản phẩm làng nghề; hỗ trợ các nghệ nhân để duy trì tay nghề…

Xây dựng các khu công nghiệp, cụm, điểm công nghiệp và xây dựng chính sách cởi mở để thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng các nhà máy, giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương.

- Chính sách vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và xuất khẩu lao động

Những năm qua huyện đã thực hiện chính sách vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất kinh doanh quy định, các hộ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi được vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn giải quyết việc làm; những hộ thuộc diện hộ nghèo được vay vốn ưu đãi qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội và tín chấp qua các tổ chức chính trị xã hội. Mức lãi suất ưu đãi 0,65%/tháng, thời hạn vay vốn tùy thuộc vào đối tượng cây trồng, con vật nuôi, ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Việc thực hiện chính sách ưu đãi cho vay vốn đã giúp cho thanh niên phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn những bất cập nảy sinh cần giải quyết (chính sách ưu đãi trong vay vốn mới chỉ giúp đỡ cho một số ít đối tượng chính sách).

Việc thực hiện chính sách vay vốn đi lao động nước ngoài ở địa phương quy định: người lao động có nhu cầu đi lao động nước ngoài sau khi đảm bảo các điều kiện về sức khỏe, kiến thức, kỹ thuật theo yêu cầu ngành nghề của đối tác nước ngoài, được công ty đưa người đi lao động nước ngoài, cùng tổ chức chính trị xã hội tín chấp bảo đảm thì người lao động được vay tối đa 30.000.000 đồng/ lao, lãi suất 0,65%/tháng, thời hạn vay bằng với thời gian lao động đi làm việc ở nước ngoài và trả lãi, gốc vay sau khi có thu nhập ở nước ngoài theo thỏa thuận. Số vốn được vay tùy thuộc vào thị trường lao động, ngành nghề mà người lao động sẽ đến và làm việc.

- Chính sách vay vốn học nghề

Chính sách về việc học sinh, sinh viên vay vốn ưu đãi đi học nghề. Chính sách quy định: Mỗi học sinh, sinh viên theo học ở các trường Đại học,

cao đẳng, THCN thuốc đối tượng con gia đình hộ nghèo được vay vốn với mức lãi suất ưu đãi. Được vay 8.000.000 đồng/01 năm học (4.000.000 đồng/01 kỳ). Thời gian trả gốc vay sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm và thời gian hoàn thành trả nợ gốc vay bằng với thời gian học sinh, sinh viên đó theo học tại các trường. Năm 2011, Nhà nước lại có chính sách tạm thời không thu lãi suất tiền vay đối với học sinh, sinh viên con gia đình hộ nghèo vay để học nghề.

UBND tỉnh có quyết định về quản lý, sử dụng vốn khuyến công, khuyến nông, khuyến thương, khoa học công nghệ… đồng thời hàng năm cấp ngân sách cho các nguồn vốn này. Chính sách quy định, dùng nguồn ngân sách nhà nước để hỗ trợ gia đình, người lao động tham gia tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh…

Nhìn chung, các cấp các ngành ở địa phương cũng đã thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn cho thanh niên nông thôn ở địa bàn học nghề. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số khó khăn cần giải quyết. Chẳng hạn như là khó khăn về nguồn vốn (lượng vốn) cho vay còn hạn chế.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ (Trang 57 -60 )

×