0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (96 trang)

Quan điểm chỉ đạo

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ (Trang 81 -82 )

5. Kết cấu của luận văn

4.1.1. Quan điểm chỉ đạo

Tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Đoan Hùng có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện nói riêng và của tỉnh Phú Thọ nói chung. Trong những năm tới, quan điểm tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Đoan Hùng là tạo việc làm cho thanh niên nông thôn về cơ bản dựa trên nguồn lực sẵn có tại địa phương, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tập trung khai thác lợi thế và tiềm năng của huyện nhất là vị trí địa lý, quỹ đất, tiềm năng phát triển cây ăn quả... Nhanh chóng xây dựng cơ cấu kinh tế nông thôn thích hợp trong từng giai đoạn để đảm bảo việc làm cho người lao động nhằm cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, giữ gìn môi trường sinh thái, tạo sự công bằng trong đời sống dân cư, giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, cụ thể là:

Một là, tạo việc làm cho thanh niên nông thôn phải gắn liền với phát triển kinh tế xã hội chung của huyện Đoan Hùng.

Hai là, tạo việc làm cho thanh niên nông thôn trên cơ sở phát triển kinh tế nhiều thành phần, giải phóng và phát huy mọi nguồn lực nhằm tạo động lực phát triển với tốc độ nhanh, hiệu quả và bền vững. Từng bước chuyển dịch và hiện đại hóa cơ cấu kinh tế theo hướng: Thúc đẩy nhanh phát triển ngành dịch vụ; phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế tại các khu vực nông thôn; xây dựng một nền nông nghiệp đa dạng; phát triển nông nghiệp của huyện theo hướng tập trung đầu tư thâm canh theo chiều sâu, áp dụng công nghệ sinh

với đặc điểm là một ngành nông nghiệp miền núi. Chú trọng đầu tư thâm canh các vùng cây công nghiệp như chè, cây ăn quả như bưởi; phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả chăn nuôi gia súc, gia cầm; mở rộng phương pháp nuôi công nghiệp quy mô lớn, tập trung, gắn với chế biến sản phẩm; tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong nông nghiệp.

Ba là, tạo việc làm cho thanh niên nông thôn gắn phát triển nông nghiệp với bảo vệ tài nguyên đất, nước, môi trường sinh thái.

Bốn là, tạo việc làm cho thanh niên nông thôn trên cơ sở phân bố lại cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế của huyện Đoan Hùng, tăng tỷ trọng lao động phi nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên nông thôn. Đảm bảo nâng dần tỷ trọng cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ (Trang 81 -82 )

×