0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (96 trang)

Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ (Trang 85 -86 )

5. Kết cấu của luận văn

4.2.3. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động là cơ hội để có thêm việc làm, thu nhập cao cho người lao động, trong đó có một bộ phận là thanh niên nông thôn. Song coi xuất khẩu lao động là một giải pháp thiết thực tạo việc làm cho thanh niên nông thôn cần phải khắc phục những hạn chế trong công tác tổ chức quản lý lao động, công tác nghiên cứu thị trường lao động... Tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp tiếp tục duy trì các thị trường truyền thống, hạn chế đưa lao động sang các thị trường có nhiều rủi ro, chú trọng phát triển thị trường ở các nước có nhu cầu về lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, trước mắt là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động, chấn chỉnh những sai sót, tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với người lao động; nâng cao chất lượng đào tạo và giáo dục định hướng để tạo nguồn lao động; tuyên truyền, khuyến khích người lao động tham gia xuất khẩu lao động.

Các cấp chính quyền địa phương cần tiếp tục hợp tác với các cơ sở xuất khẩu lao động có uy tín trong và ngoài huyện và thị trường lao động nước ngoài để ưu tiên đưa số lao động có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên nhưng chưa có nghề có nguyện vọng được xuất khẩu lao động.

Lãnh đạo các ban ngành thuộc lĩnh vực lao động phải thường xuyên liên hệ với các công ty xuất khẩu lao động và thông báo kịp thời như: tình hình, điều kiện làm việc, thu nhập của người lao động tại các nước nhập khẩu lao động. Thực hiện đào tạo nghề cho người lao động trước khi xuất khẩu, có chính sách tín dụng ưu đãi cho vay đối với người xuất khẩu để họ có kinh phí học nghề, có kinh phí ra nước ngoài làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động yên tâm làm việc.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ (Trang 85 -86 )

×