0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (109 trang)

Chuẩn bị kiểm toán

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DỊCH VỤ TIN HỌC TP HCM (AISC)​ (Trang 53 -55 )

Tiếp nhận khách hàng

- Đối với khách hàng mới (Nội dung được lưu tại mục A110 trong hồ sơ kiểm toán). Khi công ty nhận được thư mời của khách hàng yêu cầu được cung cấp dịch vụ kiểm toán, công ty sẽ cử KTV có nhiều năm kinh nghiệm đến trao đổi trực tiếp với khách hàng và tìm hiểu thông tin chung về khách hàng như loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh cùng với tình trạng tài chính hay chế độ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng trong việc lập và trình bày trên BCTC. Đặc biệt, đối với những khách hàng mới là các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán thì BCTC của họ sẽ được sử dụng rộng rãi nên KTV cần tăng cường lượng thông tin cần thu thập. Ngoài thông tin thu thập được từ công ty, KTV cũng tiến hành thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau như thông tin từ báo chí về các vấn đề liên quan đến công ty, từ ngân hàng…

Sau khi đã hoàn thành việc trao đổi trực tiếp với khách hàng KTV sẽ trình bày các vấn đề quan sát, thu thập được trên bảng khảo sát khách hàng và báo cáo với Ban Tổng Giám Đốc để Giám đốc xem xét việc có nên tiếp nhận khách hàng hay không.

- Đối với khách hàng cũ (Nội dung được lưu tại mục A120 trong hồ sơ kiểm toán) Khách hàng cũ là những khách hàng đã được AISC cung cấp dịch vụ kiểm toán trước đây. Trong trường hợp này KTV sẽ không cần khảo sát đơn vị nữa mà tiến hành cập nhật các thông tin mới nhất về sự thay đổi cơ cấu tổ chức, sự thay đổi trong lĩnh vực và loại hình kinh doanh… của khách hàng đồng thời xem lại các hồ sơ kiểm toán năm trước để xem xét các vấn đề phát sinh. Trong trường hợp KTV cung cấp các dịch vụ kiểm toán phát hiện các vấn đề mới làm cho rủi ro khi chấp nhận hợp đồng tăng cao hoặc trong cuộc kiểm toán năm trước có phát sinh mâu thuẫn giữa KTV và doanh nghiệp về việc thực hiện các thủ tục kiểm toán thì KTV sẽ đề xuất ý kiến lên Giám đốc và đề nghị không tiếp nhận khách hàng này.

Trong trường hợp Công ty AISC chấp nhận khách hàng được kiểm toán và hai bên đã ký kết hợp đồng kiểm toán thì bên phía công ty AISC sẽ gửi cho bên đơn vị được kiểm toán thư hẹn kiểm toán trong đó nêu rõ trách nhiệm của KTV, trách nhiệm của Ban giám đốc, nhóm kiểm toán được phân công và thời gian dự kiến thực hiện kiểm toán. Trên cơ sở đó KTV tiếp tục tìm hiểu các thông tin về môi trường hoạt động của khách hàng, tìm hiểu hệ thống KSNB dựa trên sự xét đoán cũng như kinh nghiệm làm việc của KTV và sự hỗ trợ của bảng câu hỏi được lập sẵn. Cuối cùng KTV tiến hành lập ra kế hoạch cho cuộc kiểm toán.

Lập kế hoạch và chương trình kiểm toán

Trong giai đoạn này KTV tiến hành lập kế hoạch kiểm toán và gửi kế hoạch kiểm toán BCTC cho công ty được kiểm toán. Việc lập kế hoạch kiểm toán là tiền đề cho giai đoạn thực hiện kiểm toán giúp cho KTV hoạch định những kế hoạch cụ thể và thời gian hoàn thành cuộc kiểm toán. Thông qua đó, KTV đưa ra những thủ tục kiểm toán cụ thể cần thực hiện đối với từng bộ phận hay từng khoản mục được kiểm toán. Việc lập kế hoạch kiểm toán này còn phù thuộc vào loại hình doanh nghiệp cũng như sự hữu hiệu của hệ thống kế toán và hệ thống KSNB của doanh nghiệp được kiểm toán.

Lập kế hoạch và chương trình kiểm toán chung được thực hiện tại công ty AISC với nội dung như sau:

- Tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho và TSCĐ của công ty tại thời điểm cuối kỳ của năm tài chính.

- Tìm hiểu công ty và môi trường hoạt động bao gồm cả việc tìm hiểu KSNB và hệ thống kế toán.

- Thu thập các thông tin pháp lý, các quy định nội bộ và tài liệu quan trọng như: Điều lệ công ty, biên bản họp Ban Tổng giám đốc làm cơ sở để kiểm soát các bên liên quan trên BCTC.

- Đánh giá các chính sách kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể BCTC.

- Thực hiện kiểm tra các KSNB và kiểm tra cơ bản đối với BCTC và các khoản mục trên BCTC; Trao đổi nhưng vấn đề cần xem xét, các bút toán cần điều chỉnh.

- Tổng hợp và lập Báo cáo kiểm toán dự thảo trình bày ý kiến của kiểm toán viên về tính trung thực, hợp lý của BCTC được kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán chính thức sau khi nhận được sự đồng ý của Ban Tổng giám đốc.

4.1.2. Thực hiện kiểm toán

Giai đoạn này được thực hiện dựa trên việc đánh giá hệ thống KSNB của doanh nghiệp và kế hoạch kiểm toán được lập sẵn. Nếu hệ thống KSNB của doanh nghiệp hữu hiệu thì KTV sẽ tiến hành thực hiện thử nghiệm kiểm soát và ngược lại hệ thống KSNB yếu kém thì KTV sẽ đi vào thực hiện thử nghiệm cơ bản. Trong thực tế, dựa vào các hồ sơ lưu tại Công ty AISC cho thấy công ty AISC thực hiện các thử nghiệm kiểm soát chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và sự quan sát, phỏng vấn của KTV với các đối tượng và thu thập các tài liệu liên quan. Trong một vài trường hợp được thực hiện lồng ghép với thử nghiệm cơ bản. Trong khi đó, thử nghiệm cơ bản gồm hai thủ tục là thủ tục phân tích và thủ tục kiểm tra chi tiết. Thực hiện thủ tục phân tích giúp KTV xác định được mức độ hợp lý của các thông tin mà doanh nghiệp cung cấp qua đó KTV tiếp tục đi vào kiểm tra chi tiết từng khoản mục.

Trong giai đoạn này mỗi KTV sẽ phụ trách một hay nhiều phần hành chính có liên quan với nhau. Các thủ tục kiểm toán và thu thập các bằng chứng cần thiết sẽ lần lượt được thực hiện dựa trên kinh nghiệm kiểm toán của KTV nhằm phục vụ cho việc đưa ra ý kiến.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DỊCH VỤ TIN HỌC TP HCM (AISC)​ (Trang 53 -55 )

×