0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (78 trang)

Chính sách và quy chế cho vay cá nhân

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN TP HCM CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN GIAI ĐOẠN 2011 2013​ (Trang 42 -44 )

Lợi ích

Khách hàng sẽ được giải quyết thủ tục vay vốn một cách thuận lợi và nhanh chóng với sự giúp đỡ của một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo.

Cán bộ HDBank sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng các thủ tục liên quan đến khoản vay.

Số tiền cho vay, thời hạn cho vay và lãi suất cho vay linh hoạt, hợp lý, phù hợp với nhu cầu của khách hàng hiện nay.

Ngân hàng sẽ hỗ trợ tối đa đến 70% tổng nhu cầu vốn của khách hàng.

Nguyên tắc vay vốn

Sử dụng vốn vay đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

Hoàn trả nợ gốc và lãi vay đúng thời hạn đã được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng hay trong khế ước nhận nợ.

Việc bảo đảm tiền vay phải thực hiện theo quy định của Hội đồng quản trị.

Điều kện vay vốn

Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.

Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi, có hiệu quả hoặc dự án đầu tư phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật; và có kế hoạch vay vốn, trả nợ.

Thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các trường hợp cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo có quy định riêng.

Một số điều kiện khác tùy theo hình thức cho vay được quy định cụ thể tại các hướng dẫn.

Thời hạn vay vốn

HDBank và khách hàng thỏa thuận thời hạn cho vay căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh doanh sao cho phù hợp khả năng của khách hàng, thời hạn thu hồi vốn của phương án, dự án đầu tư.

Cho vay ngắn hạn: Là những khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng.

Cho vay trung hạn: Là những khoản vay có thời hạn cho vay từ 12 tháng đến 60 tháng

Cho vay dài hạn: Là những khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 60 tháng trở lên.

Lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay tối thiểu đối với từng loại cho vay do Tổng Giám đốc ban hành trong từng thời kỳ sau khi được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị, phù hợp với giá thành vốn; tình hình thị trường; lợi thế cạnh tranh và trong khuôn khổ quy định của NHNN Việt Nam.

Các đơn vị trực thuộc Ngân hàng không được phép cho vay dưới mức lãi tối thiểu quy định. Các trường hợp cho vay với lãi suất dưới mức tối thiểu để thực hiện chính sách ưu đãi khách hàng phải được Hội đồng Quản trị chấp thuận.

Phương thức cho vay

Cho vay từng lần;

Cho vay theo hạn mức tín dụng; Cho vay theo dự án đầu tư; Cho vay hợp vốn;

Cho vay trả góp;

Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ; Cho vay theo hạn mức thấu chi;

Các phương thức cho vay khác mà pháp luật không cấm;

Kiểm tra, giám sát vốn vay

Sau khi cấp tín dụng, Ngân hàng duy trì thường xuyên việc kiểm tra, giám sát khách hàng nhằm có thể sớm báo cáo và xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến việc trả nợ của khách hàng. Các vấn đề cần kiểm tra, giám sát khách hàng sau khi cấp tín dụng gồm:

Tình hình sử dụng vốn vay và thực hiện phương án vay vốn của khách hàng; Tình hình trả nợ gốc, lãi vay của Ngân hàng;

Tình trạng của tài sản đảm bảo tiền vay; Tình hình tài chính của Ngân hàng;

Tình hình sản xuất kinh doanh khả năng cạnh tranh của khách hàng; Các thông tin về thị trường mà khách hàng đang hoạt động;

Những trường hợp không được cho vay:

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng và các chức danh tương đương;

Cán bộ, nhân viên của Ngân hàng thực hiện thẩm định và xét duyệt cấp tín dụng; Bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng và các chức danh tương đương;

Cổ đông lớn (sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng), cổ đông sáng lập;

Kế toán trưởng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN TP HCM CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN GIAI ĐOẠN 2011 2013​ (Trang 42 -44 )

×