0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Quy trình phân tích

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KHI THỰC HIỆN KIỂM TOÁN SỐ DƯ NĂM ĐẦU TIÊN TẠI CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM)​ (Trang 31 -33 )

Phân tích là quá trình so sánh, đối chiếu, đánh giá các mối quan hệ để xác định

22

Trích Tập thể tác giả, Trường đại học Kinh tế Tp.HCM, Kiểm toán, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, trang 198.

tính hợp lý của các số dư trên tài khoản23. Kỹ thuật phân tích gồm ba nội dung: dự đoán, so sánh, đánh giá.

Dự đoán: là việc ước đoán về số dư tài khoản, giá trị tỷ suất hoặc xu hướng…

So sánh: là việc đối chiếu số dự đoán trên với số trên báo cáo.

Đánh giá: là việc sử dụng phương pháp chuyên môn và kỹ thuật khác như phỏng vấn, quan sát để phân tích và kết luận về các chênh lệch khi so sánh. Kỹ thuật phân tích để thu thập BCKT thường có ba loại24

:

Kiểm tra tính hợp lý: gồm những so sánh cơ bản như so sánh số thực tế với số kế hoạch, số dự toán, số dự đoán của KTV; so sánh chỉ tiêu của đơn vị với chỉ tiêu chung của ngành…Ví dụ: So sánh số thực tế với số kế hoạch thì những sai lệch lớn giữa số liệu trong thực tế và số liệu trong kế hoạch, dự toán có thể cho thấy những sai lệch trong BCTC, hoặc những biến động lớn trong tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị được kiểm toán.

Phân tích xu hướng: là phân tích thay đổi theo thời gian của số dư tài khoản, nghiệp vụ. Loại phân tích này thường được sử dụng qua so sánh thông tin tài chính kì này với thông tin tài chính kì trước hay so sánh thông tin tài chính giữa các tháng trong kì từ đó phát hiện những biến động bất thường để KTV tiến hành tập trung kiểm tra chi tiết.

Phân tích tỷ suất: là so sánh tính hợp lý về tình hình tài chính của công ty với công ty trong cùng tập đoàn hay ngành.

Ưu điểm: Thủ tục phân tích tương đối đơn giản, có hiệu quả cao vì tốn ít thời gian, chi phí cho kiểm toán thấp mà vẫn có thể cung cấp bằng chứng về sự đồng bộ, chuẩn xác và có giá trị về mặt kế toán. Thủ tục phân tích thường được sử dụng trong tất cả các giai đoạn của quy trình kiểm toán.

Hạn chế: trong quá trình sử dụng kỹ thuật này, cần xem xét mối quan hệ bản chất giữa các chỉ tiêu được so sánh, chỉ áp dụng đối với các chỉ tiêu đồng nhất về nội dung và phương pháp tính.

23 Trích Tập thể tác giả, Trường đại học Kinh tế Tp.HCM, Kiểm toán, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, trang 198.

24

Trích Tập thể tác giả, Trường đại học Kinh tế Tp.HCM, Kiểm toán, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, trang 198.

CHƯƠNG 3:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KHI THỰC HIỆN KIỂM TOÁN SỐ DƯ NĂM ĐẦU TIÊN TẠI CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM)​ (Trang 31 -33 )

×