0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (166 trang)

Nghiên cứu của Kristýna Olivová và cộng sự (2011)

Một phần của tài liệu CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG THỰC PHẨM HỮU CƠ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Trang 36 -40 )

). Mục đích của luận án là khảo sát ý định mua thực phẩm hữu cơ. Mục đích là để xem xét yếu tố quyết định nào ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng ở Cộng hòa Séc. Hơn nữa, nghiên cứu tập trung vào việc tìm ra yếu tố quyết định nào ảnh hưởng đến ý định của người tiêu dùng nhiều nhất. Dựa trên Lý thuyết về Hành vi có Kế hoạch (TPB) và tổng quan tài liệu, một mô hình khái niệm đã được đề xuất. Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của một số biến số độc lập đến ý định mua: thái độ đối với việc mua, các chỉ tiêu chủ quan, giá cảm nhận, tính sẵn có được cảm nhận, kiến thức về sản phẩm và đặc điểm nhân khẩu học.

Một cuộc khảo sát với 263 người tiêu dùng đã được thực hiện. Một số kỹ thuật được sử dụng để phân tích mô hình, chẳng hạn như thống kê mô tả, kiểm định t độc lập, ANOVA một chiều, tương quan Pearson, phân tích hồi quy bội số và phân tích hồi quy bội phân cấp. Kết quả cho thấy mô hình đề xuất giải thích được 55,2% phương sai của ý định mua thực phẩm hữu cơ. Hơn nữa, các phát hiện chỉ ra rằng chỉ có thái độ đối với việc mua hàng và các chỉ tiêu chủ quan là những yếu tố dự báo quan trọng về ý định mua thực phẩm hữu cơ. Các biến cảm nhận về tính sẵn có, nhận thức về giá và kiến thức về sản phẩm là những yếu tố không quan trọng trong việc dự đoán biến phụ thuộc. Trong số các đặc điểm nhân khẩu học, chỉ có giới tính ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ.

Thái độ Chuẩn mực chủ quan Ý ĐỊNH MUA THỰC PHẨM

Hình 2. 7. Mô hình nghiên cứu của Kristý Olivová (2011)

2.2.7. Nghiên cứu của Bùi Ngọc Tuấn Anh và cộng sự (2017).

Nghiên cứu này bao gồm hai bước: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện thông qua phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng trên mẫu khoảng 10 người đã sử dụng thực phẩm hữu cơ và phỏng vấn sâu với các đối tượng từ 18-45 tuổi. Nghiên cứu được thực hiện vào tháng 4/2017.

Nghiên cứu chính thức được thực hiện thông qua nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu này nhằm kiểm tra quy mô và mô hình nghiên cứu. Nghiên cứu được thực hiện thông qua bảng câu hỏi chính thức với kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp đối với độc giả có độ tuổi 18 đến 45 sống tại khu vực TP.HCM.

Hình 2. 8. Mô hình nghiên cứu của Bùi Ngọc Tuấn Anh và cộng sự (2017)

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các nhân tố: Chuẩn mực chủ quan, Kiểm soát hành vi, Nhóm tham khảo và quan tâm về đạo đức có ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng Việt Nam. Trong khi đó chưa có đủ căn cứ để kết luận các nhân tố: thái độ, giá cả, quan tâm về môi trường hay ý thức sức khở có tác động đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người Việt.

2.2.7.Nghiên cứu của Nguyễn Trung Tiến và cộng sự (2017).

Nghiên cứu tiến hành phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng thành phố Cần Thơ. Kết quả cho thấy, có 6 nhân tố ảnh hưởng, bao gồm: Ý thức về sức khỏe, Chuẩn mực xã hội, Quan tâm hữu cơ thực phẩm, Chất lượng sản phẩm và Giá cả sản phẩm. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. 195 người tiêu dùng ở 3 quận - Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng - được tiến hành khảo sát thông qua bảng câu hỏi thiết kế sẵn. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu được đo lường và xác định thông qua kiểm định độ tin cậy Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá và hồi quy tuyến tính.

Hình 2. 9. Mô hình nghiên cứu của Nguyễn Trung Tiến và cộng sự (2017)

Nguồn:Nguyễn Trung Tiến (2020), Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại Thành phố Cần Thơ

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến ý định mua TPHC là khác nhau. Các nhân tố tác động tích cực đến ý định mua TPHC là Quan tâm hữu cơ thực phẩm, Chất lượng sản phẩm, Ý thức về sức khỏe, Chuẩn mực xã hội. Trong đó, Quan tâm hữu cơ thực phẩm tác động mạnh nhất. Yếu tố Giá

cả sản phẩm tác động tiêu cực đến ý định mua TPHC, nếu giá bán cao sẽ ngăn cản ý định mua của người tiêu dùng.

Một phần của tài liệu CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG THỰC PHẨM HỮU CƠ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Trang 36 -40 )

×