0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (166 trang)

Mô tả mẫu khảo sát

Một phần của tài liệu CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG THỰC PHẨM HỮU CƠ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Trang 62 -63 )

Có 250 bảng khảo sát được gởi đi bằng cách phát bảng câu hỏi trực tiếp và qua thư điện tử có đính kèm bảng khảo sát, thu về 158 bảng.Có 14 bảng không hợp lệ do trả lời cùng một mức độ cho tất cả các mục hỏi hoặc bị thiếu nhiều thông tin trong tổng số 158 bảng khảo sát thu về. Kết quả là 134 bảng khảo sát hợp lệ (phụ lục 4) được sử dụng để làm dữ liệu cho nghiên cứu. Dữ liệu được nhập, mã hóa và phân tích các bước như đề cập ở trên thông qua phần mềm SPSS 25

Về thông tin cá nhân của đối tượng khảo sát được tổng hợp như sau:

Giới tính: trong số 134 người được khảo sát, số lượng người khảo sát nữ giới chiếm đa số với 84 người, chiếm tỷ lệ 62,7%. Số lượng còn lại thuộc về giới tính nam

Độ tuổi: trong số 134 người được khảo sát, số người dưới 35 tuổi là 68 người, chiếm tỉ lệ 50.7%; số người từ 35-55 tuổi là 28, chiếm tỷ lệ 20.9%; số người trên 55 tuổi là 38 người, chiếm tỷ lệ 28,4%.

Về thu nhập: trong số 134 người được khảo sát, số người có mức thu nhập (hàng tháng) dưới 5 triệu đồng là 6 (4.5%), số người có mức thu nhập từ 5- 10 triệu đồng là 42 (31.3%), số người có mức thu nhập từ trên 10 triệu đến 20 triệu đồng là 65 người (48.5%); có 21 người có mức thu nhập trên 20 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 15.7%)/

Về trình độ: trong số 134 người được khảo sát, số người có trình độ THPt/Trung cấp là 30 người, chiếm tỷ lệ 22.4%); 11 người có trình độ cao đẳng (chiếm 8.2%); đa số (80 người, chiếm tỷ lệ 59.7%) có trình độ sau đại học; 13 người được khảo sát thuộc nhóm trình độ sau đại học(chiếm tỷ lệ 9.7%).

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả

Một phần của tài liệu CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG THỰC PHẨM HỮU CƠ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Trang 62 -63 )

×