0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (166 trang)

Quy trình nghiên cứu

Một phần của tài liệu CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG THỰC PHẨM HỮU CƠ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Trang 47 -49 )

Luận văn được thực hiện thông qua hai giai đoạn chính là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Tác giả đã thực hiện nghiên cứu định tính trước để lựa chọn và phát triển mô hình nghiên cứu cũng như việc xây dựng các thang đo để định hướng cho nghiên cứu định lượng với mục đích kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu. Quy trình nghiên cứu cụ thể của luận văn được thể hiện qua hình 3.1 dưới đây.

Bước 1 - Xây dựng mô hình (Thang đo dự thảo): Dựa trên mục tiêu nghiên cứu, tổng hợp lý thuyết cần thiết liên quan đến đề tài nghiên cứu. Tác giả tìm hiểu về các nghiên cứu tương tự định hình mô hình nghiên cứu qua đó tham khảo, tập hợp các tài liệu có, sau đó kiểm tra, sàng lọc và xác định mối quan hệ giữa các biến số trong mô hình lý thuyết, dựa trên cơ sở đó đề xuất mô hình nghiên cứu và thiết lập các giả thuyết cho luận văn. Kết quả bước 1 là xây dựng bảng khảo sát sơ bộ với các thang đo lường dựa trên các nghiên cứu trước đó đã được thiết lập.

Bước 2 - Nghiên cứu sơ bộ để xây dựng thang đo chính thức: Nghiên cứu định tính sử dụng kỹ thuật phỏng vấn với 10 người về nội dung bảng khảo sát đã được xây dựng ở bước 1 và dùng nghiên cứu định tính chỉnh sửa để phát hiện những sai sót trong bảng câu hỏi. Dựa vào thang điểm chính thức, người viết lập bảng câu hỏi. Sau đó, bảng câu hỏi chính thức được xây dựng và tiến hành khảo sát chính thức. Tác giả tiến hành các cuộc khảo sát, thu thập dữ liệu và các bảng câu hỏi đã được gửi trực tuyến đến người được khảo sát.

Bước 3: Khảo sát và phân tích chính thức: Nghiên cứu định lượng được thực hiện bằng cách phỏng vấn khách hàng thông qua bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi được thiết

Vấn đề nghiên cứu, câu hỏi, mục tiêu nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu Mô hình và thang đo sơ bộ

Nghiên cứu định tính BCH chính thức

Nghiên cứu định lượng Thu thập dữ liệu

Kiểm định thang đo Đánh giá độ tin cậy thang đo

Phân tích nhân tố khám phá Điều chỉnh mô hình

Phân tích hồi quy đa biến Kiểm định mô hình

kế theo thang điểm Likert 5 điểm (với điểm 1 là hoàn toàn không quan trọng và điểm 5 là cực kỳ quan trọng). Nghiên cứu chính thức được thực hiện qua các giai đoạn như nghiên cứu, thu thập dữ liệu dựa trên khảo sát, phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 25 thông qua phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy bội số. Kiểm tra giá trị các biến, điều chỉnh các dữ liệu, và đánh giá độ tin cậy của các thang đo chính thức được phân tích bởi hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha. Đánh giá sơ bộ tính đơn hướng, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của thang đo qua phân tích nhân tố khám phá EFA và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu nghiên cứu qua phân tích nhân tố khẳng định CFA. Từ những dữ liệu thu thập được qua các bảng phỏng vấn và tiến hành thống kê mô tả, tác giả sẽ xác định được mức độ quan trọng của từng yếu tố, đưa ra đánh giá chính xác, khách quan và cuối cùng là đưa ra các khuyến nghị.

Hình 3. 1. Quy trình nghiên cứu của luận văn

Một phần của tài liệu CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG THỰC PHẨM HỮU CƠ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Trang 47 -49 )

×