0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (166 trang)

Phân tích nhân tố khám phá thang đo ýđịnh

Một phần của tài liệu CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG THỰC PHẨM HỮU CƠ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Trang 72 -74 )

Thang đo ý định ban đầu gồm 3 biến quan sát. Các biến đạt độ tin cậy Cronbach’s alpha tiếp tục được đưa vào phân tích nhân tố khám phá (EFA). Phân tích nhân tố khám phá yếu tố ý định như sau:

Kết quả kiểm định Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) trong bảng kiểm định KMO và Bartlett's (bảng số 7, phụ lục 6) với sig = 0.000 và chỉ số KMO = 0.675 (> 0.5), đáp ứng được yêu cầu.

Bảng 4.12. Kết quả kiểm định Bartlett Thang đo Ý định

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .675 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 93.731

Df 3

Sig. .000

Tại mức giá trị Eigenvalues lớn hơn 1, phân tích nhân tố đã trích được 1 yếu tố từ 3 biến quan sát và với phương sai trích là 66.591% (lớn hơn 50%) đạt yêu cầu (bảng số 8, phụ lục 6).

Bảng 4. 13. Kết quả phân tích nhân tố Thang đo quyết định.

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 1.998 66.591 66.591 1.998 66.591 66.591

2 .580 19.321 85.912

3 .423 14.088 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả

Kết quả tại bảng 4.5 (chi tiết tại bảng số 9, phụ lục 6) cho thấy hệ số tải của các biến này đều lớn hơn 0.5, do rút trích được chỉ 1 nhân tố nên chênh lệch hệ số tải nhân tố của mỗi một biến quan sát không cần phải xem xét. Do vậy, các biến này đạt yêu cầu và được dùng cho các phân tích tiếp theo.

Component Matrixa

Component 1 YDM1 .852 YDM2 .818 YDM3 .777 Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 1 components extracted.

Dựa trên phân tích của bảng ma trận xoay nhân tố (bảng 4.4), kết quả thang đo ý định có tổng cộng 6 yếu tố được rút trích với 26 biến quan sát và thang đo ý định (bảng 4.5) có 1 yếu tố được rút trích với 3 biến quan sát như sau:

Yếu tố thứ nhất: gồm 3 biến quan sát (TDCN1, TDCN2, TDCN3) được nhóm lại bằng lệnh trung bình và được đặt tên là Thái độ cá nhân, ký hiệu là TDCN.

Yếu tố thứ hai: gồm 6 biến quan sát (CMCQ1 ,CMCQ2,CMCQ3,CMCQ4,CMCQ5,CMCQ6) được nhóm lại bằng lệnh trung bình và được đặt tên là ChuẨN mực chủ quan, ký hiệu là CMCQ.

Yếu tố thứ ba: gồm 3 biến quan sát (MDSK1, MDKS2, MDKS3) được nhóm lại bằng lệnh trung bình và được đặt tên là Mức độ kiểm soát, ký hiệu là MDKS.

Yếu tố thứ tư: gồm 4 biến quan sát (YTSK2, YTSK3, YTSK4) được nhóm lại bằng lệnh trung bình và được đặt tên là Ý thức sức khỏe, ký hiệu là YTSK.

Yếu tố thứ năm: gồm 3 biến quan sát (GIA1,GIA2,GIA3) được nhóm lại

bằng lệnh trung bình và được đặt tên là Giá, ký hiệu là GIA.

Yếu tố thứ sáu: gồm 4 biến quan sát (NTC1, NTC2, NTC3, NTC 4) được nhóm lại bằng lệnh trung bình và được đặt tên làNhóm tham chiếu, ký hiệu là NTC.

Một phần của tài liệu CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG THỰC PHẨM HỮU CƠ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Trang 72 -74 )

×