0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (166 trang)

Sự khác biệt trình độ

Một phần của tài liệu CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG THỰC PHẨM HỮU CƠ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Trang 85 -87 )

Kết quả kiểm định Levene (bảng 4.18) cho thấy trị Sig = 0.209 > 0.05 nên phương sai các nhóm không khác nhau một cách có ý nghĩa. Do đó, có thể sử dụng kết quả phân tích ANOVA ở bảng tiếp theo.

Bảng 4.26. Kiểm định levene đối với biến trình độ Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic df1 df2 Sig.

YDM Based on Mean 1.535 3 130 .209

Based on Median 1.199 3 130 .313

Based on Median and with adjusted df

1.199 3 127.512 .313

Based on trimmed mean 1.424 3 130 .239

Kết quả kiểm định phương sai Oneway Anova (bảng 4.19) cho thấy có sự khác biệt giữa các nhóm có trình độ khác nhau do trị Sig = 0.017 < 0.05.

Bảng 4.27. Kiểm định ANOVA đối với biến trình độ ANOVA

YDM

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 5.845 3 1.948 3.523 .017

Within Groups 71.899 130 .553

Total 77.745 133

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

Chương 4 trình bày kết quả nghiên cứu bao gồm thống kê mô tả, kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá. Thang đo 6 yếu tố ảnh hưởng đến ý định với 23 biến quan sát ban đầu. Kết quả vẫn giữ nguyên 6 yếu tố ảnh

hưởng đến ý định, nhưng chỉ còn lại 21 biến quan sát là Thái độ cá nhân, Chuẩn mực chủ quan, Mức độ kiểm soát, Ý thức sức khỏe, Giá, Thu nhập cá nhân, ảnh hưởng đến Ý định mua. Yếu tố Ý định mua gồm 3 biến quan sát. Sáu yếu tố ảnh hưởng đến Ý định mua được xem là biến độc lập và Ý định là biến phụ thuộc được đưa vào phân tích hồi qui bội.

Kết quả phân tích hồi qui cho thấy cả có 6 yếu tố: ảnh hưởng thuận chiều đến ý định. Đây cũng chính là cơ sở để đưa ra các kiến nghị sẽ được trình bày trong chương 5 tiếp theo.

CHƯ ƠNG 5: KẾ T LUẬ N VÀ KIẾ N NGHỊ

Một phần của tài liệu CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG THỰC PHẨM HỮU CƠ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Trang 85 -87 )

×