0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (93 trang)

Khuyến nghị đối với doanh nghiệp

Một phần của tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU NỢ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Trang 74 -75 )

Kết quả nghiên cứu cho thấy cơ cấu nợ (cả nợ ngắn hạn và nợ dài hạn) có tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do đó các nhà quản trị cần hết sức thận trọng trong việc sử dụng nợ làm nguồn tài trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tác giả có một số khuyến nghị đối với các doanh nghiệp nhƣ sau:

Thứ nhất, việc sử dụng nợ nên đƣợc điều chỉnh với tỷ trọng hợp lý đối với từng doanh nghiệp cụ thể. Chẳng hạn tổng nợ phải trả của doanh nghiệp không nên vƣợt quá 70% tổng tài sản để tránh việc mất khả năng kiểm soát nợ. Doanh nghiệp cần đảm bảo tình hình tài chính luôn có tính thanh khoản cao để có đủ khả năng chi trả đối với các khoản nợ có kỳ hạn ngắn, đến hạn thƣờng xuyên. Để đảm bảo tính thanh khoản, mức độ tăng hoặc giảm nợ ngắn hạn và tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp cần có sự tƣơng đồng với nhau. Khi đó, tỷ số thanh khoản hiện thời của doanh nghiệp (giá trị tài sản ngắn hạn trên nợ ngắn hạn) sẽ luôn đƣợc duy trì ở mức ổn định.

Thứ hai, các doanh nghiệp khi sử dụng nguồn nợ vay cũng cần lƣu ý đến chi phí sử dụng nợ vay. Chi phí này có ảnh hƣởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Nếu không khống chế tốt chi phí lãi vay, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với áp lực trả nợ, mất khả năng thanh toán và dễ rơi vào tình trạng quá hạn khi các khoản nợ vay ngân hàng đến hạn đồng loạt. Các doanh nghiệp cần xem xét nhiều sản phẩm vay từ nhiều ngân hàng khác nhau để chọn ra ngân hàng có có uy tín cao, nhiều dịch vụ hỗ trợ cũng nhƣ sản phẩm vay có lãi suất cạnh tranh so với thị trƣờng và kỳ hạn thanh toán phù hợp với tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Thứ ba, vấn đề thiếu minh bạch thông tin sẽ dẫn đến nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí sử dụng nợ (cả nợ vay và phát hành trái phiếu) cao hơn các doanh nghiệp có thông tin minh bạch. Điều này ít nhiều sẽ kìm hãm tốc độ tăng trƣởng và làm giảm giá trị doanh nghiệp. Để hạn chế vấn đề này, các nhà quản trị doanh nghiệp nên công bố thông tin của doanh nghiệp một cách thƣờng xuyên và

minh bạch hơn. Điều này giúp tạo niềm tin cho các ngân hàng khi quyết định cho vay và thu hút nhiều nhà đầu tƣ khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

Thứ tƣ, các trƣờng vay nợ để mở rộng quy mô doanh nghiệp không phải là hiếm gặp ở Việt Nam và thế giới. Mặc dù kết quả của bài nghiên cứu này chỉ ra rằng quy mô của doanh nghiệp có tác động tích cực đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, thế nhƣng vay nợ một cách “mù quáng” để mở rộng quy mô là điều hoàn toàn không đƣợc khuyến khích. Các doanh nghiệp chỉ nên vay nợ khi đã và đang có những dự án, kế hoạch kinh doanh mang lại lợi ích cao nhƣng lại bị thiếu hụt về nguồn vốn.

Cuối cùng, việc xem xét giữa chi phí sử dụng nợ và lợi ích đƣợc mang lại từ chi phí sử dụng đó. Nếu lợi nhuận mang lại nhiều hơn chi phí bỏ ra, doanh nghiệp hoàn toàn nên vay nợ. Ngƣợc lại, nếu lợi nhuận mang lại bằng hoặc ít hơn chi phí nợ vay, doanh nghiệp cần phân tích kỹ tính cần thiết của việc vay nợ. Cân bằng đƣợc chi phí sử dụng nợ và lợi nhuận mang lại sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng đƣợc cơ cấu nợ phù hợp để hoạt động và phát triển lâu dài.

Một phần của tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU NỢ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Trang 74 -75 )

×